Gå til innhold
Hustegning. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Lønnsoppgjør kommune

Følg lønnsoppgjøret i kommunal sektor.

Tariffnytt 18.04.2018

NITO og Akademikerne møtte i dag KS for å overlevere sitt krav nummer 2 i årets hovedtariffoppgjør.

KS viste i ditt første tilbud til at Hovedtariffavtalen må dekke kommunesektorens behov i dagens og framtidens arbeidsliv. KS vil under forhandlingene legge fram enkelte forslag til modernisering og tilpasninger av tariffbestemmelser. Dette var imidlertid ikke videre konkretisert i første tilbud.

Akademikerne kommunes krav nummer 2 fastholder det viktige kravet om at også lærerne må få forhandle sin lønn lokalt. Skal skolen beholde og videreutvikle den viktige realfagskompetansen blant lærerne, må innsats og kompetanse belønnes kunne belønnes av de som ser læreren.

Akademikernes 2. krav til KS 18.04.2018 kl 12

Tariffnytt 11.04.2018

Tariffoppgjøret i KS startet 11. april. NITO forhandler gjennom sin tilslutning til Akademikerne kommune.

NITOs og Akademikernes viktigste krav i årets oppgjør er at det blir lokale lønnsforhandlinger også for lærerne. Vi forventer en solid reallønnsvekst etter flere moderate år. Når Norge går bedre, skal det også gjenspeiles i oppgjøret.

Øvrige krav:

  • Alle tjenestereiser er en del av arbeidstiden og skal fullt ut beregnes som arbeidstid.
  • Arbeidsgiver skal dekke utgifter til relevant etterutdanning.
  • Etter endt foreldrepermisjon skal lønnsplassering drøftes og generell lønnsvekst i forhold til tariffområdet ivaretas.
  • Virksomhetene skal utarbeide egne planer for kompetanseutvikling.

Forhandlingene har frist den 30. april kl. 24.

Akademikernes krav nr. 1 KS

Tariffnytt 22.03.2018

Nytt tariffuvalg NITO Kommune

På den sentrale tariffkonferansen ble det valgt nytt tariffutvalg for NITO Kommune. 

Foto: Marte Aubert

Fra venstre: Gro Gaarder, Kjell Ola Aamodt, Vidar Bergly, Sverre Fjellheim, Kjetil Lein (leder) og Esben Gundersen. Tove Elin Aksdal og Jan-Terje Strandås ble valgt som vara.

Tariffutvalgene representerer NITO i sentrale forhandlinger, planlegger konfliktberedskap, evaluerer lokale forhandlinger og planlegger og gjennomfører tariffkonferanser. Hovedstyret foretar en endelig godkjenning av valgene på møte den 20. april. 

Oversikt over tariffutvalgene med kontaktinformasjon

Tariffnytt 14.03.2018

Hva skal være NITOs krav i årets tariffoppgjør? Dette er agendaen på den sentrale avtalekonferansen 14.-15. mars hvor over 200 delegater er samlet på Moxy Hotel på Hellerudsletta.

President Trond Markussen innledet konferansen med å snakke om økte forventinger til årets oppgjør:

- Når de økonomiske pilene peker oppover er det naturlig at forventningen til et godt oppgjør øker. Og når til og med Stein Lier-Hansen fra Norsk Industri sier at det er rom for lønnsøkning i år, ja da er det lett å bli optimistisk

Sentral tariffkonferanse: Større verdiskaping gir optimisme i NITO foran lønnsoppgjøret 2018 - se stream

Skal forhandle enda tøffere enn i fjor

Tariffnytt 03.03.18

Pensjonsforhandlingene avsluttet

Akademikerne har etter lange forhandlinger valgt å ta forslaget til ny offentlig tjenestepensjon til videre behandling i organisasjonen. NITO har vært en del av disse forhandlingene gjennom sin tilslutning til Akademikerne i stat og kommune, og vil også være med på den videre behandlingen.

Lørdag morgen ble forhandlingene om ny pensjonsordning for 800.000 ansatte i offentlig sektor avsluttet.

- Vi har kjempet hardt for våre medlemmer og et system som ivaretar de med lang utdanning. Det har vært en komplisert prosess, med mange ulike hensyn og interesser. Nå venter det en grundig intern prosess før vi tar en avgjørelse, sier Anders Kvam, forhandlingsleder for Akademikerne.

Etter pensjonsreformen fra 2009 blir den enkeltes pensjon lavere for hvert årskull, som følge av at vi lever lenger. Dette rammer særlig de unge og kommende generasjoner.

Siw Tyldum, som er leder av NITO stat, er enig med Kvam i behovet for en endring av dagens pensjonsordning og ser positivt på løsningen som kom i morges.

- Den framforhandlede løsningen er bedre for framtidige pensjonister enn det dagens ordning er. I motsetning til tidligere gir ny ordning de ansatte blant annet uttelling for alle år i jobb. Overgangsordningene vil kunne bli krevende, men dette er nødvendig for å sikre alle en best mulig og forutsigbar pensjonsordning, sier Tyldum.

Akademikerne har jobbet for et pensjonssystem for fremtiden.

- Vi mener at ny ordning burde gitt enda høyere insentiver for å stå lenge i arbeid, for alle grupper. Dette hadde vært bra både for at den enkelte som kan tjene opp en høyere pensjon – og for samfunnet, sier Kvam.

Akademikerne vil ta stilling til den fremforhandlede avtalen innen 1. juli 2018.

Tariffnytt 01.03.18

Pensjonsforhandlingene avsluttes i morgen

De siste tre ukene har Akademikerne sittet i forhandlinger om ny offentlig tjenestepensjon med Arbeids- og sosialdepartementet. NITO er representert gjennom sitt forhandlingssamarbeid med Akademikerne. Forhandlingene avsluttes etter planen 2. mars.

- Det er krevende forhandlinger, der mange hensyn skal ivaretas. Vi står hardt på for å få på plass en best mulig løsning for våre medlemmer, sier Anders Kvam, forhandlingsleder for Akademikerne.

For Akademikerne er det viktig at man i ny løsning får pensjonsopptjening for alle år i arbeid, der de med lang utdanning får uttelling for dette, og der de unge ivaretas.

- Gode pensjonsordninger er en viktig grunn til at offentlig sektor er en attraktiv arbeidsplass. Det offentlige må ha en god pensjonsordning for å være en konkurransedyktig arbeidsgiver – som er nødvendig for å sikre gode velferdstjenester til befolkningen, sier Kvam.

Tariffnytt 08.02.18

Hovedtariffavtalen er sagt opp med virkning fra og med 01.05.18, i avtaleområdene KS/KS Bedrift/Oslo kommune.

Hovedtariffoppgjør i år

Vi er inne i et år med hovedtariffoppgjør. Nå nærmer det seg forhandlingsstart. 

I år med hovedtariffoppgjør er hele avtalen oppe til revisjon. Dette betyr at vi altså skal forhandle om endringer i fellesbestemmelsene og i viktige spørsmål som arbeidstid, bestemmelser om lokale forhandlinger, permisjoner og mye mer.

Forhandlingene skal være ferdig 30. april kl 24.00.

NITO er representert i forhandlingene som medlem av Akademikerne kommune.

Det er Tariffutvalget for NITO Kommune som vedtar kravene til oppgjøret. Dette skjer direkte i etterkant av den sentrale tariffkonferansen som NITO gjennomfører 14.-15. mars.

Fristen for å oversende krav til Akademikerne kommune er satt til 16. mars, deretter vedtas Akademikerne kommunes samlede krav som oversendes KS.

Forhandlingsdatoer

Forhandlingene i avtaleområdet KS starter 11. april. Videre forhandlingsmøter er bestemt til 18. april, samt hele uke 17 (23.-27. april) og mandag 30. april.

Det er foreløpig ingen fastsatte datoer for avtaleområdet Oslo Kommune, men disse går vanligvis ganske parallelt med avtaleområdet KS.

Når det gjelder KS Bedrift, skal Bedriftsavtalen forhandles 8. og 9. mai, mens Energiavtalen skal forhandles 29. og 30. mai.

Tariffnytt 22.01.2018

Ny Hovedavtale i avtaleområdet KS

Reforhandling av Hovedavtalen i avtaleområdet KS ble startet 30. november kl. 13.

På sitt møte 16.01.2018, kom partene til enighet om å prolongere Hovedavtalen (HA) for perioden 01.01.2018 – 31.12.2019.

Det skal i denne forbindelse nedsettes en partssammensatt arbeidsgruppe som skal kartlegge og gjennomgå hvilke konsekvenser et eventuelt streikeuttak har for rettigheter til AFP, pensjon og tariff avtalte forsikringsordninger. Dette var ett krav som absolutt alle hovedsammenslutningene var enige om.

I omstillingsprosessene som nå skjer som en følge av endringer i kommunestruktur og regionsreformen, er det viktig at det etableres forutsigbare og kjente rammer for et representativt partssamarbeid i de nye kommuner/regioner som skal etableres. Et viktig krav som NITO og Akademikerne fremmet i denne forbindelse var at alle forhandlings-sammenslutninger som er berørt, som hovedregel skal være representert i administrative, partssammensatte arbeidsgrupper/ad hoc utvalg.

Det samme gjelder ved behov for ytterligere frikjøp av tillitsvalgte som en følge endrede lokale forhold i forbindelse med større omstillinger som kommune- og region reformen.

Partene ble også enige om å presisere at det som hovedregel innvilges permisjon med full lønn for tillitsvalgte som deltar i tillitsvalgtopplæring i HA, HTA og tilknyttede særavtaler. Det er viktig at våre tillitsvalgte er klar over denne presiseringen når/hvis arbeidsgiver nekter å innvilge permisjon med lønn ved deltakelse i tillitsvalgtopplæringen.

Det skal også nedsettes en arbeidsgruppe som får i oppdrag å lage en veileder om forståelsen av HAs mest sentrale bestemmelser og hvordan avtalen kan praktiseres på en mest mulig hensiktsmessig måte. Herunder også anvendelsen av bestemmelsene om drøfting og involvering av tillitsvalgte ved omstillinger som følge av digitalisering.

Gruppens arbeid skal bygge videre på materialet som ble utviklet i forbindelse med fellesopplæringen høsten 2016 og B-rundskriv om samme tema. Veilederen skal ferdigstilles innen 01.12.2018.

Til slutt ble de sentrale parter enige om at undervisningspersonalet har rett til å velge tillitsvalgt etter drøftingsgrunnlaget i HA Del B § 3-3 a), når en arbeidstakerorganisasjon har flere enn et medlem på arbeidsplassen, jf. HA Del B § 2-2.

Forhandlingsprotokoll til prolongasjon av hovedavtalen i KS 1.1.2018 - 31.12.2019

Prøv NITOs lønnskalkulator

NITOs lønnskalkulator viser et gjennomsnitt av hva alle NITOs medlemmer tjener. Hvert avtaleområde blir oppdatert en gang i året.

Sjekk hvordan din lønn er i forhold til andre ingeniører!

Se hva du bør tjene i NITOs lønnskalkulator

Publisert: Sist oppdatert: