Gå til innhold
Hustegning. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Lønnsoppgjør kommune

Følg lønnsoppgjøret i kommunal sektor.

Tariffnytt 08.02.18

Hovedtariffavtalen er sagt opp med virkning fra og med 01.05.18, i avtaleområdene KS/KS Bedrift/Oslo kommune.

Hovedtariffoppgjør i år

Vi er inne i et år med hovedtariffoppgjør. Nå nærmer det seg forhandlingsstart. 

I år med hovedtariffoppgjør er hele avtalen oppe til revisjon. Dette betyr at vi altså skal forhandle om endringer i fellesbestemmelsene og i viktige spørsmål som arbeidstid, bestemmelser om lokale forhandlinger, permisjoner og mye mer.

Forhandlingene skal være ferdig 30. april kl 24.00.

NITO er representert i forhandlingene som medlem av Akademikerne kommune.

Det er Tariffutvalget for NITO Kommune som vedtar kravene til oppgjøret. Dette skjer direkte i etterkant av den sentrale tariffkonferansen som NITO gjennomfører 14.-15. mars.

Fristen for å oversende krav til Akademikerne kommune er satt til 16. mars, deretter vedtas Akademikerne kommunes samlede krav som oversendes KS.

Forhandlingsdatoer

Forhandlingene i avtaleområdet KS starter 11. april. Videre forhandlingsmøter er bestemt til 18. april, samt hele uke 17 (23.-27. april) og mandag 30. april.

Det er foreløpig ingen fastsatte datoer for avtaleområdet Oslo Kommune, men disse går vanligvis ganske parallelt med avtaleområdet KS.

Når det gjelder KS Bedrift, skal Bedriftsavtalen forhandles 8. og 9. mai, mens Energiavtalen skal forhandles 29. og 30. mai.

Tariffnytt 22.01.2018

Ny Hovedavtale i avtaleområdet KS

Reforhandling av Hovedavtalen i avtaleområdet KS ble startet 30. november kl. 13.

På sitt møte 16.01.2018, kom partene til enighet om å prolongere Hovedavtalen (HA) for perioden 01.01.2018 – 31.12.2019.

Det skal i denne forbindelse nedsettes en partssammensatt arbeidsgruppe som skal kartlegge og gjennomgå hvilke konsekvenser et eventuelt streikeuttak har for rettigheter til AFP, pensjon og tariff avtalte forsikringsordninger. Dette var ett krav som absolutt alle hovedsammenslutningene var enige om.

I omstillingsprosessene som nå skjer som en følge av endringer i kommunestruktur og regionsreformen, er det viktig at det etableres forutsigbare og kjente rammer for et representativt partssamarbeid i de nye kommuner/regioner som skal etableres. Et viktig krav som NITO og Akademikerne fremmet i denne forbindelse var at alle forhandlings-sammenslutninger som er berørt, som hovedregel skal være representert i administrative, partssammensatte arbeidsgrupper/ad hoc utvalg.

Det samme gjelder ved behov for ytterligere frikjøp av tillitsvalgte som en følge endrede lokale forhold i forbindelse med større omstillinger som kommune- og region reformen.

Partene ble også enige om å presisere at det som hovedregel innvilges permisjon med full lønn for tillitsvalgte som deltar i tillitsvalgtopplæring i HA, HTA og tilknyttede særavtaler. Det er viktig at våre tillitsvalgte er klar over denne presiseringen når/hvis arbeidsgiver nekter å innvilge permisjon med lønn ved deltakelse i tillitsvalgtopplæringen.

Det skal også nedsettes en arbeidsgruppe som får i oppdrag å lage en veileder om forståelsen av HAs mest sentrale bestemmelser og hvordan avtalen kan praktiseres på en mest mulig hensiktsmessig måte. Herunder også anvendelsen av bestemmelsene om drøfting og involvering av tillitsvalgte ved omstillinger som følge av digitalisering.

Gruppens arbeid skal bygge videre på materialet som ble utviklet i forbindelse med fellesopplæringen høsten 2016 og B-rundskriv om samme tema. Veilederen skal ferdigstilles innen 01.12.2018.

Til slutt ble de sentrale parter enige om at undervisningspersonalet har rett til å velge tillitsvalgt etter drøftingsgrunnlaget i HA Del B § 3-3 a), når en arbeidstakerorganisasjon har flere enn et medlem på arbeidsplassen, jf. HA Del B § 2-2.

Forhandlingsprotokoll til prolongasjon av hovedavtalen i KS 1.1.2018 - 31.12.2019

Prøv NITOs lønnskalkulator

NITOs lønnskalkulator viser et gjennomsnitt av hva alle NITOs medlemmer tjener. Hvert avtaleområde blir oppdatert en gang i året.

Sjekk hvordan din lønn er i forhold til andre ingeniører!

Se hva du bør tjene i NITOs lønnskalkulator

Publisert: Sist oppdatert: