Ordningen med Egen pensjonskonto (EPK) legger ikke bare til rette for lavere kostnader og mer pensjon for pengene, men også større frihet til å påvirke egen pensjonssparing.

De store spørsmålene som mange stiller seg er:

  • Hvilken leverandør skal jeg velge?
  • Hvor stor risiko bør jeg ta?
  • Hvilket fond bør jeg velge?

Morten Mathisen Danica.jpg

- Med NITO Egen pensjonskonto ønsker vi å tilby en robust og god pensjonsforvaltning som er tilpasset NITO-medlemmenes ulike behov og ønsker, sier Morten Mathisen (bildet). Han er investeringsdirektør i Danica Pensjon som er NITOs samarbeidspartner på pensjon. 

- Folk er forskjellige, har ulikt forhold til risiko og har ulike ønsker om hvor aktiv rolle de selv skal ha i egen pensjonssparing.

Det viktigste er å spre risiko

Det viktigste er uansett, ifølge Mathisen, at man sørger for god risikospredning.

Sammen med folketrygden er det i hovedsak pensjonsopptjening fra arbeidsgiver man skal leve av i framtida, og det er derfor viktig at man ikke legger alle eggene i én kurv, påpeker han.

- Vårt enkleste og billigste tilbud til NITOs medlemmer er et globalt indeksfond til svært lav pris.

- Ved å investere i dette fondet følger du utviklingen i de globale aksjemarkedene, både de utviklede og mer fremvoksende økonomier. Hvis du vil investere i bare aksjer, gir dette indeksfondet en god spredning av risiko, ettersom det følger utviklingen i svært mange selskaper og land, sier Mathisen.

Å spre risiko handler imidlertid ikke bare om å investere i flest mulig selskaper og land. Det handler også om å ha flere typer investeringer i sin pensjonsportefølje.

Aksjefond har høyere forventet avkastning over tid, men også høyere risiko. Renteinvesteringer har til sammenligning lavere forventet avkastning over tid, men også lavere risiko.

- Over 80 prosent av avkastningen avgjøres av hvilken risiko du tar. I innskuddspensjon har de fleste blitt tildelt en risikoprofil av sin arbeidsgiver. Vi ser at bare 5 prosent har tatt egne valg. Jeg mener at for mange dermed har for lav aksjeandel og burde tatt et mer offensivt valg for sin pensjonssparing, sier Mathisen.

Automatisk nedtrapping av risiko

Som tommelfingerregel anbefaler Mathisen en høy aksjeandel tidlig i arbeidslivet og en lavere aksjeandel senere i arbeidslivet.

Målet er å få pensjonen til å vokse når du er ung, og å opprettholde kjøpekraften når du nærmer deg pensjonsalder.

Som NITO-medlem kan du investere i pensjonsprofilene Danica Balanse og Danica Valg til sterkt rabatterte priser. Dette er såkalte kombinasjonsfond med en blanding av aksjer og renter, hvor du selv påvirker aksjeandelen. Etter hvert som du nærmer deg pensjonsalder vil risikoen automatisk reduseres, ved at aksjeandelen gradvis blir lavere.

Hvilken profil skal jeg velge?

Danica Balanse og Danica Valg har mange likheter men også noen ulikheter. 

- Danica Balanse er forvaltet indeksnært, mens Danica Valg er forvaltet aktivt. Indeksforvaltning innebærer at fondet søker å gjenskape markedets avkastning, mens aktiv forvaltning innebærer at man analyserer selskapene og velger dem man tror vil gi best avkastning i framtida. Målet er å skape bedre risikojustert avkastning for medlemmene, forklarer Mathisen.

For å gi enda bedre risikospredning og dermed øke sjansene for best mulig pensjon, har Danica Valg også flere typer investeringer enn de vanlige aksje- og renteplasseringene som man får gjennom Danica Balanse.

- Danica Valg gir stor bredde i investeringene, og dermed får pensjonen enda flere bein å stå på.

- På den defensive siden av våre investeringer, altså det som normalt er kun renteinvesteringer, har vi inkludert eiendom, som kan være for eksempel kontor- og logistikkbygg. Dette gir god inflasjonsbeskyttelse og bidrar til ytterligere spredning av risiko.

- På den offensive siden av investeringene, altså det som normalt er kun børsnoterte aksjer, har vi inkludert selskaper som ikke er børsnoterte, såkalte unoterte aksjer. Også her er målet attraktiv avkastning og ytterligere spredning av risiko.

Valutasikring gir mindre svingninger

I tillegg til at aksjer gir høyere svingninger enn renter, kan kortsiktige bevegelser i valutamarkedet også bidra til store svingninger i pensjonsbeholdningen.

Når man investerer i utenlandske verdipapirer er det nemlig slik at en sterkere krone betyr lavere pensjonsbeholdning. Tilsvarende vil en svakere krone bety at pensjonspengene vokser i verdi.

For å unngå slike svingninger er pensjonsprofilene Danica Balanse og Danica Valg valutasikret.

- Med valutasikring ønsker vi å redusere variasjoner i verdi som skyldes utviklingen i valutamarkedet. Vi mener det er fornuftig å redusere denne risikoen, slik at det kun er investeringene i seg selv som påvirker størrelsen på pensjonen. Det vanligste i fondsmarkedet, også vår åpne fondsmeny, er at fondene ikke er valutasikret. I pensjonssammenheng er det derimot mest utbredt med valutasikring, forklarer Mathisen.

Ta eierskap til din pensjon

Selv om aksjer over tid gir høyere forventet avkastning, og det normalt anbefales høy aksjeandel for arbeidstakere med mange år igjen til pensjonsalder, er Mathisen mest opptatt av at folk har eierskap til sin pensjonssparing. Dette handler ikke bare om å sikre seg best mulige betingelser, men å velge en investeringsprofil som passer godt for seg.

- Det er ikke noe galt i å velge en investeringsstrategi som har lavere forventet avkastning, hvis det er det du føler er riktig.

- Det viktigste er at du velger en strategi som står i stil til ditt syn på risiko og dine forventninger til framtida.

- Finn en investeringsstrategi du er komfortabel med, ikke tell pengene hver dag, og hold deg til strategien. Det er ofte et godt råd, avslutter Mathisen.