Brynhild 1200x628.jpg
Brynhild Asperud, leder av NITO Spekter, ønsker NITOs tillitsvalgte lykke til i lokale forhandlinger.

A-delen, som er den sentrale delen av avtaleverket mellom partene, ble forlenget. Partene er enige om at veilederen for kompetanseutvikling skal tas i bruk i virksomhetene. Denne er laget av partene i fellesskap.

Under forhandlingene har NITO og SAN løftet fram flere viktige temaer, som blant annet at lokale forhandlinger skal baseres på de fire kriteriene i avtaleverket - virksomhetens økonomi, produktivitet, framtidsutsikter og konkurranseevne.

I tillegg har det fra NITO og SANs side blitt framhevet at lønnssamtalen er en forutsetning for at den lokale lønnsmodellen skal fungere som avtalt. Begge parter ser behov for fellesopplæring innenfor de temaene som ble diskutert. 

A-dels protokoll 2022

Frister for lokale forhandlinger

I de sentrale forhandlingene avtales frister for når lokale forhandlinger skal være ferdige i de ulike overenskomstområdene. Med mindre annet er presisert, er fristen kl 15.

Område Frist
Område 1, 3, 4, 7, 9, 12 og ikke innplasserte virksomheter Fredag 13. mai kl 12.00
Område 2, Norges Bank Fredag 6. mai 
Område 6, NRK Fredag 6. mai 
Område 8, Posten Fredag 6. mai 
Område 10, 11 og 13 - gjelder kun NITO, Jordmorforeningen og Farmaceutene Avtales senere

Nå starter de virksomhetsvise forhandlingene om den enkelte B-del og lønnsutviklingen for våre medlemmer.

- Vi ønsker alle våre dyktige forhandlingsledere lykke til i forhandlingene. Og husk at det mulig å be om bistand fra oss i NITO Spekter ved behov, sier Brynhild Asperud, leder av NITO Spekter.

Slik forhandler NITO i Spekter

NITO forhandler med arbeidsgiverorganisasjonen Spekter gjennom SAN, sammenslutningen av akademikerorganisasjoner i Spekter. De sentrale partene i forhandlingene er Spekter på arbeidsgiversiden og SAN - Sammenslutningen av akademikerorganisasjoner i Spekter - på arbeidstakersiden. NITO er representert gjennom SAN.

Forhandlingene har tre faser:

Fase 1 - innledende sentrale forhandlinger

Spekter og SAN forhandler A-delen av avtalen i fase 1 av forhandlingene. I A-delen ligger de generelle bestemmelsene som gjelder alle medlemmene.

Fase 2 - lokale forhandlinger

Lokalt er det arbeidsgiver/helseforetaket og de lokale foreningene i SAN, eventuelt SAN-gruppe, som er parter i fase 2 hvor de forhandler B-delen av avtalen. I B-delen ligger bestemmelser om for eksempel lønn og arbeidstid for de fleste av NITOs medlemmer i Spekter-området.

Fase 3 - avsluttende sentrale forhandlinger

Hvis partene lokalt ikke blir enige, prøver de sentrale partene å løse uenigheten i fase 3, som er de avsluttende sentrale forhandlingene. Disse foregår ikke for hele Spekter-området samlet, men per område. Disse er definert i overenskomsten. For eksempel er helseforetak med sykehusdrift et eget område.

Selv om man er blitt enige om B-del lokalt, er ikke forhandlingene ferdige før protokoll er undertegnet av de sentrale parter. Først da kan resultatet fra de lokale forhandlingene effektueres.