Gå til innhold

Lønnsoverheng og overheng - hva er det?

Har sjefen slått i bordet med ordet overheng uten at du forstod hva det var? Ikke vær redd, vi forklarer deg hva lønnsoverheng er og gir våre argumenter for at overheng ikke skal tas i bruk i lokale forhandlinger.

Ingar-Dråganes-lønnsoverheng-justert-farger-Foto-Bjarne-Krogstad-2019.jpg

Hva er overheng?

Overheng eller lønnsoverheng beskriver nivåforskjellen mellom gjennomsnittslønnen ved utgangen av året, målt mot gjennomsnittet for året. Overheng beskriver altså hvor mye lønnen på slutten av året ligger over eller under gjennomsnittet for året. 

Overheng er ikke noe du får utbetalt, men et tall som sier noe om hvordan lønnsutviklingen påvirker budsjettet for det nye året.

overheng.jpg

Slik regner du lønnsoverheng for en bedrift med én ansatt

For enkelhets skyld regner vi ut lønnsoverheng for bedriften "Hi Tech - Start up" som har én lønnet ansatt, Nina Ingeniør, som får lønnsøkning på 1000 kr i måneden fra 1. april.

Periode

Lønn per måned

Lønn totalt

januar - mars

50.000,-

150.000,-

april - desember

51.000,-

459.000,-

Årslønn

 

609.000,-

For å beregne overheng ganger man de ansattes desemberlønn med tolv måneder: 51.000 x 12 = 612.000 Forskjellen mellom samlet årslønn og lønn i slutten av året blir da: 612.000 – 609.000 = 3000. Altså 3000,- i lønnsoverheng. Forskjellen eller differansen er ofte et positivt tall.

Lønnsoverhenget i prosent:

Du vil ofte ikke få presentert overhenget i absolutte tall, men som en prosentvis økning av fjorårets lønnskostnader. Slik blir "Hi Tech - Start up" lønnsoverheng i prosent:

3000 (differensen) / 609.000 (samlet årslønn foregående år) x 100 ≈ 0,5 %
0,5 % er altså lønnsoverheng i prosent.

Dersom "Hi Tech - Start up" hadde valgt å skru opp lønnen med 1000 kr fra 1. januar i stedet for 1. april, og det ikke var andre lønnsendringer i løpet av året, ville lønnsoverhenget være lik null. Nina Ingeniør ville fått en høyere årslønn. 

Overheng regnes oftest basert på den gjennomsnittlige månedslønnen for alle ansatte i en bedrift eller en sektor, og ikke bare én. I dette regnestykket inkluderes flere faktorer som påvirker økte lønnskostnader enn avtalte lønnstillegg. Overhenget beregnes statistisk av TBU (Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene) hvert år for alle forhandlingsområder.

Hva skyldes overhenget?


Overheng kan skyldes mange ulike ting. De viktigste grunnene er:

  • Lønnsregulering skjer ikke 1. januar hvert år, men 1. mai, 1. juni eller senere på året. Jo senere på året lønnsreguleringen skjer, jo høyere blir lønnen på slutten av året sammenliknet med årsgjennomsnittet, og dermed blir også lønnsoverhenget høyere.
  • Økt eller redusert bemanning påvirker lønnskostnadene, dersom man ser på totale utgifter til lønn.
  • Lønnsglidning er lønnsvekst som ikke skyldes sentralt avtalt lønnsøkning. Det kan komme av ansiennitetsopprykk, endret lønn ved avgang og tilgang, lokale forhandlinger, økt bruk av skiftarbeid eller at flere går over i bransjer med høyere lønnsnivå.

Hvorfor beregner man overheng?

Overheng beregnes som regel av den gjennomsnittlige månedslønnen basert på alle ansatte i en bedrift eller en sektor.

Overheng i en bedrift

For en bedrift er overheng en merkostnad på lønnsbudsjettet for det neste regnskapsåret. Overheng er derfor en relevant og viktig størrelse for arbeidsgiver. Lønnsoverhenget gir oversikt over den økonomiske belastningen som lønningene utgjør totalt.

Til tillitsvalgte: Regneark som viser hva slags datovirkning og overheng en gitt disponibel ramme gir

Til hjelp for deg som ønsker å beregne selv har vi laget et regneark som viser hva slags datovirkning og overheng en gitt disponibel ramme gir.

De gule feltene er redigerbare.

Obs: Når NITOs tillitsvalgte ute i de forskjellige virksomhetene forhandler, trenger dere som regel ikke å forholde dere til overheng. Dette skyldes at man forhandler med utgangspunkt i den samme datoen hvert år, eller med utgangspunkt i en fastsatt pott (som i staten).

Men noen ganger kan et regneark for å beregne dette likevel være kjekt å ha.

Regneark for å beregne datotillegg og overheng

 

Overheng I sentrale Forhandlinger

Teknisk beregningsutvalg for inntektsoppgjørene, TBU, regner hvert år ut et lønnsoverheng for alle forhandlingsområder, det vil si i privat, statlig og kommunal sektor, Spekter, Virke og KS Energi.

Overheng brukes ofte i sentrale oppgjør i statlig og delvis i kommunalt avtaleområde for å sette rammen for lønnsøkning i det kommende året. NITO anbefaler ikke å bruke lønnsoverheng i lokale forhandlinger eller privat sektor.

Overheng er en veldig enkel størrelse og tar ikke høyde for lokale og individuelle variasjoner. Det kan derfor slå uheldig ut for enkelte av NITOs grupper å bruke overheng i lokale forhandlinger. Ingar Otto Drågen, fagansvarlig NITO Kommune

Dato for lønnsforhøyelse påvirker overhenget

Det er lurt å være bevisst på hva lønnsoverheng sier noe om og ikke sier noe om. Høyt overheng sier bare noe om forskjellen mellom lønnsnivået gjennom hele året og lønnen på slutten av det samme året.

Overheng er nyttig som en del av et regnestykke for å få et anslag for lønnskostnader inn i neste års budsjett. Det forteller ikke noe om lønnen er der den burde være for enkelte personer eller grupper. Dersom du får en lønnsøkning fra 1. januar vil det ikke være lønnsoverheng, får du samme lønnsøkning fra 1. juli vil det være lønnsoverheng. I siste tilfelle vil du som ansatt komme dårligere ut, og arbeidsgiver vil ha lavere lønnskostnader. 

Dette er en viktig grunn for at NITO ikke forhandler etter kalenderårsmodellen, men forhandler fra dato til dato, og uten å inkludere overheng i lokale forhandlinger.

Dato for lønnsforhøyelse påvirker overheng - regneeksempel

I disse regneeksemplene ser vi på hvordan lønnsoverheng og årslønn blir påvirket av lønnsøkning som resultat av forhandling. Vi ser ikke på andre faktorer som påvirker lønnsoverhenget i dette eksempelet.

Lønnsøkning på 1,5 % blir gitt 1. januar

50.000 × 1,015 × 12 = 609.000

Lønnsnivået på slutten av året er det samme som gjennomsnittslønnen på begynnelsen av året. Dermed er det ikke noe lønnsoverheng.

Lønnsøkning på 3 % blir gitt per 1. juli

(50.000×6) + (50.000×1,03×6) = 609.000

Årslønnen i løpet av året er det samme, men det blir et lønnoverheng i det siste eksempelet.

(50.000×1,03×12) - 609.000 = 9000

Forskjellen mellom lønnsnivået på slutten av året og utbetalt lønn det året er 9000 kr.

9000 / 609.000 × 100 ≈ 1,5

I prosent blir lønnsoverhenget 1,5 %.

Lønnsøkning på 3 % per 1. januar

Dersom de ansatte fikk en lønnsforhøyelse på 3 % ville de fått den høyeste årslønnen gjennom året:

50.000 × 1,03 × 12 = 618.000

Med lønnsøkning på 3 % er årslønnen 9000 kr høyere enn da lønnsforhøyelsen ble gitt 1. juli. Men det er ingen forskjell mellom lønnen på slutten og på begynnelsen av året. Dermed blir lønnsoverhenget lik null.

Derfor er overheng ikke egnet for lokale forhandlinger

Overheng kan beregnes på nasjonalt nivå, for hvert avtaleområde, for en definert bransje, for en yrkesgruppe eller for en bestemt virksomhet. Overheng som er beregnet for en svært stor gruppe av lønnstakere sier lite om variasjoner innenfor gruppen og er derfor lite nyttig i lokale lønnsforhandlinger.

I sentrale forhandlinger vil man ofte bli enige om en økonomisk ramme for lønnsøkning det neste året. For å finne prosentandelen som kan fordeles til lønnsøkning, blir overheng og lønnsglidning trukket ifra den totale økonomiske rammen. Med en slik fastsatt prosentandel er det lett at man skaper en forventning om samme resultat for alle lønnstakere.

Forskjeller mellom ulike bedrifters økonomi, samt individuelle forskjeller i kompetanse og stillingens innhold, kan forsvare ulikt resultat for ulike lønnstakere. Derfor forhandler NITO lønn lokalt, med åpning for individuelle forskjeller i lønnsresultatet. 

NITO forhandler fra dato til dato - uten overheng

I lokale lønnsforhandlinger i privat sektor er det ikke vanlig at NITOs grupper bruker kalenderårsmodellen. I forhandlingene blir partene enige om det enkle forhold at lønningene skal justeres med en viss prosent (altså den disponible rammen), alternativt kronebeløp (timetillegg eller månedslønn) fra og med en avtalt dato - såkalt datolønnsvekst. Det er derfor lite nyttig å bruke lønnsoverheng, slik regneeksemplene viser.

NITO har lykkes med å løfte gruppen vi representerer som helhet med vår forhandlingsstrategi. I tillegg har vi lykkes med å organisere en stor gruppe arbeidstakere i privat sektor, en gruppe som i mindre grad er fagorganisert. 

Lurer du på hvilke regler som gjelder for forhandlinger mellom NITO og bedriften lokalt? Finn overenskomstene som gjelder for din arbeidsplass. 

Tariff- og lønnsoppgjør: Ord og uttrykk

Her er ordene og uttrykkene du bør kjenne og forstå

NITO er opptatt av gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene

Se NITOs temasider om lønn og arbeidsliv

NITOs lønnspolitikk

NITOs lønnspolitikk bygger på prinsippene om lokal lønnsdannelse, markedsbasert lønn og en individuell og differensiert lønnsfastsetting.

NITOs lønnspolitikk

Publisert: Sist oppdatert: