Gå til innhold
Illustrasjonsbilde. Figgjo. Foto: Caroline Roka

NITO forhandler lønn lokalt

Det er mye snakk om sentrale lønnsforhandlinger om våren. I privat sektor forhandler NITO spillereglene sentralt, mens pengene forhandles lokalt. Her kan du lese hvordan forhandlingene foregår.

Årlige lokale lønnsforhandlinger

All lønnsdannelse i privat sektor skjer lokalt i den enkelte bedrift/virksomhet. NITOs tillitsvalgte forhandler frem en pott med penger (i prosent utfra NITO medlemmenes lønnsmasse) på bakgrunn av kriteriene i overenskomsten kapittel 3-1;

En gang hvert år skal de med basis i bedriftens økonomiske stilling, produktivitetsmessig utvikling , konkurransesituasjon m.v. foretas en vurdering av de individuelle lønningene. Den reguleringen som måtte bli en følge av vurderingen skal gjøres gjeldende fra en på forhånd fastlagt dato.

De fleste bedrifter bruker 01.07. som virkningstidspunkt. NITO og NHO anbefaler partene at disse forhandlingen skjer innen 15. september.

Det er svært ønskelig at den tillitsvalgte rapporterer inn til NITO den fremforhandlede potten i vårt elektroniske innrapporteringsskjema. Her vil det også være mulig å se hva andre bedriftsgrupper har fått.

RESULTATENE FRA ÅRETS LØNNSFORHANDLINGER(krever pålogging)

Når potten er fremforhandlet av den tillitsvalgte skal arbeidsgiver fordele denne på NITOs medlemmer etter kriteriene i overenskomsten kapitel 3-2;

  • Bedriften skal fastsette de enkelte medlemmers lønn individuelt etter en saklig vurdering av kompetanse, dyktighet, resultatoppnåelse og stillingens ansvars- og arbeidsområde.
    Ytterligere kriterier kan fastsettes av bedriften etter drøftinger med de tillitsvalgte.
  • I fordelingen skal det også tas hensyn til de som er fraværende på grunn av foreldrepermisjon og langvarig sykdom.
  • Tillitsvalgtarbeid gir kvalifikasjoner som også inngår i vurderingen.

En slik modell som her beskrevet fordrer til dialog med arbeidsgiver, og det skal ifølge overenskomsten gjennomføres årlige lønnssamtaler mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. I disse møtene skal den enkelte arbeidstaker få en tilbakemelding på blant annet hvordan jobben utføres.

Podcast om lokale forhandlinger

  • NITO-tillitsvalgt Christine Kaasa forteller om da hun skulle i lønnsforhandlinger for første gang.
  • Vibeke Lærum, NHO, og Øyvind Kyrkjebø, fagansvarlig NITO Privat, snakker sammen om samarbeidet mellom partene i forhandlinger. 

Dersom arbeidsgiver ikke er fornøyd med den jobben som gjøres, eller mener arbeidstakeren ikke leverer som forventet skal dette kommuniseres i lønnssamtalen, slik at arbeidstaker skjønner hvorfor lønnsutviklingen kanskje ikke er helt i samsvar med hva man forventer.

Mer om lønnssamtaler

Dersom partene lokalt ikke kommer til enighet kan tvisten bringes inn for de sentrale parter (NITO og NHO landsforening). Fristen for å melde inn en uenighet til NHO er 15. oktober. Det er NITO sentralt som melder inn disse. Det er derfor viktig at fristene for forhandlingene overholdes og at en eventuell uenighetsprotokoll oversendes NITOs sekretariat så fort den foreligger.

Hvis de lokale forhandlingene ikke er sluttført innen 15. september, og bedriftsgruppen tror det kan oppstå en uenighet, må sekretariatet kontaktes i god tid før 15. oktober.

Dersom den enkelte medarbeider ikke er fornøyd med den individuelle fordelingen skal vedkommende be om et møte med arbeidsgiver (eventuelt ta med den tillitsvalgte) for å søke sin sak løst, ref. overenskomsten kapitel 3-5.

Organisering 

NITOs forhandlingsmotparter innenfor privat avtaleområde er NHO (næringslivets hovedorganisasjon) og Virke. NITO forhandler kun overenskomsten kollektivt, selve lønnsforhandlingene skjer i den enkelte bedrift/virksomhet.

Det er NITO Privat som er NITOs forhandlingsdelegasjon i de kollektive forhandlingene.

I de lokale lønnsforhandlingene er det NITOs bedriftsgruppe/tillitsvalgt i den enkelte bedrift/virksomhet som er forhandlingsdelegasjon/forhandlingsleder (som møter arbeidsgiver i forhandlingene).

Overenskomstforhandlingene

Overenskomstforhandlinger skjer annet hvert år (partalls år). Avtalen virker for en to års periode.

De sentrale parter møtes på høsten det året overenskomsten skal revideres (neste gang høsten 2020). Krav som legges fram for arbeidsgivermotparten er utarbeidet på bakgrunn av innspill som er kommet inn fra den sentrale og de lokale tariffkonferansene, fra tillitsvalgte i bedriftsgruppene og konserngruppene og fra enkelte medlemmer.

Det er i disse forhandlingene NITO kan benytte seg av streikeretten. I de lokale lønnsforhandlingene har NITO ingen adgang til å gå til streik.

Avtaler og overenskomster i privat sektor

Verktøy

 Frister lokale forhandlinger

I henhold til NITOs avtaler i privat sektor er det satt frister for gjennomføring av de lokale lønnsforhandlinger. Dette har sammenheng med at det er satt frister for gjennomføring av tvistebehandling i de tilfeller der man ikke er blitt enige lokalt.

Vi minner om at tvistebehandlingen ikke er en videreføring av de lokale forhandlinger, men en gjennomgang av forhandlingene der man ikke har fulgt avtaleverkets bestemmelser.

NITO og NHO - frister i overenskomsten

I henhold til Overenskomsten 3-3 er fristen for gjennomføring av de lokale forhandlinger satt til 15. september.

Alle tvistesaker må være oversendt fra NITO til NHO innen 15. oktober, og tvistemøter skal normalt være sluttført innen 15.november.

NITO og Virke - frister i overenskomsten

I henhold til Overenskomsten 3-3 er fristen for gjennomføring av de lokale forhandlinger satt til 15. september.

Alle tvistesaker oversendes fra NITO til Virke snarest mulig, og alle tvistemøter skal være sluttført innen utgangen av kalenderåret.

Frister i direkteavtaler

For bedriftsgrupper som har direkteavtale med bedriften, vil fristene fremkomme av den aktuelle direkteavtale. Det gjøres oppmerksom på at ikke alle direkteavtaler har tvisteløsningsmekanismer. For å finne ut mer om dette må tillitsvalgte selv undersøke innholdet i direkteavtalen.

Nærmere om gjennomføringen

Vi understreker at forhandlingene uansett bør være avsluttet innen den reguleringsdato som partene er enige om lokalt (for de fleste bedrifter 1. juli).

Dersom bedriften ikke har tatt initiativ til å gjennomføre lønnsforhandlinger i god tid før reguleringsdato, er det viktig at bedriftsgruppen tar et slikt initiativ overfor bedriften. Vi anbefaler at dere foreslår alternative tidspunkt som passer for dere. Dette gjøres skriftlig, slik at det kan dokumenteres at bedriftsgruppen har gjort sitt for å overholde fristene. Det bør også purres skriftlig dersom bedriften ikke responderer.

Blir dere ikke enige med bedriften i årets lønnsoppgjør er det viktig at tvisteprotokollen sendes NITO så snart den er undertegnet. Protokollen sendes til .

Hvis forhandlingene ikke er sluttført innen ovennevnte frister, og oversendt NITO umiddelbart etter dette, kan det være vanskelig få saken tvistebehandlet fordi overenskomstene kun i helt spesielle tilfeller åpner for å behandle saker som kommer inn etter fristen.

Dersom dere ikke blir enige lokalt MÅ dere ta kontakte med NITO sentralt før dere bryter forhandlingene.

Ta gjerne kontakt med avdeling for forhandling og arbeidsliv i sekretariatet hvis dere har spørsmål til årets oppgjør.

Lykke til med forhandlingene!

Publisert: Sist oppdatert: