- Hold hodet kaldt når det drar seg til. Det er mange som har sterke meninger, og mange som kjenner faget sitt godt, er Ole Andres Gresholts råd til andre tillitsvalgte.

- Ta et skritt tilbake og lufte ut hvis stemningen blir dårlig. Fortell om motivasjonen for å gå i dialog og forutsetninger man legger til grunn for sine innspill. Legg vekt på sak og ikke la følelsene ta overhånd, sier han.

Han vet hva han snakker om, med ansvar for 790 NITO-medlemmer ved Norges største sykehus.

 - NITO har over 1100 medlemmer ved OUS, og jeg har 790 av dem på klinikken. Det utgjør omtrent 70 prosent av den totale medlemsmassen her på sykehuset. Jeg har drøye 40 tillitsvalgte organisert under meg i vårt lokale nettverk og to tillitsvalgte over meg i nettverket.

Bioingeniør og tillitsvalgt Ole Andreas Gresholt
- Det er lite å tape på å være organisert. Jeg ser kun fordeler, sier Ole Andreas Gresholt.

 

God bistand fra NITO

- Som tillitsvalgt har jeg hatt mye glede av støtten som NITO tilbyr, og da særlig den bistanden som advokatene i NITO gir. Hos oss er det mange eksempler på gamle arbeidskontrakter og utydelige stillingsbeskrivelser som medlemmene vil ha hjelp med.

- Det er også veldig nyttig å ha dialog med juristene om alt fra arbeidsplaner, personalsaker, rettigheter ved omstillinger, endringer og hvor grensene går for arbeidsgivers styringsrett.

- Dessuten vil jeg trekke fram at tilbudet fra NITO om skolering, er svært bra. Både prosesskursene og høgskolestudiet i HRM (Human Resource Management) og arbeidsrett har vært til stor hjelp som tillitsvalgt.

- Veldig nyttig til alt fra konflikthåndtering til direkte hjelp i forbindelse med for eksempel arbeidskontrakter.

Viktig å medvirke og kunne påvirke

Ole Andreas ble medlem i NITO under tiden som student ved NTNU. - I likhet med mange andre var min motivasjon for å bli studentmedlem hovedsakelig begrunnet i billig forsikring og andre medlemsgoder.

Ole Andreas Gresholt

  • Jobb: Bioingeniør, mastergrad i bioteknologi
  • Rolle i NITO: 100 prosent frikjøpt NITO-tillitsvalgt ved Klinikk for laboratoriemedisin og styremedlem i bedriftsgruppen ved OUS
  • Alder: 31 år
  • Bosted: Moss

Det har imidlertid endret seg over tid, til å bli orientert mot at det er viktig å medvirke og at man som ansatt har et helt annet utgangspunkt som organisert enn dersom man står utenfor.

- Det lønner seg å være NITO-medlem. Tillitsverv i NITO gir arenaer for å kunne medvirke, påvirke og få en større forståelse av arbeidsplassen og hvordan ting henger sammen.

Nå har han vært tillitsvalgt ved OUS i fire år, og har gått inn i en ny toårsperiode fram til 2023. - Det startet med at jeg ble oppfordret til å bli tillitsvalgt. Det, kombinert med et eget ønske om å være mer involvert på egen arbeidsplass utover rutineoppgavene i jobben, var utgangspunktet for å stille til valg som tillitsvalgt.

- Jeg følte at jeg hadde energi og kapasitet til å bidra ekstra, og et aktivt medlemskap i form av tillitsverv i NITO gir arenaer for å kunne medvirke, påvirke og få en større forståelse av arbeidsplassen og hvordan ting henger sammen.

Frikjøpt tillitsvalgt

- Det er mye å gjøre i perioder, særlig når det er lønnsforhandlinger og i forbindelse med avslutninger på terminer som jul og sommer. Også budsjettdrøftinger, planer, personalsaker og spørsmål om arbeidskontrakter og rettigheter som angår det enkelte medlem tar tid, forteller han.

- Jeg opplever at det er typisk å ofte måtte følge opp tillitsvalgtoppgaver etter jobb, men mitt frikjøp gir meg mye mer mulighet til å tilpasse egen tid og følge opp der man må.

- Det er jo forventninger til oss tillitsvalgte blant medlemmene, og det å ha tillitsvalgte på alle lokasjoner og andre frikjøpte tillitsvalgte er avgjørende for å kunne følge opp medlemmene skikkelig, mener han.

- Som tillitsvalgt deltar jeg i en hel del faste møter. Vi har Klinikkforum, klinikkens arbeidsmiljøutvalg, informasjonsmøter samt faste drøftingsmøter i forbindelse med budsjett. I tillegg er det også ekstraordinære ting innimellom.

- Det er mye oppfølging mot de ulike avdelingene, sier han. - Det planlegges jo også nytt sykehus, inkludert nytt forsknings- og laboratoriebygg. Der er det mange ting som må tas hensyn til innenfor de areal- og budsjettrammer som er lagt, og som direkte angår våre medlemmer.

Krevende år

I likhet med mange andre tillitsvalgte, har Gresholt opplevd det siste drøye året som krevende.

- Fra mars 2020 ble det svært hektisk som følge av koronapandemien. Da gjaldt det å få på plass avtaler og passe på at arbeidsbelastningen for de ansatte ikke ble for stor, samt ivareta driftsoppgaver og samfunnsansvar.

Han forteller at han tidlig i pandemien meldte seg til å delta i analysearbeidet på laboratoriet.

- Jeg synes det var viktig å yte mitt bidrag til å opprettholde et godt analysetilbud, og hadde min siste dag på laboratoriet i november. Da var det tilbake som fulltids tillitsvalgt igjen.

- Hele det siste året har vært krevende, med mye å forholde seg til, sier han. - Det har vært utfordringer i forhold til arbeidspress, ivaretakelse av ansatte, kohorter, omdisponeringer på sykehuset og det har også vært en utfordring at ulike grupper har hatt forskjellig forståelse av behov under koronaen.

- Koronapandemien har gjort bioingeniørene og laboratoriene mer synlige. Det er imidlertid viktig å huske på at ingeniører i sykehus også dekker en rekke andre fagfelt, profesjoner og funksjoner, som for eksempel IT-ingeniører, byggingeniører, radiografer og elektroingeniører.

- Det er mye teknologi i sykehus, og det er viktig å synliggjøre at det også finnes andre helsefaglige grupper enn sykepleiere og leger, sier han.

Godt samarbeid med ledelsen

- Heldigvis har samarbeidet med lederne på klinikken vært bra. God dialog og gjensidig respekt har ligget i bunn. Det er forståelse for at uenighet ikke betyr konflikt, og jeg føler at jeg som tillitsvalgt har fått mulighet til å si det jeg mener og at jeg har blitt lyttet til.

Tillitsvalgtes roller og oppgaver

- På sykehuset har vi lokale ledere som har mye å tenke på og oppgaver å utføre, sier han. - De får føringer fra ledelsen som må følges opp, og veldig mange av dem gjør en skikkelig god jobb. Vanskelige saker er gjerne med enkeltledere, og da handler det om å gå i dialog for å oppnå en felles forståelse for tingene som ikke fungerer.