Gå til innhold
Mennesker samlet. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Lønnsoppgjøret i stat

Følg lønnsoppgjøret i stat.

 

Tariffnytt 05.04.2018

Hovedtarifforhandlingene i staten startet i dag, og NITO er representert gjennom sin tilslutning til Akademikerne stat. Reallønnsvekst og videre forenkling av lønnssystemet er de viktigste kravene fra Akademikerne.

I 2016 ble staten og Akademikerne enige om at den økonomiske rammen forhandles sentralt, og at kollektive lønnsforhandlinger skal finne sted på den enkelte arbeidsplass. Det er imidlertid fortsatt behov for å forenkle det nye lønnssystemet og fjerne begrensninger som henger igjen fra det gamle systemet, sier Anders Kvam som er leder av Akademikerne stat.

Statens første tilbud er i tråd med NITO og Akademikernes ønske om modernisering. Siw Tyldum leder NITO Stat og er glad for at staten har vært tydelige på at de også ønsker å fortsette moderniseringen av Hovedtariffavtalen.

- Forhandlingene vil kunne gi oss en ny Hovedtariffavtale som er mer i samsvar med NITOs lønnspolitikk. Nå gjenstår det å se hvor mye som faktisk er mulig å få på plass i år, og hvilken økonomiske ramme virksomhetene får til sine lokale forhandlinger, sier Tyldum.

Forhandlingene skal være ferdige innen 30. april kl. 24.

Akademikernes første krav

Statens første krav-tilbud

Tariffnytt 22.03.2018

Nytt tariffuvalg NITO STAT

På den sentrale tariffkonferansen ble det valgt nytt tariffutvalg for NITO Stat. 

Foto: Marte Aubert

Fra venstre: Siw Tyldum (leder), Morten Fossum (vara), Trine Lise Mørstad, Kristian Botnen, Leif Thorbjørnsen, Tuan Williams og May Helen Lien.

Tariffutvalgene representerer NITO i sentrale forhandlinger, planlegger konfliktberedskap, evaluerer lokale forhandlinger og planlegger og gjennomfører tariffkonferanser. Hovedstyret foretar en endelig godkjenning av valgene på møte den 20. april. 

Oversikt over tariffutvalgene med kontaktinformasjon

Tariffnytt 14.03.2018

Hva skal være NITOs krav i årets tariffoppgjør? Dette er agendaen på den sentrale avtalekonferansen 14.-15. mars hvor over 200 delegater er samlet på Moxy Hotel på Hellerudsletta.

President Trond Markussen innledet konferansen med å snakke om at NITO Stat og Akademikerne skal for første gang inn i forhandlinger med en egen tariffavtale.

- Etter 25 år med én felles, sentral avtale for alle hovedorganisasjonene, fikk vi i forrige hovedoppgjør på plass en egen avtale. Dette innebærer at avsetningen til lokale forhandlinger for våre medlemmer beregnes av vår egen lønnsmasse. Medlemmer i staten vil derfor ikke lenger være med å subsidiere lønnstillegg til andre grupper av statlige arbeidstakere, forklarte Markussen.

Sentral tariffkonferanse: Større verdiskaping gir optimisme i NITO foran lønnsoppgjøret 2018 - se stream

Skal forhandle enda tøffere enn i fjor

Tariffnytt 08.03.2018

Bruddet i forhandlingene om reiseavtalene i staten går til nemdsbehandling

I februar ble det brudd i forhandlingene mellom Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Akademikerne, Unio, LO Stat og YS Stat om reiseregulativene for inn- og utlandet.

- Ulempen ved reiser er omtrent lik enten du reiser til utlandet eller innenlands. Akademikerne ønsker derfor at kompensasjon for reisetid, størrelse på kostgodtgjørelse og forsikring i større grad likestilles for reiser innenlands og utenlands. Disse kravene har vi dessverre møtt liten forståelse for hos staten, sier Anette Bjørlin Basma som har vært Akademikernes representant i forhandlingene.

I følge Basma har forhandlingene som har pågått siden i fjor høst vært krevende. Partene har stått langt fra hverandre. At Stortinget har innført beskatning både på både kost og kilometergodtgjørelsen, har ikke gjort forhandlingene noe lettere.

Partene forhandlet på overtid, og bruddet staten valgte å ta omfatter alle fire hovedsammenslutningene. De to særavtalene forhandles mellom partene i staten, og benyttes i stor grad av virksomhetene i andre sektorer. NITO er involvert gjennom sin tilslutning til Akademikerne Stat.

Det er oppnevnt en særskilt nemnd som skal ta stilling til tvisten. Nemndsbehandlingen blir 19. april. Inntil nemnda har kommet med en kjennelse, videreføres gjeldende særavtaler.

Særavtalene om reise og andre avtaler i staten finner du her

Tariffnytt 03.03.18

Pensjonsforhandlingene avsluttet

Akademikerne har etter lange forhandlinger valgt å ta forslaget til ny offentlig tjenestepensjon til videre behandling i organisasjonen. NITO har vært en del av disse forhandlingene gjennom sin tilslutning til Akademikerne i stat og kommune, og vil også være med på den videre behandlingen.

Lørdag morgen ble forhandlingene om ny pensjonsordning for 800.000 ansatte i offentlig sektor avsluttet.

- Vi har kjempet hardt for våre medlemmer og et system som ivaretar de med lang utdanning. Det har vært en komplisert prosess, med mange ulike hensyn og interesser. Nå venter det en grundig intern prosess før vi tar en avgjørelse, sier Anders Kvam, forhandlingsleder for Akademikerne.

Etter pensjonsreformen fra 2009 blir den enkeltes pensjon lavere for hvert årskull, som følge av at vi lever lenger. Dette rammer særlig de unge og kommende generasjoner.

Siw Tyldum, som er leder av NITO stat, er enig med Kvam i behovet for en endring av dagens pensjonsordning og ser positivt på løsningen som kom i morges.

- Den framforhandlede løsningen er bedre for framtidige pensjonister enn det dagens ordning er. I motsetning til tidligere gir ny ordning de ansatte blant annet uttelling for alle år i jobb. Overgangsordningene vil kunne bli krevende, men dette er nødvendig for å sikre alle en best mulig og forutsigbar pensjonsordning, sier Tyldum.

Akademikerne har jobbet for et pensjonssystem for fremtiden.

- Vi mener at ny ordning burde gitt enda høyere insentiver for å stå lenge i arbeid, for alle grupper. Dette hadde vært bra både for at den enkelte som kan tjene opp en høyere pensjon – og for samfunnet, sier Kvam.

Akademikerne vil ta stilling til den fremforhandlede avtalen innen 1. juli 2018.

Tariffnytt 01.03.18

Pensjonsforhandlingene avsluttes i morgen

De siste tre ukene har Akademikerne sittet i forhandlinger om ny offentlig tjenestepensjon med Arbeids- og sosialdepartementet. NITO er representert gjennom sitt forhandlingssamarbeid med Akademikerne. Forhandlingene avsluttes etter planen 2. mars.

- Det er krevende forhandlinger, der mange hensyn skal ivaretas. Vi står hardt på for å få på plass en best mulig løsning for våre medlemmer, sier Anders Kvam, forhandlingsleder for Akademikerne.

For Akademikerne er det viktig at man i ny løsning får pensjonsopptjening for alle år i arbeid, der de med lang utdanning får uttelling for dette, og der de unge ivaretas.

- Gode pensjonsordninger er en viktig grunn til at offentlig sektor er en attraktiv arbeidsplass. Det offentlige må ha en god pensjonsordning for å være en konkurransedyktig arbeidsgiver – som er nødvendig for å sikre gode velferdstjenester til befolkningen, sier Kvam.

Tariffnytt 08.02.18

5. april starter forhandlingene om ny hovedtariffavtale i staten. I år er det hovedoppgjør, noe som betyr at hele avtalen er oppe til forhandling. Det er altså mer enn et lønnsoppgjør vi går inn i.

Hovedtariffavtalen regulerer viktige spørsmål som arbeidstid, bestemmelser om lokale forhandlinger, om permisjoner og mye annet.

Forhandlingene skal være ferdige 30. april kl 24.00.

NITO er representert i forhandlingene tilsluttet Akademikerne stat, og det er tariffutvalget for stat som vedtar NITOs krav til oppgjøret. Dette skjer direkte i etterkant av den sentrale tariffkonferansen som NITO gjennomfører 14.-15. mars. Kravet oversendes Akademikerne stat, som vedtar Akademikernes samlede krav.

NITOs lønnspolitikk innebærer at vi mener forhandlinger om lønn skal skje lokalt, ute i den enkelte bedrift og virksomhet. I 2017 fikk vi for første gang gjennomslag for at all lønn forhandles lokalt også for våre medlemmer i staten. Dette var en viktig seier. Med dette som utgangspunkt går vi nå inn i forberedelsene til årets forhandlinger.

Tariffnytt 07.02.18

Pensjonsforhandlingene i gang

Forhandlingene om ny offentlig tjenestepensjon startet 7. februar. Det jobbes for å få på plass en god livsvarig ordning for medlemmene.

Akademikerne og andre arbeidstakerorganisasjoner har sammen med Arbeidsdepartementet gjort et forarbeidet til forhandlingene.

Rapport arbeidsgruppe ny offentlig tjenestepensjon

Se sak om Actecan-rapport: Høyt utdannede kan tape på ny pensjonsordning i det offentlige – og de yngste får det verst

Se også nettsak hos Akademikerne om oppstarten av oppgjøret

Avtaler og særavtaler i Staten

NITOs lønnsstatistikk 

(Krever pålogging)

Registrer lønn, prøv lønnssammenlikningen, se NITOs lønnsstatistikkhefter og bruk tillitsvalgtverktøyene.

Statistikkhefter

Hent ut lønnsstatistikk fra hvert avtaleområde og geografisk avdeling. Samt spesialrapporter for de store etatene og helseforetakene.

Hva bør du tjene?

Sammenlign lønnsnivået ditt med lønnsnivået for tilsvarende stillinger i lønnssammenligningen.

Publisert: Sist oppdatert: