Gå til innhold
Lønn Spekter

Klart for lokale forhandlinger etter enighet om sentral A-del

Etter at SAN og NITO er blitt enige om ny A-del av overenskomsten i de innledende sentrale forhandlingene, er det nå klart for lokale forhandlinger ute i virksomhetene.

Gjennomslag for kompetanseutvikling og bærekraft

SAN, som er NITO sin forhandlingssammenslutning, har i forhandlingene om ny A-del fått gjennomslag for sine krav om kompetanseutvikling og bærekraft. I A-delen av overenskomsten mellom SAN og Spekter ligger de generelle bestemmelsene som gjelder alle medlemmene.

De to temaene skal nå behandles videre i hvert sitt sentrale partssammensatte utvalg. Utvalgene skal blant annet se på hvordan de lokale partene kan jobbe med kompetanseutvikling og bærekraft i partssamarbeidet i den enkelte virksomhet.

Viktig presisering om hvem det forhandles for

NITO forhandler lønn- og arbeidsvilkår lokalt på det enkelte foretak. I disse forhandlingene er det avgjørende at partene lokalt har tilgang til alle relevante lønnsdata og har en omforent avklaring av lønnsmassen før forhandlingene starter. Dette innebærer blant annet at partene må avklare hvilke personer som er omfattet av forhandlingene.

Hellerud og Bratten.jpegDet er i den nye A-delen presisert at de «de tillitsvalgte gis mulighet til å gjennomgå lønnsmassen for sine medlemmer».

Birigithe Hellerud, leder av SAN, og Anne-Kari Bratten, adm. dir. i Spekter, ved oppstart av forhandlingene om overenskomstens A-del (bildet).

Lønnsjustering mellom oppgjør

Resultatet av fjorårets mekling for område 10 var blant annet en enighet om å ta inn følgende i A-delen: «Overenskomsten er ikke til hinder for at det lokalt gis lønnstillegg i overenskomstperioden». Den er nå tatt inn i A-delen.

A-dels protokoll SAN-Spekter 2020

Virkningstidspunkt

Lønnsreguleringene gis fra 1. april 2020, med mindre partene lokalt blir enige om noe annet.

Klart for lokale forhandlinger: Forhandlings- og bistandsfrister

NITOs medlemmer i Spekter Øvrige kan nå starte sine lokale forhandlinger .

Områdene 1, 3-9 og 12

  • Frist for bistand: Torsdag 17. september kl. 15.00
  • Frist for avslutning: Onsdag 23. september kl. 15.00

Område 2, Norges Bank

  • Frist for bistand: Onsdag 23. september kl. 15.00
  • Frist for avslutning: Onsdag 30. september kl. 15.00

Område 10, 11 og 13, helse

Forhandlings- og bistandsfristene for helseområdene, område 10, 11 og 13, avtales senere.

Dette er fordi de sentrale parter først må forhandle overenskomstens del A1. Selv om forhandlingsfristene ikke er avtalt, bør partene lokalt allerede nå starte forberedelsene.

Vi viser i den forbindelse til retningslinjer for lokale forhandlinger i helseforetakene.

Slik forhandler NITO i Spekter

NITO forhandler med arbeidsgiverorganisasjonen Spekter gjennom SAN, sammenslutningen av akademikerorganisasjoner i Spekter. De sentrale partene i forhandlingene er Spekter på arbeidsgiversiden og SAN - Sammenslutningen av akademikerorganisasjoner i Spekter - på arbeidstakersiden. NITO er representert gjennom SAN.

Forhandlingene har tre faser:

Fase 1 - innledende sentrale forhandlinger

Spekter og SAN forhandler A-delen av avtalen i fase 1 av forhandlingene. I A-delen ligger de generelle bestemmelsene som gjelder alle medlemmene.

Fase 2 - lokale forhandlinger

Lokalt er det arbeidsgiver/helseforetaket og de lokale foreningene i SAN, eventuelt SAN-gruppe, som er parter i fase 2 hvor de forhandler B-delen av avtalen. I B-delen ligger bestemmelser om for eksempel lønn og arbeidstid for de fleste av NITOs medlemmer i Spekter-området.

Fase 3 - avsluttende sentrale forhandlinger

Hvis partene lokalt ikke blir enige, prøver de sentrale partene å løse uenigheten i fase 3, som er de avsluttende sentrale forhandlingene.

Selv om man er blitt enige om B-del lokalt, er ikke forhandlingene ferdige før protokoll er undertegnet av de sentrale parter. 

Publisert: Sist oppdatert: