En time hos advokat koster mellom 2000 og 3000 kroner. Som medlem i NITO er du allerede dekket av kontingenten.

Nøkkelinformasjon om arbeidskontrakter

Du har krav på en skriftlig arbeidsavtale
  • Jo mer konkret og utfyllende arbeidsavtalen er, dess mindre handlingsrom har arbeidsgiver til å endre den enkeltes arbeidsvilkår.
  • I motsetning til rettigheter og plikter som er administrativt fastsatt, kan ikke arbeidsgiver ensidig endre rettigheter som står i arbeidsavtalen din.
  • I arbeidsforhold med en samlet varighet av mer enn en måned skal skriftlig arbeidsavtale foreligge snarest mulig, og senest en måned etter at arbeidsforholdet begynte.
Dette skal arbeidskontrakten din inneholde

Arbeidsmiljøloven sier at arbeidsavtalen skal inneholde opplysninger om forhold av vesentlig betydning for arbeidsforholdet:

a) partenes identitet
b) arbeidsplassen
Dersom det ikke eksisterer noen fast arbeidsplass eller hovedarbeidsplass, skal arbeidsavtalen gi opplysning om at arbeidstakeren arbeider på forskjellige steder, og oppgi forretningsadressen eller eventuelt hjemstedet til arbeidsgiver.
Arbeidsmiljøloven § 14-6 (1) b)

Punktet er spesielt viktig dersom virksomheten har drift på flere lokasjoner. Dersom en opprinnelig arbeidsavtale klart uttalte at arbeidsstedet var Oslo, men en senere endring av avtalen gjør at arbeidsstedet beskrives som "ansatt i virksomhet x, med arbeidssted for tiden Oslo", står arbeidsgiver friere til endre arbeidsstedet sammenlignet med den opprinnelige teksten.

c) en beskrivelse av arbeidet eller arbeidstakerens tittel, stilling eller arbeidskategori

Det ligger i dette at arbeidsavtalen skal utformes slik at det klart opplyses typen arbeid du skal utføre for arbeidsgiver.

  • En stillingstittel sier ikke alltid så mye om hva du er ansatt for å gjøre, og det vil da ofte være en fordel å avklare dette nærmere i arbeidsavtalen.
  • Dersom det er viktig for deg å utføre bestemte arbeidsoppgaver, så bør dette tas med i stillingsbeskrivelsen. I så fall begrenser du arbeidsgivers mulighet for å endre stillingsinnholdet i kraft av styringsretten.
  • Normalt vil det være nyttig å ha en egen stillingsinstruks som vedlegg til arbeidsavtalen. Stillingsinstruksen bør redegjøre for arbeidsoppgaver, ansvar og krav til kompetanse i stillingen.
  • Under arbeidsforholdet bør stillingsbeskrivelsen løpende vurderes med henblikk på ajourføringer, f.eks. i forbindelse med medarbeidersamtalen. Gjennom stillingsbeskrivelsen vil du og din arbeidsgivers forventninger til hverandre samstemmes, og stillingen blir mer avgrenset i forhold til bedriftens øvrige ansatte.
d) tidspunktet for arbeidsforholdets begynnelse

Arbeidsavtalen skal her angi den første dag du utfører arbeid for arbeidsgiver eller på annen måte står til disposisjon for bedriften.

I de tilfeller der du starter i ny stilling den 1. i en måned og dette er en søndag, skal det likevel henvises til den 1. i måneden. Dette gjelder også dersom begynnerdato er midt i en ferieperiode.

e) forventet varighet dersom arbeidsforholdet er midlertidig

Ved ansettelser av midlertidig art skal det gis en begrunnelse for den midlertidige tilsettingen, jf aml § 14-9.

Hovedregelen etter arbeidsmiljøloven er at arbeidstaker skal ansettes fast. Det skal fremgå av avtalen hvorvidt stillingen er fast, et engasjement eller et vikariat.

f) eventuelle prøvetidsbestemmelser

Prøvetid må være avtalt skriftlig.

Ved arbeidsavtaler der arbeidstaker skriftlig er ansatt på en bestemt prøvetid, gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på 14 dager, med mindre noe annet er skriftlig avtalt eller fastsatt i tariffavtale.
Arbeidsmiljølovens § 15-3 sjuende ledd

Oppsigelsesvern i arbeidsavtaler med bestemt prøvetid

Det følger av aml § 15-6 at dersom en arbeidstaker som er ansatt på en bestemt prøvetid blir sagt opp, må oppsigelsen være begrunnet i arbeidstakers tilpasning til arbeidet, faglige dyktighet eller pålitelighet.

Bestemmelsene om oppsigelse i prøvetid innskrenker ikke arbeidsgivers rett til å si opp arbeidstaker etter § 15-7.

Bestemmelsene om oppsigelse i prøvetid gjelder bare dersom oppsigelsen blir gitt innen utløpet av den avtalte prøvetiden. Prøvetid kan avtales for en periode på inntil seks måneder.

Dersom arbeidstaker har vært fraværende fra arbeidet i prøvetiden, kan arbeidsgiver forlenge den avtalte prøvetiden med en periode som tilsvarer lengden av fraværet.

Forlengelse kan bare skje når arbeidstaker ved ansettelsen er skriftlig orientert om adgangen til dette og arbeidsgiver skriftlig har orientert arbeidstaker om forlengelsen innen utløpet av prøvetiden. Det er ikke adgang til forlengelse ved fravær som er forårsaket av arbeidsgiver.

Det følger av aml § 15-3 (7) at hvis du er ansatt med en skriftlig avtalt prøvetid, gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på fjorten dager med mindre noe annet er skriftlig avtalt eller fastsatt i tariffavtale. Oppsigelsen skal være skriftlig.

g) arbeidstakerens rett til ferie og feriepenger og reglene for fastsettelse av ferietidspunktet

Ferieloven sikrer at alle arbeidstakere får fire uker og en dag ferie samt feriepenger. Mange arbeidstakere har imidlertid lengre ferie og høyere feriepengesats fastsatt i individuell avtale eller tariffavtale.

Hvor mye ferie du har krav på utover minimumsbestemmelsen i loven, når feriepengene utbetales og hvordan dere blir enige om når du tar ferie, er en avtale mellom deg og din arbeidsgiver.

Ferie og feriepenger: Hvor mye får jeg?

h) arbeidstakerens og arbeidsgiverens oppsigelsesfrister

Arbeidsmiljølovens § 15-3 gir reglene for oppsigelsesfrister, og det vanligste er én måned oppsigelsestid for nyansatte.

Dersom det er avtalt en lengre oppsigelsesfrist enn det som følger av Arbeidsmiljølovens regler, er det viktig at dette står i arbeidsavtalen for å unngå tvil om dette i ettertid.

Oppsigelsesfristen i prøvetiden gjelder fra dato til dato. 

i) lønn og andre godtgjøringer
...den gjeldende eller avtalte lønn ved arbeidsforholdets begynnelse, eventuelle tillegg og andre godtgjøringer som ikke inngår i lønnen, for eksempel pensjonsinnbetalinger og kost- eller nattgodtgjørelse, utbetalingsmåte og tidspunkt for lønnsutbetaling.
Arbeidsmiljølovens § 14-6 i)

Lønn ved arbeidets begynnelse skal fremgå av arbeidsavtalen. Andre tillegg og godtgjøringer, som for eksempel pensjonsinnbetalinger, skal også fremgå. Det samme skal utbetalingsdato og utbetalingsmåte. Merk at rett til for eksempel bonus ofte er administrativt fastsatt, og det er en fordel at dette er avtaleregulert.

Hvilke ytelser har du har rett til ut over ordinær lønn? Hva med firmabil, telefon, avis, lån, etc? Dersom disse fremgår av arbeidsavtalen eller tilsettingsbrevet, er disse å anse som individuelt avtalte arbeidsvilkår som ikke ensidig kan endres av arbeidsgiver på et senere tidspunkt. Du bør derfor få dette med i arbeidsavtalen.

j) lengde og plassering av den avtalte daglige og ukentlige arbeidstid

Arbeidsmiljølovens regel er at en arbeidsuke normalt er 40 timer. Med mindre det avtales kortere arbeidstid i overenskomst eller tariffavtale, vil det være lovens regel som gjelder.

Arbeidsmiljølovens kapittel 10 omhandler arbeidstid.

I tillegg til å avtale kortere arbeidsuke enn 40 timer, er det også normalt å regulere hvorvidt spisepausen regnes som arbeidstid eller ikke. Det samme gjelder hvorvidt det gjelder fleksibel arbeidstidsordning og om stillingen er omfattet av reglene i arbeidstidskapittelet, og herunder rett til overtid.

Les mer om overtidsbetaling

Av forarbeidene til loven fremgår at også plasseringen av daglig og ukentlig arbeidstid skal fremgå. Vi ser at mange avtaler er tause om hvilket tidsrom normalarbeidstiden legges til. Dersom du ansettes i en stilling som følger ordinær kontortid, bør dette inntas i arbeidsavtalen for å unngå senere uenigheter om muligheten til å endre plasseringen av daglig arbeidstid.

k) lengde av pauser
l) avtale om særlig arbeidstidsordning
m) opplysninger om eventuelle tariffavtaler som regulerer arbeidsforholdet
Dersom avtale er inngått av parter utenfor virksomheten skal arbeidsavtalen inneholde opplysninger om hvem tariffpartene er.
aml § 14-6 m)

Her henviser en for eksempel til avtalen mellom NHO og NITO hvis virksomheten er medlem av NHO.

Obs! Særlig uavhengig eller midlertidig stilling

Dersom det i kontrakten du har fått står at du har en særlig uavhengig stilling og ikke rett til overtid, eller er midlertidig ansatt, ønsker vi at du sender den inn til oss for gjennomgang.

Kontrakten din kan ikke være dårligere for deg enn det som står i loven

Hvis en arbeidsavtale inneholder punkter som er dårligere for deg det enn det som er bestemt i lov eller forskrift, vil avtalen ikke være gyldig på disse områdene. Selv om den er underskrevet av både arbeidsgiver og arbeidstaker.

Selv om du allerede har signert en avtale med innhold som er i strid med loven, kan du ta dette opp med arbeidsgiver. Ta kontakt med oss hvis du har en slik arbeidsavtale.