Gå til innhold
Oslo kommune. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Lønnsoppgjør Oslo kommune

Det ble til slutt enighet i meklingen med Oslo kommune i årets hovedtariffoppgjør. Nå står lokale forhandlinger for døren. Følg utviklingen i oppgjøret på denne siden.

Tariffnytt 03.09.2018

Justeringsoppgjøret klart

Oslo kommune og Akademikerne er blitt enige om justeringsforhandlingene. Her ble det fordelt 0,35% av den totale rammen de sentrale forhandlingene og meklingen i juni.

Disse ingeniørkodene fikk uttelling i justeringsoppgjøret:

 • Overingeniører i stillingskode 44 og 45 får ett lønnstrinn.
 • Sjefsingeniører i stillingskode 46 får ett lønnstrinn.
 • Ingeniør i stillingskode 41 får ett lønnstrinn.

Dette treffer dessverre kun en mindre del av NITOs medlemmer, da de fleste har stillinger som avdelingsingeniør og konsulent. Disse har ikke fått noe i årets justeringsforhandlingene.

Akademikerne fikk ikke gjennomslag for kompetansekrav på enkelte ingeniørstillinger, og heller ikke reduksjon av antall stillingskoder.

Årets justeringsoppgjør er blitt et oppgjør som har lavtlønnsprofil, noe NITO er skuffet over. Skal Oslo kommune lykkes med sine ambisjoner om å bli en moderne, smart og bærekraftig by, må de også lønne den kompetansen de trenger for å utvikle denne. 

Neste: Lokale lønnsforhandlinger

NITOs tillitsvalgte i Oslo kommune forbereder nå de lokale lønnsforhandlingene i den enkelte etat eller virksomhet. Her skal de forhandle om lønnstillegg med virkning fra fra 1. august. De lokale forhandlingene skal være ferdige innen 31. oktober.

Tariffnytt 15.08.2018

Lokale lønnsforhandlinger og kurs for tillitsvalgte 

For første gang siden 2014 er det satt av midler til lokale forhandlinger i Oslo kommune. Det er viktig at vi tar godt vare på denne muligheten og gjør en profesjonell jobb ute i etater, kommunale foretak og bydeler.

Potten det forhandles om er på 0,40 % av lønnsmassen. Det betyr at det er en del penger til fordeling, selv om vi ikke klarer å løse alle problemer innen en slik ramme. Det viktigste nå er likevel at vi gjør jobben lokalt slik at våre medlemmer får en solid andel av de avsatte midlene. 

NITO inviterer sine tillitsvalgte i Oslo kommune til følgende kurs arrangert av Akademikerne:
 • 6.-7. september: Introduksjonskurs for tillitsvalgte i Oslo kommune  i Strømstad
 • 10. september: Halvdags kurs i lokale lønnsforhandlinger i Oslo

Her får dere mulighet til å dele erfaringer og få nyttig opplæring sammen med lokale tillitsvalgte fra andre Akademiker-foreninger. Disse kursene erstatter de tidligere oppsatte NITO-kursene med samme tema.

Velkommen til kurs!

Tariffnytt 06.06.2018

Hva innebærer oppgjøret i Oslo kommune for deg?

NITO og Akademikerne krevde i årets hovedtariffoppgjør en systemendring slik at lønn ikke lenger skal forhandles av noen få mennesker på Rådhuset, men av lederne i den enkelte etat og virksomhet som er nærmest til å kjenne de ansatte, og deres kompetanse, ansvar og innsats. Dette fikk vi dessverre ikke gjennomslag for. Men hva fikk vi?

Økonomi

Den totale rammen for oppgjøret er 2,84 % (inkludert overheng og glidning). Slik fordeles den:

 • 1,75 % i generelt tillegg på lønnstabellen – minimum 7 700 – til alle fra 1. mai 2018.
 • 0,35 % er satt av til høstens justeringsoppgjør. Virkningsdato for disse tilleggene vil også være 1. mai 2018.
 • Til lokale forhandlinger i den enkelte virksomhet eller etat er det satt av 0,4 % på årsbasis + 0,1 % i resirkulerte midler. Virkningsdato for disse tilleggene er 1. august. De lokale forhandlingene skal være ferdige innen 31. oktober.

Medbestemmelse i skolen

Oslo kommune og Utdanningsforbundet har en særavtale om medbestemmelse i Oslo-skolen knyttet til arbeidstid. Akademikerne er verken part i avtalen eller har tilsvarende rettigheter. I meklingen åpnet Oslo kommune opp for at de i løpet av tariffperioden 2018-2020 vil invitere til samtaler med de fire forhandlingssammenslutningene om vilkårene for at Akademikerne skal få samme medbestemmelse i Osloskolen som det som ligger i Utdanningsforbundets avtale. Det vil i så fall gi våre medlemmer som er ansatt i Osloskolen en vesentlig større medbestemmelse på sin arbeidsplass.

 

På den positive siden

Den totale rammen for oppgjøret er grei. At det er satt av en pott til lokale forhandlinger er positivt, men vi skulle ønske at denne var vesentlig større.

Det finnes i dag mange ulike ingeniørkoder i Oslo kommune, men det er ikke noen nærmere beskrivelse av for eksempel kompetansekrav knyttet til disse. De brukes dermed svært ulikt og framstår som uoversiktelige. En opprydding her vil komme våre medlemmer til gode. Dette fikk ikke Akademikerne gjennomslag for i meklingen, men vi vil jobbe for en opprydding i de ulike ingeniørkodene i høstens justeringsoppgjør.

Utsikter til økt medbestemmelse for de av NITOs medlemmer som jobber i Oslo-skolen er også positivt.

På den negative siden

NITO er svært skuffet over at Oslo kommune fortsatt tviholder på landets mest gammeldagse lønnssystem, og ønsket i utgangspunktet ikke å akseptere denne løsningen. Flertallet i Akademikerene vurderte imidlertid situasjonen til at det ikke var mer å hente og valgte å akseptere forslaget til løsning fra Riksmekleren. NITO er bundet av flertallet. Ansvaret for hvordan lønnen fordeles ligger hos Oslo kommune.

Det er de lokale partene som vet hvor skoen trykker, og de burde derfor få lov å gjennomføre lønnsforhandlingene i virksomheten. Da kan vi bruke felleskapets penger på en mer treffsikker måte. I dag vet vi at deler av kommunen sliter med å beholde erfarne akademikere og at konsulentbruken er høy. Å rekruttere og beholde ansatte med rett kompetanse er billigere enn å leie inn konsulenter. Men da må kommunen være villige til å lønne kompetanse, ansvar og innsats hos sine ansatte, og det må være i tråd med den enkelte virksomhets behov. Det kan vi få til gjennom at de samme pengene som i dag fordeles av mennesker som har denne innsikten.

Veien videre

NITO og Akademikerne vil fortsette å jobbe for en systemendring i Oslo kommune. Første skritt blir å bruke høstens justeringsforhandlinger godt, og å forberede NITOs tillitsvalgte til de lokale forhandlingene. 

Hva må du som medlem gjøre?

 • Be om lønnssamtale med nærmeste leder
 • Bruk medarbeidersamtalen til å tydeliggjøre egne resultater og innsats
 • Send krav til din tillitsvalgt i god tid før lokale lønnsforhandlinger
 • Vær med på medlemsmøter i din bedriftsgruppe

Riksmeklers møtebok Oslo kommune - Akademikerne 2018

Tariffnytt 24.05.2018

Enighet i meklingen med Oslo kommune:
ikke systemendring, men Et skritt i riktig retning 

Natt til torsdag 24. mai kom Akademikerne og NITO til enighet med Oslo kommune i meklingen i årets lønnsoppgjør. Ingen systemendring, men Akademikerne har fått gjennomslag for endringer som baner vei for lokale forhandlinger på den enkelte arbeidsplass.

Akademikerne brøt forhandlingene 1. mai etter å ikke ha fått gjennomslag for å innføre lokale forhandlinger for medlemmene sine i Oslo.

- Vi har i meklingen fått på plass endringer som gir et godt grunnlag for å jobbe videre for lokale forhandlinger. Vi har et klart mål om at våre medlemmer skal gå over til et nytt system. Dette er viktig både for de ansatte, arbeidsstedene og samfunnet, sier Erik Graff, forhandlingsleder for Akademikerne i Oslo kommune.

Endringene innebærer opprettelse av egne profesjonskoder for flertallet av Akademikernes medlemmer. Dette vil gjøre det lettere for Akademikerne å ivareta lønnsutviklingen for medlemmene og for kommunens virksomhetsledere å benytte kompetanse mer målrettet.

Det er ikke opprettet nye profesjonskoder for ingeniører, noe NITO har jobbet for. Partene tar imidlertid sikte på å ta opp igjen dette temaet i høstens justeringsforhandlinger.

- Vi kommer ikke til å gi oss. I dag er det noen få personer i Rådhuset som bestemmer lønnen til nærmere 50.000 kommuneansatte i Oslo, uten å kjenne til de ansatte eller arbeidsplassens behov. Dette må endres for at Oslo kommune skal fortsette å være en attraktiv arbeidsgiver og levere gode tjenester, sier Graff.

Partene stod langt fra hverandre. Faren for streik var stor. Streikeberedskapen var klargjort. Takk til alle dere som var involvert i dette. Dere leverte det dere skulle og var rede til å starte streik om meklingen ikke førte fram. 

NITO kommer snart tilbake med mer utfyllende informasjon om resultatet.

Tariffnytt 15.05.2018

Akademikerne og nito varsler streik i Plan- og bygningsetaten

383 ansatte i blant annet Rådhuset og i Plan- og bygningsetaten tas ut i streik dersom det blir brudd i meklingen mellom Akademikerne og Oslo kommune neste uke. 

Streiken vil i første omgang ramme:

 • Rådhuset – med Bystyrets sekretariat og Byrådsavdelingene
 • Plan- og bygningsetaten 
 • Eiendoms- og byfornyelsesetaten

I ettermiddag meldte Akademikerne og NITO plassfratredelse for 383 av sine medlemmer som skal ut i første fase i en eventuell streik. Plassfratredelse er en navneliste over hvem som faktisk skal tas ut i streik, og må leveres senest fire dager før streik kan begynne. Dersom meklingen fører til at man blir enige, får plassoppsigelsen og varselet om plassfratredelse ingen konsekvenser.

- En streik vil ramme politisk ledelse og blant annet deres arbeid med byutvikling, miljø og velferd. I Plan- og bygningsetaten rammes viktige prosjekter som arbeidet for et bilfritt byliv, sier Akademikernes forhandlingsleder Erik Graff (bildet).

Akademikerne gikk inn i forhandlingene med Oslo kommune med et krav om endring av lønnssystemet i kommunen og lokale forhandlinger. Natt til 1. mai ble det brudd i forhandlingene, og partene er nå i mekling.

Meklingsfrist er satt til 23. mai ved midnatt. Dersom partene ikke kommer til enighet går Akademikerne til streik i Oslo fra 24. mai.

Medlemmer som skal tas ut i første fase av en eventuell streik har mottatt e-post om dette i ettermiddag.

Medlemmer som ikke tas ut i første fase av en eventuell streik har også fått informasjon om dette. 

Lønnsoppgjøret: Blir det streik? Skal jeg streike?

Tariffnytt 01.05.2018

brudd i Oslo kommune - Krever endring av utdatert lønnssystem

Natt til 1. mai brøt Akademikerne forhandlingene i Oslo kommune, og oppgjøret går nå til mekling. 

- Oslo kommune har ambisjoner om å bli en "grønn by". Men hvordan skal Oslo kunne utvikles til å bli en bærekraftig, moderne og smart by når ingeniørene og teknologene som skal ta dem dit er rammet av Norges mest utdaterte lønnssystem? Oslo er den eneste kommunen der våre medlemmer ikke får forhandle lønn lokalt.
Kjetil Lein, leder NITO Kommune

Akademikerne aksepterte den økonomiske rammen for oppgjøret, men krever at forhandlingene skjer på den enkelte arbeidsplass. NITO er med i forhandlingene gjennom sin tilslutning til Akademikerne kommune.

 

- Dagens rigide lønnssystem er ikke tilpasset kommunens utfordringer og høye ambisjoner. Kommunen sliter med å beholde erfarne ansatte, og har brukt millioner på innleide konsulenter. Lokale forhandlinger vil gjøre det lettere å sikre den kompetansen Oslo har behov for – og levere gode tjenester til befolkningen, sier Graff.

Resten av kommune-Norge, sykehusene og staten har alle lokale forhandlinger. Oslo er nå det eneste området der lønnen bestemmes sentralt for Akademikernes medlemmer. En fersk rapport fra Samfunnsøkonomisk Analyse viser at deler av kommunen har utfordringer med å beholde ansatte, og å rekruttere spesialister innen teknologi og miljø.

- Lønn må forhandles lokalt på arbeidsplassen, slik at kommunen kan sikre seg nødvendig kompetanse og levere gode tjenester til befolkningen, sier forhandlingsleder Erik Graff.

Bruddprotokoll Akademikerne - Oslo kommune 01.05.2018

Tariffnytt 27.04.2018

Status forhandlingene med Oslo kommune

I forhandlingene med Oslo kommune har Akademikerne fremmet krav om systemendring slik at lønnsjusteringen skal skje gjennom kollektive lokale forhandlinger i den enkelte virksomhet og etat. Dagens ordning med sentralt fastsatte tillegg og justeringer gir våre medlemmer dårlig uttelling for deres innsats og kompetanse. Da er det ikke nok med en avsetning til lokal pott, som vi har fått signaler om i årets forhandlinger.

Et annet viktig krav er at pensjonsvedtektene i sin helhet skal tas inn som en del av tariffavtalen. Dette står Akademikerne sammen med arbeidstakersammenslutningene Unio, YS og KAH om.

Så langt har det vært ingen bevegelse mellom partene på disse viktige områdene.

Ut fra politiske signaler sittende byråd har gitt tidligere, kan det være svært vanskelig å få gjennomslag for en slik systemendring hos arbeidsgiver.

Forhandlingene har frist 30. april kl 24.00.

Tariffnytt 18.04.2018

NITO og Akademikerne møtte i dag Oslo kommune for å overlevere sitt krav nummer 2 i årets hovedtariffoppgjør.

Oslo kommune viste i ditt første tilbud til at de vil prioritere tillegg på lønnstabellen og avsetning til lokale forhandlinger. De legger til grunn at kommunens handlingsrom i arbeidsgiverpolitikken må ivaretas, men ønsker også utvikling og forenkling av avtaleverket.

Akademikerne krever systemendring og fastholder at også medlemmene i Oslo kommune må få forhandle lønn lokalt i den enkelte etat, bydel og virksomhet. Akademikerne krever også at alle disponible økonomiske midler avsettes til lokale forhandlinger.

Dette vil kunne gi medlemmene en bedre lønnsutvikling som verdsetter innsats og kompetanse. Dette er nødvendig for at Oslo kommune skal kunne tiltrekke seg og beholde den kompetansen som skal til for å oppnå ambisjonen om å bli "verdens smarteste by". Det blir de ikke så lenge de beholder Norges mest gammeldagse lønnssystem, sier Erik Graff, forhandlingsleder for Akademikerne

Akademikernes krav nr 2 - 18.04.2018

Tariffnytt 11.04.2018

Tariffoppgjøret i Oslo kommune startet 11. april. NITO forhandler gjennom sin tilslutning til Akademikerne kommune. 

Oslo er den eneste kommunen i hele Norge der NITOs og Akademikernes medlemmer ikke får forhandle lokalt. I 2016 gikk også staten over til et nytt lønnssystem for medlemmene.

- Lokale lønnsforhandlinger, der de ansatte lønnes etter innsats, kompetanse og resultater, er nødvendig for at kommunen skal være et attraktivt sted å jobbe. Systemet må endres dersom Oslo kommune skal lykkes i sine ambisjoner om å bli en grønn og innovativ by, og levere solide tjenester innen skole, barnevern og eldreomsorg, sier Erik Graff, forhandlingsleder for Akademikerne.

NITOs og Akademikernes viktigste krav i årets oppgjør er at det blir lokale lønnsforhandlinger også i Oslo kommune. Vi forventer en solid reallønnsvekst etter flere moderate år. Når Norge går bedre, skal det også gjenspeiles i oppgjøret.

Akademikernes krav nr 1 Oslo kommune

Forhandlingene har frist den 30. april kl. 24.

Tariffnytt 22.03.2018

Nytt tariffuvalg NITO Kommune

På den sentrale tariffkonferansen ble det valgt nytt tariffutvalg for NITO Kommune. 

Foto: Marte Aubert

Fra venstre: Gro Gaarder, Kjell Ola Aamodt, Vidar Bergly, Sverre Fjellheim, Kjetil Lein (leder) og Esben Gundersen. Tove Elin Aksdal og Jan-Terje Strandås ble valgt som vara.

Tariffutvalgene representerer NITO i sentrale forhandlinger, planlegger konfliktberedskap, evaluerer lokale forhandlinger og planlegger og gjennomfører tariffkonferanser. Hovedstyret foretar en endelig godkjenning av valgene på møte den 20. april. 

Oversikt over tariffutvalgene med kontaktinformasjon

Tariffnytt 14.03.2018

Hva skal være NITOs krav i årets tariffoppgjør? Dette er agendaen på den sentrale avtalekonferansen 14.-15. mars hvor over 200 delegater er samlet på Moxy Hotel på Hellerudsletta.

President Trond Markussen innledet konferansen med å snakke om økte forventinger til årets oppgjør:

- Når de økonomiske pilene peker oppover er det naturlig at forventningen til et godt oppgjør øker. Og når til og med Stein Lier-Hansen fra Norsk Industri sier at det er rom for lønnsøkning i år, ja da er det lett å bli optimistisk

Sentral tariffkonferanse: Større verdiskaping gir optimisme i NITO foran lønnsoppgjøret 2018 - se stream

Skal forhandle enda tøffere enn i fjor

Tariffnytt 03.03.18

Pensjonsforhandlingene avsluttet

Akademikerne har etter lange forhandlinger valgt å ta forslaget til ny offentlig tjenestepensjon til videre behandling i organisasjonen. NITO har vært en del av disse forhandlingene gjennom sin tilslutning til Akademikerne i stat og kommune, og vil også være med på den videre behandlingen.

Lørdag morgen ble forhandlingene om ny pensjonsordning for 800.000 ansatte i offentlig sektor avsluttet.

- Vi har kjempet hardt for våre medlemmer og et system som ivaretar de med lang utdanning. Det har vært en komplisert prosess, med mange ulike hensyn og interesser. Nå venter det en grundig intern prosess før vi tar en avgjørelse, sier Anders Kvam, forhandlingsleder for Akademikerne.

Etter pensjonsreformen fra 2009 blir den enkeltes pensjon lavere for hvert årskull, som følge av at vi lever lenger. Dette rammer særlig de unge og kommende generasjoner.

Siw Tyldum, som er leder av NITO stat, er enig med Kvam i behovet for en endring av dagens pensjonsordning og ser positivt på løsningen som kom i morges.

- Den framforhandlede løsningen er bedre for framtidige pensjonister enn det dagens ordning er. I motsetning til tidligere gir ny ordning de ansatte blant annet uttelling for alle år i jobb. Overgangsordningene vil kunne bli krevende, men dette er nødvendig for å sikre alle en best mulig og forutsigbar pensjonsordning, sier Tyldum.

Akademikerne har jobbet for et pensjonssystem for fremtiden.

- Vi mener at ny ordning burde gitt enda høyere insentiver for å stå lenge i arbeid, for alle grupper. Dette hadde vært bra både for at den enkelte som kan tjene opp en høyere pensjon – og for samfunnet, sier Kvam.

Akademikerne vil ta stilling til den fremforhandlede avtalen innen 1. juli 2018.

Tariffnytt 08.02.18

Hovedtariffavtalen er sagt opp med virkning fra og med 01.05.18, i avtaleområdene KS/KS Bedrift/Oslo kommune.

Dette betyr at vi er inne i et år med hovedtariffoppgjør, og det nærmer seg forhandlingsstart.

I år er det hovedoppgjør

I år med hovedtariffoppgjør er hele avtalen er oppe til revisjon. Dette betyr at vi altså skal forhandle om endringer i fellesbestemmelsene og i viktige spørsmål som arbeidstid, bestemmelser om lokale forhandlinger, permisjoner og mye mer.

Datoer og frister

Det er Tariffutvalget for NITO Kommune som vedtar kravene til oppgjøret. Dette skjer direkte i etterkant av den sentrale tariffkonferansen som NITO gjennomfører 14.-15. mars. Fristen for å oversende krav til Akademikerne kommune er satt til 16. mars, deretter vedtas Akademikerne kommunes samlede krav som oversendes KS.

Det er foreløpig ingen fastsatte datoer for avtaleområdet Oslo Kommune, men disse går vanligvis ganske parallelt med avtaleområdet KS.

Forhandlingene i avtaleområdet KS starter 11. april og skal være ferdige 30. april kl 24.00.

Prøv NITOs lønnskalkulator - vi vet hva du er verdt

NITOs lønnskalkulator viser et gjennomsnitt av hva alle NITOs medlemmer tjener. Hvert avtaleområde blir oppdatert en gang i året.

Sjekk hvordan din lønn er i forhold til andre ingeniører!

Se hva du bør tjene i NITOs lønnskalkulator

Publisert: Sist oppdatert: