NITO er ingeniørenes og teknologenes viktigste stemme og organiserer over 95.000 medlemmer i alle avtaleområder. NITO er den største ingeniør- og teknologorganisasjonen i Norge. I en tid med synkende oppslutning om fagforeninger, vokser NITO.  
 
- Det er viktig at arbeidstakerne slutter opp om fagorganisasjonene, både for egen trygghet og for å bevare det trepartssamarbeidet den norske arbeidslivsmodellen bygger på, sier advokat Anne-Lise Mala- Fredriksen. Hun representerer NITO i den europeiske organisasjonen IndustriALL sin avtalekomite. Denne komiteen jobber med kollektive avtaleforhandlinger og arbeidslivslovgivning i Europa. 

Anne Lise Mala-Fredriksen foto Christine Gulbrandsen.JPG
NITO-advokat Anne-Lise Mala-Fredriksen representerer NITO i den europeiske organisasjonen IndustriALL. Foto: Christine Gulbrandsen.

- Fagbevegelsen har vært helt avgjørende i utviklingen av Norges gode velferdstilbud og trygge rammer i arbeidslivet. Gjennom forhandlinger har partene sammen utviklet rettigheter som de fleste nordmenn i dag tar for gitt.  

- Norge har på mange måter gått foran. Vi blir stadig påminnet om forskjellene til land i andre deler av verden, men de er også en påminnelse for hva vi har kjempet for her og at vi ikke kan la de være selvsagte. “Together at work” er en kampanje som har rullet på Facebook og på andre plattformer i en rekke europeiske land vinteren 2020. Den setter søkelys på hvordan virksomheter gjennom fagforeninger har blitt en bedre arbeidsplass for alle ansatte.  
 
- Fagforeningene har en avgjørende rolle for bedre arbeidsvilkår og bedre arbeidsforhold ikke bare i Norge, men også i Europa og andre deler av verden. Kampanjen viser eksempler fra land som ligger nær oss og er en viktig påminnelse, sier Mala-Fredriksen.  
 
- Men kampanjen er også en inspirasjon til oss her i Norge til å fortsatt stå vakt og både befeste arbeidstakernes rettigheter men også sikre flere rettigheter og rettferdig behandling på arbeidsplassen. Kampanjen understeker viktigheten av å være fagorganisert. 
 
Mala-Fredriksen oppfordrer nordmenn til å ta en titt på flere av videoene i kampanjen.   

Rettigheter må sikres på en god måte 

- Historisk for Norge ser vi at flere av rettighetene har blitt lovfestet, og gjelder nå hele befolkningen uavhengig av om man er organisert eller ikke. Flere av arbeidsmiljølovens vernebestemmelser har bakgrunn fra tariffavtaler.  
 
- Mange rettigheter er tariffestet. Det betyr at tariffavtalene som NITO og andre fagforeninger forhandler fram på vegne av medlemmene, gir bedre rettigheter enn det som står i loven, forklarer hun.  

Kanskje lett å glemme – takk for fem ukers ferie 

- Mange tariffbestemmelser er så innarbeidet, at det er lett å glemme at det er fagbevegelsen som har framforhandlet disse. Ett eksempel på dette er retten til fem ukers ferie, som gir ansatte en ekstra ferieuke utover ferielovens bestemmelser.  
 
- Den norske modellen er sentral for hvordan spillereglene i arbeidslivet har utviklet seg gjennom 120 år. Modellen innebærer at det er et etablert og formalisert samarbeid mellom partene i arbeidslivet og de politiske myndigheter. Modellen omtales også som «trepartssamarbeidet». Hvordan forholdet mellom arbeidstaker- og arbeidsgiversiden er og blir regulert, er partenes ansvar, men dette må skje innenfor et rammeverk som i tillegg til kollektive avtaler, består av lovverk. Dette gjelder både forhandlinger om konkrete rettigheter, medbestemmelse samt hvordan partene skal løse uenighet og konflikter, sier Mala-Fredriksen.

NITO er en sterk påvirker 

- Samarbeidet har skapt forutsigbarhet ved at partene er i jevnlig dialog, noe som gjennom år har utviklet seg til et tillitsbasert samarbeid. Tillitsvalgte er derfor vel anerkjente i norsk arbeidsliv og med NITOs mange tillitsvalgte har vi en sterk stemme og stor påvirkning på den enkelte arbeidsplass i Norge, sier Mala-Fredriksen.  

Fortsatt jobb å gjøre 

- Til tross for dette, er det fortsatt lønnsforskjeller mellom kvinner og menn i Norge. På landsbasis er kvinners gjennomsnittlige månedslønn for kvinner 87 prosent av mennenes lønn. Mye av denne forskjellen kan forklares ved at arbeidsmarkedet er kjønnsdelt; noe som betyr at kvinner og menn jobber i ulike næringer og i ulike yrker.  

Lønnsforskjeller må elimineres 

- Lønnsforskjellene mellom kvinner og menn skyldes ikke at kvinner har lavere utdanning enn menn; tvert imot er det en høyere andel kvinner enn menn som tar høyere utdanning. Det er derfor grunn til å tro at det er en kjønnsbegrunnet forskjell i lønn for menn og kvinner. I NITO er lønnsforskjeller mellom kvinner og menn mindre enn gjennomsnittet ellers i arbeidslivet, men NITO slår seg ikke til ro med dette og mener at disse forskjellene bør elimineres, sier Mala-Fredriksen.

Se tallene: Kvinnedagen 8. mars: Fortsatt ulikhet i lønn

- Disse lønnsforskjellene mellom menn og kvinner viser at fagorganisasjoner fortsatt har en vei å gå i arbeidet for å viske ut lønnsforskjeller mellom kjønnene. 
 
- Vår norske modell er avhengig av at mange medlemmer går sammen, slik at fagforeningene har en sterk stemme når det skal forhandles lønn og arbeidsvilkår. Jo flere som er organisert, jo sterkere er vi. NITO har sterk tro på at trepartssamarbeidet vil fortsette å bygge styrke og makt for arbeidstakerne på norske arbeidsplasser. Er du som leser dette ikke organisert, så bør du sterkt vurdere det. Har du en teknologisk utdannelse, jobber som ingeniør, så er det NITO du skal velge.