Glen og Tone liste.jpg
NITO-advokatene Tone Bjellaanes og Glen Starr vant fram på vegne av medlemmet. 

Ingeniøren var ansatt i Condotte, et stort, italiensk entreprenørfirma som hadde kontrakt med BaneNor om arbeid på Follobanen.

BaneNor hevet i 2018 kontrakten med Condotte med øyeblikkelig virkning. Som følge av dette mistet mange jobben. 

NITO-medlemmet inngikk en sluttavtale som ga henne fritak for arbeidsplikt og rett på lønn i oppsigelsestiden. I tillegg hadde hun krav på feriepenger. 

- Arbeidsgiver var et italiensk konsern med en norsk avdeling registrert i Norge, et såkalt NUF (Norskregistrert utenlandsk foretak). Det er spesielt tilfredsstillende å vinne fram i en slik komplisert sak, sier advokat i NITO, Tone Bjellaanes.

Lønn og feriepenger uteble

NITO-medlemmet tok kontakt med NITOs advokater da lønn og feriepenger ikke ble betalt, i strid med sluttavtalen. 

Fordi arbeidsgiveren var organisert som et NUF, var det ikke mulig å følge vanlig prosedyre med sikte på å slå arbeidsgiveren konkurs, for deretter å kunne søke om dekning fra lønnsgarantiordningen. Condotte var i tillegg innvilget konkursbeskyttelse i Italia. 

Utskipningen ble stanset

Oslo havn foto GettyImages.JPG

NITO-advokatene fikk dårlig tid. På Oslo havn sto Condottes anleggsutstyr klare for utskipning til Italia. Det var derfor fare for at Condotte kunne ta resterende midler ut av Norge.

LO hadde på vegne av sine medlemmer med utestående lønnskrav begjært såkalt arrest i Condottes eiendeler. NITO fulgte samme prosedyre. Begrepet arrest i denne sammenhengen betyr at Condottes eiendeler ble låst til Norge og at selskapet mistet disposisjonsretten over disse. 

Medlemmet fikk på denne måten en sikring for sitt lønnskrav på omtrent 300 000 kroner med pant i en rekke av Condottes eiendeler. Blant annet fikk medlemmet underpant i anleggsmaskiner som LO-medlemmene hadde fått håndpant i.

Lettet over resultatet

Ingeniøren som sammen med NITO vant fram i saken er lettet over at hun i sin tid valgte å bli NITO-medlem.

Uten NITO-medlemskapet hadde hun ikke kunnet bruke advokat i den vanskelige situasjonen hun var kommet i. 

- Jeg ble jo arbeidsledig etter at Condotte mistet oppdraget, og jeg hadde ikke hatt råd til å betale advokat fra egen lomme, sier hun. 

Hun trekker fram at hun opplevde støtte hele veien, samtidig som advokatene var ærlige med henne om mulige utfall. Det ga trygghet å ha noen som forklarte henne framdriften i saken, som var svært komplisert å forstå for en som ikke er jurist.  

Gull verdt å være NITO-medlem

- Jeg må innrømme at jeg ikke hadde trodd at jeg skulle få alt jeg hadde krav på. Jeg er veldig takknemlig for den jobben som ble gjort fra NITO sin side og at jeg endte opp med å få alt jeg hadde utestående, pluss renter. 

Medlemmet forteller at hun var usikker på hvilken hjelp hun kunne få fra NITO da hun sto på bar bakke uten jobb, siden hun var eneste NITO-medlem i Condotte. 

- Det hadde ingen betydning, jeg fikk all hjelpen jeg trengte. Det er viktig at alle NITO-medlemmer vet hvor mye medlemskapet er verdt når man kommer i en slik situasjon. Da er flere år med betalt medlemskontingent gull verdt.

Komplisert juss

- Det er et komplisert juridisk farvann når virksomheten ikke er norsk. Heldigvis konkluderte retten med at Condotte hadde tilstrekkelig tilknytning til Norge til at saken kunne behandles her. I kjennelsen la dommeren vekt på at arbeidstaker hadde utført arbeid i Norge, og at gjenstandene vi begjærte arrest i befant seg i Norge, forklarer Tone Bjellaanes. 

Det var også et spørsmål om den italienske konkursbeskyttelsen var til hinder for at medlemmet kunne få arrest. Etter norsk lov stenger norsk gjeldsforhandling for enkeltforfølgning blant annet i form av arrest. Retten fant imidlertid at utenlandsk insolvensbehandling ikke hindrer forfølgning mot debitors eiendeler i Norge.

Kun midlertidig sikring

- Men vi var ennå ikke i mål. En arrest er kun en midlertidig sikring av et krav som forhindrer skyldneren i å disponere over midlene det er tatt arrest i. Det var derfor avgjørende å skaffe medlemmet pant med så høy prioritet som mulig i Condottes eiendeler. Condotte hadde mange kreditorer, og dermed hadde medlemmet «hard konkurranse» av andre. Vi måtte derfor begjære utlegg i eiendelene det var tatt arrest i, sier Bjellaanes. 

Selve inndrivelsen viste seg å ta lengre tid enn antatt, da det var mange kreditorer om beinet. Men i  desember 2019 kom gladmeldingen fra Namsfogden om at tvangssalg hadde blitt gjennomført.

Medlemmet fikk fullt oppgjør på rundt 330.000 kroner, med forsinkelsesrenter. 

Lettet da pengene kom på kontoen

- Også NITO-advokat Glen Starr bisto i forbindelse med inndrivelsen av kravet. Både vi advokatene som var involvert og medlemmet var glade og lettet da pengene sto på kontoen, forteller NITO-advokaten.