- I den første jobben jeg hadde ble jeg møtt av bedriftens LO-tillitsvalgt som lurte på om jeg var organisert. Jeg var allerede studentmedlem i NITO, og videreførte medlemskapet, sier Markussen.

- For den LO-tillitsvalgte var det vesentlige at man var organisert, ikke i hvilket forbund. Det har bitt seg fast i meg, det er en holdning som jeg synes er bra. Det viste et kollegafellesskap som var oppriktig interessert i at man var organisert.

NITO-president Trond Markussen mener at mange ikke ser hvilket sikkerhetsnett fagforeningen faktisk er. Den største utfordringen for alle fagforeninger er lavere oppslutning om det organiserte arbeidslivet.

Hva mener du er de viktigste sakene for fagforeninger?

- Det er en stor oppgave å omstille oss til et mer bærekraftig samfunn, uten at mange blir arbeidsledig. Vi står foran et skifte, som vil kreve at det skapes nye arbeidsplasser.

Trond og klosser ute.JPG

- Det beste verktøyet for omstilling er samarbeid og dialog. Det har vi gjennom trepartssamarbeidet i arbeidslivet, både lokalt på arbeidsplassen og på samfunnsnivå. Det krever at en høy andel av arbeidstakere og arbeidsgivere velger å organisere seg. Derfor er vår viktigste oppgave å sørge for oppslutning om det organiserte arbeidslivet.

Hvilken betydning har trepartssamarbeidet og den norske modellen for samfunnsutviklingen?

- Den norske modellen er det vi kaller for trepartssamarbeidet mellom arbeidstakerorganisasjoner, arbeidsgiverorganisasjoner og myndighetene. Arbeidstakere leverer arbeidskraft, arbeidsgivere leverer jobber og myndighetene skaper trygghet i velferdssamfunnet. Det er en gjensidig avhengighet.

Gjennom samarbeid og forhandlinger finner man som oftest gode løsninger. Det at partene respekterer hverandre og at avtaleverket har spilleregler ved eventuelle konflikter, holder konfliktnivået nede.

Samarbeidet tar Norge mindre smertefullt gjennom vanskelige tider som for eksempel finanskrisen og oljenedturen. Arbeidstakerne viser moderasjon i dårlige tider, og myndighetene setter inn motkonjunkturpolitikk.

Hva er NITOs viktigste saker?

Trond ute på bro 2.jpg- Det er rett og slett å gi folk trygghet for jobben og trygghet i jobben. Gjennom lønnsforhandlinger sikrer vi våre medlemmer best mulig lønn. Så er det annen type bistand i smått og stort, både gjennom tillitsvalgte på arbeidsplassen og advokatene våre. Vi arbeider for bedre muligheter til etter- og videreutdanning. Til enhver tid er vi en våken vaktbikkje, vi passer på at arbeidsmiljøloven og andre arbeidstakerrettigheter ikke svekkes.

Vi er ingeniørenes stemme i samfunnet. Vi jobber for et mer bærekraftig Norge. Ingeniører og teknologer spiller en avgjørende rolle for å få det til. Utdanningspolitikk er viktig for NITO. Det må utdannes gode ingeniører og mange nok ingeniører.

Har det å være organisert gått ut på dato?

- Fagforeninger oppsto i en tid da det var viktig å stå sammen for å bedre arbeidsvilkår og levekår. Nå er det mange som har det så bra at de mener de ikke trenger å være organisert. Det er et paradoks, nå som en del arbeidsgivere ønsker arbeidstakere med løsere tilknytning.  Flere utenlandske eiere har en annen kultur for medbestemmelse og det er generelt stort omstillingsbehov i norsk arbeidsliv.

Behovet for et sikkerhetsnett er definitivt ikke umoderne, jeg hadde nesten sagt dessverre.

Mange av ingeniørene som ble ledige under oljekrisen, tenkte aldri at de var utsatt. Mange trengte bistand fra NITO, og organisasjonen stilte solidarisk opp.        

Hva tror du er årsaken til at flere enn tidligere velger å være uorganisert?

- For noen er det så enkelt at de aldri har blitt spurt og dermed ikke har vurdert det. Noen kjenner ikke godt nok til betydningen av fagforeninger, andre mener det er for dyrt og mange vurderer at de ikke trenger å være organisert. Dette må vi ta på alvor.

Hvordan arbeider NITO for å få flere medlemmer?

- For å få uorganiserte til å bli medlem, må vi være aktive og synlige ververe. Folk må se at vi finnes, vite hva vi står for og forstå hva vi kan gjøre for dem. Potensielle medlemmer må oppfatte oss som relevant og at de får mye igjen for medlemskapet. Det er også en formidabel oppgave å få så mange som mulig av de 13.000 studentmedlemmene vi har, til å bli med videre når de begynner å jobbe.

Å beholde medlemmer er like viktig som å verve nye. Alle medlemmer må oppleve at vi imøtekommer behovene deres og er relevant for deres arbeidssituasjon. Vi styrker bedriftsgruppene, for medlemmene er det de som er NITO.  

Vi må ha gode tillitsvalgte som medlemmene har tillit til. Derfor har vi satset mye på å utvikle tillitsvalgtopplæringen.

Hvordan vil du utfordre myndighetene til å bidra slik at flere velger å være organisert?

- De politiske myndighetene snakker varmt om trepartssamarbeidet, men i praktisk politikk er ikke dette helt gjenkjennelig. Jeg mener de dobbeltkommuniserer. Venstre insisterte på å få med anerkjennelse av uorganiserte i regjeringsplattformen. NITO anerkjenner selvsagt retten til ikke å være organisert, men dette er et signal om at det å være organisert ikke er så viktig.

Jeg mener også det er smålig av regjeringen at de har frosset fagforeningsfradraget på 2012-nivå. Da blir rosen av trepartssamarbeidet som kommer i festtaler tam.

Bli medlem av NITO

Se NITOs kurs og arrangementer

NITOs medlemsfordeler