Gå til innhold
Helseillustrasjon: Colourbox

Lønnsoppgjør Spekter - enighet

Følg lønnsoppgjøret i området Spekter.

Tariffnytt 8.6.17

Område 10 i havn

Nå er også område 10 i Spekter i havn. Det ble oppnådd enighet i avsluttende sentrale forhandlinger mellom SAN og Spekter i dag 8. juni.

NITO hadde Oslo universitetssykehus inne i fase 3-forhandlingene.

Det er det siste området som nå er på plass og forhandlingene i Spekter er avsluttet for NITO/SAN sin del.

Oppgjøret kan nå iverksettes og resultatene publiseres i den enkelte virksomhet.

NITO har oppnådd noe over rammen for frontfaget på 2,4% både innenfor område 1 – 9 og 10 + 4.

Leder for NITO Spekter, Brynhild Asperud, har registrert at selv om man mange steder har blitt møtt med et «frontfags-tak», har ikke dette nødvendigvis vært et reelt tak, men mer et forhandlingsutspill fra arbeidsgivers side.

- Vi ser det er noe forskjell i områdene 1-9 og områdene 10+4.
Selv om en del har blitt møtt med frontfagsrammen som et ferdig resultat, ser vi likevel at kriteriene har blitt brukt i område 1-9. Der spenner resultatene fra 1,05% til 3,50 %. I område 10+4 ligger resultatene mer rundt frontfagsrammen, med noe mindre variasjoner enn for 1-9.

Takk til alle lokale tillitsvalgte for jobben dere har gjort i årets oppgjør.

Enighet i område 9

Spekter og SAN undertegnet 29. mai avsluttende sentral protokoll for område 9.
Oppgjøret kan nå iverksettes i disse virksomhetene.

Minner om at de avtalte tilleggene ikke gis til arbeidstakere som er fratrådt før vedtakelsen, med mindre fratredelsen skyldes pensjonering. Det foretas ikke omregning og etterbetaling av overtidstillegg, skifttillegg m.v .for arbeid utført før vedtakelsen (29.5.17).

Forhandlingene i område 9 og 10 til fase 3.

Tariffnytt 26.5.17

Det avholdes fase 3-forhandlinger i område 9, mandag 29. mai. Dersom partene blir enige i utestående virksomheter, kan oppgjøret da iverksettes.
Informasjon blir gitt når området er lukket.

Fase 3 i område 10 avholdes 8. juni.

Nye områder lukket og klare for iverksetting

Område 1(Orkester og teatre) og 7(NSB) er i dag 12. mai lukket og klare for iverksetting.

I område 9(øvrige) og 10(helse) pågår det fortsatt lokale forhandlinger.

Områder lukket og klare for iverksetting

Følgende området er lukket mandag 8. mai:

2: Norges Bank
3: Avinor
4: Lovisenberg
6: NRK
8: Posten

Oppgjøret kan nå iverksettes lokalt i virksomhetene i disse områdene.

Les også: Frontfaget ikke et tak for lokale lønnsoppgjør

A-delsforhandlingene i havn for 2017, klart for lokale forhandlinger

Oslo, 5.4.17 kl. 09.00

SAN og Spekter har avsluttet de sentrale A-delsforhandlingene. Årets oppgjør er et mellomoppgjør og derfor er det ingen endring i teksten i A-delen. Partene har kommet til enighet om frister for de forskjellige overenskomstområdene.

Det er i år avtalt når de lokale forhandlingene senest skal være startet. Forhandlingene fortsetter nå lokalt i gjeldende virksomheter og helseforetak.

Ved behov for bistand, melder tillitsvalgt dette inn til kontaktperson i FU Spekter så snart som mulig. Fristene som står i protokollen gjelder inn til Spekter.
NITO må ha meldingene om bistand og ferdigstillelse inn aller senest kl. 12 de gjeldende dagene.

 

Retningslinjer for lokale forhandlinger

For Spekter Område 10+4 er det tidligere avtalt Retningslinjer for gjennomføring av lokale forhandlinger. 
«Partene forutsettes å ha gjennomgått tallgrunnlaget før forhandlingene starter, og ha etablert en enighet om lønnsmassen som forhandlingene føres på grunnlag av.»

For alle Områdene skal tallmateriale på plass senest 14 dager forhandlingsstart.

Fristene i år er såpass knappe for flere av områdene at dette tilsier at dere må få tallene avklart nå før påske.

Vi minner om Spekters uttalelser i forkant av årets oppgjør angående frontfaget og bruk av de fire kriteriene.

Sentrale forhandlinger med Spekter

Oslo, 04.04.17 kl. 10.00

SAN møter i dag Spekter til sentrale A-delsforhandlinger.

Brynhild Asperud leder NITOs forhandlingsutvalg i Spekterområdet, og er en del av SANs forhandlingsdelegasjon. Hun er optatt av at frontfaget ikke skal være en begrensning i de lokale forhandlingene:

- Spekter har før årets oppgjør uttalt at frontfagsrammen ikke nødvendigvis er en fasit for forhandlingene ved den enkelte bedrift. NITO forventer at Spekters virksomheter forholder seg til avtalte kriterier, og frontfagsrammen skal være en norm sett over tid.

Partene skal i dag blant annet komme frem til frister for bistand i lokale forhandlinger.

Disse sidene oppdateres med nytt fra forhandlingene.

Ny leder av SAN

SANs råd gjennomførte 28. februar valg av nytt arbeidsutvalg.
Ny leder av SAN er Birgithe Hellerud. Hun arbeider i det daglige som advokat i NITO.
I tillegg til Hellerud ble Hans Christian Apenes(Tekna) og Jon Ole Whist(Norges Farmaceutiske Forening) valgt til nestledere.

Arbeidsutvalget representerer SANs råd i forhandlinger med Spekter.

På rådsmøtet ble det også diskutert strategier for årets lønnsoppgjør. Den nye lederen av SAN er tydelig på hva som er målsettingen i år:

- Det skal gjennomføres reelle lokale forhandlinger. Det er viktig at partene lokalt har den samme forståelsen for hvordan forhandlingsmodellen skal fungere etter avtaleverket. Forhandlingsmodellen må brukes slik det er tenkt, med lokal lønnsdannelse i fokus. I denne modellen ligger også en forventning til at arbeidsgiver differensierer etter gitte kriterier.

Klart for forhandlinger

SANs nye arbeidsutvalg møter Spekter til sentrale forhandlinger 4. april. I år er det mellomoppgjør. Dette innebærer at partene sentralt i hovedsak avtaler frister for når de lokale forhandlingene skal være gjennomført. Det skal også fastsettes frister for lokale bistandsforhandlinger.

SANs arbeidsutvalg:
Fra venstre: Ida Engen(Den Norske Jordmorforening), Berit Grimsrud Syversen(DnJ), Christopher Viland(Econa), Jon Ole Whist(Norges Farmaceutiske Forening), Birgithe Hellerud(leder SAN), Brynhild Asperud(NITO), Hans Christian Apenes(Tekna), Ingvild Irgens-Jensen(Naturviterne), Marianne Haaland(Sekretariat)
Foto: SAN

I Spekter-området er det SAN som forhandler sentralt på vegne av NITO. SAN er sammenslutningen av akademikerorganisasjoner i Spekter.

TARIFFNYTT 1.2.17

Enighet i mekling - ingen streik i LHL-området

SAN og de andre hovedsammenslutningene satt flere timer på overtid i mekling med Spekter for å unngå streik i LHL-området. Og litt før klokken tre natt til onsdag kom SAN, UNIO og Akademikerne helse til enighet med Spekter om overenskomst.

Det blir dermed ikke streik for SANs medlemmer i LHL. Det er bare NITO som har madlemmer i SAN/LHL.

Det mest omfattende temaet i meklingen omhandlet pensjonsordning for de ansatte. LHL endret i høst organisasjon fra Virke til Spekter, noe som førte til forhandlinger om lokal b-delsoverenskomst. Og her strandet altså forhandlingene på pensjonsspørsmålet.

Resultatet fra meklingen er en pensjonsordning som sikrer de ansatte eventuelle tap i overgangen fra en ytelsesbasert ordning i Virke til en innskuddsbasert ordning i Spekter. 

Innskuddspensjonsordningen er på syv prosent av lønn mellom 0 og 12 G, og et tilleggs-innskudd på 18,1 prosent på lønn mellom 7,1 og 12 G. Dette er de maksimale tillatte satsene. De ansattes andel av pensjonsinnskuddet reduseres fra dagens to prosent til én prosent.

Økonomiske tillegg som tidligere er fremforhandlet med en ramme på 2,4%, gis med virkning fra 1. mai 2016.

YS og LO kom ikke til enighet med Spekter, og deres varslede streikeuttak trer i kraft onsdag morgen.

Les hele riksmeklerens møtebok fra meklingen her.

På bildet: Forhandlingsleder SAN Siri Røine, leder forhandlingsutvalg Spekterområdet i NITO Brynhild Asperud og NITO-tillitsvalgt i LHL Turid Vestli.
Foto: Jon Ole Whist

TARIFFNYTT – 27.1.17 – LHL-OMRÅDET

Det er brudd i forhandlingene mellom SAN og Spekter helse i LHL (Landsforeningen og Hjerte- og Lungesyke). Mekling gjennomføres tirsdag 31. januar med frist kl. 24.00 for mekleren til å finne en løsning. Første mulige streiketidspunkt er onsdag 1. februar ved arbeidstidens begynnelse.

SAN varslet i går plassfratredelse til Spekter for ett medlem. SAN forhandler for 12 medlemmer i LHL-området.

Det er pensjon som er det avgjørende stridstema

- I disse forhandlingene står vi sammen med alle fagforeningene som er representert ved LHL. Vårt krav er videreføring av dagens pensjonsordning. Nå håper vi på en konstruktiv megling, sier forhandlingsleder Siri Røine i SAN.

Dersom meklingen ikke fører frem, blir ett medlem ved Glittreklinikken tatt ut i streik fra arbeidstidens begynnelse onsdag 1. februar.

Bakgrunn for bruddet

Forhandlingene om inngåelse av overenskomst mellom Spekter og SAN ble brutt 6. januar etter at partene lokalt ikke hadde kommet til enighet. Forhandlingene har vært krevende. Når SAN valgte å bryte forhandlingene, var det hovedsakelig fordi vi ikke ble enige om pensjonsordningen. Arbeidsgiver vil ikke videreføre dagens ytelsesbaserte pensjonsordning, men har initiert en omlegging til innskuddspensjon.

Alle fagforeningene som er representert ved LHL står sammen om kravet om videreføring av dagens pensjonsordning, og har brutt forhandlingene på dette grunnlaget.
SAN varslet etter bruddet plassoppsigelse for 12 medlemmer innenfor LHL i henhold til Hovedavtalens kap. II § 9, jf. Arbeidstvistlovens § 16.

LHL var tidligere medlem av Virke, og er nå medlem av Spekter. Forhandlinger om etablering av overenskomster tilpasset Spekters avtalesystem har tatt tid, og endring av pensjonsordning har vært et sentralt spørsmål. Før dette var LHL i offentlig sektor, og pensjonen har vært ansett som en del av lønnen.

Lønningene har vært lavere i offentlig sammenlignet med privat sektor, og blant annet pensjonsordningene har vært en del av bildet. Når man nå søker å redusere pensjonsytelsene, faller våre medlemmer dårligere ut.

Vi forsøker også å unngå «tariffhopping» mellom Virke – HUK, Spekter og NHO, hvor arbeidsgiver «shopper» den dårligere pensjonsordninger for å spare penger. Det bekymrer SAN at Virke – HUK kan bli en taper i denne sammenheng.

SAN er sammenslutningen av akademikerorganisasjoner i Spekter, og er forhandlingspart overfor arbeidsgiverforeningen Spekter. SAN representerer over 11 000 ansatte i Spekters medlemsvirksomheter. 
SAN forhandler sentralt for NITOs medlemmer i Spekter-området. Les mer om SAN her.

 

NITOs lønnsstatistikk 

(Krever pålogging)

Registrer lønn, prøv lønnssammenlikningen, se NITOs lønnsstatistikkhefter og bruk tillitsvalgtverktøyene.

Statistikkhefter

Hent ut lønnsstatistikk fra hvert avtaleområde og geografisk avdeling. Samt spesialrapporter for de store etatene og helseforetakene.

Hva bør du tjene?

Sammenlign lønnsnivået ditt med lønnsnivået for tilsvarende stillinger i lønnssammenligningen.

Publisert: Sist oppdatert: