Partene er enige om at situasjonen på grunn av koronapandemien gjør det nødvendig med en avtale som sikrer tilstrekkelig bemanning som tar hensyn til arbeidstid og hviletid og sikrer forsvarlig tjenester.

Avtalen gir arbeidsgiver utvidede fullmakter når det gjelder organisering av arbeidstiden

Avtalen gir arbeidsgiver utvidede fullmakter når det gjelder organisering av arbeidstiden, for å bidra til løse arbeidstidsutfordringer i helseforetakene. Fra før har SAN og Spekter inngått avtale om utvidet overtid som innebærer at det enkelte medlem kan arbeide mer overtid enn vanlig, så lenge det er basert på frivillighet. Slike avtaler er også inngått på andre tariffområder.

Avtalen gir ikke generelle fullmakter

Ordningen omfatter arbeidstakere som får endrede arbeidsplaner som en direkte konsekvens av COVID-19. Den skal kun benyttes dersom det er strengt nødvendig av hensyn til enhetens drift i denne ekstraordinære situasjonen.

Avtalen skal altså ikke erstatte varslings- og arbeidstidsregler i våre lokale B-delsoverenskomster. Den skal være et supplement dersom det er helt nødvendig at arbeidsplaner må endres med så kort varsel som tre dager. Avtalen er et verktøy for å få arbeidsdagen til å gå opp i disse utfordrende tider.

Hovedregelen er fortsatt at arbeidsplaner endres i henhold til B-delen. Unntaksavtalen skal kun tas i bruk  på de avdelingene/seksjonene der det er helt nødvendig.

Arbeidsplaner skal drøftes lokalt

Nødvendigheten skal drøftes med tillitsvalgte - på lik linje med vanlig endring av arbeidsplan. Avtalen legger vekt på at lokale parter i drøftingene om arbeidsplaner har et særskilt fokus på arbeidstidens lengde, antall vakter i strekk og hvileperiode mellom vakter. I tillegg skal tillitsvalgte ha tilgang på oversikter som viser den enkelte arbeidstakers samlede arbeidstid og eventuelle brudd på arbeidsmiljølovens bestemmelser.

Avtale om avvikende regler for arbeidstidsplanlegging og fordeling av arbeidstiden ifm koronapandemien, SAN-Spekter, mars 2020