Gå til innhold
Maskinering, illustrasjonsfoto: Colourbox

Lønnsoppgjør privat - følg forhandlingene

Følg lønnsoppgjøret i de private tariffområdene hvor NITO forhandler.

Tariffnytt 19.11.2018

NITO har fått en ny og enda bedre avtale med Virke

 

- Endelig har vi fått AFP inn i overenskomsten vår med Virke. Dette betyr at ansatte i Virke-bedrifter blir en del av en Avtalefestet pensjonsordning fra 1. juni neste år, sier Tom Helmer Christoffersen, leder for NITO Privat. Han er svært fornøyd med å ha fått på plass en ny og enda bedre avtale med Virke i løpet av en svært produktiv mandag i november.

Arbeidsgivere i Virke skal nå legge til rette for at det blir enda enklere for de ansatte å avspasere opparbeidet fritid. For å få til dette bør arbeidsgiver og medarbeider så tidlig som mulig avtale eller legge en plan for når medarbeideren kan avspasere.

Vi har også fått en styrking av lønnssamtaler med større fokus på lønnsutvikling og vi kaller dette nå en lønnsutviklingssamtale. Det betyr at du som medlem får større påvirkningsmulighet på egen lønnsutvikling.

NITO-bedriftsgrupper vil finne tiltak sammen med arbeidsplassen som gjør at barneforeldre, nyutdanna og de som nærmer seg pensjonsalder skal trives i jobben og bidra til å møte arbeidsplassens behov.

- Vi ser frem til å samarbeide med Virke for å sette en ny avtale ut i livet, sier Tom Helmer Christoffersen, leder i NITO Privat. Han står til venstre på bildet sammen med Virkes forhandlingsleder Bård Westbye.

Overenskomsten vil legges ut på nettsidene våre når endelig versjon er ferdig.

Tariffnytt 15.11.2018

Pause i forhandlingene med NHO om ny overenskomst

Etter to dager med forhandlinger har NITO og NHO bestemt seg for å ta en pause i overenskomstforhandlingene frem til januar 2019. Vi trengte mer enn to dager for å bli enige. Derfor har vi bestemt oss for å ha dialog ut året og fortsette forhandlingene i januar.

Tariffnytt 07.11.2018

NITO har overlevert krav til NHO

Leder for NITO Privat, Tom Helmer Christoffersen, overleverte NITOs krav til ny overenskomst med NHO for de to neste årene. Forhandlingene mellom NITO og NHO starter for alvor onsdag 14. november.
- Jeg ser fram til gode, men krevende forhandlinger med NHO, sier Christoffersen som leder forhandlingene for NITO.
Begge parter har tøffe krav, og vi i NITO vil arbeide for en avtale som gir bedre vilkår for våre medlemmer i privat sektor.

 

Tariffnytt 07.09.2018

ENIGHET MED VIRKE-HUK

NITO kom 6.september 2018 til enighet i de sentrale forhandlingene i VIRKE HUK-området. NITOs medlemmer i dete tariffområdet hører for det meste til i Landsoverenskomsten for spesialistsykehusene.

For Akademikerforeningene og NITO er det som vanlig avtalt lokale forhandlinger, og det er dermed ikke avtalt lønnsendringer for våre medlemmer i de sentrale forhandlingene. 

De lokale forhandlingene skal gjennomføres innen 31.oktober 2018. Virkningsdato for lønnsendringene er 1.mai 2018, med mindre partene lokalt kommer til enighet om en annen dato.

På bildet: Leder NITO Spekter Brynhild Asperud (til venstre) og Wenche Sartori Eide, Psykologforeningen og forhandlingsleder for Akademikerforeningene i VIRKE HUK

Når det gjelder de tekstlige bestemmelsene i avtalene er det hovedsaklig gjort redaksjonelle endringer og uten særlig interesse for NITOs medlemmer.

Protokoll VIRKE HUK-oppgjøret 2018

Tariffnytt 29.06.2018

Hovedavtalen med SAMFO revidert

NITO har i dag forhandlet om revisjon av hovedavtalen med SAMFO. Det partene kom til enighet om er i stor grad sammenfallende med endringene som tidligere i år ble fremforhandlet på hovedavtalen mellom NITO og NHO.

 

På bildet: Tom H. Christoffersen, leder NITO Privat, og Laust K. Poulsen, forhandlingsleder SAMFO.

Basert på resultatet av det pågående utvalgsarbeidet mellom NITO og NHO om revidert tekst til kapittel XI Humankapital og kompetanseutvikling, vil ny tekst til kapittelet bli tatt inn på et senere tidspunkt.

Revisjonen har et forbehold om godkjenning i SAMFOs styre med frist 14. september. Frem til denne datoen gjelder gammel hovedavtale.

Protokoll Hovedavtalerevisjon NITO-SAMFO 2018

Tariffnytt 22.06.2018

Hovedavtalen Virke HUK forlenget til 2021

NITO ble i går enige med Virke om å forlenge hovedavtalen for HUK-området (virksomheter innen helse, utdanning, kultur og frivillighet) frem til 31.12.2021. Denne avtalen kalles også parallellavtalen siden det er likelydende avtaler mellom Virke og mange organisasjoner.

I tillegg til at partene ble enige om å forlenge den gjeldende avtalen, ble det også laget to felles protokolltilførsler. Den ene sier noe om prosess ved senere forhandlinger, mens den andre er en presisering om at punkt 1.3 i det såkalte HUK-tillegget om sammensetning av Arbeidsmiljøutvalg ikke er i strid med lov og forskrift.

Protokoll forlenging hovedavtalen (parallellavtalen) Virke HUK-NITO 2018-2021

Tariffnytt 20.06.2018

NITO enige med Virke om revidert hovedavtale

NITO og Virke forhandlet 19. juni om revisjon av hovedavtalen og kom til enighet.

 

På bildet: Bente Kraugerud, forhandlingssjef Virke, og Tom Helmer Christoffersen, leder NITO Privat

Arbeid med sentrale tariffavtaler er langtidsarbeid. En del av endringene i denne avtalen er som følge av innhold som er fremforhandlet i andre sentrale avtaler. 

Nytt i hovedavtalen med Virke er et felles lokalt ansvar for å sikre en bærekraftig utvikling av bedriften.

- NITO er opptatt av at våre medlemmer er med på å skape en teknologisk utvikling som også er bærekraftig og miljøvennlig, så dette er et skritt i riktig retning
Tom Helmer Christoffersen, leder NITO Privat

Protokoll revisjon hovedavtale NITO - Virke 2018

Tariffnytt 22.03.2018

Nytt tariffuvalg NITO Privat

På den sentrale tariffkonferansen ble det valgt nytt tariffutvalg for NITO Privat. 

Foto: Marte Aubert

Fra venstre: Arnfinn Stenstø, Magnhild Øvsthus Hanssen, Yngve Sjølset, Harry Solsem, Sigve Sandvik Lærdal, Jeanette Solbjørg, Tom Helmer Christoffersen (leder) og Line Grindheim (vara). Jan Einan og Bjørn Seljeseth (begge vara) var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Tariffutvalgene representerer NITO i sentrale forhandlinger, planlegger konfliktberedskap, evaluerer lokale forhandlinger og planlegger og gjennomfører tariffkonferanser. Hovedstyret foretar en endelig godkjenning av valgene på møte den 20. april. 

Oversikt over tariffutvalgene med kontaktinformasjon

Tariffnytt 14.03.2018

Hva skal være NITOs krav i årets tariffoppgjør? Dette er agendaen på den sentrale avtalekonferansen 14.-15. mars hvor over 200 delegater er samlet på Moxy Hotel på Hellerudsletta.

President Trond Markussen innledet konferansen med å snakke om økte forventinger til årets oppgjør og hadde klar beskjed om hva NITO synes om konsernstyring:

- Vi vil ha oss frabedt konsernstyring og at resultatet fra frontfagsforhandlingene legges som et tak, for ikke å si et lokk, på lønnsforhandlingene i den enkelte bedrift, så Markussen.

- Når de økonomiske pilene peker oppover er det naturlig at forventningen til et godt oppgjør øker. Og når til og med Stein Lier-Hansen fra Norsk Industri sier at det er rom for lønnsøkning i år, ja da er det lett å bli optimistisk

Sentral tariffkonferanse: Større verdiskaping gir optimisme i NITO foran lønnsoppgjøret 2018 - se stream

Skal forhandle enda tøffere enn i fjor

Tariffnytt 07.03.18

Forhandlingene om ny hovedavtale mellom NITO og NHO er nå avsluttet med enighet. Protokollen ble i dag signert av Tom Helmer Christoffersen, leder NITO Privat og Jon F. Claudi, forhandlingsleder NHO.

Hovedavtalen regulerer i hovedsak samarbeidet mellom partene, og det er gjort noen redaksjonelle endringer i teksten for at avtalen skal være tydelig og oppdatert.

- Forhandlingene har vært utfordrende og har tatt tid, forteller Christoffersen.

- Et av temaene vi kom til enighet om var å sette ned et utvalg som skal jobbe for å få inn en ny og dagsaktuell tekst om kompetanseutvikling.

Christoffersen, som var NITOs forhandlingsleder er fornøyd med at det nå skal arbeides for å få et mer oppdatert avtaleverk om et tema som bare blir viktigere for medlemmene framover.

Utvalget skal bestå av deltakere fra NITO og NHO. Tanken er at ny tekst kan tas inn i hovedavtalen før neste hovedavtalerevisjon.

Ny hovedavtale blir publisert på nettsidene og sendt til tillitsvalgte når resultatet er innarbeidet i teksten.

Til høsten skal NITO forhandle overenskomsten mellom NITO og NHO. Denne inneholder individuelle rettigheter og bestemmelser om lønn.

Protokoll Hovedavtalerevisjon NITO NHO 070318

Tariffnytt 08.02.18 

I privat sektor foregår all lønnsdannelse i den enkelte virksomhet.

Der NITO har bedriftsgruppe, er det tillitsvalgte som forhandler på vegne av medlemmene.

Det er opp til lokale parter når man gjennomfører forhandlingene, men i overenskomstene anbefaler vi at man er ferdige senest 15. september. 

I år skal Hovedavtalene og Overenskomstene NITO har i privat sektor revideres. Det er partene sentralt som gjennomfører disse forhandlingene. Dette har normalt ingen praktisk innvirkning på de lokale lønnsforhandlingene, da avtalene gjelder inntil nye er på plass.

Oppgjøret kommer til å være hovedtema på den sentrale tariffkonferansen som avholdes på Hotell Moxy på Hellerudsletta utenfor Oslo i dagene 14. og 15. mars 2018.

NITOs lønnsstatistikk på min side  

(Krever pålogging)

Registrer lønn, prøv lønnssammenlikningen, se NITOs lønnsstatistikkhefter og bruk tillitsvalgtverktøyene.

Statistikkhefter

Hent ut lønnsstatistikk fra hvert avtaleområde og geografisk avdeling. Tillitsvalgte kan i tillegg hente spesialrapporter for de store etatene og helseforetakene.

Hva bør du tjene?

Sammenlign lønnsnivået ditt med lønnsnivået for tilsvarende stillinger i lønnssammenligningen.

Tariff- og lønnsoppgjør: Ord og uttrykk

Her er ordene og uttrykkene du bør kjenne og forstå