Gå til innhold
Hustegning. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Lønnsoppgjør kommune: Forhandlinger om hovedavtaler

Følg lønnsoppgjøret i kommunal sektor.

Medlemsinfo – reforhandling SFS 2213

SFS 2213 – Undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring er prolongert for perioden 01.01.18 – 31.12.19. Dette ble resultatet etter en langvarig forhandlingsprosess hvor det ble klart at partene stod langt fra hverandre. Det var derfor enighet om å forlenge arbeidstidsavtalen for to nye år.

NITO har deltatt sammen med Akademikerne i denne reforhandlingen, hvor KS ved forhandlingsstart offentliggjorde en undersøkelse der skoleledere ønsker mer bundet arbeidstid på skolen. Derfor var en forlengelse av dagens avtale å foretrekke, samtidig som det er fornuftig å høste litt mer erfaring med SFS 2213 slik den nå foreligger.

Tariffnytt 30.11.17

Forhandlinger – hovedavtale i avtaleområdet KS

Reforhandling av Hovedavtalen i avtaleområdet KS ble startet 30. november kl. 13.

NITO har i samarbeid med Akademikerne utformet krav som har sitt hovedfokus rettet mot tillitsvalgtordningen og retten til fri med lønn for å utøve rollen som tillitsvalgt. I tillegg er det viktig å peke på at det også har vært fokus mot de små medlemsforeningenes mulighet til å forhandle lønn lokalt for egne medlemmer (også enkeltstående medlemmer) og retten til å være representert i drøftingsmøter i forkant av lokale lønnsforhandlinger.

Kommunereformen er særdeles viktig for kommune Norges fremtid. I en slik sammenheng er det en forutsetning at lokale samarbeidsprosesser optimaliseres, og at partsforhold i avtalen og tillitsvalgtes rettigheter gis ytterligere fokus. Da er det av avgjørende betydning at samtlige forhandlingssammenslutninger er representert i lokale utvalg som bidrar til at dette skal bli en så god løsning som mulig til beste for de berørte kommuners innbyggere.

Avtalen om digital kompetanse i kommunesektoren har som målsetning å stimulere til digitalisering av hele sektoren. Et slikt prosjekt kan ikke gjennomføres uten gode prosesser lokalt. Derfor er samarbeid med alle organisasjoner/forhandlings-sammenslutninger på lokalt plan, helt avgjørende også for dette prosjektets suksess.
Både arbeidsgiver og organisasjonene erkjenner den store betydningen økt opplæring og utdanning har for den enkelte, virksomheten og samfunnet. Akademikerne og NITO vil derfor understreke det verdifulle i at de ansatte øker sine kunnskaper og styrker sin kompetanse, og at det derfor legges stor vekt på planmessig opplæring av ansatte i kommunen/fylkeskommunen/ bedriften. Tillitsvalgte og arbeidsgiver må drøfte nærmere hvordan virksomhetens kompetanseutvikling best kan ivaretas. På bakgrunn av dette kreves det at arbeidsgiver utarbeider en plan for gjennomføring av kompetansehevende tiltak.

Akademikerne er av den oppfatning at avtaleverket har svakheter ved iverksetting av lovlig arbeidskonflikt som streik og lockout. Her vil en ansatt som midlertidig blir suspendert fra sin stilling som følge av konflikten, miste retten til avtalte forsikringer og ved en langvarig konflikt også kunne bli meldt ut av tjenestepensjonsordningen.

Akademikerne mener at dette forholdet kan løses ved at det i forhandlingsprotokollen til ny hovedavtale fremgår at en ansatt som midlertidig suspenderes fra sin stilling som følge av en lovlig iverksatt konflikt, beholder sine pensjons- og forsikringsvilkår uinnskrenket.

Fredag 1. desember møttes forhandlingssammenslutningene og KS (heretter kalt protokollgruppen). NITO/Akademikerne er her representert ved Strategisk rådgiver i Akademikernes sekretariat – Svein Sjølie.

Protokollgruppen ble enige om å nedsette tre arbeidsgrupper, som gis følgende oppdrag:

Arbeidsgruppene foreslår hvordan partenes krav/tilbud kan ivaretas ved tekst til forhandlingsprotokollen og/eller nærmere omtale i B-rundskriv eller på annet vis.
Arbeidsgruppene arbeider videre i henhold til denne oversikten:

Arbeidsgruppe 1:
Tema:
• Utmelding av tjenestepensjonsordningen ved lovlig arbeidskonflikt, herunder eventuell forsikringsproblematikk.
NITO/Akademikerne er representert ved Christian Zimmermann, Norsk Psykologforening

Arbeidsgruppe 2:
Tema:
• Kompetanse/digitalisering.
NITO/Akademikerne er representert ved Katrine Olsson, Tekna

Arbeidsgruppe 3:
Tema:
• Likestilling/diskriminering
• Representasjon og frikjøp ved omstillinger/kommunesammenslåing
• Tillitsvalgtes rettigheter; Frikjøp, tillitsvalgtopplæring og permisjon med lønn
• Medbestemmelse og forhandlingsrett for små fagforeninger
• Avtaleforståelse og praktisering av Hovedavtalen lokalt
NITO/Akademikerne er representert ved Tonje Leborg, Norsk Lektorlag

Partene har felles målsetning om at forhandlingsprotokollen signeres innen 22. desember 2017.

Tariffnytt 30.11.17

Forhandlinger - hovedavtale i avtaleområdet KA

Reforhandling av hovedavtalen i avtaleområdet KA ble startet 29. november kl. 10.

NITO har i samarbeid med Akademikerne og de andre organisasjonene innen avtaleområdet utformet et første krav som har sitt hovedfokus rettet mot det faktum at Den norske kirke står overfor store utfordringer med omstillingsprosesser blant annet grunnet kommune- og regionsreformen, og endringer i etterkant av ny lov om tros- og livssynssamfunn.

For å sikre gode prosesser og effektivitet, og for å skape omstilling under trygghet for de ansatte, er det viktig at arbeidsgiver og tillitsvalgte oppfyller sine gjensidige plikter. En forutsetning for dette er blant annet at frikjøpsomfanget er tilstrekkelig slik at de tillitsvalgte har en reell mulighet til å fylle sine forpliktelser overfor arbeidsgiver og egne medlemmer.

Det er også viktig at tillitsvalgte er sikret anledning til å delta på tillitsvalgtskolering for å tilegne seg den kompetansen vervet krever. Dette er avgjørende for fortsatt rekruttering inn i tillitsvalgtrollen. Endringer i organisasjonsformer krever hovedavtalebestemmelser som ivaretar gode prosesser mellom partene. Partene må derfor ha anledning til å være representert i styringsgrupper, ad hoc-utvalg og liknende som utreder administrative spørsmål. Partsforholdet og medbestemmelsen må videre opprettholdes og ivaretas uavhengig av det beslutningsnivået fullmakten i virksomheten er lagt på, og det må kunne tilpasses den enkelte virksomhet.

For å legge et godt grunnlag for medbestemmelse lokalt, vil de sentrale partene understreke viktigheten av at de lokale parter jevnlig gjennomfører felles opplæring i Hovedavtalen. Det er viktig at de lokale parter har en felles forståelse av hovedavtalens ulike bestemmelser for bedre å kunne ivareta avtalens formål og intensjoner.

Tjenestene endres og de ansatte må jobbe på nye måter og utføre nye og/eller endrede oppgaver, blant annet på grunn av digitalisering og ny teknologi. Dette krever at arbeidstakerne får mulighet til å tilegne seg nødvendig kompetanse. Kompetansebehovet må kartlegges og partene må jobbe sammen for å finne gode løsninger på hvordan fremtidig kompetansebehov oppfylles både på kort og lang sikt. Rett kompetanse hos nyutdannede og mulighetene for kontinuerlig kompetanseutvikling gjennom hele karrieren er nødvendig dersom man skal lykkes med å utnytte de mulighetene ny teknologi og digitalisering gir.

Tariffnytt 27.04.17

Løsning på rekordtid i kommuneoppgjøret.

KS, LO Kommune, Unio, YS-K og Akademikerne ble enige i dag, torsdag 27.04, kl. 11:30 i årets mellomoppgjør. Via forutgående ledermøter hadde partene gjort et godt forarbeid og det var lite som sto igjen å forhandle om på dagens plenumsmøter.

Ved hovedtariffoppgjøret i 2016 hadde partene allerede blitt enige om sentrale lønnstillegg og midler til lokale forhandlinger for 2017. Partene ble under årets forhandlinger enige om at de sentrale lønnstilleggene skal utbetales fra 1. juli. Det er én måned tidligere enn det som ble avtalt i fjor. Det er i tillegg avsatt 0,9 prosent til lokale forhandlinger. De lokale lønnstilleggene har virkningsdato 1. august 2017. Også det en måned tidligere enn det som ble avtalt i 2016.

Resultatet det nå er blitt enighet om, har en ramme på 2,4 prosent og er dermed på linje med det NHO og LO kom fram til tidligere i år, sier leder i FU Kommune, Kjetil Lein. Årets tariffoppgjør er et mellomoppgjør. Det betyr at det kun er lønn det ble forhandlet om. Det anbefalte forhandlingsresultatet skal behandles i NITO Kommune innen 1. juni.

I tillegg til forhandlinger om fordelingen av den lokale potten på 0,9 % i Kap. 4 skal det også gjennomføres lokale forhandlinger for ledere i Kap. 3 og for ingeniører (og andre akademikere) i Kap. 5. Forhandlingene skal gjennomføres innenfor en økonomisk ramme hvor det tas hensyn til kommunens økonomiske situasjon, krav til effektivitet, og lønnsutviklingen i KS-området og andre sammenlignbare tariffområder, avslutter Lein.

Undertegnet protokoll KS - Akademikerne forhandlinger om mellomoppgjøret 27.04.2017

Les også: Frontfaget ikke et tak for lokale lønnsoppgjør

Fremdrift i årets lønnsoppgjør

Årets lønnsoppgjør er et mellomoppgjør, hvor fremdriften foreløpig er som følger:

  • KS-området: Åpner med møte for forhandlingslederne 20. april. Deretter blir det plenumsforhandlinger: 27., 28., samt evt. 29. og 30. april
  • Oslo kommune: Åpningsdag er tirsdag 25 april kl. 14.00. Deretter er 27. og 28. april satt av til forhandlinger i dette tariffområdet.
  • KS Bedrift: Torsdag 4. mai kl. 10:00 – 24:00.

Frist for avslutning av hovedoppgjøret i KS og Oslo kommune er søndag 30. april kl. 24.00.

Det er god grunn til å mene at forhandlingene vil være særlig intense fra torsdag 27. april og utover. Dersom partene ikke blir enige, går oppgjøret til mekling. Da kobles Riksmekleren inn, og den videre prosessen avgjør om det blir enighet eller streik.
NITOs krav til tariffoppgjøret skal oversendes Akademikerne Kommune innen 22. mars. NITOs innspill til krav vil først bli lagt ut på NITOs nettsider etter at Akademikernes krav er offentliggjort.

Det vil bli lagt ut nyheter fortløpende i forbindelse med forhandlingene.

Kontaktperson i sekretariatet: Seniorrådgiver

Endringer for faglærere i yrkesfaglige utdanningsprogram

Mange medlemmer har registrert endringene i Vedlegg til protokollen fra Hoved lønnsoppgjøret i 2016. Flere har uttrykt bekymring for at dette skal ha tilbakevirkende kraft for de som allerede er innplassert i stillingskode 7963 Adjunkt med tillegg, slik at disse uten videre skal kunne overføres til stillingskode 7962 Adjunkt. Hvis en slik tolkning legges til grunn vil det kunne fått store lønnsmessige konsekvenser for NITOs medlemmer i undervisningssektoren.

Teksten i dette Vedlegg 6 til protokoll fra forhandlingene om ny Hovedtariffavtale – Undervisningspersonalets lønnsfastsettelse og innplassering i stillingskode – med KS i 2016 er som følger etter endringer:

Faglærere i yrkesfaglige utdanningsprogram.
Tilsatte i undervisningsstilling som har godkjent fagbrev, svennebrev eller annen yrkesfaglig utdanning i videregående opplæring, 2 års yrkesteoretisk utdanning ut over videregående skoles nivå og 4 års yrkespraksis etter fullført videregående opplæring og pedagogisk kompetanse (PPU), innplasseres i stillingskode 7962 Adjunkt. Tilsvarende gjelder for tilsatte i undervisningsstilling som har godkjent fagbrev, svennebrev eller annen yrkesfaglig utdanning i videregående opplæring, 4 års yrkespraksis etter fullført videregående opplæring og fullført 3-årig yrkesfaglærerutdanning.

Kompetansen faglærere i yrkesfaglige utdanningsprogram tilegner seg gjennom videreutdanning utenom universitets- og høyskoleutdanning er en viktig del av fylkeskommunenes kompetansebeholdning. Forhandlinger om endret lønn som følge av relevant videreutdanning føres av lokale parter i henhold til forhandlingsbestemmelsene i HTA kap. 4.

I B-rundskriv 4/2016 skriver KS følgende:

Med virkning fra 1.5.2016, er merknaden om yrkesfaglærere i videregående opplæring endret. Tidligere var det ulik stillingskode-innplassering av yrkesfaglærere avhengig av om de hadde fagbrev e.l. + 2 års yrkesteoretisk utdanning + 1-årig praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) eller om de hadde fagbrev e.l. + 3-årig yrkesfaglærerutdanning.
Nå er bestemmelsen endret slik at også yrkesfaglærere som har godkjent fagbrev, svennebrev eller annen yrkesfaglig utdanning i videregående opplæring, 4 års yrkespraksis etter fullført videregående opplæring og fullført 3-årig yrkesfaglærerutdanning skal innplasseres i stillingskode 7962 adjunkt. Yrkesfaglærere som oppfyller ovennevnte kriterier overføres til stillingskode 7962 adjunkt pr. 1.5.2016, og grunnlønn justeres opp til laveste utregnede årslønn. Er noen yrkesfaglærere lønnsplassert over nytt nivå, overføres disse til stillingskode 7962 uten at dette får lønnsmessige konsekvenser. Deretter gis sentralt tillegg pr. 1.5.2016 i henhold til tabell.
Med virkning fra 01.05.2016 vil yrkesfaglærere ikke lenger ha rett til å få automatisk uttelling for videreutdanning tatt utenom U/H-systemet, f.eks. ett ekstra fagbrev i tillegg til det som gir tilsettings-kompetanse. I stedet kan partene lokalt føre forhandlinger om endret lønn som følge av relevant videreutdanning tatt utenom U/H-systemet i henhold til forhandlingsbestemmelsene i HTA kapittel 4.

Dette betyr ikke at yrkesfaglærere som i dag er plassert i stillingskode 7963 Adjunkt m/tillegg kan/skal overføres til stillingskode 7962 Adjunkt. Men det betyr at yrkesfaglærere som skal overføres til 7962 Adjunkt, og som i dag har en grunnlønn som er høyere enn den lavest beregnede årslønn for denne stillingskoden skal beholde sin nåværende lønn. Deretter gis de i samsvar med B-rundskriv 4/2016 sentralt tillegg pr. 01.05.16 i henhold til tabell.

Hvis noen arbeidsgivere forsøker å tolke denne endringen slik at lærere innplassert som Adjunkt m/tillegg skal overføres («degraderes») til Adjunkt, må NITOs tillitsvalgte ved skolen be om dokumentasjon på hvor denne tolkningen er beskrevet før saken oversendes NIITO sentralt for videre oppfølging.

Vedrørende frafall av bestemmelsen om automatisk uttelling for videreutdanning (f.eks. et fagbrev), er det grunn til å følge utviklingen av lokale lønnstillegg i Kap. 4 med argusøyne i de lokale forhandlingene både nå i høst og senere. NITO kan jo ha et fromt håp om at dette vil gi våre medlemmer i utdanningssektoren bedre uttelling enn tidligere, men det vil vel tiden vise.

 

Prøv NITOs lønnskalkulator

NITOs lønnskalkulator viser et gjennomsnitt av hva alle NITOs medlemmer tjener. Hvert avtaleområde blir oppdatert en gang i året.

Sjekk hvordan din lønn er i forhold til andre ingeniører!

Se hva du bør tjene i NITOs lønnskalkulator

Publisert: Sist oppdatert: