Gå til innhold

Hjelp til NITOs lønnsstatistikk

Hvor er lønnsstatistikken og hva skal registreres? Her gir vi en nærmere forklaring.

Hvor finner jeg statistikken?

Rapporter lønn

Lønnsstatistikk med statistikkhefter

Sammenlign lønn med andre grupper

Avansert lønnskalkulator

Første gang du går inn i lønnsstatistikken blir du spurt om å registrere teknisk praksis/ansiennitet. Vi spør da etter din totale ansiennitet som ingeniør, og ikke bare ansiennitet i siste arbeidsforhold.

Snarveier:

Tillitsvalgtverktøy og lønnssammenlikning:

Ønsker du å bruke den avanserte lønnssammenlikningen, laste ned statistikkhefter og bruke ekstra tjenester for tillitsvalgte?

Lønnssammenlikning av to utvalg

For tillitsvalgte

Du som er tillitsvalgt har en rekke tillitsvalgtverktøy. Følg med på status over hvor mange og hvem som har svart og registrer lønn for egne medlemmer.

Statistikkhefter

Hent ut lønnsstatistikk fra hvert avtaleområde og geografisk avdeling. Samt spesialrapporter for de store etatene og helseforetakene.

Faner i NITOs lønnsstatistikk

Min lønn - Lønnsrapportering

Her rapporterer du dine lønnsopplysninger i forbindelse med den årlige innsamlingen av lønnsdata til NITOs lønnsstatistikk. Opplysningene kan også oppdateres utenom innsamlingen.

 • Lønnsopplysningene må bekreftes i løpet av innsamlingen for å bli med i datagrunnlaget for statistikken selv om de er oppdatert utenom innsamlingene.
 • De sist lagrede opplysningene vises i skjemaet ved neste innlogging.
 • Dersom du står registrert med feil arbeidsgiver, kan du endre dette ved å klikke på bedriftsnavnet, og registrere din nye arbeidsgiver. Endringene vil også bli lagret i medlemsdatabasen. Dersom din nye arbeidsgiver ikke er registrert hos oss fra før, kan det ta et par dager før dette er på plass. Før endringene er lagret i medlemsdatabasen kan du ikke rapportere lønnsopplysninger.

statistikkhefter

I fanen statistikkhefter finner du alle de årlige statistikkheftene og avdelingsvise samlestatistikker.

I privat avtaleområde finner du i tillegg en rapport med variasjoner i lønnsnivå etter næringsgren. NITO bruker SSBs standard for næringsgruppering.

Statistikkheftene, avdelingsvise samlestatistikker og næringsgrenrapporten finner du i venstre menyfelt. Velg ønsket avtaleområde. Områdemappen åpnes ved å klikke på plusstegnet (+) til venstre for områdenavnet. Velg dato, og hent frem statistikken ved å klikke på plusstegnet (+) til venstre for valgte dato. Her finner du også statistikkheftene som pdf-fil.

 • NITO lager 6 ulike statistikkhefter – privat, stat, kommune, Spekter 1-9, Spekter 10 (helse) og KS-energi.
 • Lønnsstatistikken for privat er per 1. oktober. De øvrige er per 1. januar.

Lønnssammenligning

Her kan du sammenligne din lønn med gjennomsnittslønnen for to utvalg innenfor de 6 områdene etter ulike utvalgskriterier. Dersom du legger inn for mange kriterier på en gang, kan antall personer i utvalget bli for lite til å få ut data (under 5 personer).

Info

Her står det oppført opplysninger om deg, blant annet navn, arbeidsgiver og om du er tillitsvalgt eller ikke. Har du endret arbeidsgiver eller andre personopplysninger, kan du gi oss beskjed om endringene dine ved å trykke på navnet ditt.

Bedriftsopplysninger

Her finner tillitsvalgte og medlemmer i bedrifter uten tillitsvalgt, oversikt over opplysninger som er registrert på bedriften. Du kan melde fra om eventuelle endringer i bedriftens data. Det skal ikke meldes endring av arbeidsgiver her.

Faner kun for tillitsvalgte

Lønn bedriftsgruppe

Her finner tillitsvalgte et samleskjema for rapportering av lønnen for alle medlemmene i bedriftsgruppa. Ved hjelp av funksjonsknappene «Endret sist» og «Endret av» kan du også se om det er rapportert opplysninger i denne perioden eller ikke. Du velger selv hvem du vil rapportere for. Alle opplysninger i samleskjemaet kan lastes ned til Excel.

Arbeidsskjema (bare privat avtaleområde)

Her kan tillitsvalgte for privat avtaleområde hente ut arbeidsskjemaer for bedriftsgruppen. Opplysningene i arbeidsskjemaet er opplysninger fra siste innsamling. Lønnsopplysninger og stillingsgruppe kan oppdateres løpende. De andre opplysningene i arbeidsskjemaet forblir uendret. Arbeidsskjemaet kan lastes ned til Excel.

Rapportering av lønn (Min lønn)

Hva menes med innsamlingstidspunkt og innsamlingsperiode?

Innsamlingstidspunktet er den dato vi ønsker dine lønnsopplysninger fra. Dersom årets forhandlinger ikke er avsluttet, ønsker vi at du rapporterer den lønnen du faktisk har på innsamlingstidspunktet.

 • For privat: 1. oktober.
 • For stat, kommune, Spekter 1-9, Spekter 10 (helse) og KS-energi: 1. januar.

Innsamlingsperioden er den perioden vi samler inn de lønnsopplysningene som danner grunnlaget for NITOs lønnsstatistikk.

Medlemmenes rapportering av lønnsopplysninger

 • Du rapporterer lønnsopplysningene dine under fanen Min lønn. I innsamlingsperioden kommer du direkte inn på denne fanen.
 • Vi ber om lønnsopplysningene dine per år. Før ba vi om opplysninger per måned.
 • Det lagres ingen opplysninger dersom du forlater rapporteringsskjemaet uten å lagre.

Problemer med rapportering?

Det kan være ulike årsaker til at man ikke får rapportert lønnsopplysninger. Om du har problemer, kontakt oss på , så hjelper vi deg. Din tillitsvalgte kan også rapportere for deg.

Tillitsvalgtes rapportering

 • Rapportering av lønnsopplysninger:
 • Gå til fanen Lønn bedriftsgruppe.
 • Velg den eller de bedriftene du ønsker å oppdatere opplysningene for i venstre felt.
 • Velg «Endre alle» eller «Endre valgte» ved å hake av de medlemmene du ønsker å rapportere opplysningene for. Du får opp et skjema per medlem.

Opplysningene må lagres for hvert enkelt skjema før du går videre til neste.

Det er ikke mulig å laste Excel-filer direkte inn i lønnsstatistikken. Lønnsrapporteringer som tillitsvalgte skal utføre for sine medlemmer, må derfor gjøres direkte på web.

For hjelp? Kontakt oss på

Ferdige lønnstatistikker (Statistikkhefter)

Hvor er de ferdige lønnsstatistikkheftene?

NITO utarbeider årlig lønnsstatistikkhefter for hvert avtaleområde:

Lønnsstatistikkheftene publiseres så snart de innsamlede lønnsopplysninger er ferdig analysert.

Statistikken for privat avtaleområde er vanligvis ferdig rundt årsskiftet. Statistikken for de andre avtaleområdene er vanligvis ferdig i midten av mars.

Du finner statistikkheftene under fanen Statistikkhefter. Trykk på + til venstre for ønsket avtaleområde. Trykk deretter på + til venstre for ønsket år. Statistikkene lastes ned i PDF-format ved å trykke på den ønskede statistikken.

Hvor er nøkkeltallene fra statistikkene?

Velg fanen Statistikkhefter. Trykk på + til venstre for ønsket avtaleområde. Trykk deretter direkte på det årstallet du ønsker sammendrag for (ikke + foran årstallet). Da vises nøkkeltallene fra den pågjeldende statistikken.

Hvordan lese tabellene i lønnsstatistikken?

 • Samlestatistikk, stillingsgruppestatistikk og avdelingsvise samlestatistikker:
 • Samlestatistikkene og stillingsgruppestatistikkene oppgir gjennomsnittlig lønn og kvartiltall etter ansiennitet, og gjennomsnittlig lønn etter alder for hele landet.
 • Lønnsbegrepet på privat avtaleområde er grunnlønn og faste tillegg. Bonus/resultatlønn var inkludert i lønnsbegrepet inntil 2006, men er nå tatt ut.
 • Lønnsbegrepet på de øvrige avtaleområdene er totallønn som består av grunnlønn/fastlønn og forskjellige former for faste tillegg. Dette finner du i samlestatistikkene med tillegg. Variabel overtid og fri bil er ikke inkludert i noen av statistikkene. Samlestatistikkene uten tillegg inneholder bare grunnlønn/fastlønn. Totallønnen legges til grunn når vi oppgir offisiell lønnsøkning.
 • Lønnen i analysene oppgis i månedslønn. Årslønn er månedslønn ganget med tolv.

Definisjon på 1. og 3. kvartil

 • I tabellene i statistikken oppgis gjennomsnittslønn samt 1. og 3. kvartil.
 • Kvartiltallene måler spredning, dvs. hvor store variasjoner det er mellom lavt- og høytlønte.
 • 25 % av besvarelsene er lavere enn 1. kvartiltallet og 25 % av besvarelsene er høyere enn 3. kvartiltallet.

Nivåtall

 • Grafene oppgir lønnsvariasjoner etter avdeling og arbeidsområde i forhold til de respektive samlestatistikkene for siste to år. Disse tallene angir nivået i forhold til praksislengde. De gir ikke lønnsutvikling fra det ene året til det neste. De to verdiene kan ikke sammenlignes direkte med hverandre.
 • Forventet lønnsnivå beregnes ved å gange gjennomsnittslønn etter samlestatistikk eller gruppestatistikk med nivåtallet i grafene.
 • De avdelingsvise samlestatistikkene kan IKKE brukes i nivåberegninger fordi geografisk plassering og arbeidsområde ikke er uavhengige av hverandre.
 • Nivåtallene beregnes som gjennomsnittet av forholdet mellom hvert medlems lønn og gjennomsnittslønnen på vedkommendes praksislengde i henhold til samlestatistikken for hele landet fordelt på avdeling eller arbeidsområde. Denne beregningsmetoden anvendes i alle nivåberegninger.
 • Bruk ALDRI mer enn ett nivåtall om gangen. Nivåtallene er ikke uavhengige av hverandre og kan derfor ikke kombineres.
 • F.eks. er nivåene for Rogaland avdeling og oljerelatert virksomhet avhengig av hverandre. Lønnen i Rogaland er høy FORDI lønnen innenfor oljerelatert virksomhet er høy og mange i Rogaland jobber innenfor oljerelatert virksomhet.

Statistikk basert på andre søkekriterier – kontakt NITO

Statistikkansvarlige i NITO kan analysere lønnsdataene basert på flere kriterier enn Lønnssammenligningen og nivåtallene i statistikkheftene gir mulighet for.

Ta kontakt på  for mer informasjon om muligheter for å få statistikk basert på andre søkekriterier.

Definisjon på årslønn

Årslønn er månedslønn ganget med 12.

Hva er forholdet mellom feriepenger og årslønn?

Årslønn er definert som månedslønn ganget med 12. Det man faktisk får utbetalt i løpet av et år er årslønn minus lønnstrekk for ferien pluss feriepengene, som til sammen normalt vil utgjøre omtrent det samme eller litt mer enn årslønn.

Hvem kan få tilsendt statistikkheftet?

Har du problemer med å ta ut lønnsstatistikkhefter er det mulig å få de tilsendt ved å kontakte NITOs servicesenter på

Lønnsstatistikken er i utgangspunktet forbeholdt medlemmene. Andre kan kjøpe eller abonnere på statistikken for privat avtaleområde for kr. 200. Ta kontakt med NITOs servicesenter. De øvrige lønnsstatistikkene er gratis.

Offentlige instanser og advokater som trenger lønnsstatistikk i forbindelse med erstatningssaker og lignende får lønnsstatistikk for privat avtaleområde gratis.

Definisjon av stillingsgrupper (bare privat avtaleområde)

I privatstatistikken er medlemmene sortert på stillingsgrupper.

 

Hovedgruppe A:

 • Lederstilling med daglig økonomisk og teknisk ansvar.
 • Teknisk spesialist / rådgiver overfor bedriftsledelsen.
 • Stillingen kan også ha overordnet personalansvar.

Hovedgruppe B:

 • Stilling av høyere administrativ karakter.
 • Stilling som krever spesialutdannelse eller dokumenterbar spesialkompetanse.
 • Uttrykt krav til selvstendighet.

Hovedgruppe C:

 • Stilling med vesentlig grad av teknisk og administrativ selvstendighet innen definerte rammer.

Hovedgruppe D:

 • Stilling som innebærer at arbeidet foregår etter fastlagte retningslinjer.
 • Graden av selvstendighet er begrenset.
 • Stillingen er ofte av typen støttefunksjon.

Arbeidsskjema (bare for tillitsvalgte i privat avtaleområde)

 • Arbeidsskjemaet er en oversikt over lønnsnivået i bedriftsgruppene i privat avtaleområde.
 • Den tillitsvalgte kan ta ut arbeidsskjemaet under fanen «Arbeidsskjema».
 • Arbeidsskjemaet kan tas ut for den enkelte bedriftsgruppe, på konsernnivå eller med andre valg av morselskap og datterselskap.
 • For at det skal kunne tas ut arbeidsskjema for en bedriftsgruppe, må bedriftsgruppen ha innrapportert lønnsopplysninger i siste statistikkinnsamling eller lagt inn opplysninger i ettertid. Medlemmer/tillitsvalgt kan oppdatere opplysningene når som helst uavhengig av om det er en aktiv innsamlingsperiode eller ikke. Alle endringer på lønn/stillingsgruppe fanges opp av arbeidsskjemaet.
 • For at enkeltmedlemmer skal vises i arbeidsskjemaet må det rapporteres lønn og stillingsgruppe (A-D).
 • Det er mulig å ta ut arbeidsskjemaer for alle underliggende bedrifter i et konsern.
 • I arbeidsskjemaene oppdateres ikke ansiennitet ved årsskifte, kun etter neste avsluttede innsamlingsperiode. Dette gjelder også alder. Lønnen kan medlemmet/tillitsvalgte endre underveis. G-stat og S-stat endres bare etter hver avsluttede innsamlingsperiode fordi disse tallene hentes fra samlestatistikkene.
 • Den tillitsvalgte kan også ta ut arbeidsskjemaer for andre bedrifter under samme fane.

Hva er definisjon på kolonnene i arbeidsskjemaet?

Prk: Medlemmets praksis/ansiennitet per 1.10. Beregningen tar bare hensyn til år og ikke måned.
År: Medlemmets alder per 1.10. Beregningen tar bare hensyn til år og ikke måned.
Lønn: Medlemmets lønn omregnet til 100 % stilling. Her gjelder sist oppdaterte opplysning. Lønnen må være rapportert i siste lønnsinnsamling eller senere.
G-stat: Gjennomsnittslønnen på personer i samme stillingsgruppe og med samme praksislengde. Dette hentes fra stillingsgruppestatistikken.
S-stat: Gjennomsnittslønnen på personer med samme praksis uavhengig av stillingsgruppe. Dette hentes fra samlestatistikken.
Diff: Differansen mellom medlemmets lønn og G-stat.
Diff %: Hva ovennevnte differanse utgjør i prosent av medlemmets lønn.
Diff + 1: Statistisk alderstillegg for medlemmet. Differansen mellom G-stat med 1 års lengre praksis og G-stat. Dvs. gjennomsnittet i stillingsgruppestatistikken for et års lengre praksis enn medlemmet har, minus gjennomsnittet i stillingsgruppestatistikken for den praksisen medlemmet har. Diff + 1 settes til 0 dersom verdien er negativ.
Diff + 1 %: Hva denne differansen utgjør i prosent av medlemmets lønn.
G-nivå: Medlemmets lønn i prosent av G-stat.
S-nivå: Medlemmets lønn i prosent av S-stat.
Prognose: Fastsettes i prognoseskrivet fra FU-privat.
Statistisk alderstillegg: Kalles også AK-tillegg (Alders- og kompetansetillegg). Lønnsøkningen bedriftsgruppen må ha for å kompensere for at medlemmene blir et år eldre. AK-tillegg beregnes ved at man tar gjennomsnittet av gruppens Diff + 1 og ser hva dette utgjør i prosent av gjennomsnittlig lønn for gruppen.

Hvorfor får vi ikke ut alle medlemmene på arbeidsskjemaet?

Mulige årsaker:

 • Opplysninger om lønn og/eller stillingsgruppe er ikke innrapportert.
 • Løsning: Legg inn opplysningene som mangler.
 • Medlemmer i bedriften har registrert lønnsdata hos annen bedrift.
 • Løsning: Bekreft opplysningene ved å lagre opplysningene på nytt.

Kan bedriftsgruppene få statistikk for "nabobedriften"?

 • Ja, men da KUN arbeidsskjema 3 som ikke viser hvert enkelt medlem. Arbeidsskjema 3 gir en oversikt over nivåene på stillingsgruppene i den enkelte bedriftsgruppe.
 • Leder av bedriftsgruppa kan ta ut Arbeidsskjema 3 under fanen Arbeidsskjema ved å krysse av for annen bedrift og søke på bedriftsnavn. Tillitsvalgte kan ikke ta ut arbeidsskjema på konsernnivå for annen bedrift. Dersom dere ønsker dette, må dere ta kontakt med sekretariatet for å få hjelp.

Hvem kan få tilsendt arbeidsskjema?

 • Arbeidsskjema 2 som er detaljert med navn på hvert medlem går kun til leder av bedriftsgruppen, og eventuelt en av de øvrige tillitsvalgte som sitter i bedriftsgruppestyret samt overordnet tillitsvalgt for flere bedriftsgrupper, for eksempel konserntillitsvalgt.
 • Arbeidsskjema 3 som ikke viser medlemsinformasjon kan sendes til alle, men likevel med den begrensning at det må være minst 5 personer totalt. I tillegg må det være minst 3 personer for hver stillingsgruppe som anvendes i bedriftsgruppen. Arbeidsskjemaet deles ikke opp ved at bare noen stillingsgrupper vises.

Tekniske problemer?

Det kan være mange årsaker til at man ikke får registrert.

Hvilke nettlesere støttes i lønnsstatistikk løsningen?

NITO har tilrettelagt for en løsning som er optimalisert for Microsoft Internet Explorer versjon 9 eller senere, men løsningen fungerer funksjonelt for alle de største nettleserne.

Diverse

 • Det brukes cookies ved innlogging på medlemsnett, så dette må ikke være sperret på din PC.
 • Det lastes ikke noe ned til den enkelte PC-klient
 • I nettleser må det være satt: Script aktiveX-components marked safe for scripting: Enable/Prompt. Det er standard verdi for Internet Explorer.
 • Det må være tillatt bruk av allerede installerte activeX komponenter som er sikre (de må ikke være sperret i nettleser)
 • Temporære internettfiler må settes til automatisk for at løsning skal fungere korrekt. Dette er standardverdi for Internet Explorer.
 • Er nettleser satt til høy sikkerhet (personvern) kan dette forårsake problemer, og da må man tillate www.nito.no under privacy/personvernsonen for Internett.
 • Etter at man har gått inn i selve lønnsstatistikkprogrammet så vil man etter 20 minutter bli logget ut av medlemsnett. Dette er gjort for å hindre at det blir for mange samtidige oppkoblinger.

Validitet

Datagrunnlagets pålitelighet sjekkes ved at NITO gjennomgår de innberettede opplysningene etter fastlagte retningslinjer.

Sikkerhet

Alle må logge seg inn for å få tilgang til lønnsstatistikken. Første gang du logger deg inn så trykk på Nytt passord. Dette kan du senere endre på Endre passord i toppmenyen.

Det er SSL kryptering i lønnsstatistikkløsningen.

Anonymitet

NITO lønnsstatistikk ligger på lukkede medlemssider slik at bare medlemmer får tilgang til basen. Det vil bare være det enkelte medlem samt leder av bedriftsgruppen, og eventuelt en av de øvrige tillitsvalgte som sitter i bedriftsgruppestyret samt eventuelle konsern-/etatsgruppetillitsvalgte, som har anledning til å se og endre opplysninger som er registrert på hvert enkelt medlem.

Du trenger derfor ikke å være engstelig for at utenforstående får tilgang til dine opplysninger. NITO gir ikke ut opplysninger dersom det er færre enn fem personer i utvalget.