Gå til innhold
Mennesker samlet. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Lønnsoppgjøret i stat 2019

Nyheter om lønnsoppgjøret i staten i 2019.

Tariffnytt 24.05.2019

Enighet i statsoppgjøret

Godt over et halvt døgn på overtid aksepterte NITO og de øvrige foreningene i Akademikerne den 24. mai Riksmeklerens forslag til løsning på mellomoppgjøret i staten. For NITO innebærer løsningen at:

  • Med virkning fra 1. mai skal det forhandles lokalt om fordeling av en pott på 2,15 % av lønnsmassen som følger hovedtariffavtalen mellom Akademikerne og staten. Frist for gjennomføring av forhandlingene er 31. oktober 2019.
  • Løsning for ny AFP-ordning i staten skal innarbeides i hovedtariffavtalen når ny offentlig tjenestepensjon er ferdig behandlet i Stortinget.
  • Den øvre grensen for pensjonsopptjening av variable tillegg fjernes for de fleste, vanlige tilleggene. Dette har en liten kostnad som skal medregnes i neste års oppgjør.
  • Minstelønnen for arbeidstakere med høyere akademisk utdanning heves. Det samme gjør minstelønnen for stipendiater og spesialistkandidater. 

- Vi er selvsagt fornøyde med å komme til enighet. Et prinsipielt viktig spørsmål knyttet til framtidig avtalefesting av AFP har funnet sin løsning, sier leder for NITO stat Siw Tyldum.

- Vi har også fått et økonomisk oppgjør som i gjennomsnitt gir våre medlemmer merkbart bedre kjøpekraft i år enn i fjor. Det er også positivt at taket for pensjonsopptjening for variable tillegg fjernes, slik at medlemmene nå får de aller fleste tillegg med i pensjonsgrunnlaget sitt, avslutter Tyldum. 

De lokale partene kan nå starte planlegging av forhandlingene ute i virksomhetene. Virkemidlene er uforandret, det vil si at det kan avtales både generelle lønnstillegg til alle medlemmer, gruppetillegg og individuelle tillegg.

Merk at det også er anledning til å avtale at individuelle tillegg fordeles av arbeidsgiver alene etter avtalte kriterier. Dette er vanlig i andre deler av arbeidslivet, og har også vært gjennomført noen steder i staten de senere år. NITO Stat oppfordrer alle til å starte forhandlingsarbeidet så tidlig som mulig.

Tariffnytt 20.05.2019

Mulig streik i staten

Akademikerne har levert varsel om plassfratredelse (oversikt over medlemmer som tas ut i en eventuell streik) i forbindelse med meklingen i staten.

I alt vil 524 ansatte, derav 78 NITO-medlemmer, streike fra fredag 24. mai – dersom partene ikke kommer til enighet hos Riksmekleren.

I denne første fasen er det medlemmer i Arbeids- og velferdsdirektoratet og Politidirektoratet som omfattes. Medlemmene det dreier seg om er orientert. Det er også etablert lokale streikekomiteer i virksomhetene.

Dersom det blir streik, kan det bli aktuelt med en opptrapping. De medlemmer som omfattes av en eventuell opptrapping, vil bli behørig varslet fire virkedager før de eventuelt skal gå i streik.

Meklingen er en lukket prosess, og det vil ikke bli presentert egen informasjon i meklingsperioden. Begrenset informasjon vil om nødvendig bli lagt på NITO og Akademikernes nettsider.

Tariffnytt 30.04.2019

Brudd i lønnsoppgjøret i staten

Brudd i staten.jpg

Like før midnatt 30. april har alle hovedsammenslutningene gått til brudd i årets mellomoppgjør i staten

Pensjonsspørsmålet avgjørende

- Det var umulig å komme til enighet om spørsmål knyttet til pensjonsopptjening for variable tillegg. Staten viste også manglende vilje til å ta inn resultatet fra forhandlingene om ny AFP-ordning i hovedtariffavtalen, selv om vi allerede i mars i fjor forhandlet og ble enige om denne, sier Siw Tyldum, leder av NITO Stat.

Forhandlingene i staten skal gi en økonomisk ramme for årets oppgjør. Partene skal også bli enige om hva som skal inngå i pensjonsgrunnlaget til statsansatte. Akademikerne krever at all lønn skal være pensjonsgivende, og at ny avtalefestet pensjon tariffestes. I følge Anders Kvam, forhandlingsleder for Akademikerne, var det mangel på et pensjonstilbud fra staten som tvang frem et brudd mellom partene.

- Staten er avhengig av kompetente medarbeidere for å levere gode tjenester til innbyggerne. Vi forventet derfor et tilbud på økonomi og pensjon som gjør det mer attraktivt for de med lang utdanning å jobbe i staten, sier Kvam. Kvam viser til at all lønn – også tillegg – inngår i pensjonsgrunnlaget til ansatte i det private næringslivet som staten konkurrerer med.

Partene i arbeidslivet ble 3. mars i fjor enige om ny tjenestepensjon i offentlig sektor som er tilpasset pensjonsreformen i folketrygden fra 2009. Avtalen innebærer blant annet at alle år i arbeidslivet er pensjonsgivende og inkluderer avtalefestet pensjon. Under lønnsforhandlingene i fjor ble partene enige om å forhandle om pensjonsgrunnlaget i den nye avtalen i årets mellomoppgjør.

Mekling

Oppgjøret går nå til mekling. Fristen for å komme til enighet er 23. mai ved midnatt.

Tariffnytt 23.04.2019

Forhandlingene i staten starter i dag

Kl 14.00 i dag møter hovedsammenslutningene statens personaldirektør for kravsoverlevering og oppstart av årets mellomoppgjør.

I mellomoppgjøret er det først og fremst oppgjørets økonomi som diskuteres. I år skal det imidlertid også forhandles om forbedringer av pensjonsgrunnlaget for variable tillegg. I staten er det pr i dag en grense på kr 66.000 for at variable tillegg (vakt, turnus med mer) blir pensjonsgivende.

NITO har i underkant av 6.000 medlemmer i staten, og vi deltar i forhandlingsdelegasjonen til Akademikerne. 

Akademikernes krav 1 statsoppgjøret

Tariffnytt 14.03.2019

Mellomoppgjøret 2019

2019 er et mellomoppgjør hvor det primært forhandles lønn. I staten er det to forhandlingsmodeller, der NITO følger en modell der all økonomi fordeles i lokale forhandlinger. Hvor stor potten til årets lønnsoppgjør skal være forhandles imidlertid sentralt. Disse forhandlingene starter opp 23. april og har frist til å bli ferdige 30. april klokken 2400.

På de sentrale tariffkonferansene denne uka har tariffutvalget NITO Stat forberedt årets lønnsoppgjør sammen med tillitsvalgte fra hele landet. Hva forventer de av årets oppgjør?

Se video med Siw Tyldum, leder av NITO Stat

NITOs lønnsstatistikk på min side  

(Krever pålogging)

Registrer lønn, prøv lønnssammenlikningen, se NITOs lønnsstatistikkhefter og bruk tillitsvalgtverktøyene.

Statistikkhefter

Hent ut lønnsstatistikk fra hvert avtaleområde og geografisk avdeling. Tillitsvalgte kan i tillegg hente spesialrapporter for de store etatene og helseforetakene.

Hva bør du tjene?

Sammenlign lønnsnivået ditt med lønnsnivået for tilsvarende stillinger i lønnssammenligningen.

Publisert: Sist oppdatert: