Sent på ettermiddagen 7. juni ble det konstatert enighet mellom Samfunnsbedriftene og NITO vedr. mellomårsoppgjøret (Energiavtale II) for de berørte energibedriftene.

I tråd med NITOs overordnede lønnspolitikk skal forhandlingene om lønn for medlemmene skje etter lokale forhandlinger i den enkelte bedrift. Dette er Samfunnsbedriftene enig i og da ble fokus lagt bl.a. på noen av rammeforutsetningene for de lokale forhandlingene.

NITO hadde fremmet to krav til forhandlingene

Det ene kravet gikk på at NITO ønsket et forsterket fokus på at det er bedriftens økonomi som skal legges til grunn for forhandlingene, ikke utenforliggende forhold som forhandlingsresultat fra andre sektorer. Dette ble imøtekommet ved at det aktuelle avtalepunktet blir spesielt fremhevet i protokollen.

Det andre kravet gikk på at det må nedsettes et partssammensatt utvalg som skal jobbe med ulike forhold knyttet til kompetanseheving for ansatte i de aktuelle energiverkene. Dette kravet ble også imøtekommet fra Samfunnsbedriftene i erkjennelse av at dette er et viktig tema også for arbeidsgiversiden.

Begge NITOs krav ble altså akseptert av motparten når det gjaldt innhold selv om ordlyden ikke er nøyaktig den samme som i kravet.

Nå kan de lokale forhandlingene starte

Steinhaug.JPG

Leder av tariffutvalget NITO KS Energi, Oddvar Steinhaug (bildet), er godt fornøyd med forhandlingsresultatet og ser fram til at de lokale forhandlingene etter Energiavtale II kan starte, for de aller fleste en gang etter sommerferien.

Steinhaug minner samtidig om at NITO skal avholde et nettbasert arrangement 1. september der de lokale forhandlingene med basis i Energiavtale II vil være hovedtema.

Protokoll 2021 - Energiavtale II - NITO

Tilbud _3_Energiavtale II

Energiavtale I og II - hva er hva?

Energiavtale II

  • Energiavtale II er en avtale NITO har med Samfunnsbedriftene.
  • Avtalen inneholder bestemmelser knyttet til forhandlingsordningen, ubekvemstillegg, beredskap utenfor arbeidsplassen, arbeidstid, pensjon med mer.
  • Lønnsforhandlinger etter Energiavtale II skjer på den enkelte bedrift basert på bedriftens økonomiske situasjon.

Energiavtale I

  • Energiavtale I gjelder for EL- og IT-Forbundet, Fagforbundet, Delta mv.
  • Energiavtale I fokuserer mer på sentrale, kollektive lønnsforhandlinger enn Energiavtale II.