Håndtrykk-Tom-Haga.jpg

NITO og Virke ble 11. januar enige om ny hovedavtale for virksomheter tilknyttet Virke HUK-området. Denne avtalen kalles også parallellavtalen, siden det er likelydende avtaler mellom Virke og mange organisasjoner. 

Hovedavtalen NITO - VIRKE HUK

Hovedavtalen er selve spillereglene for samarbeidet mellom partene. Denne gir en viktig stabilitet, og det er derfor sjelden at det gjøres de store endringene i hovedavtalen. 

Mer håndfast på bærekraft

For NITO er det viktig at våre tariffavtaler blir et bedre verktøy i arbeidet for en bærekraftig utvikling. I den reviderte hovedavtalen inngår nå bestemmelser om klima- og miljøtiltak som en del av partssamarbeidet. 

Forbedret om likestilling og diskriminering

Partene er enige om et forsterket samarbeid for å fremme likestilling og hindre diskriminering i arbeidslivet. Et sånt samarbeid må foregå både sentralt og lokalt på den enkelte arbeidsplass.

Bedre tilrettelegging for tillitsvalgte som jobber turnus

Partene er enige om at tillitsvalgte som jobber turnus skal ha like muligheter til å utøve sitt tillitsverv. De må også være bedre vernet mot uheldige belastninger. Derfor er NITO og Virke i den nye hovedavtalen blitt enige om at hvis tillitsvalgtopplæringen faller på den lovbestemte ukefridagen, bør arbeidsgiver vurdere å gi ny fridag på et senere tidspunkt.