Gå til innhold
Mennesker samlet. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Lønnsoppgjøret i stat

2019 er et mellomoppgjør i staten. Les om utviklingen og innholdet i oppgjøret på denne siden.

Tariffnytt 24.05.2019

Enighet i statsoppgjøret

Godt over et halvt døgn på overtid aksepterte NITO og de øvrige foreningene i Akademikerne den 24. mai Riksmeklerens forslag til løsning på mellomoppgjøret i staten. For NITO innebærer løsningen at:

 • Med virkning fra 1. mai skal det forhandles lokalt om fordeling av en pott på 2,15 % av lønnsmassen som følger hovedtariffavtalen mellom Akademikerne og staten. Frist for gjennomføring av forhandlingene er 31. oktober 2019.
 • Løsning for ny AFP-ordning i staten skal innarbeides i hovedtariffavtalen når ny offentlig tjenestepensjon er ferdig behandlet i Stortinget.
 • Den øvre grensen for pensjonsopptjening av variable tillegg fjernes for de fleste, vanlige tilleggene. Dette har en liten kostnad som skal medregnes i neste års oppgjør.
 • Minstelønnen for arbeidstakere med høyere akademisk utdanning heves. Det samme gjør minstelønnen for stipendiater og spesialistkandidater. 

- Vi er selvsagt fornøyde med å komme til enighet. Et prinsipielt viktig spørsmål knyttet til framtidig avtalefesting av AFP har funnet sin løsning, sier leder for NITO stat Siw Tyldum.

- Vi har også fått et økonomisk oppgjør som i gjennomsnitt gir våre medlemmer merkbart bedre kjøpekraft i år enn i fjor. Det er også positivt at taket for pensjonsopptjening for variable tillegg fjernes, slik at medlemmene nå får de aller fleste tillegg med i pensjonsgrunnlaget sitt, avslutter Tyldum. 

De lokale partene kan nå starte planlegging av forhandlingene ute i virksomhetene. Virkemidlene er uforandret, det vil si at det kan avtales både generelle lønnstillegg til alle medlemmer, gruppetillegg og individuelle tillegg.

Merk at det også er anledning til å avtale at individuelle tillegg fordeles av arbeidsgiver alene etter avtalte kriterier. Dette er vanlig i andre deler av arbeidslivet, og har også vært gjennomført noen steder i staten de senere år. NITO Stat oppfordrer alle til å starte forhandlingsarbeidet så tidlig som mulig.

Tariffnytt 20.05.2019

Mulig streik i staten

Akademikerne har levert varsel om plassfratredelse (oversikt over medlemmer som tas ut i en eventuell streik) i forbindelse med meklingen i staten.

I alt vil 524 ansatte, derav 78 NITO-medlemmer, streike fra fredag 24. mai – dersom partene ikke kommer til enighet hos Riksmekleren.

I denne første fasen er det medlemmer i Arbeids- og velferdsdirektoratet og Politidirektoratet som omfattes. Medlemmene det dreier seg om er orientert. Det er også etablert lokale streikekomiteer i virksomhetene.

Dersom det blir streik, kan det bli aktuelt med en opptrapping. De medlemmer som omfattes av en eventuell opptrapping, vil bli behørig varslet fire virkedager før de eventuelt skal gå i streik.

Meklingen er en lukket prosess, og det vil ikke bli presentert egen informasjon i meklingsperioden. Begrenset informasjon vil om nødvendig bli lagt på NITO og Akademikernes nettsider.

Tariffnytt 30.04.2019

Brudd i lønnsoppgjøret i staten

Brudd i staten.jpg

Like før midnatt 30. april har allle hovedsammenslutningene gått til brudd i årets mellomoppgjør i staten

Pensjonsspørsmålet avgjørende

- Det var umulig å komme til enighet om spørsmål knyttet til pensjonsopptjening for variable tillegg. Staten viste også manglende vilje til å ta inn resultatet fra forhandlingene om ny AFP-ordning i hovedtariffavtalen, selv om vi allerede i mars i fjor forhandlet og ble enige om denne, sier Siw Tyldum, leder av NITO Stat.

Forhandlingene i staten skal gi en økonomisk ramme for årets oppgjør. Partene skal også bli enige om hva som skal inngå i pensjonsgrunnlaget til statsansatte. Akademikerne krever at all lønn skal være pensjonsgivende, og at ny avtalefestet pensjon tariffestes. I følge Anders Kvam, forhandlingsleder for Akademikerne, var det mangel på et pensjonstilbud fra staten som tvang frem et brudd mellom partene.

- Staten er avhengig av kompetente medarbeidere for å levere gode tjenester til innbyggerne. Vi forventet derfor et tilbud på økonomi og pensjon som gjør det mer attraktivt for de med lang utdanning å jobbe i staten, sier Kvam. Kvam viser til at all lønn – også tillegg – inngår i pensjonsgrunnlaget til ansatte i det private næringslivet som staten konkurrerer med.

Partene i arbeidslivet ble 3. mars i fjor enige om ny tjenestepensjon i offentlig sektor som er tilpasset pensjonsreformen i folketrygden fra 2009. Avtalen innebærer blant annet at alle år i arbeidslivet er pensjonsgivende og inkluderer avtalefestet pensjon. Under lønnsforhandlingene i fjor ble partene enige om å forhandle om pensjonsgrunnlaget i den nye avtalen i årets mellomoppgjør.

Mekling

Oppgjøret går nå til mekling. Fristen for å komme til enighet er 23. mai ved midnatt.

Tariffnytt 23.04.2019

Forhandlingene i staten starter i dag

Kl 14.00 i dag møter hovedsammenslutningene statens personaldirektør for kravsoverlevering og oppstart av årets mellomoppgjør.

I mellomoppgjøret er det først og fremst oppgjørets økonomi som diskuteres. I år skal det imidlertid også forhandles om forbedringer av pensjonsgrunnlaget for variable tillegg. I staten er det pr i dag en grense på kr 66.000 for at variable tillegg (vakt, turnus osv) blir pensjonsgivende.

NITO har i underkant av 6.000 medlemmer i staten, og vi deltar i forhandlingsdelegasjonen til Akademikerne. 

Akademikernes krav 1 statsoppgjøret

Tariffnytt 14.03.2019

Mellomoppgjøret 2019

2019 er et mellomoppgjør hvor det primært forhandles lønn. I staten er det to forhandlingsmodeller, der NITO følger en modell der all økonomi fordeles i lokale forhandlinger. Hvor stor potten til årets lønnsoppgjør skal være forhandles imidlertid sentralt. Disse forhandlingene starter opp 23. april og har frist til å bli ferdige 30. april klokken 2400.

På de sentrale tariffkonferansene denne uka har tariffutvalget NITO Stat forberedt årets lønnsoppgjør sammen med tillitsvalgte fra hele landet. Hva forventer de av årets oppgjør?

Se video med Siw Tyldum, leder av NITO Stat

Tariffnytt 30.05 2018

 

 • Hva betyr løsningen i statsoppgjøret for deg?
 • Hvorfor var det viktig med ny hovedtariffavtale
 • Hva innebærer den nye lønnsstigen?

Finn svarene her: Lønnsoppgjøret Stat – ny lønnstige gir bedre lønnsutvikling

Riksmeklerens møtebok Akademikerne 2018

Tariffnytt 24.05.2018 kl. 17

Enighet i staten: Gjennomslag for våre krav

16 timer på overtid kom NITO og Akademikerne torsdag 24. mai til enighet med staten i meklingen i årets hovedtariffoppgjør.

Resultatet innebærer at all lønn skal forhandles lokalt i den enkelte virksomhet for våre medlemmer. Med virkning fra 1. mai skal det forhandles innenfor en ramme på 2,8 % av lønnsmassen til NITO og Akademikernes medlemmer.

- Vi er fornøyd med at all lønn for våre medlemmer skal forhandles mellom tillitsvalgte og ledelse nærmest mulig medlemmet. Løsningen innebærer også en tiltrengt modernisering og vesentlige forenklinger i lønnssystemet for våre medlemmer. Dette gjør systemet mer i tråd med NITOs lønnspolitikk, noe vi selvsagt er fornøyd med.
Siw Tyldum, leder av NITO Stat

Kraftig forenkling av lønnssystemet

Den viktigste forenklingen i hovedtariffavtalen er at lønnsrammesystemet med ansiennitetsopprykk er kraftig forenklet. Her går vi fra over 40 forskjellige rammer til to stiger.

 • Den ene stigen gjelder for dem som per 30. april var på lønnsrammer. Denne stigen gir et årlig lønnstillegg på 1,1 % i ti år etter ansettelse i stillingen. Tjenesteansienniteten man har i dag overføres til den nye stigen.
 • Den andre stigen er for stipendiater og gir 3,0 % årlig lønnstillegg i fire år.

Tillegget beregnes av din faktiske årslønn. En konsekvens av avtalen er at flere av Akademikernes medlemmer nå får automatiske opprykk.

Dette er ellers nytt i avtalen

 • Nyansatte akademikere i rekrutteringsstillinger får bedre betingelser. Minimum begynnerlønn for akademikere heves fra kr. 420.000 til kr. 449.400.
 • Lokal lønnspolitikk blir viktigere. Den skal være skriftlig nedfelt og kjent blant de ansatte.
 • Arbeidsgiver skal tilby arbeidstaker en årlig lønnssamtale om kompetanse, ansvar, lønn og karriereutvikling. I samtalen skal arbeidsgiver og arbeidstaker i fellesskap diskutere hvordan arbeidstaker kan oppnå bedre lønnsutvikling.
 • Lånerammen i Statens pensjonskasse økes til 2 millioner kroner.

- Den nye avtalen er enkel å forstå og bruke. Tillitsvalgte og ledere har nå en avtale som vil hjelpe dem å skape gode kompetansemiljøer i staten, sier Anders Kvam, forhandlingsleder for Akademikerne stat.

Det er også gjort visse endringer i Fellesbestemmelsene, og partene har diskutert hvordan et nytt pensjonssystem skal implementeres dersom Stortinget fatter vedtak om dette.

- Vi er fornøyd med at vi har fått god økonomisk uttelling i årets tariffoppgjør. I tillegg er vi blitt enig om et forenklet lønnssystem som lønner seg for NITOs medlemmer. Dette ivaretar også virksomhetenes behov for riktig kompetanse for å løse sitt samfunnsoppdrag.
Siw Tyldum, leder av NITO Stat

Protokollen vil bli lagt ut når den er klar.

Tariffnytt 24.05.2018 kl 0420

Mekling på overtid

Fristen for å bli enige i meklingen med staten gikk ut ved midnatt. Partene har valgt å fortsette meklingen på overtid.

Vi kommer tilbake med mer informasjon når det er noe å meddele.

Tariffnytt 30.04.2018 kl. 2200

Brudd i staten

Det ble i kveld brudd i forhandlingene mellom staten og Akademikerne i statsoppgjøret. Det betyr at også NITO er i brudd, og oppgjøret går nå til mekling hos Riksmekleren.

Akademikerne stat, der NITO er tilsluttet, ønsket å finne en forhandlingsløsning med staten selv etter at LO, YS og Unio brøt forhandlingene natt til søndag. Akademikerne Stat har derfor forhandlet videre, med mål om å komme fram til en forhandlingsløsning.

- Vi er fornøyd med at vi er kommet et skritt videre med forenkling og modernisering av lønnssystemet, men vi er veldig skuffet over at staten ikke var villig til å fullføre dette arbeidet og i stedet overlot ansvaret for dette til riksmekleren.
Siw Tyldum, leder av NITO Stat

Meklingsfrist blir 23. mai kl. 24.00.

Bruddprotokoll Akademikerne - staten 30.04.2018

Tariffnytt 29.04.2018

Brudd i statsoppgjøret, men ikke for NITO

Natt til søndag 29. april valgte LO Stat, YS Stat og Unio å bryte forhandlingene med Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). Det betyr at organisasjonene bringer statsoppgjøret til mekling for sine medlemmer. NITO og Akademikerne har ikke brutt forhandlingene, og fortsetter derfor dialogen med KMD fram mot forhandlingsfristen natt til tirsdag 1. mai.

NITO mener det er viktig å bruke den tiden som er tilgjengelig, og håper det er mulig å komme til enighet med staten uten bruk av tvungen mekling.

Tariffnytt 05.04.2018

Hovedtarifforhandlingene i staten startet i dag, og NITO er representert gjennom sin tilslutning til Akademikerne stat. Reallønnsvekst og videre forenkling av lønnssystemet er de viktigste kravene fra Akademikerne.

I 2016 ble staten og Akademikerne enige om at den økonomiske rammen forhandles sentralt, og at kollektive lønnsforhandlinger skal finne sted på den enkelte arbeidsplass. Det er imidlertid fortsatt behov for å forenkle det nye lønnssystemet og fjerne begrensninger som henger igjen fra det gamle systemet, sier Anders Kvam som er leder av Akademikerne stat.

Statens første tilbud er i tråd med NITO og Akademikernes ønske om modernisering. Siw Tyldum leder NITO Stat og er glad for at staten har vært tydelige på at de også ønsker å fortsette moderniseringen av Hovedtariffavtalen.

- Forhandlingene vil kunne gi oss en ny Hovedtariffavtale som er mer i samsvar med NITOs lønnspolitikk. Nå gjenstår det å se hvor mye som faktisk er mulig å få på plass i år, og hvilken økonomiske ramme virksomhetene får til sine lokale forhandlinger, sier Tyldum.

Forhandlingene skal være ferdige innen 30. april kl. 24.

Akademikernes første krav

Statens første krav-tilbud

Tariffnytt 22.03.2018

Nytt tariffuvalg NITO STAT

På den sentrale tariffkonferansen ble det valgt nytt tariffutvalg for NITO Stat. 

Foto: Marte Aubert

Fra venstre: Siw Tyldum (leder), Morten Fossum (vara), Trine Lise Mørstad, Kristian Botnen, Leif Thorbjørnsen, Tuan Williams og May Helen Lien.

Tariffutvalgene representerer NITO i sentrale forhandlinger, planlegger konfliktberedskap, evaluerer lokale forhandlinger og planlegger og gjennomfører tariffkonferanser. Hovedstyret foretar en endelig godkjenning av valgene på møte den 20. april. 

Oversikt over tariffutvalgene med kontaktinformasjon

Tariffnytt 14.03.2018

Hva skal være NITOs krav i årets tariffoppgjør? Dette er agendaen på den sentrale avtalekonferansen 14.-15. mars hvor over 200 delegater er samlet på Moxy Hotel på Hellerudsletta.

President Trond Markussen innledet konferansen med å snakke om at NITO Stat og Akademikerne skal for første gang inn i forhandlinger med en egen tariffavtale.

- Etter 25 år med én felles, sentral avtale for alle hovedorganisasjonene, fikk vi i forrige hovedoppgjør på plass en egen avtale. Dette innebærer at avsetningen til lokale forhandlinger for våre medlemmer beregnes av vår egen lønnsmasse. Medlemmer i staten vil derfor ikke lenger være med å subsidiere lønnstillegg til andre grupper av statlige arbeidstakere, forklarte Markussen.

Sentral tariffkonferanse: Større verdiskaping gir optimisme i NITO foran lønnsoppgjøret 2018 - se stream

Skal forhandle enda tøffere enn i fjor

Tariffnytt 08.03.2018

Bruddet i forhandlingene om reiseavtalene i staten går til nemdsbehandling

I februar ble det brudd i forhandlingene mellom Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Akademikerne, Unio, LO Stat og YS Stat om reiseregulativene for inn- og utlandet.

- Ulempen ved reiser er omtrent lik enten du reiser til utlandet eller innenlands. Akademikerne ønsker derfor at kompensasjon for reisetid, størrelse på kostgodtgjørelse og forsikring i større grad likestilles for reiser innenlands og utenlands. Disse kravene har vi dessverre møtt liten forståelse for hos staten, sier Anette Bjørlin Basma som har vært Akademikernes representant i forhandlingene.

I følge Basma har forhandlingene som har pågått siden i fjor høst vært krevende. Partene har stått langt fra hverandre. At Stortinget har innført beskatning både på både kost og kilometergodtgjørelsen, har ikke gjort forhandlingene noe lettere.

Partene forhandlet på overtid, og bruddet staten valgte å ta omfatter alle fire hovedsammenslutningene. De to særavtalene forhandles mellom partene i staten, og benyttes i stor grad av virksomhetene i andre sektorer. NITO er involvert gjennom sin tilslutning til Akademikerne Stat.

Det er oppnevnt en særskilt nemnd som skal ta stilling til tvisten. Nemndsbehandlingen blir 19. april. Inntil nemnda har kommet med en kjennelse, videreføres gjeldende særavtaler.

Særavtalene om reise og andre avtaler i staten finner du her

Tariffnytt 03.03.18

Pensjonsforhandlingene avsluttet

Akademikerne har etter lange forhandlinger valgt å ta forslaget til ny offentlig tjenestepensjon til videre behandling i organisasjonen. NITO har vært en del av disse forhandlingene gjennom sin tilslutning til Akademikerne i stat og kommune, og vil også være med på den videre behandlingen.

Lørdag morgen ble forhandlingene om ny pensjonsordning for 800.000 ansatte i offentlig sektor avsluttet.

- Vi har kjempet hardt for våre medlemmer og et system som ivaretar de med lang utdanning. Det har vært en komplisert prosess, med mange ulike hensyn og interesser. Nå venter det en grundig intern prosess før vi tar en avgjørelse, sier Anders Kvam, forhandlingsleder for Akademikerne.

Etter pensjonsreformen fra 2009 blir den enkeltes pensjon lavere for hvert årskull, som følge av at vi lever lenger. Dette rammer særlig de unge og kommende generasjoner.

Siw Tyldum, som er leder av NITO stat, er enig med Kvam i behovet for en endring av dagens pensjonsordning og ser positivt på løsningen som kom i morges.

- Den framforhandlede løsningen er bedre for framtidige pensjonister enn det dagens ordning er. I motsetning til tidligere gir ny ordning de ansatte blant annet uttelling for alle år i jobb. Overgangsordningene vil kunne bli krevende, men dette er nødvendig for å sikre alle en best mulig og forutsigbar pensjonsordning, sier Tyldum.

Akademikerne har jobbet for et pensjonssystem for fremtiden.

- Vi mener at ny ordning burde gitt enda høyere insentiver for å stå lenge i arbeid, for alle grupper. Dette hadde vært bra både for at den enkelte som kan tjene opp en høyere pensjon – og for samfunnet, sier Kvam.

Akademikerne vil ta stilling til den fremforhandlede avtalen innen 1. juli 2018.

Tariffnytt 01.03.18

Pensjonsforhandlingene avsluttes i morgen

De siste tre ukene har Akademikerne sittet i forhandlinger om ny offentlig tjenestepensjon med Arbeids- og sosialdepartementet. NITO er representert gjennom sitt forhandlingssamarbeid med Akademikerne. Forhandlingene avsluttes etter planen 2. mars.

- Det er krevende forhandlinger, der mange hensyn skal ivaretas. Vi står hardt på for å få på plass en best mulig løsning for våre medlemmer, sier Anders Kvam, forhandlingsleder for Akademikerne.

For Akademikerne er det viktig at man i ny løsning får pensjonsopptjening for alle år i arbeid, der de med lang utdanning får uttelling for dette, og der de unge ivaretas.

- Gode pensjonsordninger er en viktig grunn til at offentlig sektor er en attraktiv arbeidsplass. Det offentlige må ha en god pensjonsordning for å være en konkurransedyktig arbeidsgiver – som er nødvendig for å sikre gode velferdstjenester til befolkningen, sier Kvam.

Tariffnytt 08.02.18

5. april starter forhandlingene om ny hovedtariffavtale i staten. I år er det hovedoppgjør, noe som betyr at hele avtalen er oppe til forhandling. Det er altså mer enn et lønnsoppgjør vi går inn i.

Hovedtariffavtalen regulerer viktige spørsmål som arbeidstid, bestemmelser om lokale forhandlinger, om permisjoner og mye annet.

Forhandlingene skal være ferdige 30. april kl 24.00.

NITO er representert i forhandlingene tilsluttet Akademikerne stat, og det er tariffutvalget for stat som vedtar NITOs krav til oppgjøret. Dette skjer direkte i etterkant av den sentrale tariffkonferansen som NITO gjennomfører 14.-15. mars. Kravet oversendes Akademikerne stat, som vedtar Akademikernes samlede krav.

NITOs lønnspolitikk innebærer at vi mener forhandlinger om lønn skal skje lokalt, ute i den enkelte bedrift og virksomhet. I 2017 fikk vi for første gang gjennomslag for at all lønn forhandles lokalt også for våre medlemmer i staten. Dette var en viktig seier. Med dette som utgangspunkt går vi nå inn i forberedelsene til årets forhandlinger.

Tariffnytt 07.02.18

Pensjonsforhandlingene i gang

Forhandlingene om ny offentlig tjenestepensjon startet 7. februar. Det jobbes for å få på plass en god livsvarig ordning for medlemmene.

Akademikerne og andre arbeidstakerorganisasjoner har sammen med Arbeidsdepartementet gjort et forarbeidet til forhandlingene.

Rapport arbeidsgruppe ny offentlig tjenestepensjon

Se sak om Actecan-rapport: Høyt utdannede kan tape på ny pensjonsordning i det offentlige – og de yngste får det verst

Avtaler og særavtaler i Staten

NITOs lønnsstatistikk på min side  

(Krever pålogging)

Registrer lønn, prøv lønnssammenlikningen, se NITOs lønnsstatistikkhefter og bruk tillitsvalgtverktøyene.

Statistikkhefter

Hent ut lønnsstatistikk fra hvert avtaleområde og geografisk avdeling. Tillitsvalgte kan i tillegg hente spesialrapporter for de store etatene og helseforetakene.

Hva bør du tjene?

Sammenlign lønnsnivået ditt med lønnsnivået for tilsvarende stillinger i lønnssammenligningen.

Publisert: Sist oppdatert: