Brannberedskap.jpg

Noen viktige endringer i den nye brannavtalen:

  • Utrykning for deltidspersonell skal godtgjøres for medgått tid, men aldri mindre enn 2 timer (punkt 3.1 i avtalen).
  • Ved bruk av varslingssystemer på fritiden, skal partene inngå lokale særavtaler om dette (punkt 5.4). 
  • Satsene for godtgjøring overordnet hjemmevakt er oppjustert i avtalens punkt 4.3. Se vedlagt avtale nederst i saken.
Kjell Ola Aamodt, leder av NITO Kommune Vi er veldig fornøyde med bedre godtgjøring for utrykning for deltidspersonell. Dette gjelder mange av NITOs medlemmer. Kjell Ola Aamodt, leder av NITO Kommune

- Når vi har fått inn i avtalen at det skal inngås lokale særavtaler ved bruk av varslingssystemer på fritiden, ligger det implisitt at disse også må omhandle godtgjøring. Dette er også noe vi er fornøyde med å ha fått inn, sier Aamodt.

Partssammensatte utvalg

NITO og KS har også blitt enige om å sette ned flere partssammensatte utvalg. Et av disse skal vurdere alternativ ordning vedrørende overordnet hjemmevakt når det gjelder organisering og godtgjøring.

Oppdragene i brann- og redningstjenesten er i endring, både i antall og oppdragenes art. Det settes ned et utvalg som skal se på konsekvenser for ansatte i en brann- og redningstjeneste i endring. Utvalget skal diskutere endringer i arbeidsoppgaver og kravene til yrkesutøverne, og vurdere hvilke konsekvenser dette bør få for arbeidsvilkårene og regulering av disse i SFS 2404. Problemstillinger rundt pågående, livstruende vold vil være viktig her.

- Det er viktig for NITO at partene sammen ser på konsekvensene av at oppdragene til brann- og redningstjenesten både er flere og ofte farligere enn tidligere. Dette har store konsekvenser for våre medlemmer, og vi ser fram til en enda bedre avtale som tar dette opp i seg, sier Aamodt.

Et tredje utvalg skal vurdere hvordan beredskapsvakter i brann- og redningstjenesten skal reguleres i SFS 2404. Vurderingen må ses i lys av arbeidstidsregelverket og annet relevant lovverk, med sikte på en framtidig regulering i særavtalen.