Gå til innhold

Nedbemanning i staten - hvilket vern har du mot oppsigelse?

Nedbemanning i staten - kort oppsummert

Du skal motta forhåndsvarsel før oppsigelse

I staten er det ansettelsesorganet (tidligere kalt tilsettingsrådet) som treffer avgjørelsen om hvorvidt en arbeidstaker kan sies opp,jf statsansatteloven § 30 nr. 1. Før arbeidsgiver fremmer en sak om oppsigelse for ansettelsesorganet, skal den ansatte ha forhåndsvarsel om oppsigelse, jf. forvaltningsloven § 16.

Forhåndsvarselet skal gjøre rede for hva saken gjelder og inneholde de opplysninger som er nødvendige for at du som tilsatt skal kunne ivareta dine interesser.

Før oppsigelser besluttes vil det normalt være gjennomført drøftinger/forhandlinger med de tillitsvalgte vedrørende omstillingsprosessen. Det vil ofte også være gjennomført en eller flere omstillingssamtaler med den enkelte ansatte.

Behandling i ansettelsesorganet: Du har rett til å gi egen redegjørelse

Det er viktig å få fram grunner du mener vil gjøre det usaklig å si deg opp. Det kan for eksempel være at du mener at arbeidet ikke har falt bort for din del, eller at det vil være usaklig å si opp deg fremfor andre (se nærmere om saklighetskravet nedenfor).

Det er viktig at du informerer om sosiale forhold som kan ha betydning for arbeidsgivers utvelgelse. Fortell også om vilje til å overta andre passende oppgaver/stillinger, eventuelt også ved å flytte, dersom du faktisk er villig til dette.

Oppsigelsesvernet - krav om saklig grunn 

Statsansatte kan sies opp i forbindelse med en nedbemanning når oppsigelsen er saklig begrunnet i virksomhetens forhold jf statsansatteloven § 19.

Hvem skal sies opp i en nedbemanning - forsvarlige utvalgskriterier

Når en virksomhet går til oppsigelse av flere arbeidstakere, må utvelgelsen av de som sies opp være forsvarlig. I tillegg til at det skal foretas en individuell vurdering i forhold til den enkelte, må også utvelgelsen av dem som sies opp være saklig.

De kriteriene som blir ansett som saklige utvalgskriterier kan deles inn i tre grupper:

Etter oppsigelse

Ta kontakt med NITO for råd og bistand

Under møtet i ansettelsesorganet har du rett til å la deg bistå av din lokale tillitsvalgte. Ta gjerne direkte kontakt med sekretariatet for å få en saksbehandler for en gjennomgang av saken straks du får forhåndsvarsel om oppsigelse.

  • Dersom ansettelsesorganet beslutter å si deg opp, og du ønsker å påklage vedtaket, kan sekretariatet bistå ved utarbeidelsen av klagen. 
  • Dersom klageorganet opprettholder oppsigelsen kan det reises søksmål mot dette vedtaket.
  • Finner NITOs sekretariat at det foreligger rettslig grunnlag for å reise søksmål, og du selv ønsker dette, dekkes alle omkostninger ved prosessen av NITO. Det vil være NITO advokatene som fører saken.

Publisert: Sist oppdatert: