Gå til innhold
Illustrasjonsbilde lønnsoppgjør Foto: GettyImages

Lønnsoppgjør Spekter 2019

Nyheter fra lønnsoppgjøret i Spekter 2019.

Tariffnytt 24.09.2019

Hva ble SAN og Spekter enige om i meklingen

I meklingen ble partene enige om det økonomiske oppgjøret for alle de tre helseforetakene – se under for hvilke lønnstillegg som ble gitt. Partene er også innstilt på at setningen "Det kan gis lønnstillegg mellom oppgjør" tas inn igjen i den sentrale A-delen av overenkomsten ved neste års hovedtariffoppgjør.

Resultatet for Oslo universitetssykehus HF

Med virkning fra 01.08.2019 gis følgende lønnstillegg

 • NITO-medlemmer, med unntak av stipendiater, gis et generelt tillegg på 1,89 prosent av årslønn.
 • NITO-medlemmer, med unntak av stipendiater, med ansiennitet høyere eller lik 20 år, gis et generelt tillegg på 2,89 prosent av årslønn.
 • NITO-medlemmer som er ledere (avdelingsleder, seksjonsleder, enhetsleder) gis et generelt tillegg på 3,20 prosent.

Med virkning fra 01.08.2019 endres minimumslønn til følgende

Minimumslønn for stillinger med krav om kompetanse som bioingeniør med autorisasjon og ingeniør med 3-årig høgskoleutdanning eller tilsvarende:

 • Minumumslønn kr 410.000
 • 10 års ansiennitet kr 497.000

Minimumslønn for stillinger med krav om kompetanse som stråleterapeut, optiker, samt bioingeinør og ingeniør med spesialkompetanse:

 • Minumumslønn kr 446.000
 • 10 års ansiennitet kr 535.000

Det generelle tillegget er inkludert i ny minimumslønn.

Stipendiatstigen endres med virkning fra 01.08.2019:

Lønn for stipendiater

 • 0 år: kr 449.500
 • 1 år: kr 463.500
 • 2 år: kr 479.500

For øvrige forhold partene ble enige om, se Riksmeklerens møtebok nederst i saken.

Resultatet for Helse Bergen HF

Med virkning fra 01.08.2019 gis følgende lønnstillegg

 • Generelt tillegg til grunnstilling 10 år: kr 7.000
 • Generelt tillegg til øvrige grupper: kr 10.000

I tillegg gis 

 • Generelt tillegg til fagstilling 10 år: kr 6.000
 • Generelt tillegg til spesialstilling: kr 8.000

Pott til individuell fordeling: Kr 450.000. Individuell pott fordeles av arbeidsgiver.

Økning minstelønn grunnstillinger. Nye satser:

 • 0 års ansiennitet: kr 410.000
 • 5 års ansiennitet: kr 432.000
 • 10 års ansiennitet: kr 497.000

Generelt tillegg inngår i endring av minstelønn.

Garantilønn fagstillinger: kr 480.000.

For øvrige forhold partene ble enige om, se Riksmeklerens møtebok nederst i saken.

 

Resultatet for Helse Møre og Romsdal HF
 1. Det gis et generelt tillegg på 2,0 prosent av egen lønn til alle lønnsgrupper og direkteplasserte med virkning fra 1. juli 2019.
 2. Ansatte i stillingsgruppe 1, med ansiennitet mer enn 12 år, gis et ekstra tillegg på kr 3.000 på årslønn i full stilling med virkning fra 1. juli 2019.
 3. Fagbioingeniører gis et generelt tillegg av egen årslønn på 3,0 prosent, inklusive tillegget i punkt 1.
 4. Det avsettes kr 285.000 til individuell fordeling etter avtalte kriterier med virkning fra 1. juli 2019.

For minstelønnssystem og øvrige forhold partene ble enige om, se Riksmeklerens møtebok nederst i saken.

Lønnsoppgjøret for overenskomstområde 10 kan nå effektueres for alle virksomheter. 

Riksmeklerens møtebok SAN - Spekter mellomoppgjøret 2019

 

Tariffnytt 24.09.2019

Enighet i meklingen - sykehusstreik avverget

To timer på overtid kom Spekter og SAN - som er NITOs forhandlingssammenslutning i Spekter - til enighet i årets mellomoppgjør for sykehusene.

- Arbeidsgiver har kommet oss i møte på viktige prinsipielle punkter knyttet til lønnnsmodellen og organisasjonsfriheten, slik at det var mulig å komme til en løsning ved dette oppgjøret. Det gjenstår en stor jobb videre fram mot hovedoppgjøret i 2020, sier Brynhild Asperud, leder av NITO Spekter. 

SAN hos Riksmekleren.JPG

På bildet: SAN og NITO i intens jobbing hos Riksmekleren.

Sykehusstreiken er dermed avverget, og alle medlemmer møter på jobb som vanlig tirsdag morgen.

Vi kommer tilbake med detaljer om hva partene ble enige om i løpet av dagen tirsdag 24. september. 

Tariffnytt 17.09.2009

Ingen streik i Vitusapotek

Det ble tirsdag 17. september oppnådd enighet mellom SAN/Farmaceutene og Spekter/NMD (Vitus) om mellomoppgjøret 2019.

Mandag 16. september klokken 10.00 satte partene seg ned hos Riksmekleren. Meklingsfristen var satt til midnatt, og partene kom til enighet noe på overtid. 

Økonomi

 • Minstelønnen for de med mastergrad økes med 30 000.
 • For de med bachelor økes minstelønnen med 10 000.
 • Rammen for årets lønnsoppgjør er satt til 3,2 prosent.

Riksmeklerens møtebok

Tariffnytt 28.06.2019

Viktig om lønnsoppgjøret 2019 – forsinket utbetaling i Spekter område 10

SAN og medlemsforeningene har kommet i mål i nesten alle helseforetakene i område 10 i årets lønnsforhandlinger. Unntaket er Helse Bergen, Oslo universitetssykehus og Helse Møre og Romsdal der forhandlingene endte med brudd for NITO.

Bruddet i Helse Bergen HF og Oslo universitetssykehus HF gjelder i all hovedsak økonomien i mellomoppgjøret som følge av etterslep i forhold til sentrale, konkurrerende avtaler og manglende bruk av Spekters forhandlingsmodell mellom oppgjørene. I Helse Møre og Romsdal krever arbeidsgiver at grunnstigen for NITOs medlemmer splittes etter yrkesgruppe.
På grunn av forhandlingssystemet i Spekter, blir ikke lønnsoppgjøret for deg og dine kollegaer effektuert før SAN og Spekter har funnet en løsning.

Dette betyr i praksis at din eventuelle lønnsøkning blir etterbetalt på et senere tidspunkt enn det som opprinnelig var planlagt. Det betyr også at alle variable tillegg (kvelds-, natt-, overtid-, etc.) blir betalt ut basert på «gammel lønn» frem til ny lønn er effektuert. Det er ikke vanlig å etterregulere variable tillegg i lønnsoppgjør.

Mekling – mulig streik

SAN og Spekter har fått meklingsdato 23. september, med frist for å komme til enighet midnatt natt til 24. september.

Når en forhandling ender med brudd og mekling, er det alltid en fare for at partene ikke blir enige, og at det blir en streik.
Som forberedelse til meklingen foretar SAN ordinær konfliktplanlegging. Det betyr blant annet en vurdering av hvilke helseforetak som eventuelt vil bli tatt ut i streik. Ved en eventuell konflikt vil det også bli markeringer på helseforetak som ikke tas ut i streik. Alle medlemmer som blir tatt ut i streik får direkte beskjed om at de skal streike. 

Hold deg orientert

Både denne siden og san.no vil bli holdt oppdatert under meklingen – og under en eventuell streik. Følg med her for å holde deg oppdatert om hva som skjer videre.

Tariffnytt 26.06.2019

Viktig om lønnsoppgjøret 2019 – forsinket utbetaling i Spekter område 9

SAN og medlemsforeningene har kommet i mål i nesten alle virksomheter i område 9 i årets lønnsforhandlinger. Unntaket er Norsk Medisinal Depot (NMD)/ Vitusapotek der forhandlingene endte med brudd. Uenigheten gjelder i all hovedsak bruk av overenskomstens fire kriterier for lønnsdannelse og manglende etterlevelse av frontfaget over tid.

På grunn av forhandlingssystemet i Spekter, blir ikke lønnsoppgjøret for deg og dine kollegaer effektuert før SAN og Spekter har funnet en løsning på dette bruddet.

Dette betyr i praksis at din eventuelle lønnsøkning blir etterbetalt på et senere tidspunkt enn det som opprinnelig var planlagt. Det betyr også at alle variable tillegg (kvelds-, natt-, overtid-, etc.) blir betalt ut basert på «gammel lønn» frem til ny lønn er effektuert. Det er ikke vanlig å etterregulere variable tillegg i lønnsoppgjør.

Mekling – mulig streik

SAN og Spekter har fått meklingsdato 16. september, med frist for å komme til enighet midnatt natt til 17. september.

Når en forhandling ender med brudd og mekling, er det alltid en fare for at partene ikke blir enige, og at det blir en streik.
Hvis vi ikke finner en løsning i meklingen, vil medlemmer av SANs foreninger som jobber i NMD bli tatt ut i streik. Du som ikke arbeider i denne virksomheten, skal derfor ikke streike.
Alle medlemmer som blir tatt ut i streik får direkte beskjed om at de skal streike.

Hold deg orientert

Både denne siden og www.san.no vil bli holdt oppdatert under meklingen – og under en eventuell streik. Følg med her for å holde deg oppdatert om hva som skjer videre.

Status lokale forhandlinger 2019

Område

Virksomheter

Bistand

Fase 3

Lukket

Område 1 Kultur     Lukket 15. mai
Område 2 Norges bank     Lukket 8. mai
Område 3 Avinor     Lukket 8. mai
Område 4 Virksomheter med definerte samfunnsoppdrag     Lukket 20. mai
Område 6 NRK     Lukket 8. mai
Område 7 NSB, Cargo Net     Lukket 14. mai
Område 8 Posten     Lukket 8. mai
Område 9 Øvrige virksomheter Brudd 6. juni. Mekling 16. september
Område 10 Helseforetak med sykehusdrift Brudd 13. juni. Mekling 23. september
Område 11 Øvrige helseforetak     Lukket 20. mai
Område 12 Virksomheter innenfor helse, velferd og oppvekst     Lukket 3. juni
Område 13 Sykehus med driftsavtale     Lukket 22. mai

Når oppgjøret er lukket, kan årets oppgjør kan effektueres.

Tariffnytt 13.06.2019

Område 10 (helseforetak) går til mekling

Spekter og SAN forhandlet 12. juni fase 3 for overenskomstområde 10 etter at det ikke var oppnådd enighet ved flere av helseforetakene.  

Forhandlingene i fase 3 førte til enighet for Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) og Sykehuset Østfold HF. Partene klarte imidlertid ikke å komme til enighet for Oslo universitetssykehus HF, Helse Bergen HF og Helse Møre og Romsdal HF. Oppgjøret går derfor til mekling. 

Område 10 er ikke lukket, og resultatet fra lønnsoppgjøret for øvrige virksomheter fra område 10 kan derfor ikke offentliggjøres og effektueres.  

Tariffnytt 07.06.2019

Område 9 går til mekling

Spekter og SAN forhandlet 6. juni fase 3 for overenskomstområde 9, fordi det ikke var oppnådd enighet lokalt for Felleskjøpet Agri eller Norsk medisinaldepot/Vitusapotek.  

Under forhandlingene ble det oppnådd enighet om et oppgjør for Felleskjøpet Agri. Etter møter og særmøter konstaterte partene at det ikke var mulig å finne en løsning på uenigheten vedrørende NMD/Vitusapotek og Norges Farmaceutiske forening. Oppgjøret går nå til mekling.

Område 9 er ikke lukket, og resultatet fra lønnsoppgjøret for øvrige virksomheter fra område 9 kan derfor ikke offentliggjøres og effektueres. 

Mekling er avtalt 16. september.

Tariffnytt 10.04.2019

Offentlig tjenestepensjon: Enighet om videre prosess

SAN har kommet til enighet med Spekter i A1-forhandlingene om videre prosess knyttet til ny offentlig tjenestepensjon. 

Brynhild Asperud og Birgithe Hellerud.jpg

På bildet: Brynhild Asperud, leder av NITO Spekter, og Birgithe Hellerud, leder av SAN.

YS og LO har brutt og deres oppgjør går til mekling.

Oppgjøret for SAN, Akademikerne og Unios foreninger går videre som tidligere avtalt i A-delen.

Protokoll A1 SAN - Spekter 2019

Tariffnytt 02.04.2019

Enighet i de sentrale A-delsforhandlingene

SAN og Spekter har i dag, 2. april, blitt enige i de innledende sentrale A-delsforhandlingene. Det viktigste partene har avtalt er frister for når partene lokalt skal være ferdige med sine B-delsforhandlinger:

 • For overenskomstområde 13 Sykehus med driftsavtale og 10 Helseforetak med sykehusdrift er frist for avslutning av forhandlingene onsdag 22. mai kl. 15.00. Frist for å be om bistand er fredag 10. mai kl. 15.00. 
 • For overenskomstområde 6 NRK er frist for avslutning av forhandlingene tirsdag 30. april kl 15.00.
 • For øvrige områder er frist for avslutning av B-delsforhandlingene fredag 10. mai kl 15.00 og frist for å be om bistand fredag 3. mai kl 15.00.

NITO Spekter vil komme med nærmere informasjon direkte til de tillitsvalgte i løpet av kort tid. 

Protokoll A-delsforhandlingene SAN - Spekter 2019

Tariffnytt 02.04.2019

Starten på vårens lønnsforhandlinger

De innledende sentrale A-delsforhandlingene mellom SAN, som NITO forhandler gjennom, og Spekter startet opp i dag 2. april. 

Brynhild Asperud og Birgithe Hellerud.jpg

På bildet: Brynhild Asperud, leder av NITO Spekter, og Birgithe Hellerud, leder av SAN, ved oppstart av forhandlingene med Spekter.

Årets oppgjør er et mellomoppgjør hvor det forhandles om premisser og frister for de lokale forhandlingene - før forhandlingene fortsetter hos bedriftsgruppene som forhandler om rammer og innretning for sin virksomhet.

SANs krav

Vi kommer med oppdatering når forhandlingene er ferdige.

Tariffnytt 14.03.2019

På de sentrale tariffkonferansene denne uka har tariffutvalget NITO Spekter forberedt årets lønnsoppgjør sammen med tillitsvalgte fra hele landet.

Den økonomiske situasjonen i forkant av forhandlingene og hvilke virkemidler har vi for å få mer lønn var sentrale tema. Om Spekters lønnsmodell fortsatt liv laga for NITOs medlemmer i helse ble også diskutert.

Hva forventer de tillitsvalgte og tariffutvalget av årets oppgjør?

Se video med Brynhild Asperud, leder av NITO Spekter

Tariffnytt 18.01.2019

Mellomoppgjøret 2019

2019 er et mellomoppgjør i Spekter. Det betyr at partene vanligvis kun forhandler om penger, ikke avtaletekst.

De innledende sentrale forhandlingene mellom SAN, som NITO forhandler gjennom, og Spekter starter opp 2. april. Her vil de kun forhandle om fristene for når de lokale forhandlingene og de avsluttende sentrale forhandlingene skal være ferdige.

De lokale forhandlingene om B-delen av overenskomsten starter etter at de innledende sentrale forhandlingene er ferdige. I år forhandles det altså kun om penger, ikke sosiale goder eller annen avtaletekst  – med mindre dere lokalt har blitt enige om noe annet.

 

NITOs lønnsstatistikk på min side  

(Krever pålogging)

Registrer lønn, prøv lønnssammenlikningen, se NITOs lønnsstatistikkhefter og bruk tillitsvalgtverktøyene.

Statistikkhefter

Hent ut lønnsstatistikk fra hvert avtaleområde og geografisk avdeling. Tillitsvalgte kan i tillegg hente spesialrapporter for de store etatene og helseforetakene.

Hva bør du tjene?

Sammenlign lønnsnivået ditt med lønnsnivået for tilsvarende stillinger i lønnssammenligningen.

Publisert: Sist oppdatert: