Gå til innhold
Mennesker samlet. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Lønnsoppgjøret i stat: Enighet

Følg lønnsoppgjøret i stat.

Les også: Frontfaget ikke et tak for lokale lønnsoppgjør

Tariffnytt 8.5.17

Den sentrale delen av lønnsoppgjøret 2017 er avsluttet. Resultatet ble enda et skritt i retning av en forenkling av lønnssystemet i staten. Fremdeles vil det være slik at Akademikerne har en egen hovedtariffavtale med staten som adskiller seg fra den hovedtariffavtale de andre har. Den tydeligste forskjellen er at lønnstabellen er borte fra akademikeravtalen, men består i LO/YS/UNIO- avtalen.

Oppsummert endte oppgjøret mellom staten og Akademikerne med følgende:

  • En økonomisk ramme på 2,4 %. Dvs en ramme som er lik store deler av arbeidslivet for øvrig, og en lik ramme med LO/UNIO/YS-avtalen i staten.
  • Hele den disponible rammen på 0,85% av Akademikernes lønnsmasse per 1. oktober 2017 går til lokale forhandlinger. På grunn av at tillegg gitt i løpet av kalenderåret 2016 også har virkning inn i 2017, er deler av den økonomiske rammen allerede tatt ut. Det er det vi kaller overheng. De lokale forhandlingene skal være avsluttet innen 31. oktober 2017.
  • Lønnstabellen med lønnstrinn fjernes og lønn oppgis i kroner.
  • Man har lokalt anledning til å opprette arbeidstitler knyttet opp til arbeidsoppgaver og profesjon.

Les også medlemsinformasjon fra Akademikerne.

Tariffnytt 29.04.17: Enighet i staten

Staten og Akademikerne er enige – lønnstabellen i staten forsvinner. Natt til 29. april ble det enighet i lønnsoppgøret for statlig sektor.

Akademikernes forhandlingsleder Anders Kvam, og statens personaldirektør Gisle Norheim, har undertegnet en enighetsprotokoll.

Lokale forhandlinger

Enigheten innebærer at det avsettes 0,85 % til lokale lønnsforhandlinger med virkning 1. oktober 2017.

I samsvar med det nye lønns- og forhandlingssystemet i staten gis alt til lokale forhandlinger, som skal være gjennomført innen 31. oktober 2017.

Den økonomiske rammen er beregnet til totalt 2,4 %.

Endringer i systemet

Partene er også enige om å gjøre endringer i forhandlingsbestemmelsene og i statens stillings- og lønnssystem. Dette innebærer blant annet at

  • A-lønnstabellen tas ut av hovedtariffavtalen
  • Det blir langt færre stillingskoder/-betegnelser i hovedtariffavtalen, men man åpner for bruk av arbeidstitler lokalt
  • Lønnsrammer som ikke har vært i bruk fjernes

Tunge forhandlinger, men fornøyd

NITOs leder i forhandlingsutvalget stat, Siw Tyldum, sier forhandlingene ble lange og tunge, men at vi til slutt fikk et resultat vi er fornøyd med.

- Vi har fått gjennomslag for viktige prinsipper ved at alt skal fordeles lokalt og at A-tabellen utgår slik at alle nå får en årslønn i kroner. Dette vil gi en langt større fleksibilitet ved gjennomføring av de lokale forhandlingene enn tidligere der tillegg måtte gis i hele lønnstrinn, sier Siw Tyldum.

Protokoll lønnsoppgjør statlig sektor 290417

Se også akademikerne.no: Vi har tatt enda et skritt mot et moderne lønnssystem

Tariffnytt 24.4.17 Utveksling av krav/tilbud nr. 2 i staten

- Staten går ikke langt nok i å forenkle lønnssystemet

Akademikerne krever at staten følger opp fjorårets avtale om en modernisering av offentlig sektor, og krever at rigide trekk ved dagens system fjernes.

Akademikernes krav 2 Stat 2017

Statens krav-tilbud nr. 2 med vedlegg 2017

Fortsatt modernisering av avtaleverket

I dag leverte arbeidstakerorganisasjonene sine krav til årets mellomoppgjør. Statens peronaldirektør Gisle Nordheim var tydelig på at staten skulle gå videre med modernisering, fornying og forenkling av avtaleverket. Som i fjor begrunnes dette behovet i de store ulikhetene det er mellom virksomhetene avtaleverket gjelder for. Nordheim var tydelig på at alle midlene skal fordeles lokalt i år.

Leder for NITOs forhandlingsutvalg i statlig sektor Siw Tyldum, er godt fornøyd med et av de første kravene til staten.

- Et av kravene var å fjerne A-lønnstabellen, noe vi er veldig fornøyd med. Selv om det nå er to avtaleverk i staten, er det et ønske om forhandlinger i fellesskap så langt det lar seg gjøre.

Optimistisk

Og Tyldum er optimistisk til fortsettelsen. 
- Signalene fra staten oppleves som positive og i NITOs retning. Det er så langt et større fokus på langtidsutdannede, og med uttalelser fra begge sider av bordet om at utdanning og innsats skal telle.

Forventer at staten følger opp forpliktelser

-Moderniseringen av tariffavtalen må fullføres i år. Det er viktig for at staten skal fortsette å være en attraktiv arbeidsplass, sier Anders Kvam, leder i Akademikerne stat.

Under fjorårets oppgjør inngikk Akademikerne en avtale med staten som innebærer at all lønnsfordeling flyttes fra nasjonalt nivå og ut til de enkelte statlige virksomhetene. 

- Fjorårets modernisering av lønnspolitikken var et skritt i riktig retning – men helt nødvendige endringer gjenstår. Vi forventer at staten følger opp sine forpliktelser som avtalt, sier Kvam.

Statens oppgaver blir stadig mer krevende, og man er nødt til å jobbe enda smartere.

- Våre krav er nødvendige grep for å tiltrekke seg den riktige kompetansen i statlige virksomheter og dermed kunne tilby gode, solide tjenester til befolkningen.

Akademikernes hovedkrav i oppgjøret er:

  • A-lønnstabellen med lønnstrinn utgår. Lønn oppgis som årslønn.
  • Lønnsrammer, lønnsspenn, lønnsplaner, stillingskoder og stillingsbetegnelser utgår. De lokale parter tar via sin lønnspolitikk stilling til hvilke stillingsbetegnelser eller arbeidstitler det er hensiktsmessig å benytte i virksomheten.

Forhandlingene skal være sluttført innen 1. mai.

Les hele Akademikernes krav her

Innspill fra NITO til Akademikerne Stats krav 2017

Statens første krav til forhandlingene

Forhandlingsfrist 30. april i staten

Årets lønnsoppgjør er et mellomoppgjør. Det vil si at det hovedsakelig skal forhandles om økonomi. I tillegg skal det forhandles om det nærmere innholdet i et nytt lønns- og forhandlingssystem, basert på enigheten fra oppgjøret i 2016.

Forhandlingene foregår mellom staten ved KMD og Akademikerne Stat. Første forhandlingsmøte er 30. mars. Forhandlingene skal være avsluttet senest kl 24.00 den 30. april.

Det er god grunn til å mene at forhandlingene vil være særlig intense fra torsdag 27. april og utover. Dersom partene ikke blir enige, går oppgjøret til mekling. Da kobles Riksmekleren inn, og den videre prosessen avgjør om det blir enighet eller streik.

NITOs krav til tariffoppgjøret skal oversendes Akademikerne Kommune innen 22. mars. NITOs innspill til krav vil først bli lagt ut på NITOs nettsider etter at Akademikernes krav er offentliggjort.

Det vil bli lagt ut nyheter fortløpende i forbindelse med forhandlingene.

Tariffnytt 13.2.17

Rapport om framtidens lønns- og forhandlingssystem i staten

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og Akademikerne ble i hovedoppgjøret 2016 enige om at et modernisert lønns- og forhandlingssystem skal implementeres i mellomoppgjøret i 2017. Som et ledd i det arbeidet foreligger det nå en utredning fra et partssammensatt arbeid. Rapportens fokus er på moderniserte modeller for lønnssystemet og tvisteløsning.

Les rapporten her.

LO Stat, Unio og YS Stat har også hatt et partssammensatt arbeid på bakgrunn av sin avtale med KMD.
Det foreligger også en utredning fra deres arbeid.(ekstern kobling)

Utredningen fra Akademikerne og KMD skisserer hovedmodeller for hvordan et framtidig lønnssystem kan utformes gitt premissene i hovedtariffavtalen. Der er det avtalt at de sentrale parter skal avtale den økonomiske rammen for lønnsoppgjøret, men at fordelingen av all økonomi skal forhandles av lokale parter i virksomhetene.

Det er også avtalt at det skal etableres en tvisteløsningsmodell for lokale forhandlinger, og rapporten gir et godt grunnlag, og har en del forslag til, utforming av dette.

I den foreliggende utredningen vurderes to alternative modeller opp mot de mål og hensyn som vi avtalte i hovedoppgjøret 2016. Det er også utredet alternative inndelinger av lønnsmassen, enn etter medlemstilhørighet som i dag. Vi hadde håpet at man i utredningen kunne synliggjort klarere anbefalinger og forslag, men det har man ikke klart å enes om i denne fasen.

Akademikernes syn er at et lønnssystem med sentrale normeringer begrenser de lokale partenes handlefrihet, og er dermed ikke forenlig med premisset om at all økonomi skal forhandles lokalt. Vi mener denne handlefriheten er viktig/avgjørende for å få et lønnssystem som bygger opp rundt den enkelte virksomhets mål.

Partene vil fortsette arbeidet med de videre detaljene i det moderniserte lønns- og forhandlingssystemet fram mot mellomoppgjøret. Utredningen vil ligge til grunn for dette, og protokolltilførselen i hovedtariffavtalen vil være førende også i den videre prosessen. Mellomoppgjøret har frist 30. april 2017.

Avtaler og særavtaler i Staten

NITOs lønnsstatistikk 

(Krever pålogging)

Registrer lønn, prøv lønnssammenlikningen, se NITOs lønnsstatistikkhefter og bruk tillitsvalgtverktøyene.

Statistikkhefter

Hent ut lønnsstatistikk fra hvert avtaleområde og geografisk avdeling. Samt spesialrapporter for de store etatene og helseforetakene.

Hva bør du tjene?

Sammenlign lønnsnivået ditt med lønnsnivået for tilsvarende stillinger i lønnssammenligningen.

Publisert: Sist oppdatert: