NITO spurte i 2016 sine medlemmer om de hadde opplevd seksuell trakassering på sin arbeidsplass. Her svarte nesten 13 prosent av kvinnene at de hadde blitt verbalt utsatt for seksuelle hentydninger eller tilrop, og fem prosent at de har blitt befølt av en overordnet eller kollega mot sin vilje.

På spørsmål om nåværende eller tidligere arbeidsplass har en seksualisert omgangsform svarte 6,5 av kvinnene bekreftende.

Når det gjelder lovverket mener nærmere én av fire kvinnelige ingeniører og teknologer at dette ikke beskytter godt nok mot seksuell trakassering.

Har plikt til å forebygge

I henhold til likestillingsloven § 23 har arbeidsgiver et lovfestet ansvar for å arbeide målrettet og planmessig for å forhindre seksuell trakassering.

- Her har arbeidsgivere en jobb å gjøre, både når det gjelder å senke terskelen for å si fra, men også til å følge opp de som sier ifra, sier advokat i NITO, Anne-Lise Mala Fredriksen.

Dette kan skje på flere måter, forklarer hun.

- Forebygging kan for eksempel være holdningskampanjer og utforming av retningslinjer. Andre tiltak kan være å organisere virksomheten annerledes, opprette internt klage- og kontrollsystem, utarbeide retningslinjer og informasjonsmateriell.

- Ledere på alle nivåer bør gjøre det klart at seksuell trakassering ikke tolereres i virksomheten og det bør opplyses om hvilke negative konsekvenser dette kan få for den som rammes og miljøet rundt.

Viktig med gode varslingsrutiner

Hvis trakasseringen først har skjedd, må arbeidsgiver håndtere dette på en god måte.

- De må bestrebe seg på å finne ut av hva som har skjedd med det formål at trakasseringen opphører.

Det støttes av president i NITO, Trond Markussen. Han oppfordrer arbeidsgivere til å ha gode rutiner både på forebygging og håndtering.

- Det viktigste er selvsagt å forebygge at dette i det hele tatt skjer. Men når det først skjer bør det være lett å si fra, både for de som utsettes for det og for de som har sett at en kollega blir utsatt for seksuell trakassering, sier Markussen. 

Arbeidstakere må også få kunnskap om hvem de skal si fra til.

- Når de først melder fra må de få god oppfølging, sakene deres må følges opp og ikke minst må det få tydelige konsekvenser for den som utsetter underordnede eller kolleger for seksuell trakassering.  

Ny lov fra januar 2018

1. januar 2018 trer ny lov om likestilling og diskriminering i kraft. Her defineres seksuell trakassering som "enhver form for uønsket seksuell oppmerksomhet som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende, ydmykende eller plagsom."

Videre står det at arbeidsgivere og ledelsen i organisasjoner og utdanningsinstitusjoner skal innenfor sitt ansvarsområde forebygge og forhindre trakassering og seksuell trakassering.

- Loven er veldig klar, men dette er et kontinuerlig arbeid som må ligge langt framme i bevisstheten hos arbeidsgivere, sier Markussen.