Gå til innhold
Oslo kommune. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Lønnsoppgjør Oslo kommune 2019

Nyheter fra lønnsoppgjøret i Oslo kommune 2019.

Tariffnytt 30.05.2019

Resultatet ettter streiken: 2,62 % (minimum 12.000 kroner) lønnstillegg

Alle NITOs medlemmer som er ansatt i Oslo kommune får  2,62 prosent, eller minimum 12.000 kroner, i lønnstillegg fra 28. mai.

Lønnstabell Oslo kommune pr. 28.5.2019 – Akademikerne

Grunnet streiken vil alle medlemmer i fagforeninger tilsluttet Akademikerne, herunder NITO, få 28. mai som virkningsdato for lønnsoppgjøret for 2019. Medlemmer tilsluttet andre organisasjoner, som ikke gjennomførte streik, vil få sin lønnsøkning fra og med 1. mai.

Streiken var ment å være kort og målrettet. Det var et uttrykt ønske om å si tydelig fra til Oslo kommunes ledelse om at Akademikerne har fått nok av dagens sentralstyrte system. Samtidig har det vært viktig å ikke ramme en uskyldig tredjepart, nemlig Oslos innbyggere. Neste år er det hovedoppgjør, og da er det mulig å gjennomføre systemendringen NITO og Akademikerne jobber for. 

Protokoll avslutning av arbeidskonflikt Akademikerne/NITO og Oslo kommune 2019
Bruddprotokoll Oslo kommune 2019

Tariffnytt 27.05.2019

Streiken i Oslo kommune er over

Mandag 27. mai kl 14 valgte Akademikerne og NITO å avslutte den to dager lange streiken i Oslo kommune. Akademikerne og NITO har nå signert tariffavtalen med Oslo kommune. Det betyr at de streikende skal være tilbake på jobb i rådhuset tirsdag morgen som normalt.

Hvorfor avslutter vi?

Vi har lykkes med å få fram et tydelig budskap til Oslo kommunes ledelse – om at vi har fått nok av dagens utdaterte, sentralstyrte lønnssystem, der den enkelte ansattes kompetanse og ansvar er så godt som uten betydning.

Vi har bevisst tatt sikte på å ramme politiske prosesser, og ikke Oslos innbyggere. Derfor har vi valgt en kort markeringsstreik i år. Markeringen er et viktig skritt på veien mot neste års hovedoppgjør. Det er i et hovedoppgjør systemendring kan skje.

Hva skjer videre?

Takk til dere som har streiket og til dere andre for engasjementet, viljen og støtten dere har vist. Den felles innsatsen er uvurderlig inn arbeidet med å få en systemendring i Oslo kommune. 

Streikemarkering 1200x628.jpg

Vårt blikk er nå rettet fremover, mot hovedoppgjøret i 2020. Vi har lagt et godt fundament for neste år, der NITO og Akademikerne har en klar forventing om at arbeidsgiver kommer oss i møte på kravet om et nytt lønnssystem. Vi kommer ikke til å gi oss, og vi begynner allerede nå arbeidet mot neste års oppgjør. Vårt klare mål er en overgang fra dagens sentrale system der noen få personer bestemmer lønnen til nesten 50 000 ansatte i kommunen – og til lokale kollektive forhandlinger.

Hvorfor ønsker vi et nytt lønnssystem?

Dagens lønnssystem innebærer at lønnstilleggene gis uavhengig av de ansattes kompetanse, ansvar og innsats, og uavhengig av virksomhetens behov. Dette er en demotiverende lønnspolitikk for den enkelte – noe som i neste ledd rammer tjenestene i Oslo kommune.

Skal Oslo være i stand til å rekruttere og beholde høyt utdannede, må kommunen kunne bruke lønn som virkemiddel for å være konkurransedyktige. Det er lokalt man vet hvor skoen trykker, og virksomhetene bør derfor selv få lønne de ansatte etter rekrutteringsbehovene de har.

Vi kommer med utfyllende informasjon om hva partene har blitt enige om i årets lønnsoppgjør.

NITOs kontaktperson

Ta kontakt med NITOs advokat Beate Sire Dagslet, på sms 413 34 255 eller e-post , hvis du har spørsmål knyttet til lønnsoppgjøret i Oslo kommune.

 

Tariffnytt 23.05.2019

NITO og Akademikerne er i streik i Oslo kommune

Meklingen mellom Akademikerne og Oslo kommune hadde frist 23. mai kl. 24.00. Partene klarte dessverre ikke å komme til enighet. NITO og Akademikerne er derfor i streik i Oslo kommune. 

streik-i-oslo-kommune.jpg

De som streiker, streiker for alle - også for deg 

De som er tatt ut i streik fra og med fredag 24. mai er medlemmer tilsluttet NITO og Akademikerne i Byrådsavdelingene og i Bystyrets sekretariat, i tillegg til Akademikernes tre hovedtillitsvalgte i Oslo kommune.

Det er viktig å understreke at det er organisasjonene NITO og Akademikerne som er i streik, selv om det ikke streikes i din virksomhet. Alle medlemmer i NITO og Akademiker-foreningene, og samtlige virksomheter i Oslo kommune, er således berørt av streiken.

Til deg som ikke er tatt ut i streik:
Støtt opp om de medlemmene som streiker for deg. Skal vi lykkes i lønnsarbeidet i Oslo kommune, er vi avhengig av at alle i NITO og Akademikerne støtter opp om streiken.

Hva betyr en streik for medlemmer som ikke selv er tatt ut i streik?

NITO og Akademikerne som organisasjoner er i streik - selv om det ikke streikes i din virksomhet eller nettopp du er tatt ut i streik. Alle medlemmer i NITO og Akademiker-foreningene, og samtlige virksomheter i den sektor hvor det er streik, er således berørt av streiken.

De som ikke er i streik må støtte opp om de medlemmer som er tatt ut i streik. Skal vi lykkes, er vi avhengig av at alle i NITO og Akademikerne stiller seg bak de medlemmene som er i streik.

Du kan for eksempel:

 • Delta ved appeller og andre markeringer
 • Bli med på stands
 • Delta på kulturelle markeringer og streikekafeer
 • Skriv leserinnlegg i avisen eller i sosiale medier
Hva er streikebryteri - for deg som ikke streiker?
 • Du har plikt og rett til å utføre sitt vanlige arbeid.
 • Arbeidstakere som ikke tas ut i streik skal arbeide som normalt i henhold til arbeidsavtalen og den allerede avtalte arbeidsplan/tjenesteplan. Rettigheter og plikter etter arbeidsavtalen og den oppsagte overenskomsten gjelder som tidligere.
 • Ansatte som ikke er i streik skal i utgangspunktet kun utføre de arbeidsoppgaver som normalt hører til stillingen.
 • Arbeidstakere som ikke er i streik kan settes til overtidsarbeid i vanlig omfang. De kan imidlertid motsette seg overtidsarbeid som skal kompensere for det bortfallet av arbeidskraft som følger av streiken.
 • Arbeidsplaner skal følges. Endringer av arbeidsplaner gjort etter at plassfratredelsen ble overlevert er å betrakte som streikebryteri.
 • Det er i utgangspunktet kun øverste leder av hele virksomheten og øverste leder av den sentrale personalfunksjonen som kan utføre streikendes oppgaver.
 • Dersom arbeidsgiver anser at det vil være fare for liv og helse å la arbeidsoppgaver vente til etter at streiken er avsluttet, kan arbeidsgiver søke om dispensasjon for oppgaven. Det samme gjelder ved oppgaver arbeidsgiver anser det som viktig å få utført.
 • Det er den streikende organisasjon, dvs. Akademikerne i samarbeid med NITO, som i de enkelte tilfeller vurderer og definerer hva som er å betrakte som streikebryteri.
 • Er du i tvil, ta kontakt med NITO.
Hva betyr dette for deg som tillitsvalgt?
 • Ordinært samarbeid mellom våre tillitsvalgte og arbeidsgiver skal opphøre.
 • Enkelte andre former for samarbeid, med utgangspunkt i annet regelverk (arbeidsmiljølov mv.), kan likevel fortsette. Dette gjelder verneombud, AMU og innstillings-/tilsettingsråd.

Streiken – hva skjer når?Streikemarkering 1200x628.jpg

 • Markering av streiken finner sted i Borggården ved Oslo Rådhus fredag 24. mai fra kl. 08.00. Akademikernes leder, Kari Sollien, holder appell kl. 10.00, og det vil være program fram til kl. 18.00.

 • Vi inviterer alle til streikekafé på MESH i Tordenskjolds gate 3 fredag 24. mai kl. 15.45-18.00, hvor vi håper så mange som mulig finner veien. Ta med deg en kollega og ta fredagspilsen eller -brusen din der.

Program streikens to første dager

Streik er et alvorlig virkemiddel. Men streik er det eneste kampmiddelet vi per i dag har når forhandlinger og mekling ikke fører fram.

NITOs kontaktperson

Ta kontakt med NITOs advokat Beate Sire Dagslet, på sms 413 34 255 eller e-post , hvis du har spørsmål knyttet til streiken i Oslo kommune.

Tariffnytt 23.05.2019

Meklingsinnspurt og mulig streik i Oslo kommune

Onsdag 1. mai brøt som kjent Akademikerne og NITO tarifforhandlingene i Oslo kommune, og tariffoppgjøret gikk til tvungen mekling for å forsøke å oppnå enighet og unngå streik. 

Meklingen startet opp i går, onsdag 22. mai, og meklingsfrist i dag, torsdag 23. mai, kl. 24.00. Meklingen er en lukket prosess, og begrenset informasjon vil bli lagt på NITO og Akademikernes nettsider.

Hvis det blir streik i Oslo kommune 24. mai

De som tas ut i streik fra og med fredag – dersom mekling ikke lykkes – er medlemmer tilsluttet Akademikerne og NITO i Byrådsavdelingene og i Bystyrets sekretariat, i tillegg til Akademikernes tre hovedtillitsvalgte i Oslo kommune. Alle som tas ut i streik er behørig varslet.

Hvis det blir streik, er det viktig å understreke at det er Akademikerne og NITO som organisasjoner som er i streik i Oslo kommune – selv om streikeuttaket er begrenset til Byrådsavdelingene og Bystyrets sekretariat. Alle medlemmer i Akademikerne og NITO, og samtlige virksomheter i Oslo kommune, vil således bli berørt av en eventuell streik.

Mobilisering og streikecafé

De av våre medlemmer som ikke tas ut i streik må støtte opp om streiken og de medlemmene som streiker. Skal vi lykkes med lønnsarbeidet i Oslo kommune, er vi avhengig av at alle i medlemmene støtter opp om en eventuell streik.

Hvis det blir streik vil alle medlemmer i Oslo kommune få direkte informasjon om dette, og vi vil publisere dagsprogram for streikedagene. Det vil ikke være anledning for den enkelte som ikke er tatt ut i streik å delta på streikearrangement innenfor arbeidstiden, med mindre man avspaserer eller lignende.

Vi inviterer til streikecafé på MESH i Tordenskjolds gate 3 fredag 24. mai kl. 15.45-18.00, hvor vi håper så mange som mulig finner veien.

Streik er et alvorlig virkemiddel, men det eneste lovlige kampmiddel vi per i dag har dersom forhandlinger og mekling ikke fører frem.

NITOs kontaktperson

Ta kontakt med NITOs advokat Beate Sire Dagslet, på sms 413 34 255 eller e-post  hvis du har spørsmål knyttet til oppgjøret i Oslo kommune.

Nyttige ord og uttrykk knyttet til lønnsoppgjør og streik:

Arbeidstvistloven og tjenestetvistloven

Arbeidstvistloven (lov om arbeidstvister) gjelder for kommunesektoren, Spekterområdet og privat sektor, og Tjenestetvistloven (lov om offentlige tjenestetvister) gjelder for statlig sektor. Lovene pålegger partene å forsøke mekling før de setter i verk en eventuell streik eller lockout, og inneholder videre blant annet prosedyrer og tidsfrister for varsling og gjennomføring av streik og lockout. 

Fredsplikt

Etter at en tariffavtale er inngått inntrer fredsplikten for den perioden avtalen gjelder. Det er ikke tillat å streike i den perioden en tariffavtale (tariffperioden) gjelder for å oppnå endringer i tariffavtalen – dette i henhold til hovedavtalene og tjenestetvistloven/arbeidstvistloven. Lovlig tariffstreik kan bare gjennomføres i to situasjoner:

 • I forbindelse med tariffoppgjør, når gammel tariffavtale er utløpt og etter at mekling er forsøkt
 • I forbindelse med krav om oppretting av tariffavtaler, også her etter at mekling er forsøkt
Hovedtariffavtale

En hovedtariffavtale er den grunnleggende avtalen mellom arbeidsgiver eller arbeidsgiverforening og hovedsammenslutningene eller organisasjonene, og hjemler de viktigste reglene vedrørende lønn, lønnsforhandlingsbestemmelser, arbeidstid, ferie, permisjon og pensjon med mer.

Konfliktberedskap/streikeberedskap

Konfliktberedskap/streikeberedskap gjennomføres i alle sektorer (stat, kommune, Oslo kommune, Spekter helse, SAN og Virke HUK) i forkant av et hvert tariffoppgjør. Ansvarlig for konfliktberedskapsarbeidet i hver sektor er sentrale konfliktberedskapsutvalg i Akademikerne (KBU-K i kommune, KBU-OK i Oslo kommune, KBU-H i Spekter helse og KABU-S i staten). Det er de sentrale konfliktberedskapsutvalgene som legger frem forslag for forhandlingsutvalget i den enkelte sektor, og forhandlingsutvalget som vedtar endelig streikeuttak.

Lokale konfliktberedskapsutvalg/ streikekomiteer opprettes ved hvert uttakssted, og det er de som har det praktiske arbeidet med bl. a. navnelister og avvikling av en eventuell streik ved det enkelte uttakssted/virksomhet – i tett samarbeid med det sentrale konfliktberedskapsutvalget.

Lockout

Arbeidsgiversgivers kampmiddel og består i at de ansatte stenges ute fra arbeidsplassen. Samme regler gjelder for varsling og iverksetting av lockout som ved streik.

Mekling

Dersom partene ikke greier å oppnå enighet i forhandlingene om oppretting eller revisjon av tariffavtale, kan de gå til streik/lockout for å søke å få gjennomslag for sine krav – men ikke før mekling er forsøkt. Dette reguleres av tjenestetvistloven (stat) og arbeidstvistloven (øvrige sektorer). Hver av partene kan kreve meklingen avsluttet i henhold til frister og prosedyrer i gjeldende lovverk.

Meklingsforslag/skisse

I sluttfasen av en mekling legger mekleren frem en skisse til løsning dersom hun/han mener avstanden mellom partene er liten nok til at det er grunnlag for dette. Vanligvis krever mekleren at partene sier ja eller nei til den fremlagte skissen. Partene kan velge å akseptere skissen, enten på stedet eller etter uravstemming i organisasjonen, eller vrake skissen og dermed går til streik.

Permittering

Ved streik eller lockout kan de ansatte i virksomheten som ikke er i konflikt bli permittert. Dette kan inntre både der Akademikerne selv er i streik, eller der kun andre hovedsammenslutninger streiker. Normalt må permittering varsles 14 dager før den kan iverksettes, og arbeidsgiver kan varsle betinget permitteringsvarsel idet organisasjonene varsler plassoppsigelse.

Plassfratredelse

Plassfratredelse angir plassoppsigelsens endelige omfang og er det siste skrittet i den formelle prosedyren man må gjennom før en lovlig tariffstreik kan iverksettes og et varsel om iverksetting av streik.

Varsel om plassfratredelse skal gis med minst fire dagers frist, og senest i forbindelse med krav om avslutning av meklingen etter gjeldende lovverk. Plassfratredelsen overleveres arbeidsgiver senest fire dager før en eventuell streik innledes, og inneholder en detaljert oversikt (navneliste) over hvilke medlemmer som vil bli tatt ut i eventuell streik ved streikens begynnelse.

Dersom streik må organisasjonene levere ytterligere plassfratredelser underveis i streiken dersom man ønsker å trappe opp og ta ut ytterligere medlemmer. Ved overlevering av plassfratredelse vil Akademikerne (ved det sentrale konfliktberedskapsutvalget i den aktuelle sektoren) varsle og følge opp de medlemmer det er varslet plassfratredelse på. De aktuelle medlemmene vil også få tett oppfølging fra sin lokale streikekomité/konfliktberedskapsutvalg.

Plassoppsigelse

Plassoppsigelse er et varsel om at Akademikerne kan gå til streik dersom mekling ikke lykkes. Plassoppsigelsen må leveres motparten og Riksmekleren senest 14 dager før en streik kan iverksettes, i henhold til gjeldende lov- og avtaleverk.

Det er ikke uvanlig at en organisasjon sier opp plassene for alle medlemmer i det aktuelle tariffområdet – for eksempel at man varsler plassoppsigelse (sier opp plassene til samtlige medlemmer) på alle kommuner i kommunal sektor, i alle virksomheter i Oslo kommune eller noen eller alle departementsområder i staten. På et senere stadium i meklingen må det leveres konkret varsel om iverksettelse av konflikt (plassfratredelse). Dette forutsetter at det er levert plassoppsigelse på den aktuelle virksomhet, streik eller lockout kan ikke iverksettes før det er levert plassoppsigelse og oppsigelsesfristen som følger av denne er utløpt.

Riksmekleren

Riksmekleren er en faglig uavhengig institusjon som har til oppgave å mekle i interessetvister mellom partene i arbeidslivet, dvs tvister om opprettelse eller revisjon av tariffavtaler, for å forhindre at partenes uenighet i et tariffoppgjør ender i streik. Les mer om Riksmeklingsinstituttet på deres nettsider

Streik/konflikt

Streik er arbeidsnedleggelse og arbeidstakernes maktmiddel for å få gjennomslag for sine krav. Det skilles mellom to typer streik i Norge; tariffstreik og politisk streik.

Tariffstreik: Streik gjennomføres enten for å få gjennomslag for sine krav i forbindelse med revisjon av en tariffavtale eller for å få gjennomslag ved inngåelse av en tariffavtale i en virksomhet/bedrift. Det er kun i disse situasjonene at en lovlig tariffstreik kan gjennomføres.

Normal prosedyre ved en tariffstreik:

 • Gammel tariffavtale sies opp (både ved hovedoppgjør og mellomoppgjør), normalt med tre måneders varsel
 • Dersom forhandlingene ikke fører frem går forhandlingene til tvungen mekling
 • Man må levere streikevarsel; plassoppsigelse senest innen 14 dager før, og plassfratredelse senest innen fire dager før en konflikt/streik kan iverksettes.

Politisk streik: Hovedavtalene gir anledning til å gjennomføre politiske streiker på hvilket som helst tidspunkt – også i tariffperioden (fredstid) når tariffstreik er forbudt. Politiske streiker gjennomføres vanligvis for å påvirke de politiske myndighetenes behandling av en bestemt sak.

Streikebidrag

Ved en streik suspenderes arbeidsforholdet til den enkelte streikende, og den streikende har derfor ikke krav på ordinær lønn fra sin arbeidsgiver. Streikebidrag er det den streikende får istedenfor normal lønn, og dette utbetales av organisasjonene. Streikebidraget er tilnærmet lik den enkeltes nettolønn.

Streikebryteri

For den som er i streik: Streik er arbeidsnedleggelse. Den som tas ut i streik har fått sitt arbeidsforhold midlertidig suspendert og skal med umiddelbar virkning legge ned sitt arbeid og forlate arbeidsplassen/ikke møte opp på jobb som normalt ved arbeidstidens begynnelse. Det er fra streikens begynnelse ikke adgang til å utføre de arbeidsoppgaver en normalt skulle utført – dette gjelder også arbeid en har mulighet til å utføre via mobiltelefon eller bærbar pc. Det er heller ikke adgang for andre arbeidstakere til å utføre det arbeidet til en som er i streik. Dette kalles streikebryteri.

For den som ikke er i streik: Oppsatte arbeidsplaner skal følges, og det er ikke anledning til å endre på arbeidsplaner etter at en eller flere organisasjoner har levert plassfratredelse. Under en streik kan ikke ikke-streikende pålegges andres arbeidsoppgaver slik det er vanlig å gjøre ved sykdom eller annet fravær. Dersom dette skjer, er det streikebryteri.

Tariffoppgjør

Tariffoppgjør er den revisjon som skjer parallelt eller fortløpende av samtlige tariffavtaler/overenskomster som regulerer kollektivt avtalte lønns- og arbeidsforhold.

Hovedoppgjør: I et hovedoppgjør er hele tariffavtalen oppe til revisjon, det forhandles både om økonomiske elementer/lønnstillegg i tillegg til endringer i øvrige bestemmelser i avtalen, som lønns- og forhandlingssystemet, fellesbestemmelser med mer. Hovedoppgjørene finner sted i partallsårene.

Mellomoppgjør: I årene mellom hovedoppgjørene (oddetallsår) er det mellomoppgjør. I et mellomoppgjør er det kun forhandlinger om lønn som er tema hos partene.

Tvungen lønnsnemnd

Tvungen lønnsnemnd er myndighetenes tvangstiltak for å stoppe en åpen konflikt/streik. Bruk av tvungen lønnsnemnd krever et eget lovvedtak i Stortinget ved hvert enkelt tilfelle. Ved tvungen lønnsnemnd overlates saken til Rikslønnsnemnda.

Tariffnytt 15.05.2019

NITO og Akademikerne varsler streik i Oslo kommune – Rådhuset vil rammes

Ingeniører, jurister, samfunnsvitere og økonomer i Oslo rådhus er blant gruppene som tas ut i en eventuell streik dersom partene ikke kommer til enighet.

140 personer vil tas ut i streik fra rådhuset i Oslo:

 • 119 fra byrådsavdelingene
 • 18 personer fra bystyrets sekretariat
 • I tillegg inkluderer det tre hovedtillitsvalgte i kommunen

Osloradhus.jpg

Akademikerne og NITO brøt årets lønnsforhandlinger i Oslo kommune natt til 1. mai. I dag fikk Oslo kommune varsel om plassfratredelse, som er en oversikt over hvilke medlemmer som tas ut dersom det blir streik.

– Streiken vil ramme politiske prosesser som blant annet budsjettarbeidet, et stort og viktig digitaliseringsprosjekt i kommunen og forberedelser til høstens valg. Vi ønsker ikke å ramme innbyggerne i byen med uttaket, sier Erik Graff, forhandlingsleder for Akademikerne i Oslo kommune. 

Foreningene som omfattes av uttaket i tillegg til NITO er Juristforbundet, Samfunnsviterne, Econa, Samfunnsøkonomene, Naturviterne, Afag og Tekna.

Akademikerne og NITO krevde i forhandlingene at disponible midler skulle fordeles gjennom lokale forhandlinger. Oslo kommune avviste dette, og fordelte all lønn sentralt.

– I dag er det noen få personer i rådhuset som bestemmer lønnen til mange tusen ansatte. Dagens utdaterte lønnssystem innebærer at forhandlingene skjer uavhengig av de ansattes kompetanse og innsats – og gjør det vanskelig for virksomhetene å løse deres ulike behov og utfordringer, sier Graff.

Meklingsfrist er satt til 23. mai ved midnatt. Dersom partene ikke kommer til enighet går NITO og Akademikerne til streik i Oslo fra 24. mai.

Tariffnytt 09.05.2019

Brudd og mulig streik i Oslo kommune - hvordan forholder du deg?

NITO forhandler som kjent sammen med Akademikerne i det sentrale lønnsoppgjøret i Oslo kommune. Akademikerne, og dermed NITO, brøt forhandlingene med Oslo kommune 1. mai. 

Meklingen har frist 23. mai kl. 24.00

Det som skjer nå er at tariffoppgjøret går til tvungen mekling for å forsøke å oppnå enighet og unngå streik. Ingen av partene kan gå til streik eller lockout før mekling er forsøkt. Meklingen skjer hos Riksmekleren, og frist for å finne en løsning er torsdag 23. mai ved midnatt.

Meklingen er en lukket prosess, og kun begrenset informasjon vil bli lagt på NITOs og Akademikernes nettsider.

Streik er et alvorlig virkemiddel, men streik er det eneste lovlige kampmiddelet vi per i dag har dersom forhandlinger og mekling ikke fører frem. Under en mekling og en eventuell streik er det helt nødvendig – og avgjørende – å kunne sette makt bak kravene.

Hva betyr dette for deg - skal du streike?

Det er blitt besluttet hvilke etater som skal tas ut i streik dersom mekling ikke lykkes. Disse etatene har fått beskjed. Hvilke etater dette gjelder og nærmere bestemt hvilke medlemmer er konfidensielt og sendes over til arbeidsgiver om ca en uke. Dette kalles plassfratredelse og er et konkret varsel om at Akademikerne og NITO kan gå til streik dersom mekling ikke lykkes, og er en konkret oversikt (navn og virksomhet) over hvilke medlemmer som vil bli tatt ut i første fase av en eventuell streik. Konsekvensene av uttaket er grundig vurdert, og vi vil sørge for at hensynet til liv og helse blir ivaretatt.

Medlemmer i NITO som eventuelt skal tas ut i streik vil få mer informasjon fra NITOs kontaktperson Beate Sire Dagslet innen 15. mai. Hører du ikke fra henne, skal du ikke streike.

Hvis det blir streik, kan det bli aktuelt å trappe opp, og de medlemmer som vurderes tatt ut ved et senere tidspunkt, vil bli behørig varslet fire dager før iverksetting av en eventuell opptrapping.

Husk at selv om ikke akkurat du skulle bli tatt ut for å streike, så forventes det at du stiller deg bak dem som eventuelt skal streike. De gjør dette på vegne av alle medlemmer i NITO, og for prinsippet om at lønn skal fordeles lokalt hvor man vet hvor skoen trykker – ikke sentralt.

Dersom meklingen ikke fører frem den 23. mai og Akademikerne og NITO går ut i streik – vil du få informasjon om hvordan du skal forholde deg dersom du ikke er tatt ut.

Ta kontakt med NITOs kontaktperson for oppgjøret i Oslo kommune, advokat Beate Sire Dagslet, på sms 413 34 255 eller e-post hvis du har spørsmål knyttet til oppgjøret i Oslo kommune.

 

Tariffnytt 01.05.2019

Brudd i mellomoppgjøret med Oslo kommune

NITO og Akademikerne brøt natt til 1. mai lønnsforhandlingene med Oslo kommune.

Brudd i Oslo.jpg

Hovedkravet fra NITO og Akademikerne var at at forhandlingene skal skje lokalt på den enkelte arbeidsplass. 

- Arbeidsgiver ville ikke avsette noen midler overhodet i en pott til lokale forhandlinger. Dette er både skuffende og beklagelig, sier leder i NITO Kommune, Kjell Ola Aamodt.

Deler av Oslo kommune sliter med å beholde ansatte over tid, og med å rekruttere spesialister innen for eksempel teknologi og miljø.

-  Oslo kommune har skyhøye ambisjoner innen velferd, miljø og digitalisering, og har et mål om å bli verdens «smarteste» by. Et mer fleksibelt og moderne lønnssystem hadde gjort det lettere å nå disse målene, sier Erik Graff, forhandlingsleder for Akademikerne i Oslo kommune.

Dermed går også årets lønnsoppgjør til mekling. Meklingsfrist er satt til 23. mai kl. 24.00. Kommer partene heller ikke fram til en løsning i mekling, kan det bli streik fra 24. mai.

Tariffnytt 25.04.2019

NITO og Akademikerne krever solid reallønnsvekst for høyt utdannede i Oslo kommune – og at lønnsforhandlingene skjer lokalt på den enkelte arbeidsplass.

Torsdag klokken 14 startet lønnsoppgjøret i Oslo kommune, og NITO er med i forhandlingsdelegasjonen til Akademikerne.

-  Vi forventer et solid lønnsoppgjør for våre medlemmer. For at Oslo kommune skal være et attraktivt sted å jobbe, må kommunen sørge for en god lønnsvekst, sier Erik Graff, forhandlingsleder for Akademikerne i Oslo kommune.

NITO og Akademikerne jobber for at lønnsforhandlingene skal skje gjennom kollektive lokale forhandlinger – og ikke sentralt langt fra der arbeidsoppgavene utføres.

Dagens rigide, gammeldagse lønnssystem gjør det vanskelig for kommunen å beholde den kompetansen de trenger for å nå sine ambisjoner innen miljø, innovasjon og velferd. Kommunens ledere må i større grad kunne bruke lønn for å tiltrekke seg og beholde flinke ansatte. Vårt mål på sikt er et fullstendig systemskifte. 

Erik Graff, forhandlingsleder for Akademikerne i Oslo kommune

Han mener kommunen er nødt til å satse mer på å beholde ansatte over tid, fremfor å bruke milliarder på konsulenter. Ferske tall fra Oslo kommune viser at bruken av konsulenter i fjor kom på over 1,8 milliarder.

-  Byrådet har gått hardt ut og lovet å redusere konsulentbruken, men har i stedet økt bruken med 24 prosent. Dette skjer på bekostning av å bygge opp og beholde ansatte innad i kommunen, sier Graff.

Tariffnytt 15.03.2019

Mellomoppgjøret 2019

2019 er et mellomoppgjør som for NITO vil handle om prioritering av lønnstillegg.  Vi vil sammen med Akademikerne jobbe for at alle disponible midler i lønnspotten skal forhandles lokalt – i etater, bydeler og foretak i kommunen. Vi kommer også til å fokusere på kommunens evne til å beholde erfarne ansatte og kompetent akademisk arbeidskraft.  

Forhandlingene starter 25. april kl. 14.00, og vil fortsette den 29. og 30. april. NITO vil være representert med ressurspersoner i både konfliktberedskapsutvalget og forhandlingsdelegasjonen til Akademikerne Kommune.

Prøv NITOs lønnskalkulator - vi vet hva du er verdt

NITOs lønnskalkulator viser et gjennomsnitt av hva alle NITOs medlemmer tjener. Hvert avtaleområde blir oppdatert en gang i året.

Sjekk hvordan din lønn er i forhold til andre ingeniører.

Se hva du bør tjene i NITOs lønnskalkulator

Publisert: Sist oppdatert: