Gå til innhold
Illustrasjon by med infrastruktur Ill: GettyImages

Lønnsoppgjør kommune

Her kan du følge utviklingen i lønnsoppgjøret i KS.

Tariffnytt 11.07.2019

Godt resultat for adjunktene i kapittel 4

De fleste av NITOs medlemmer i kommunene får fastsatt sin lønn gjennom lokale forhandlinger. NITO har imidlertid en gruppe ingeniører som underviser i videregående skole og som får sin lønn primært fastsatt gjennom sentrale forhandlinger etter kapittel 4 i hovedtariffavtalen. Mange av disse medlemmene er innplassert i adjunkt-koder, en gruppe som kom ekstra godt ut av årets mellomoppgjør. 

Mellomoppgjøret KS 2019: Lønnstillegg for medlemmer i kapittel 4

Sentrale lønnstillegg pr 1.5.2019:

Til ansatte med stilling i hovedtariffavtalens kapittel 4 stillingsgruppe 2 gis følgende sentrale lønnstillegg pr. 1.5.2019:

  0 år 2 år 4 år 6 år 8 år 10 år 16 år
Lærer og stillinger med krav om 3-
årig U/H-utdanning
14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000
Adjunkt og stillinger med krav om 4-
årig U/H-utdanning
15.000 15.000 15.000 15.500 15.500 16.500 17.000
Adjunkt med tilleggsutdanning og
stillinger med krav om 5-årig U/H-utdanning
15.000

15.000

15.000

15.500

15.500

16.500

17.000
Lektor og stillinger med krav om
mastergrad
16.000 16.000 16.000 16.500 16.500 18.000 19.500
Lektor med tilleggsutdanning 17.000 17.000 17.000 17.500 17.500 19.000 20.000

Særskilte lønnstiltak pr 1.7.2019:

Pr. 1.7.2019 heves garantilønna ut over det sentrale tillegget for arbeidstakere med 3- eller 4-årig universitets- og høgskoleutdanning i stillingsgruppene «Lærer og Stillinger med krav om 3-årig U/H-utdanning» og «Adjunkt og Stillinger med krav om 4-årig U/H-utdanning». Dette særskilte lønnstiltaket medfører at arbeidstakere som pr. 30.6.2019 har en grunnlønn som er lavere enn garantilønn pr. 1.7.2019, gis et ytterligere lønnstillegg opp til nivåene i tabellen nedenfor.

  0 år 2 år 4 år 6 år 8 år 10 år 16 år
Lærer og stillinger med
krav om 3-årig U/H-utdanning
410.000 420.000 430.000 440.000 450.000 500.000 505.000
Adjunkt og stillinger med
krav om 4-årig U/H-utdanning
450.000 460.000 470.000 480.000 500.000 520.000 530.000

Lokale forhandlinger i 2020

Partene ble i årets mellomoppgjør enige om at i hovedoppgjøret 2020 skal om lag 1/3 av potten for medlemmer i kapittel 4 avsettes til lokale forhandlinger.

Protokoll mellomoppgjøret KS 2019

 

Tariffnytt 23.05.2019

Enighet i oppgjøret i kommunesektoren

NITO, Akademikerne og KS er enige om viktige grep for høyt utdannede i skolen fram mot neste oppgjør. 

Partene er blant annet enige om å sette i gang utvalgsarbeid knyttet til rekrutteringsutfordringene i skolen, og å kartlegge lønnsutviklingen for undervisningspersonell. I tillegg vil kollektive, lokale forhandlinger bli en del av løsningen neste år. 

Det er behov for en grundig gjennomgang av høyt utdannedes situasjon, og dette er et skritt på veien for å få en felles virkelighetsforståelse. Rekrutteringssituasjonen i skolen er bekymringsfull og det er derfor viktig at også KS innser viktigheten av å løse disse problemstillingene.

- Gruppene med 3- og 4-årig høyskolekompetanse har fått et godt lønnsoppgjør i år. NITO har en gruppe ingeniører som underviser i videregående skole, og ganske mange av disse er innplassert i adjunkt-koder. Jeg er glad for å kunne si at disse kommer godt ut av årets mellomoppgjør, sier Kjell Ola Aamodt, leder i NITO Kommune.

Neste: Lokale forhandlinger

Oppgjørene for NITOs øvrige medlemmer i kapittel 3 og 5 i avtaleområdet KS vil gå som planlagt uten sentrale føringer. Disse kan nå starte forberedelsene til årets lokale forhandlinger som skal gjennomføres i tidsrommet 01.05 – 01.10.19, avslutter Kjell Ola Aamodt.

Tariffnytt 21.05.2019

NITO og Akademikerne varsler streik i KS

Akademikerne og NITO har levert varsel om plassfratredelse i KS-området. Denne inneholder ingen navn på virksomheter og medlemmer. Det er imidlertid slik at Akademikerne og NITO på hvilket som helst tidspunkt kan vurdere å øke omfanget.

Skal du streike?

  • Medlemmer som er tatt ut i streik har fått beskjed om dette.
  • Har du ikke fått beskjed, er du er ikke omfattet av streikens første uttak.  

demonstrasjon.jpg

Onsdag 1. mai brøt Akademikerne, som NITO har et forhandlingssamarbeid med, tarifforhandlingene i KS. Tariffoppgjøret gikk da til mekling for å forsøke å oppnå enighet og unngå streik. Meklingen foretas av Riksmekleren, og meklingsfrist er onsdag 23. mai ved midnatt. Dette er en lukket prosess, og begrenset informasjon vil om nødvendig bli lagt på NITO og Akademikernes nettsider.

Streik er et alvorlig virkemiddel, men streik er det eneste lovlige kampmiddel vi per i dag har dersom forhandlinger og mekling ikke fører frem. Under en mekling og en eventuell streik er det helt nødvendig – og avgjørende – å kunne sette makt bak kravene.

Hvis det blir streik, kan det bli aktuelt å trappe opp. De medlemmene som vurderes tatt ut ved et senere tidspunkt, vil bli behørig varslet fire dager før en eventuell opptrapping iverksettes.

Hvis Akademikerne eller andre hovedsammenslutninger går til streik i kommunal sektor og i din kommune eller fylkeskommune, vil vi informere om hvordan våre medlemmer skal forholde seg til dette.

Har du spørsmål vedrørende mulig streik i avtaleområdet KS, kan du kontakte:

Ingar Otto Drågen
Tlf.: 913 10 434
E-post:

Nyttige ord- og begrepsforklaringer knyttet til tariffoppgjør, mekling og konfliktberedskap:

Tariffnytt 15.05.2019

Enighet i de sentrale forhandlingene med KS Bedrift

NITO og Akademikerne ble  sent den 14. mai enige med KS Bedrift om lønnsoppgjøret 2019. Også LO, YS og Unio kom til enighet med om bedriftsoppgjøret.

Det økonomiske resultatet i de sentrale forhandlingene er i tråd med frontfagets ramme på 3,2 prosent. Det er imidlertid ikke sentrale føringer i de lokale forhandlingene for Akademikernes medlemmer. 

- For oss har det vært viktig at det ikke er noen sentrale føringer og at all lønn for våre medlemmer forhandles lokalt. Vi er fornøyd med resultatet, sier Akademikernes forhandlingsleder Sonia Monfort Roedelé, som også forhandler på vegne av NITOs medlemmer.

Alle sentrale tillegg har virkning fra 1. mai 2019. Akademikernes medlemmer forhandler lokalt i den enkelte bedrift i dette tariffområdet.

Det er også enighet om at resultatet fra kommuneoppgjøret om offentlig tjenestepensjon skal gjelde for Bedriftsavtalen når resultatet foreligger. Dette oppgjøret er gått til mekling med frist for enighet 23. mai kl. 24.  

KS Bedrift er en arbeidsgiver- og interesseorganisasjon for lokale og regionale samfunnsbedrifter og representerer om lag 500 kommunalt eide bedrifter i en rekke bransjer. Årets tariffoppgjør var et såkalt mellomoppgjør der man forhandlet om lønn og lønnstillegg.  

Protokoll mellomoppgjøret Akademikerne - KS Bedrift 2019

Tariffnytt 01.05.2019

Brudd i mellomoppgjøret med KS

Like over midnatt natt til 1. mai gikk NITO og Akademikerne til brudd i årets mellomoppgjør med KS. Bakgrunnen for bruddet er at det var svært vanskelig å komme til enighet om både den økonomiske rammen og innretningen på denne. 

Brudd i KS.jpg

Partene i arbeidslivet ble 3. mars i fjor enige om ny tjenestepensjon i offentlig sektor som er tilpasset pensjonsreformen i folketrygden fra 2009. Avtalen innebærer blant annet at alle år i arbeidslivet er pensjonsgivende og inkluderer avtalefestet pensjon (AFP).

Under lønnsforhandlingene i fjor ble partene enige om å forhandle om pensjonsgrunnlaget i den nye avtalen i årets mellomoppgjør. KS fremmet forslag om å flytte den nye pensjonsavtalen fra Hovedavtalen og legge den inn i en nyopprettet Sentral Generell Særavtale - SGS 2020. Det økonomiske tilbudet og elementet om ny pensjonsordning ble sett i sammenheng, og begge deler ble avvist av Akademikerne. Unio gikk også til brudd på dette.

Nå får Riksmekleren oppdraget med å finne en løsning. Meklingsfrist er satt til 23. mai kl. 24.00. Kommer partene heller ikke fram til en løsning i mekling, kan det bli streik fra 24. mai.

 

Tariffnytt 14.03.2019

På de sentrale tariffkonferansene denne uka har tariffutvalget NITO Kommune forberedt årets lønnsoppgjør sammen med tillitsvalgte fra hele landet. Hva forventer de av årets oppgjør?

Se video med Kjell Ola Aamodt, leder av NITO Kommune

Tariffnytt 18.01.2019

Mellomoppgjøret 2019

2019 er et mellomoppgjør. Det betyr at partene kun forhandler om penger, ikke formuleringer og rettigheter i avtaleverket.

  • 18. - 19. februar møtes tariffutvalget NITO Kommune og diskuterer hvilke krav NITO bør spille inn til Akademikerne i år. Opp mot den sentrale arbeidsgiverparten KS, er NITO representert gjennom sin tilslutning til Akademikerne kommune.
  • 3. april er NITO kommunes frist for å sende inn krav til Akademikerne.
  • Forhandlingene mellom KS og Akademikerne starter opp i uke 17 og skal være ferdige innen 30. april kl 24.00.
  • De lokale forhandlingene starter etter at de sentrale forhandlingene er ferdige.

De tillitsvalgte i NITOs bedriftsgrupper i kommunal sektor vil i løpet av kort tid få tilsendt en spørreundersøkelse rundt problemstillinger om lokal lønnspolitikk. Vi håper at så mange som mulig benytter muligheten til å gi sine innspill til tariffutvalget NITO Kommune.

Prøv NITOs lønnskalkulator - vi vet hva du er verdt

NITOs lønnskalkulator viser et gjennomsnitt av hva alle NITOs medlemmer tjener. Hvert avtaleområde blir oppdatert en gang i året.

Sjekk hvordan din lønn er i forhold til andre ingeniører!

Se hva du bør tjene i NITOs lønnskalkulator

Publisert: Sist oppdatert: