Gå til innhold
Illustrasjonsbilde lønnsoppgjør Foto: GettyImages

Lønnsoppgjør Spekter

Følg lønnsoppgjøret i området Spekter. 2019 er et mellomoppgjør hvor det vanligvis kun forhandles om penger, ikke andre rettigheter.

Tariffnytt 18.01.2019

Mellomoppgjøret 2019

2019 er et mellomoppgjør i Spekter. Det betyr at partene vanligvis kun forhandler om penger, ikke avtaletekst.

De innledende sentrale forhandlingene mellom SAN, som NITO forhandler gjennom, og Spekter starter opp 2. april. Her vil de kun forhandle om fristene for når de lokale forhandlingene og de avsluttende sentrale forhandlingene skal være ferdige.

De lokale forhandlingene om B-delen av overenskomsten starter etter at de innledende sentrale forhandlingene er ferdige. I år forhandles det altså kun om penger, ikke sosiale goder eller annen avtaletekst  – med mindre dere lokalt har blitt enige om noe annet.

 

Status forhandlingene 2018 per overenskomstområde:

Område 1:

Lukket

Område 2:

Lukket

Område 3:

Lukket

Område 4:

Lukket 

Område 5:

Lukket

Område 6:

Lukket

Område 7:

Lukket

Område 8:

Lukket

Område 9:

Lukket

Område 10:

Lukket

Område 11:

Lukket

Område 12:

Lukket

Område 13:

Lukket

Bane NOR:

Lukket

Sist oppdatert 23.06.2018

Tariffnytt 23.06.2018

Enighet i Spekterområdet

Alle områder er nå i havn med sine lokale lønnsoppgjør og B-delsoverenskomster. Siste område for SAN, som NITO forhandler gjennom i Spekterområdet, undertegnet i går avtalen som avslutter hovedtariffoppgjøret 2018. Resultatene i det enkelte foretak/virksomhet formidles av de NITOs lokale tillitsvalgte.

A-delen - sentrale forhandlinger

Den første delen av oppgjøret, overenskomstens del A, var ferdig 10.april. A-delen inneholder stort sett prosedyrer for hvordan forhandlingene skal skje lokalt, samt bestemmelser som lønn ved sykdom, svangerskap mv, gruppelivsforsikring, prøvetid og oppsigelse, AFP, avtalefestet ferie etc.

B-delen - lokale forhandlinger

Lønnsbestemmelser og øvrig materielt innhold forhandles lokalt. Dette gjelder både tekst (overenskomst del B), økonomisk ramme og føringer for fordeling av potten. Spekterområdet består av 13 ulike underområder. NITO forhandler i 12 av disse 13 områdene.

Spekter tradisjonell

Når det gjelder Spekter tradisjonell har de lokale resultatene en forankring rundt den beregnede rammen i det så såkalte frontfaget, dvs årslønnvekst i deler av industrien i LO/NHO-området. Disse partene beregnet dette til 2,8 %. Resultatene som helhet spenner fra noe under frontfagsrammen til en del over. Dette har som oftest sammenheng med bedriftenes økonomi.

Flere virksomheter avtaler kun kriterier for lønnsutvikling/fordeling og har ikke forhandlet frem noen ramme for oppgjøret. Dette har erfaringsmessig vært lønnsomt for våre grupper.

Spekter helse

- Vi har hatt langt flere utfordringer innenfor område 10 og 13 som omfatter sykehusene, sier NITO Spekters leder, Brynhild Asperud. 

- Et godt sentralt sykepleieroppgjør med prioritering av minstelønnsstiger og fravær av lokale forhandlinger utfordrer både Spekters forhandlingsmodell og det økonomiske mulighetsrommet. NITOs lokale forhandlingsutvalg har dermed stått i en vanskelig situasjon når det gjelder årets prioriteringer, fortsetter Asperud.

Resultatene som helhet ligger rundt frontfagsrammen. På et fåtall av sykehusene har vi fått minstelønnsstiger som samsvarer noenlunde med sykepleierne.

Samtidig er stigen bare en indikasjon på lønnsnivå. Vi har ved en rekke av sykehusene fått til bedre løsninger på andre områder som for eksempel ubekvemstillegg, andre stigetrinn, lokale tillegg mv.

Takk til de lokale forhandlingsutvalgene

- Jeg vil takke de lokale forhandlingsutvalgene som har utført en stor jobb i forbindelse med vårens oppgjør, sier NITO Spekters leder.

- De har tatt et helhetlig ansvar for sine lokale medlemmer, både de som avlønnes etter stige og de som er direkteplassert, sier Asperud.

for stor del av lønnsdannelsen skjer sentralt

- Jeg er skuffet over at Spekter ikke følger hovedtrekkene i sin egen forhandlingsmodell. Når en så stor del av lønnsdannelsen skjer sentralt, er det grunn til stille spørsmål om Spektermodellen er i forvitring.
Brynhild Asperud, leder NITO Spekter

NITOs lønnspolitikk er basert på lokal lønnsdannelse. Etter NITOs syn er det dette som over tid gir best uttelling for våre medlemmer. NITO vil imidlertid følge resultatet av oppgjøret nøye. Vi vil legge opp til en grundig evaluering med våre tillitsvalgte. Videre vil NITOs lønnsstatistikk pr 01.01.2019 være et viktig verktøy for videre strategi.

- Det er likevel ikke vanskelig å forstå at gode sentrale oppgjør for andre foreninger kan skape frustrasjon blant våre medlemmer og tillitsvalgte, sier Asperud. - At noen grupper kommer bedre ut er likevel ikke ensidig uheldig. Dette skaper dynamikk i lønnsdannelsen og kan bidra til å dra andre grupper etter ved kommende oppgjør.

Be om lønnssamtale

NITO Spekters leder peker videre på at medlemmer som ikke har hatt en lønnssamtale i år bør be om det. Medlemmene bør også aktivt benytte de mulighetene som finnes i forhandlingsmodellen og ta opp lønnsspørsmål ved endring av stilling og ansettelse.

Gode råd til lønnssamtalen

Tariffnytt 13.06.2018

Område 9

SAN / NITO kom til enighet for Sporveiene i fase 3 den 11.6.18. Samtidig ble oppgjøret for område 9 lukket, og resultatet fra vårens oppgjør kan nå formidles.

 

Fra venstre: Birgithe Hellerud (leder SAN), Bengt Olav Øverjordet (NITO Sporveien), Brynhild Asperud (leder NITO Spekter) og Tea Marin Draganovic (NITO Sporveien)

Område 10

I område 10 er det avtalt fase 3 for Helse Bergen den 20.6.

Område 12

For område 12 har NITO kommet til enighet for sine virksomheter, men SAN skal i fase 3 for Legeforeningen den 22.6. Dermed må vi vente på resultatet derfra før oppgjøret kan effektueres.

Tariffnytt 31.05.2018

Status område 10:

Forhandlingsfristen de sentrale partene avtalte er nå utløpt for område 10. Status er at de aller fleste helseforetakene er ferdig forhandlet lokalt, med eller uten sentral bistand.

For NITO sin del er det avtalt bistandsforhandling i Helse Bergen den 4. juni og for Vestre Viken den 6. juni.

Hvis det blir fase 3 i område 10, så er det satt til 20.juni.

Det blir sendt ut mer informasjon når vi er ferdig med fase 2.

Tariffnytt 28.05.2018

Forhandlingene i Spekter er nå avsluttet i områdene 1, 4, 7, 13 og hos Bane NOR.

Avsluttende protokoll område 4, 2018

Tariffnytt 04.05.2018

Område 2, 6 og 8 ferdig forhandlet

Forhandlingene i Spekter er nå avsluttet i følgende områder:

• 2 – Norges Bank
• 6 – NRK
• 8 – Posten

Det betyr at SAN og Spekter har godkjent det våre tillitsvalgte og arbeidsgiver har blitt enige om i de lokale forhandlingene. Da lukkes forhandlingene i disse områdene, og oppgjøret kan iverksettes. Informasjon om resultatet av oppgjøret kan da også deles.

Avsluttende protokoll SAN-Spekter 2018, omr. 2, 6 og 8

Tariffnytt 11.04.2018

Sentrale forhandlinger i mål

Spekter og SAN ble i natt enige i de innledende forhandlingene om overenskomstrevisjon, det vil si A-delen og protokollen til denne. Partene er blitt enige om fristene for de lokale forhandlingene, i tillegg til noen små endringer i teksten.

Bjørn Skrattegård fra Spekter og Birgithe Hellerud, leder av SAN, signerer protokollen 

Den største endringen er at Spekters virksomheter nå skal inndeles i 13 overenskomstområder, mot tidligere 10. Den virksomhetsvise inndelingen ligger som vedlegg til protokollen.

  • Tidligere område 9 er nå delt i område 4, 9 og 12.
  • De helseforetakene som ikke driver pasientbehandling ligger i nå område 11.
  • Lovisenberg Diakonale sykehus er flyttet til område 13, sammen med Martina Hansens Hospital.

SAN er fornøyd med denne inndelingen, og vi tror at dette blir lettere å håndtere for alle parter.

I A-delen fikk vi inn en mer forpliktende tekst om kompetanseutvikling. I tillegg til dette har SAN og Spekter revidert «retningslinjer for lokale forhandlinger i helseforetak». Her er det også presisert at det skal tilbys felles opplæring dersom lokale parter ønsker dette.

Fristene for de videre forhandlingene i alle områder utenom 6, 10 og 13 er: 
Bistandsfrist: 27. april
Forhandlingsfrist: 9.mai

For område 6:
Bistandsfrist: 18.april
Forhandlingsfrist: 20.april

For område 10 og 13:
Bistandsfrist: 16.mai
Forhandlingsfrist: 30.mai

Tillitsvalgte vil få tilsendt et informasjonsskriv med litt mer informasjon i slutten av uke 15.

Protokoll A-del 2018

Retningslinjer for lokale forhandlinger i helseforetak

Tariffnytt 10.04.2018

Tariffoppgjøret i Spekter startet 10. april. NITO forhandler i Spekter gjennom SAN og går inn i årets oppgjør med krav om uavhengige og frie forhandlinger. Det er viktig at frontfaget ikke blir et tak og at det brukes reelle frister når lønn skal forhandles på virksomhetene.

Fra venstre: Eivind Gran fra LO Stat, Birgithe Hellerud fra SAN, Rune Frøyland fra Akademikerne Helse, Eli Gunhild By fra Unio, Bjørn Skrattegård fra Spekter og Lizzie Ruud Thorkildsen fra YS Spekter.

Tiltak for å hindre misbruk av bestemmelsene om særlig uavhengig stilling blir også viktig i årets Spekter-oppgjør. Det samme er viktigheten av at lønnssamtaler skal tilbys og gjennomføres for alle SANs medlemmer ute i virksomhetene.

Tariffnytt 22.03.2018

Nytt tariffuvalg NITO spekter

På den sentrale tariffkonferansen ble det valgt nytt tariffutvalg for NITO Spekter. 

Foto: Marte Aubert

Fra venstre: Iren Elisabeth Skaug Wiig, Kristin Jacobsen (vara), Brynhild Asperud (leder), Tone Lise Jakobsen, William Nilsen, Jan Petter Fet og Vigdis Fjeld. Vara Espen Danilesen var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Tariffutvalgene representerer NITO i sentrale forhandlinger, planlegger konfliktberedskap, evaluerer lokale forhandlinger og planlegger og gjennomfører tariffkonferanser. Hovedstyret foretar en endelig godkjenning av valgene på møte den 20. april. 

Oversikt over tariffutvalgene med kontaktinformasjon

Tariffnytt 14.03.2018

Hva skal være NITOs krav i årets tariffoppgjør? Dette er agendaen på den sentrale avtalekonferansen 14.-15. mars hvor over 200 delegater er samlet på Moxy Hotel på Hellerudsletta.

President Trond Markussen innledet konferansen med å snakke om økte forventinger til årets oppgjør og hadde klar beskjed om hva NITO synes om konsernstyringen en rekke tillitsvalgte opplever ute på virksomhetene:

- Vi vil ha oss frabedt konsernstyring og at resultatet fra frontfagsforhandlingene legges som et tak, for ikke å si et lokk, på lønnsforhandlingene i den enkelte bedrift, så Markussen.

- Når de økonomiske pilene peker oppover er det naturlig at forventningen til et godt oppgjør øker. Og når til og med Stein Lier-Hansen fra Norsk Industri sier at det er rom for lønnsøkning i år, ja da er det lett å bli optimistisk

Sentral tariffkonferanse: Større verdiskaping gir optimisme i NITO foran lønnsoppgjøret 2018 - se stream

Skal forhandle enda tøffere enn i fjor

Tariffnytt 03.03.18

Pensjonsforhandlingene avsluttet

Akademikerne har etter lange forhandlinger valgt å ta forslaget til ny offentlig tjenestepensjon til videre behandling i organisasjonen. NITO har vært en del av disse forhandlingene gjennom sin tilslutning til Akademikerne i stat og kommune, og vil også være med på den videre behandlingen.

Lørdag morgen ble forhandlingene om ny pensjonsordning for 800.000 ansatte i offentlig sektor avsluttet.

- Vi har kjempet hardt for våre medlemmer og et system som ivaretar de med lang utdanning. Det har vært en komplisert prosess, med mange ulike hensyn og interesser. Nå venter det en grundig intern prosess før vi tar en avgjørelse, sier Anders Kvam, forhandlingsleder for Akademikerne.

Etter pensjonsreformen fra 2009 blir den enkeltes pensjon lavere for hvert årskull, som følge av at vi lever lenger. Dette rammer særlig de unge og kommende generasjoner.

Siw Tyldum, som er leder av NITO stat, er enig med Kvam i behovet for en endring av dagens pensjonsordning og ser positivt på løsningen som kom i morges.

- Den framforhandlede løsningen er bedre for framtidige pensjonister enn det dagens ordning er. I motsetning til tidligere gir ny ordning de ansatte blant annet uttelling for alle år i jobb. Overgangsordningene vil kunne bli krevende, men dette er nødvendig for å sikre alle en best mulig og forutsigbar pensjonsordning, sier Tyldum.

Akademikerne har jobbet for et pensjonssystem for fremtiden.

- Vi mener at ny ordning burde gitt enda høyere insentiver for å stå lenge i arbeid, for alle grupper. Dette hadde vært bra både for at den enkelte som kan tjene opp en høyere pensjon – og for samfunnet, sier Kvam.

Akademikerne vil ta stilling til den fremforhandlede avtalen innen 1. juli 2018.

Tariffnytt 08.02.18

I år er det hovedoppgjør, og både økonomi og øvrige vilkår bestemt i tariffavtalene forhandles.

A-dels forhandlingene skjer 10.- 11. april. Fristene for lokale
forhandlinger avtales under A-dels forhandlingene, sammen med eventuell endring av teksten.

Viktige datoer

14.-15.03.18: Sentral avtalekonferanse

16.03.18: Forberedelse til årets lønnsoppgjør i Spekter

05.04.18: Kurs for nyvalgte i lokale forhandlingsutvalg

NITOs lønnsstatistikk på min side  

(Krever pålogging)

Registrer lønn, prøv lønnssammenlikningen, se NITOs lønnsstatistikkhefter og bruk tillitsvalgtverktøyene.

Statistikkhefter

Hent ut lønnsstatistikk fra hvert avtaleområde og geografisk avdeling. Tillitsvalgte kan i tillegg hente spesialrapporter for de store etatene og helseforetakene.

Hva bør du tjene?

Sammenlign lønnsnivået ditt med lønnsnivået for tilsvarende stillinger i lønnssammenligningen.

Publisert: Sist oppdatert: