Gå til innhold
Hustegning. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Lønnsoppgjør kommune

Utover høsten er det lokale forhandlinger i de enkelte virksomhetene, og forhandlinger med sentrale parter i kommunesektorer. Her kan du følge forhandlingene og lønnsoppgjørene.

Tariffnytt 28.11.2018

NITO har blitt enige med KS om ny særavtale om oljevern

NITO og KS forhandlet frem ny særavtale om oljevern (ASA 4110) 26. og 27. november som skal vare frem til 31.12.2020. Avtalen inneholder kun mindre endringer.

Den nye særavtalen om oljevern (ASA 4110), hovedavtaler, andre sentrale særavtaler (ASA) og protokoller for kommunesektoren finner du i egen oversikt.

 Tariffnytt 26.11.2018

Felles utvalg Skal vurdere lønn for beredsskap i brann- og redningstjenesten som konsekvens av ny EU-dom

Branndame

EU-domstolen ga en brannmann som var hjemmevakt, medhold i at tiden i beredskap var å regne som arbeidstid. Dommen sier lite om hvordan arbeidstiden skal godtgjøres. KS og NITO har derfor bestemt oss for å sette sammen et felles utvalg som skal se på hvilke konsekvenser denne dommen vil ha for grensene for arbeidstid i særavtalen for brann og redning, nærmere bestemt SFS 2404. KS skal også kartlegge vaktordninger mer generelt gjennom en FoU-rapport som skal være ferdig 1. mars 2019. Før vi forhandler om en ny særavtale ønsker vi å være ferdige med dette kartleggingsarbeidet. Derfor har KS og NITO også blitt enige om å forlenge dagens særavtale for brann og redning, SFS 2404, fram til 1. juli 2019. 

Hjemmevakt er arbeidstid, slår EU-domstolen fast i en sak om brannmann

Sak C-518/15 i EU-domstolen gjelder en frivillig brannmann som etter nasjonal (belgisk) rett ikke var definert som arbeidstaker. Vedkommende inngikk i en beredskapsordning/hjemmevakt med 8 minutters responstid. Vedkommende var ansatt hos annen arbeidsgiver og arbeidet hjemmevakter hver fjerde uke (helg og kveld i ukedagene). Utrykning var lønnet, men ikke beredskapsvakten. Vedkommende krevde lønn for beredskapsvakten.

EU-domstolen viser til at direktivet ikke stiller krav om lønn for arbeidstid (med unntak av lønnet årlig ferie), men tok likevel stilling til om beredskapen var arbeidstid eller ikke. Domstolen kom til at vedkommende var arbeidstaker og at hjemmevakten var å anse som arbeidstid etter arbeidstidsdirektivet.

Betydning av EU-dom om arbeidstid på godtgjøring og vaktordninger i KS-virksomheter

En godtgjøring på 1:5 er ikke i strid med dommen, men partene ble enige om å nedsette et partssammensatt utvalg som skal vurdere hvilken betydning denne dommen i EU-domstolen kan få når det gjelder grensene for arbeidstid i SFS 2404.

KS har i tillegg også vedtatt å kartlegge vaktordninger generelt gjennom et FoU-prosjekt. Kartleggingsprosjektet skal være ferdig innen 1. mars 2019. Etter dette vil vi forhandle frem en ny særavtale i samarbeid med de andre partene.

Gjeldende særavtale finner du på vår oversikt over avtaler, overenskomster og protokoller i kommunal sektor.

Tariffnytt 07.06.2018

Hva betyr resultatet i KS-oppgjøret for deg som medlem?

Lokale forhandlinger (kapittel 3 og 5)

For de aller fleste av NITOs medlemmer i KS gjennomføres lønnsforhandlingene i den enkelte kommune, fylkeskommune eller kommunale virksomhet. Her brukes forhandlingsbestemmelsene i kapittel 3 og 5 i Hovedtariffavtalen.

Årets lokale forhandlinger skal være ferdig innen 1. oktober 2018.

I de lokale forhandlingene er det de tillitsvalgte i NITOs bedriftsgruppe som forhandler for medlemmene. Dersom NITO ikke har tillitsvalgt eller en etablert bedriftsgruppe i virksomheten, kan enten forhandlingsfullmakt gis til en annen forening eller NITO sentralt bistå.

NITO anbefaler våre tillitsvalgte å forhandle frem en ramme for lønnsoppgjøret. Deretter foretar arbeidsgiver en individuell lønnsfordeling ut i fra kriterier som partene har blitt enige om på forhånd.

Lønnsutviklingssamtale

Derfor der det viktig at du ber om en lønnssamtale med din leder om du ikke allerede har hatt det. Her gir du din leder de gode argumentene for hvorfor nettopp din kompetanse, innsats og ansvar bør belønnes ekstra i år.

Virkningsdato for lønnstillegg gitt i de lokale forhandlingene er som vanlig satt til 1. mai 2018.

Hva fikk de i de sentral forhandlingene (kapittel 4)?

For NITO-medlemmer som er ansatt i undervisningsstillinger fastsettes lønn i hovedsak sentralt, og det er Hovedtariffavtalens kapittel 4 som gjelder for disse.

NITO organiserer ca. 600 ingeniører som underviser i videregående skole. Disse er i hovedsak plassert i tariffavtalens kapittel 4 i gruppe 2, og i stillingskodene adjunkt/adjunkt med tilleggsutdanning (noen også som lektor eller lektor med tilleggsutdanning).

Medlemmer i kapittel 4 får i gjennomsnitt et lønnstillegg med en økonomisk ramme på 2,8 % i årslønnsvekst i gruppe 1, og 2,9 % i gruppe 2. Dette er det samme som anslaget for årslønnsveksten i frontfaget.

Prøv NITOs lønnskalkulator

NITOs lønnskalkulator viser et gjennomsnitt av hva alle NITOs medlemmer tjener. Hvert avtaleområde blir oppdatert en gang i året.

Sjekk hvordan din lønn er i forhold til andre ingeniører!

Se hva du bør tjene i NITOs lønnskalkulator

Tariffnytt 09.05.2018

Oppgjøret i KS Bedrift i havn - enige om frie forhandlinger på arbeidsplassen

Natt til 9. mai ble Akademikerne og KS Bedrift enige om ny hovedtariffavtale for konkurranseutsatte bedrifter.

- Vi er fornøyd med at rammen gir våre medlemmer et godt utgangspunkt for reallønnsvekst i lokale forhandlinger, sier Kjetil Lein, leder av NITO Kommune.

Partene er også enige om at all lønn skal forhandles lokalt på den enkelte arbeidsplass. Lokale forhandlingene vil gjennomføres lokalt i løpet av året. Den økonomiske rammen for gruppe 1 er i samsvar med resultatet for frontfaget.

- Vi er tilfreds med at lønnsforhandlingene skjer fritt i den enkelte virksomhet. Ulike bedrifter har ulike behov, og må derfor ha mulighet til å bruke lønn for å beholde viktig kompetanse, sier Katrine Olsson, leder av forhandlingene for Akademikerne Kommune.

NITO er fornøyd med at kompetansebehov og kompetanseutvikling skal inngå som en del av de lønnspolitiske drøftingene på arbeidsplassene. Avtalen vil gjøre det lettere for ansatte å oppdatere fagkompetansen sin, noe som vil styrke både den enkelte medarbeider og virksomhetene.

Arbeidsgivere og tillitsvalgte forplikter seg til å gjennomføre årlige evalueringsmøter om de lokale lønnsforhandlingene innen to måneder etter at forhandlingene er gjennomført.

Drøyt 400 av NITOs medlemmer i kommunal sektor er omfattet av denne avtalen.

 

Enighetsprotokoll Akademikerne - KS Bedrift Bedriftsavtalen 2018

Slik forhandles lønn for medlemmer i KS Bedrift

Ord og uttrykk i lønnsoppgjøret

Tariffnytt 08.05.2018

Forhandlinger om Hovedtariffavtalen KS Bedrift

8. og 9. mai er det forhandlinger om hovedtariffavtalen for konkurranseutsatte bedrifter i kommunene.

Akademikerne og NITO krever reallønnsvekst og bedre muligheter for videreutdanning for sine medlemmer i konkurranseutsatte bedrifter i kommunal sektor.

Hovedtariffavtalen for konkurranseutsatte bedrifter gjelder for drøyt 400 NITO-medlemmer i kommunal sektor. Her forhandler Akademikerne kommune med KS bedrift, og NITO er representert gjennom sin tilslutning til Akademikerne kommune. 

Forhandlingene skal være avsluttet før kl 24 onsdag 9. mai.

Krav nr. 1 KS Bedrift

Les mer om hvordan lønn forhandles i virksomheter i KS Bedrift

Tariffnytt 01.05.2018

Enighet i KS-oppgjøret

Natt til 1. mai kom Akademikerne og NITO til enighet med KS i kommunesektoren. 

Medlemmene i kapittel 4 fikk følgende lønnsvekst:

  • 2,84 % i kapittel 4, gruppe 1
  • 2,94 % i kapittel 4, gruppe 2

Lektorene får en samlet lønnsvekst på nærmere tre prosent i årets oppgjør. NITO og Akademikerne fikk imidlertid ikke gjennomslag for at også disse skal få forhandle sin lønn lokalt. 

- Vi er skuffet over at det ikke ble lokal lønnsdannelse for lektorene. Men vi er fornøyd med at det ble gitt reelt tillegg på garantilønnstabellen for både adjunkter og lektorer.
Kjetil Lein, leder NITO Kommune

Jan Olav Birkenhagen, leder av Akademikerne kommune, kommenterer at lektorene får en lønnsvekst på nivå med arbeidslivet for øvrig. - Årets oppgjør retter likevel ikke opp den svake lønnsutviklingen lektorene har hatt de siste årene, noe vi jobbet hardt for. Det var lite penger til fordeling i årets oppgjør, og vi har derfor valgt å anbefale resultatet, sier Birkenhagen.

NITO har alltid fremmet, og vil fortsette å fremme, krav om lokal lønnsdannelse for de av våre medlemmer som ikke har det. Lokale forhandlinger gir de riktige verktøyene og er nødvendig for at skolen skal være en attraktiv arbeidsplass – og at norsk skole kan beholde og tiltrekke seg flinke folk.

- Vi fikk gjennomslag for ytterligere styrking av formuleringer i bestemmelsene om lokale forhandlinger. Det er svært positivt at det heretter skal gjennomføres lokale evalueringsmøter etter endte lokale forhandlinger.
Kjetil Lein, NITO kommune

Flertallet av NITOs medlemmer i kommunene har sine lønnsforhandlinger lokalt i den enkelte kommune, fylkeskommune eller foretak. Disse forhandlingene vil gjennomføres i løpet av våren og i hovedsak høsten.

Vi kommer tilbake med mer om detaljene i forhandlingsresultatet og hva det innebærer for NITOs medlemmer.

Protokoll hovedoppgjøret Akademikerne – KS per 1. mai 2018

Tariffnytt 27.04.2018

Siste nytt fra KS-forhandlingene

Tilbud 2 fra KS har en økonomisk ramme på 2,74%, men har ikke en innretning som tilgodeser våre grupper i Kapittel 4 i noen særlig grad.

KS har så langt ikke prioritert Akademikernes primære krav om lokale lønnsforhandlinger for lektorene.

Det er foreslått enkelte endringer i Kapittel 3 som vil være positive for våre medlemmer, og det samme gjelder Vedlegg 3 – «Retningslinjer for lokale forhandlinger – God forhandlingsskikk». Vi vil komme nærmere tilbake til disse når protokollen er endelig.

Det foregår fortsatt både utvalgsarbeider, ledermøter og gruppearbeid og det antas at forhandlingsprosessen vil fortsette hele mandag 30.04.

KS 2. tilbud 25.04.2018 kl 12

Tariffnytt 18.04.2018

NITO og Akademikerne møtte i dag KS for å overlevere sitt krav nummer 2 i årets hovedtariffoppgjør.

KS viste i sitt første tilbud til at Hovedtariffavtalen må dekke kommunesektorens behov i dagens og framtidens arbeidsliv. KS vil under forhandlingene legge fram enkelte forslag til modernisering og tilpasninger av tariffbestemmelser. Dette var imidlertid ikke videre konkretisert i første tilbud.

Akademikerne kommunes krav nummer 2 fastholder det viktige kravet om at også lærerne må få forhandle sin lønn lokalt. Skal skolen beholde og videreutvikle den viktige realfagskompetansen blant lærerne, må innsats og kompetanse belønnes kunne belønnes av de som ser læreren.

Akademikernes 2. krav til KS 18.04.2018 kl 12

Tariffnytt 11.04.2018

Tariffoppgjøret i KS startet 11. april. NITO forhandler gjennom sin tilslutning til Akademikerne kommune.

NITOs og Akademikernes viktigste krav i årets oppgjør er at det blir lokale lønnsforhandlinger også for lærerne. Vi forventer en solid reallønnsvekst etter flere moderate år. Når Norge går bedre, skal det også gjenspeiles i oppgjøret.

Øvrige krav:

  • Alle tjenestereiser er en del av arbeidstiden og skal fullt ut beregnes som arbeidstid.
  • Arbeidsgiver skal dekke utgifter til relevant etterutdanning.
  • Etter endt foreldrepermisjon skal lønnsplassering drøftes og generell lønnsvekst i forhold til tariffområdet ivaretas.
  • Virksomhetene skal utarbeide egne planer for kompetanseutvikling.

Forhandlingene har frist den 30. april kl. 24.

Akademikernes krav nr. 1 KS

Tariffnytt 22.03.2018

Nytt tariffuvalg NITO Kommune

På den sentrale tariffkonferansen ble det valgt nytt tariffutvalg for NITO Kommune. 

Foto: Marte Aubert

Fra venstre: Gro Gaarder, Kjell Ola Aamodt, Vidar Bergly, Sverre Fjellheim, Kjetil Lein (leder) og Esben Gundersen. Tove Elin Aksdal og Jan-Terje Strandås ble valgt som vara.

Tariffutvalgene representerer NITO i sentrale forhandlinger, planlegger konfliktberedskap, evaluerer lokale forhandlinger og planlegger og gjennomfører tariffkonferanser. Hovedstyret foretar en endelig godkjenning av valgene på møte den 20. april. 

Oversikt over tariffutvalgene med kontaktinformasjon

Tariffnytt 14.03.2018

Hva skal være NITOs krav i årets tariffoppgjør? Dette er agendaen på den sentrale avtalekonferansen 14.-15. mars hvor over 200 delegater er samlet på Moxy Hotel på Hellerudsletta.

President Trond Markussen innledet konferansen med å snakke om økte forventinger til årets oppgjør:

- Når de økonomiske pilene peker oppover er det naturlig at forventningen til et godt oppgjør øker. Og når til og med Stein Lier-Hansen fra Norsk Industri sier at det er rom for lønnsøkning i år, ja da er det lett å bli optimistisk

Sentral tariffkonferanse: Større verdiskaping gir optimisme i NITO foran lønnsoppgjøret 2018 - se stream

Skal forhandle enda tøffere enn i fjor

Tariffnytt 03.03.18

Pensjonsforhandlingene avsluttet

Akademikerne har etter lange forhandlinger valgt å ta forslaget til ny offentlig tjenestepensjon til videre behandling i organisasjonen. NITO har vært en del av disse forhandlingene gjennom sin tilslutning til Akademikerne i stat og kommune, og vil også være med på den videre behandlingen.

Lørdag morgen ble forhandlingene om ny pensjonsordning for 800.000 ansatte i offentlig sektor avsluttet.

- Vi har kjempet hardt for våre medlemmer og et system som ivaretar de med lang utdanning. Det har vært en komplisert prosess, med mange ulike hensyn og interesser. Nå venter det en grundig intern prosess før vi tar en avgjørelse, sier Anders Kvam, forhandlingsleder for Akademikerne.

Etter pensjonsreformen fra 2009 blir den enkeltes pensjon lavere for hvert årskull, som følge av at vi lever lenger. Dette rammer særlig de unge og kommende generasjoner.

Siw Tyldum, som er leder av NITO stat, er enig med Kvam i behovet for en endring av dagens pensjonsordning og ser positivt på løsningen som kom i morges.

- Den framforhandlede løsningen er bedre for framtidige pensjonister enn det dagens ordning er. I motsetning til tidligere gir ny ordning de ansatte blant annet uttelling for alle år i jobb. Overgangsordningene vil kunne bli krevende, men dette er nødvendig for å sikre alle en best mulig og forutsigbar pensjonsordning, sier Tyldum.

Akademikerne har jobbet for et pensjonssystem for fremtiden.

- Vi mener at ny ordning burde gitt enda høyere insentiver for å stå lenge i arbeid, for alle grupper. Dette hadde vært bra både for at den enkelte som kan tjene opp en høyere pensjon – og for samfunnet, sier Kvam.

Akademikerne vil ta stilling til den fremforhandlede avtalen innen 1. juli 2018.

Tariffnytt 01.03.18

Pensjonsforhandlingene avsluttes i morgen

De siste tre ukene har Akademikerne sittet i forhandlinger om ny offentlig tjenestepensjon med Arbeids- og sosialdepartementet. NITO er representert gjennom sitt forhandlingssamarbeid med Akademikerne. Forhandlingene avsluttes etter planen 2. mars.

- Det er krevende forhandlinger, der mange hensyn skal ivaretas. Vi står hardt på for å få på plass en best mulig løsning for våre medlemmer, sier Anders Kvam, forhandlingsleder for Akademikerne.

For Akademikerne er det viktig at man i ny løsning får pensjonsopptjening for alle år i arbeid, der de med lang utdanning får uttelling for dette, og der de unge ivaretas.

- Gode pensjonsordninger er en viktig grunn til at offentlig sektor er en attraktiv arbeidsplass. Det offentlige må ha en god pensjonsordning for å være en konkurransedyktig arbeidsgiver – som er nødvendig for å sikre gode velferdstjenester til befolkningen, sier Kvam.

Tariffnytt 08.02.18

Hovedtariffavtalen er sagt opp med virkning fra og med 01.05.18, i avtaleområdene KS/KS Bedrift/Oslo kommune.

Hovedtariffoppgjør i år

Vi er inne i et år med hovedtariffoppgjør. Nå nærmer det seg forhandlingsstart. 

I år med hovedtariffoppgjør er hele avtalen oppe til revisjon. Dette betyr at vi altså skal forhandle om endringer i fellesbestemmelsene og i viktige spørsmål som arbeidstid, bestemmelser om lokale forhandlinger, permisjoner og mye mer.

Forhandlingene skal være ferdig 30. april kl 24.00.

NITO er representert i forhandlingene som medlem av Akademikerne kommune.

Det er Tariffutvalget for NITO Kommune som vedtar kravene til oppgjøret. Dette skjer direkte i etterkant av den sentrale tariffkonferansen som NITO gjennomfører 14.-15. mars.

Fristen for å oversende krav til Akademikerne kommune er satt til 16. mars, deretter vedtas Akademikerne kommunes samlede krav som oversendes KS.

Forhandlingsdatoer

Forhandlingene i avtaleområdet KS starter 11. april. Videre forhandlingsmøter er bestemt til 18. april, samt hele uke 17 (23.-27. april) og mandag 30. april.

Det er foreløpig ingen fastsatte datoer for avtaleområdet Oslo Kommune, men disse går vanligvis ganske parallelt med avtaleområdet KS.

Når det gjelder KS Bedrift, skal Bedriftsavtalen forhandles 8. og 9. mai, mens Energiavtalen skal forhandles 29. og 30. mai.

Tariffnytt 22.01.2018

Ny Hovedavtale i avtaleområdet KS

Reforhandling av Hovedavtalen i avtaleområdet KS ble startet 30. november kl. 13.

På sitt møte 16.01.2018, kom partene til enighet om å prolongere Hovedavtalen (HA) for perioden 01.01.2018 – 31.12.2019.

Det skal i denne forbindelse nedsettes en partssammensatt arbeidsgruppe som skal kartlegge og gjennomgå hvilke konsekvenser et eventuelt streikeuttak har for rettigheter til AFP, pensjon og tariff avtalte forsikringsordninger. Dette var ett krav som absolutt alle hovedsammenslutningene var enige om.

I omstillingsprosessene som nå skjer som en følge av endringer i kommunestruktur og regionsreformen, er det viktig at det etableres forutsigbare og kjente rammer for et representativt partssamarbeid i de nye kommuner/regioner som skal etableres. Et viktig krav som NITO og Akademikerne fremmet i denne forbindelse var at alle forhandlings-sammenslutninger som er berørt, som hovedregel skal være representert i administrative, partssammensatte arbeidsgrupper/ad hoc utvalg.

Det samme gjelder ved behov for ytterligere frikjøp av tillitsvalgte som en følge endrede lokale forhold i forbindelse med større omstillinger som kommune- og region reformen.

Partene ble også enige om å presisere at det som hovedregel innvilges permisjon med full lønn for tillitsvalgte som deltar i tillitsvalgtopplæring i HA, HTA og tilknyttede særavtaler. Det er viktig at våre tillitsvalgte er klar over denne presiseringen når/hvis arbeidsgiver nekter å innvilge permisjon med lønn ved deltakelse i tillitsvalgtopplæringen.

Det skal også nedsettes en arbeidsgruppe som får i oppdrag å lage en veileder om forståelsen av HAs mest sentrale bestemmelser og hvordan avtalen kan praktiseres på en mest mulig hensiktsmessig måte. Herunder også anvendelsen av bestemmelsene om drøfting og involvering av tillitsvalgte ved omstillinger som følge av digitalisering.

Gruppens arbeid skal bygge videre på materialet som ble utviklet i forbindelse med fellesopplæringen høsten 2016 og B-rundskriv om samme tema. Veilederen skal ferdigstilles innen 01.12.2018.

Til slutt ble de sentrale parter enige om at undervisningspersonalet har rett til å velge tillitsvalgt etter drøftingsgrunnlaget i HA Del B § 3-3 a), når en arbeidstakerorganisasjon har flere enn et medlem på arbeidsplassen, jf. HA Del B § 2-2.

Forhandlingsprotokoll til prolongasjon av hovedavtalen i KS 1.1.2018 - 31.12.2019

Prøv NITOs lønnskalkulator

NITOs lønnskalkulator viser et gjennomsnitt av hva alle NITOs medlemmer tjener. Hvert avtaleområde blir oppdatert en gang i året.

Sjekk hvordan din lønn er i forhold til andre ingeniører!

Se hva du bør tjene i NITOs lønnskalkulator

Publisert: Sist oppdatert: