Forhandlingene var opprinnelig berammet til slutten av mai, men i likhet med alle andre forhandlinger ble disse utsatt til høsten på grunn av koranapandemien. NITOs krav bygget i første rekke på drøftelsene fra den sentrale tariffkonferansen i mars 2020. 

På vanlig måte ble en del av kravene imøtekommet og noen avvist. Tariffutvalget NITO KS Energi er i hovedsak tilfreds med utfallet, men registrer også at det er punkter man må jobbe videre med i perioden fram mot neste revisjon i 2022 (og til dels mellomårsforhandlingene 2021).

Til orientering: Dette ble de andre foreningene enige med Samfunnsbedriftene om i Energiavtale I

Også forhandlingene for Energiavtale I, der El og IT-Forbundet er størst på arbeidstakersiden, resulterte i enighet. Partene i Energiavtale I forhandler om lønnstillegg sentralt i motsetning til vår Energiavtale II.

Partene ble enige om et kronetillegg på kr 2500 til alle i Energiavtale I, pluss regulering av noen minstelønnssatser som et begrenset antall følger.

Energiavtale I og II - hva er hva?

Energiavtale II

  • Energiavtale II er en avtale NITO har med Samfunnsbedriftene.
  • Avtalen inneholder bestemmelser knyttet til forhandlingsordningen, ubekvemstillegg, beredskap utenfor arbeidsplassen, arbeidstid, pensjon med mer.
  • Lønnsforhandlinger etter Energiavtale II skjer på den enkelte bedrift basert på bedriftens økonomiske situasjon.

Energiavtale I

  • Energiavtale I gjelder for EL- og IT-Forbundet, Fagforbundet, Delta mv.
  • Energiavtale I fokuserer mer på sentrale, kollektive lønnsforhandlinger enn Energiavtale II.

Frist for lokale forhandlinger: 1. desember

Energiavtale II er oppdatert med nye årstall og datoer for avtaleperioden som normalt. Det er viktig å merke seg at fristen for gjennomføring av de lokale forhandlingene i 2020 er satt til 1. desember. Forskyvningen fra det normale har årsak i at de sentrale forhandlingene ble gjennomført langt senere enn vanlig.

Ved uenighet lokalt skal tvisten (først melding om bruddet) oversendes til behandling hos de sentrale partene (NITO og Samfunnsbedriftene) umiddelbart.  

Om endringene i Energiavtale II  

§2-3 Omplassering

Her er ordene «som hovedregel» strøket. Dette innebærer at en arbeidstaker skal beholde lønnen når det har skjedd noe med vedkommendes stilling på grunn av eksempelvis omorganisering og endringen ikke skyldes arbeidstakeren selv.

Dette kan ha betydning i en bransje som til dels gjennomgår betydelige omstillinger.

§2-3 Lønnssystem

Kompetanse er en av de vanlige kriteriene for lønn og lønnsvekst. NITO ønsker å sette søkelys på unge arbeidstakere, og nå er det tatt med at yngre normalt har en rask kompetansevekst og at dette skal (underforstått) ha betydning for bedriftens utmåling av lønnstillegg til den enkelte.  

Her er det i tillegg løftet inn en bestemmelse om at kvinner og menn skal likebehandles i vurdering av lønn og avansement. Dette burde vært unødvendig å fokusere på i 2020, men slik er dessverre ikke realitetene overalt. 

§3-4 Lokalt oppgjør

Her er det nå foretatt en språklig presisering at de lokale parter står fritt i å legge fram lønnsstatistikk fra egen organisasjon i de lokale lønnsforhandlingene. Statistikken kan følgelig ikke avvises fra den andre parten da det må sies å foreligge en rett til aktivt å hente ut tallmateriale og knytte argumenter til disse.

§ 5-6.4 Deltakelse på vakt

Det foreligger ikke lenger noen plikt for ansatt å delta i vaktordninger med hjemmel i Energiavtale II.

Forpliktelser til å delta kan imidlertid være definert andre steder. I en protokolltilførsel til slutt i forhandlingsprotokollen er dette nærmere kommentert hvor det heter:

Fjerning av bestemmelsen om plikt til å delta i etablerte vaktordninger innebærer ikke at det heretter er frivillig å gå vakt, men at plikten til deltakelse i vaktordning må finnes i andre rettsgrunnlag, for eksempel arbeidsavtaler.   

§13 Reisebestemmelser

Det er nå laget en ny bestemmelse § 13-3, Reiser og opphold og oppdrag i arbeidsforhold som medfører nattkvarter utenfor eget hjem, der de lokale parter pålegges å komme fram til tillegg til ordinær timelønn på alle reiser (inklusive opphold) som skjer i arbeidsgivers tjeneste såfremt det skjer overnatting utenfor hjemmet. Dette kommer i tillegg til eventuell overtidsbetaling og diettsatser. Dersom arbeidsgiver dekker et eller flere måltider, gjøres fradrag i dietten etter gjeldende satser.

Bestemmelsene var tidligere i hovedsak knyttet til anleggsvirksomhet og reiser i denne forbindelse, men er nå gjort gjeldene for reiser generelt.

Protokolltilførsler

Redaksjonsutvalg

Det er bestemt at det skal nedsettes et redaksjonsutvalg som innarbeider de nye endringene i avtaleteksten for perioden 2018-20. Dette utvalget har ikke påbegynt sitt arbeid, slik at ny komplett avtaletekst ikke foreligger ennå.

Lokale forhandlinger

Som nevnt er fristen i år for gjennomføring av forhandlingene 1. desember. NITO minner om at forhandlingene i år som tidligere skal gjennomføres ut fra bedriftens økonomiske situasjon, uavhengig av hva andre lønnsoppgjør har resultert i, det være seg frontfaget, kommuneoppgjøret eller andre. 

Uttak av pensjon på bakgrunn av særaldersgrense

Denne teksten er hentet inn fra forhandlingene i kommuneoppgjøret. Det er jo slik at mange energibedrifter fortsatt er knyttet til den tradisjonelle kommunale pensjonsordningen, og det av den grunn er greit å følge også det avtalemessige på pensjonssiden. Som det kommer frem dreier det seg om særaldersgrense, noe som er lite forekommende blant NITOs medlemmer i energibedriftene. Skulle noen være berørt, ta kontakt med NITOs sekretariat ved behov.

Bærekraft og klima

NITO har i en årrekke gått i bresjen for at det viktige arbeidet med bærekraft og klima må gis et solid fundament også i arbeidslivet. Dette innebærer at de lokale parter må bruke den tradisjonelle modellen i norsk arbeidsliv med et utstrakt partssamarbeid når det gjelder å løse problemer av alle slag. Det er jo dette som kalles den norske modellen.

I 2020 kom dette inn i avtalen i form av en felles protokolltilførsel der de lokale partene oppfordres til i fellesskap arbeide for å redusere den enkelte bedrifts negative miljøavtrykk.

Kompetanseutvikling

NITO fremmet et krav om at det skulle nedsettes et partssammensatt utvalg (PSU) sentralt som skulle utarbeide en avtaletekst som setter søkelys på kompetanseutvikling i energibedriftene. Kravet ble i første omgang avvist med begrunnelse i at det arbeides på flere fronter med dette tema. Uten å gå i detalj på dette er ikke de andre aktivitetene i samme grad tariffbasert slik NITO ønsker. Utfallet ble at man kommer tilbake til spørsmålet om et partssammensatt utvalg ved mellomårsoppgjøret 2021.

Øvrige protokolltilførsler fra 2018 – 20 videreføres.

Krav om kompensasjon for bruk av egen bil i tjenesten ble avvist - men prøv gjerne lokalt

NITO fremmet et krav i forhandlingene om at det burde åpnes for et den enkelte energibedrift kunne tilstå et tillegg der den enkelte arbeidstaker stiller sin bil til rådighet for i påkomne tilfeller å bruke denne i arbeidsgivers tjeneste. Svært ofte stiller arbeidsgiver bil til rådighet, men NITO kjenner til at enkelte forventes å ha bil tilgjengelig uten at den brukes ofte.

Kravet om kompensasjon for bruk av egen bil i tjenesten

Der det er nødvendig å benytte bil for å få utført virksomhetens tjenester, stiller som hovedregel arbeidsgiver bil til disposisjon.

I motsatt fall bør arbeidsgiver og berørte tillitsvalgte inngå avtale om kompensasjon for jevnlig bruk av egen bil i tjenesten. 

Størrelsen på kompensasjonen fastsettes etter forhandlinger mellom den berørte tillitsvalgte og arbeidsgiver basert på fra lokale forhold.

Arbeidstakeren forplikter seg, om nødvendig, til å tegne forsikring slik at leiebil kan disponeres når egen bil ikke er disponibel. Arbeidsgiver dekker eventuelt dokumentert tilleggspremie.

Kommentar: Kompensasjonen kommer i tillegg til ordinær kjøregodtgjøring. Er ment å fange opp de tilfeller hvor privatbil båndlegges for å være disponibel for tjenstlig bruk uten at bilen faktisk brukes i særlig grad og kjøregodtgjøring tilkommer.

Kravet ble avvist. Samfunnsbedriftenes forhandlere påpekte at man ikke ønsket noen tekst på dette punktet i Energiavtale II, men at NITO sto fritt i å kunne fremme et slikt krav overfor lokale arbeidsgivere. Herved er tipset gitt hvis forholdene ligger til rette.

Til orientering er den en tilsvarende ordning beskrevet i det kommunale reiseregulativet (Sentral særavtale for kommunesektoren).

Protokoll Energiavtale II 2020, NITO - Samfunnsbedriftene
Vedlegg til protokoll Energiavtale II 2020, NITO - Samfunnsbedriftene