Gå til innhold
Hustegning. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Lønnsoppgjør kommune: Enighet på rekordtid

Følg lønnsoppgjøret i kommunal sektor.

Tariffnytt 27.04.17

Løsning på rekordtid i kommuneoppgjøret.

KS, LO Kommune, Unio, YS-K og Akademikerne ble enige i dag, torsdag 27.04, kl. 11:30 i årets mellomoppgjør. Via forutgående ledermøter hadde partene gjort et godt forarbeid og det var lite som sto igjen å forhandle om på dagens plenumsmøter.

Ved hovedtariffoppgjøret i 2016 hadde partene allerede blitt enige om sentrale lønnstillegg og midler til lokale forhandlinger for 2017. Partene ble under årets forhandlinger enige om at de sentrale lønnstilleggene skal utbetales fra 1. juli. Det er én måned tidligere enn det som ble avtalt i fjor. Det er i tillegg avsatt 0,9 prosent til lokale forhandlinger. De lokale lønnstilleggene har virkningsdato 1. august 2017. Også det en måned tidligere enn det som ble avtalt i 2016.

Resultatet det nå er blitt enighet om, har en ramme på 2,4 prosent og er dermed på linje med det NHO og LO kom fram til tidligere i år, sier leder i FU Kommune, Kjetil Lein. Årets tariffoppgjør er et mellomoppgjør. Det betyr at det kun er lønn det ble forhandlet om. Det anbefalte forhandlingsresultatet skal behandles i NITO Kommune innen 1. juni.

I tillegg til forhandlinger om fordelingen av den lokale potten på 0,9 % i Kap. 4 skal det også gjennomføres lokale forhandlinger for ledere i Kap. 3 og for ingeniører (og andre akademikere) i Kap. 5. Forhandlingene skal gjennomføres innenfor en økonomisk ramme hvor det tas hensyn til kommunens økonomiske situasjon, krav til effektivitet, og lønnsutviklingen i KS-området og andre sammenlignbare tariffområder, avslutter Lein.

Undertegnet protokoll KS - Akademikerne forhandlinger om mellomoppgjøret 27.04.2017

Les også: Frontfaget ikke et tak for lokale lønnsoppgjør

Fremdrift i årets lønnsoppgjør

Årets lønnsoppgjør er et mellomoppgjør, hvor fremdriften foreløpig er som følger:

  • KS-området: Åpner med møte for forhandlingslederne 20. april. Deretter blir det plenumsforhandlinger: 27., 28., samt evt. 29. og 30. april
  • Oslo kommune: Åpningsdag er tirsdag 25 april kl. 14.00. Deretter er 27. og 28. april satt av til forhandlinger i dette tariffområdet.
  • KS Bedrift: Torsdag 4. mai kl. 10:00 – 24:00.

Frist for avslutning av hovedoppgjøret i KS og Oslo kommune er søndag 30. april kl. 24.00.

Det er god grunn til å mene at forhandlingene vil være særlig intense fra torsdag 27. april og utover. Dersom partene ikke blir enige, går oppgjøret til mekling. Da kobles Riksmekleren inn, og den videre prosessen avgjør om det blir enighet eller streik.
NITOs krav til tariffoppgjøret skal oversendes Akademikerne Kommune innen 22. mars. NITOs innspill til krav vil først bli lagt ut på NITOs nettsider etter at Akademikernes krav er offentliggjort.

Det vil bli lagt ut nyheter fortløpende i forbindelse med forhandlingene.

Kontaktperson i sekretariatet: Seniorrådgiver

Endringer for faglærere i yrkesfaglige utdanningsprogram

Mange medlemmer har registrert endringene i Vedlegg til protokollen fra Hoved lønnsoppgjøret i 2016. Flere har uttrykt bekymring for at dette skal ha tilbakevirkende kraft for de som allerede er innplassert i stillingskode 7963 Adjunkt med tillegg, slik at disse uten videre skal kunne overføres til stillingskode 7962 Adjunkt. Hvis en slik tolkning legges til grunn vil det kunne fått store lønnsmessige konsekvenser for NITOs medlemmer i undervisningssektoren.

Teksten i dette Vedlegg 6 til protokoll fra forhandlingene om ny Hovedtariffavtale – Undervisningspersonalets lønnsfastsettelse og innplassering i stillingskode – med KS i 2016 er som følger etter endringer:

Faglærere i yrkesfaglige utdanningsprogram.
Tilsatte i undervisningsstilling som har godkjent fagbrev, svennebrev eller annen yrkesfaglig utdanning i videregående opplæring, 2 års yrkesteoretisk utdanning ut over videregående skoles nivå og 4 års yrkespraksis etter fullført videregående opplæring og pedagogisk kompetanse (PPU), innplasseres i stillingskode 7962 Adjunkt. Tilsvarende gjelder for tilsatte i undervisningsstilling som har godkjent fagbrev, svennebrev eller annen yrkesfaglig utdanning i videregående opplæring, 4 års yrkespraksis etter fullført videregående opplæring og fullført 3-årig yrkesfaglærerutdanning.

Kompetansen faglærere i yrkesfaglige utdanningsprogram tilegner seg gjennom videreutdanning utenom universitets- og høyskoleutdanning er en viktig del av fylkeskommunenes kompetansebeholdning. Forhandlinger om endret lønn som følge av relevant videreutdanning føres av lokale parter i henhold til forhandlingsbestemmelsene i HTA kap. 4.

I B-rundskriv 4/2016 skriver KS følgende:

Med virkning fra 1.5.2016, er merknaden om yrkesfaglærere i videregående opplæring endret. Tidligere var det ulik stillingskode-innplassering av yrkesfaglærere avhengig av om de hadde fagbrev e.l. + 2 års yrkesteoretisk utdanning + 1-årig praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) eller om de hadde fagbrev e.l. + 3-årig yrkesfaglærerutdanning.
Nå er bestemmelsen endret slik at også yrkesfaglærere som har godkjent fagbrev, svennebrev eller annen yrkesfaglig utdanning i videregående opplæring, 4 års yrkespraksis etter fullført videregående opplæring og fullført 3-årig yrkesfaglærerutdanning skal innplasseres i stillingskode 7962 adjunkt. Yrkesfaglærere som oppfyller ovennevnte kriterier overføres til stillingskode 7962 adjunkt pr. 1.5.2016, og grunnlønn justeres opp til laveste utregnede årslønn. Er noen yrkesfaglærere lønnsplassert over nytt nivå, overføres disse til stillingskode 7962 uten at dette får lønnsmessige konsekvenser. Deretter gis sentralt tillegg pr. 1.5.2016 i henhold til tabell.
Med virkning fra 01.05.2016 vil yrkesfaglærere ikke lenger ha rett til å få automatisk uttelling for videreutdanning tatt utenom U/H-systemet, f.eks. ett ekstra fagbrev i tillegg til det som gir tilsettings-kompetanse. I stedet kan partene lokalt føre forhandlinger om endret lønn som følge av relevant videreutdanning tatt utenom U/H-systemet i henhold til forhandlingsbestemmelsene i HTA kapittel 4.

Dette betyr ikke at yrkesfaglærere som i dag er plassert i stillingskode 7963 Adjunkt m/tillegg kan/skal overføres til stillingskode 7962 Adjunkt. Men det betyr at yrkesfaglærere som skal overføres til 7962 Adjunkt, og som i dag har en grunnlønn som er høyere enn den lavest beregnede årslønn for denne stillingskoden skal beholde sin nåværende lønn. Deretter gis de i samsvar med B-rundskriv 4/2016 sentralt tillegg pr. 01.05.16 i henhold til tabell.

Hvis noen arbeidsgivere forsøker å tolke denne endringen slik at lærere innplassert som Adjunkt m/tillegg skal overføres («degraderes») til Adjunkt, må NITOs tillitsvalgte ved skolen be om dokumentasjon på hvor denne tolkningen er beskrevet før saken oversendes NIITO sentralt for videre oppfølging.

Vedrørende frafall av bestemmelsen om automatisk uttelling for videreutdanning (f.eks. et fagbrev), er det grunn til å følge utviklingen av lokale lønnstillegg i Kap. 4 med argusøyne i de lokale forhandlingene både nå i høst og senere. NITO kan jo ha et fromt håp om at dette vil gi våre medlemmer i utdanningssektoren bedre uttelling enn tidligere, men det vil vel tiden vise.

 

Prøv NITOs lønnskalkulator

NITOs lønnskalkulator viser et gjennomsnitt av hva alle NITOs medlemmer tjener. Hvert avtaleområde blir oppdatert en gang i året.

Sjekk hvordan din lønn er i forhold til andre ingeniører!

Se hva du bør tjene i NITOs lønnskalkulator

Publisert: Sist oppdatert: