Årets lønnsoppgjør er spesielt på flere måter. Grunnet pandemien ble de sentrale forhandlingene utsatt fra våren til høsten, de økonomiske rammene er lave, og forhandlingsfristene lokalt er knappe. De lokale forhandlingene vil nok derfor bli noe annerledes mange steder.

Lønnstillegg gis fra 1. oktober

Det er avsatt 0,45 % til lokale forhandlinger med virkning fra 1. oktober. I tillegg er det som vanlig mulighet for lokale arbeidsgiver å legge ekstra penger fra eget driftsbudsjett inn i potten.

Når forhandlinger er avtalt på din virksomhet kan du få vite hos din tillitsvalgte.

Lurer du på hvem som er din NITO-tillitsvalgt?

Er du NITO-medlem kan du søke opp dine tillitsvalgte i din egen bedrift eller finne NITO-tillitsvalgte i andre bedrifter. 

Søk tillitsvalgt (Krever pålogging)

Andre muligheter til å få økt lønn

I et år med lite penger avsatt ordinære lokale forhandlinger er det viktig å være klar over hvilke andre muligheter du har til økt lønn utenom de ordinære lokale forhandlingene.

Har du hatt vesentlige endringer i din stilling, lagt ned en ekstraordinær innsats eller er du spesielt attraktiv i  markedet? Da kan det eventuelt gjennomføres forhandlinger på særlig grunnlag.

Vi oppfordrer alle våre medlemmer til å gjennomføre en lønnssamtale med sin leder. Lønnssamtalen er en viktig arena for begge parter til å diskutere kompetanse, ansvar, lønn og karriereutvikling. Gi din leder de gode argumentene for hvorfor nettopp du skal ha høyere lønn.

10 ting å huske på i lønnssamtalen: 

  • Har du krav på lønnssamtale? Ta initiativ selv
  • Har den du forhandler med myndighet til å gi deg høyere lønn?
  • Hva er du verd for arbeidsgiver? Forbered tanker rundt dette
  • Hvordan er markedet for arbeidstakere med din kompetanse?
  • Hvordan ligger du an i forhold til NITOs lønnsstatistikk?
  • Hvordan er bedriftens lønnsomhet?
  • Er det andre arbeidsvilkår enn lønn som er aktuelt å diskutere?
  • Har det vært endringer i stillingen siden sist lønnssamtale?
  • Dokumentér
  • Hold deg til fakta

Hvordan kan 0,45 bli til 1,7? Økonomien i lønnsoppgjøret forklart

Av erfaring vet vi at mange synes økonomien i et lønnsoppgjør er noe utfordrende å få grep om. I årets oppgjør er rammen for oppgjøret på 1,7 %, samtidig som potten det skal forhandles om lokalt bare er på 0,45 %.

Hvordan henger dette sammen?

Man snakker om at rammen for oppgjøret i år er på 1,7 %. Dette er en måte å si hvor mye lønnsnivået til statens ansatte øker i år sammenlignet med i fjor. Eller sagt på en annen måte – hvor mye høyere lønnskostnader staten har i år sammenlignet med i fjor.

Tilleggene som gis i år har kun effekt deler av året

Lønnstillegget som gis lokale forhandlinger er ett av elementene som påvirker lønnsveksten, men i år bidrar dette tillegget veldig lite til den totale lønnsveksten. Tillegget som det skal forhandles om fra 1. oktober er på 0,45 %, men virkningen av dette tillegget på årslønnen er bare på 0,1 %. Det skyldes at du får tillegget fra 1. oktober og det dermed bare har effekt i tre av årets tolv måneder.

Tilleggene som ble gitt i fjor virker inn på årets lønn (overheng)

Største delen av årets lønnsvekst skyldes de lønnstilleggene som ble avtalt i fjor. Uten at det blir gitt et eneste lønnstillegg i år, så øker gjennomsnittslønnen til de statlige ansatte i sum med 1,1 %. Det er dette som kalles overheng.

Grunnen til at lønnstilleggene fra i fjor har en virkning på årets gjennomsnittslønninger er at de tilleggene som ble gitt i fjor ble gitt med virkning fra 1. mai. Du hadde altså høyere lønn de siste åtte månedene sammenlignet med de fire første. Denne høyere lønnen har du hele året i år, og gjennomsnittslønnen blir derfor høyere.

Andre lønnsjusteringer i løpet av året virker også inn (glidning)

I tillegg til at det gjennomføres årlige lokale forhandlinger, foregår det også forhandlinger på særlig grunnlag og lønnsjusteringer inntil 12 måneder etter tilsetting. Effekten av slike tillegg gir det som kalles lønnsglidning.

I de sentrale forhandlingene anslår partene hvor mye denne lønnsglidningen utgjør. I år har partene blitt enige om et anslag som sier at disse lønnsendringene i sum vil øke gjennomsnittslønningene med 0,4 % i år.

Pensjonsgivende variable tillegg virker også inn

I fjor ble det avtalt at en større del av de pensjonsgivende variable tilleggene i staten, faktisk skal være pensjonsgivende. Dette påvirker også årslønnsrammen i år. Denne kostnaden utgjør 0,1 % av totalrammen på 1,7 %

Økonomien i lønnsoppgjøret oppsummert

Overheng 1,1 %
+ glidning 0,4 %
+ pensjonskostnad 0,1 %
+ lønnstillegg 0,1 % (0,45 % fra 1.10)
= Ramme 1,7 %

Som tillitsvalgt og medlem er det kun de 0,45 % som er avsatt til forhandlinger du egentlig trenger å forholde deg til. Men om du lurer på hvordan 0,45 blir til 1,7, er dette altså grunnen.

Eksperter på lønn og arbeidsvilkår

NITOs forhandlings- og arbeidslivsavdeling er eksperter på alt som angår din lønn og arbeidsvilkår. Kontakt oss om du trenger råd og veiledning.

22053500 Hverdager 9-15

NITOs advokater svarer på spørsmål om lønn og arbeidsvilkår. Det er gratis for deg som er medlem.