Gå til innhold
Oslo kommune. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Lønnsoppgjør Oslo kommune: Løsning

Følg lønnsoppgjøret i Oslo kommune.

Tariffnytt 24.05.17

Løsning i meklingen med Oslo kommune

Partene kom i natt til enighet i meklingen om årets lønnsoppgjør for medlemmene i Akademikerne i Oslo kommune. 

Meklerens siste forslag til skisse ble godtatt av partene

Les også pressemeldingen fra Akademikerne

Akademikerne gikk til brudd i forhandlingene med Oslo kommune – ikke på størrelsen på oppgjøret, men på kravet om lokal lønnsdannelse for Akademikerne sine medlemmer.

Akademikerne fikk i mekling ikke gjennomslag for noen lokal pott. Partene har imidlertid blitt enige om å sette seg ned høsten 2017 for å diskutere veien videre for forhandlingssystemet i Oslo. Dette gjør at Akademikerne valgte å akseptere meklingsmannens forslag.

Det økonomiske resultatet for medlemmene i Oslo kommune vil bli tilsvarende resultatet for de øvrige hovedsammenslutningene. Dette innebærer et lønnsoppgjør på omlag 2,4%.

Alle midler fordeles sentralt.

 Leder av NITOs forhandlignsutvalg i kommunal sektor, Kjetil Lein mener man fortsatt har et stykke å gå med forhandlingssystemet i Oslo kommune:

- Siden arbeidsgiversiden i Oslo Kommune valgte å stå på kravet om å ikke gi «ei eneste krone» til potten for lokale forhandlinger, syntes jeg det var både riktig og viktig at Akademikerne og NITO valgte å gå til brudd.

Meklingen førte dessverre heller ikke til at det ble lagt penger i potten til lokale forhandlinger, men partene ble enige om å diskutere behovet for å styrke den lokale lønnsdannelsen i Oslo kommune. Dette opplever jeg som en seier, da lønnsforhandlingssystemet for Oslo kommune for lengst har gått ut på dato.

For mange år siden opplevde man lønnsforhandlingssystemet i Oslo kommune som tilpasset datidens arbeidsmarked og som en mulighet til å stikke seg ut med tanke på å rekruttere ingeniører og andre med akademisk utdannelse.

Slik er ikke situasjonen nå, og realiteten er at Oslo kommunen per i dag har offentlig sektors mest utdaterte lønnssystem. NITO opplever at Oslo kommune ville vært tjent med et lønnssystem på linje med resten av KS-området, og at et slikt system ville gjort Oslo kommune mer attraktive med hensyn til å rekruttere og beholde ingeniører og teknologer.

Med lokal lønnsdannelse i den enkelte etat/bydel, ville det vært mye lettere for Oslo kommune å rekruttere og beholde riktig og nødvendig kompetanse.

Les også: Frontfaget ikke et tak for lokale lønnsoppgjør

Tariffnytt 28.04.17

Akademikerne brøt forhandlingene i mellomoppgjøret fredag 28. april. Forhandlingene går nå til mekling. Akademikerne går inn i meklingen med et klart mål om å finne en løsning for å unngå konflikt.

Saken går nå til mekling hos riksmekleren og det vil trolig bli meklet med avslutning tirsdag 23. mai kl. 24.00.

Informasjonsmøte

Mer informasjon vil bli gitt på et felles informasjonsmøte for alle tillitsvalgte tirsdag 9. mai klokken 14.00.

Sted: Akademikernes lokaler, Fridtjof Nansens Plass 6 i Oslo.

Påmelding:

Årsak

Hvorfor har Akademikerne brutt forhandlingene i Oslo kommune? Akademikerne krevde at all lønn skal fordeles lokalt i årets oppgjør, men alle midler ble i stedet disponert fullt ut sentralt. Det er tre år siden vi har fått midler til forhandling lokalt i Oslo. Kommunens tilbud innebærer at lønnstilleggene gis uavhengig av de ansattes ansvar, kompetanse og innsats.

Akademikerne så seg nødt til å bryte forhandlingene, og går til mekling for å markere at vi ikke kan akseptere tre år på rad uten noe penger fordelt lokalt.

Om lønn, ramme og lønnsstruktur

Rammen for lønnsoppgjøret er ca. 2,45 %, og etter en teknisk avsetning til overheng og lønnsglidning er det ca. 2,3 % i lønnsøkning fra 1. mai det forhandles om.

Akademikerne ble igjen tilbudt en lavtlønnsprofil på lønnsoppgjøret i Oslo kommune – som i 2016 – så medlemmer i NITO og Akademikerne kommer langt dårligere ut enn medlemmene i LO og YS.

De tilbudte lønnstilleggene var som følger:
• Alle ansatte får et lønnstillegg på 2,15 %
• Eller minimum kr. 9.000,-

Akademikerne og NITO

NITO forhandler sammen med Akademikerne i Oslo Kommune og støtter fullt ut kravet om lokale forhandlinger i dette tariffområdet.

Leder i NITO Kommune, Kjetil Lein, sier i en kommentar at NITO lenge har ønsket en sterkere reaksjon på arbeidsgivers manglende forståelse for en nødvendig modernisering av sitt lønnssystem.

- NITOs lønnspolitikk er basert på lokalt avtalt og individuelt tilpasset lønn i alle avtaleområder. Lokal lønnsdannelse og handlingsrom er med bakgrunn i dette særdeles viktig for både medlemmer og tillitsvalgte, sier Lein. - NITOs medlemmer i Oslo Kommune er derfor klare for å sette makt bak kravet om at lokal lønnsdannelse er et viktig personalpolitisk virkemiddel – også i dette tariffområdet!

Lokale forhandlinger viktig

Hvorfor ønsker NITO og Akademikerne lokale forhandlinger?
NITO deler Akademikernes langsiktige mål om at en systemendring der lønnsforhandlingene alltid skjer lokalt i den enkelte bydel og etat – og ikke sentralt i Rådhuset slik tilfellet er i dag – må på plass snarest. Oslo er det eneste området som ikke har modernisert sitt lønnssystem blant Akademikermedlemmene: Både staten, resten av kommune-Norge og sykehusene har lønnsforhandlinger ved de enkelte arbeidsplassene.

Lønn må kunne brukes aktivt som et personalpolitisk virkemiddel hvor utdanning, kompetanse, ansvar og innsats belønnes. For å få dette til må lønnsdannelse skje lokalt – og ikke gjennom sentrale generelle tildelinger slik det gjøres i Oslo kommune i dag. Lokal lønnsdannelse skal sikre at kompetente arbeidstakere trekkes til virksomheter der deres kompetanse gir mest nytte for samfunnet sett under ett.

De lokale partene er best i stand til å vurdere virksomhetens behov for å rekruttere, belønne og beholde kompetanse. NITO og Akademikerne mener derfor at all lønnsdannelse må skje gjennom forhandlinger mellom de lokale arbeidsgivere og tillitsvalgte.

Systemendring

Hva kan våre medlemmer oppnå ved en endring av systemet?
Lokale forhandlinger har vist seg å gi gode resultater for NITO og Akademikernes medlemmer. Dette ser vi på alle områdene som har gått over til lokale forhandlinger.

I staten avtalte Akademikerne lokale forhandlinger i 2016, og resultatet fra fjorårets oppgjør viser at våre grupper tjente på dette til tross for en liten økonomisk ramme. I kommunesektoren har lønnsveksten økt markant sammenlignet med det tidligere sentrale lønnssystemet.

Siden innføringen i 2002 viser lønnsstatistikken at gjennomsnittslønnen for ansatte med høyere akademisk utdanning har økt med omlag 100.000 mer enn for andre grupper med samme utdanning med sentral lønnsdannelse. I Oslo kommune der man innførte lokale forhandlinger i 2014 (Kommuneadvokaten, Helseetaten og Sykehjemsetaten), viser lønnsstatistikk at systemendringen har lønt seg for medlemmene også her.

Se også akademikerne.no

Fremdriftsplan for lønnsoppgjøret

Årets lønnsoppgjør er et mellomoppgjør, hvor fremdriften foreløpig er som følger:

  • KS-området: Åpner med møte for forhandlingslederne 20. april. Deretter blir det plenumsforhandlinger: 27., 28., samt evt. 29. og 30. april
  • Oslo kommune: Åpningsdag er tirsdag 25 april kl. 14.00. Deretter er 27. og 28. april satt av til forhandlinger i dette tariffområdet.
  • KS Bedrift: Torsdag 4. mai kl. 10:00 – 24:00.

Frist for avslutning av hovedoppgjøret i KS og Oslo kommune er søndag 30. april kl. 24.00.

Det er god grunn til å mene at forhandlingene vil være særlig intense fra torsdag 27. april og utover. Dersom partene ikke blir enige, går oppgjøret til mekling. Da kobles Riksmekleren inn, og den videre prosessen avgjør om det blir enighet eller streik.

NITOs krav til tariffoppgjøret skal oversendes Akademikerne Kommune innen 22. mars. NITOs innspill til krav vil først bli lagt ut på NITOs nettsider etter at Akademikernes krav er offentliggjort.

Det vil bli lagt ut nyheter fortløpende i forbindelse med forhandlingene.

Kontaktperson i sekretariatet: Seniorrådgiver

Prøv NITOs lønnskalkulator

NITOs lønnskalkulator viser et gjennomsnitt av hva alle NITOs medlemmer tjener. Hvert avtaleområde blir oppdatert en gang i året.

Sjekk hvordan din lønn er i forhold til andre ingeniører!

Se hva du bør tjene i NITOs lønnskalkulator

Publisert: Sist oppdatert: