Samordning av telletidspunktene vil gjøre det lettere å sammenlikne lønnsnivå mellom de ulike sektorene som NITO organiserer.

Tidligere har privat sektor hatt telletidspunkt 1. oktober, og offentlig sektor, 1. januar, men rapporterte lønnsdata har vært rapportert for samme år. 

Endringen vil altså medføre at offentlig sektor vil ha to innsamlinger for 2021, og at det blir et brudd i statistikken.

Vi vil når statistikken foreligger komme tilbake til hvordan du skal løse dette.

Rapporter lønn

 • Telletidspunkt: Vi teller medlemmenes lønn på et gitt tidspunkt. I NITO har vi valgt 1. oktober. Den lønna du hadde på denne datoen rapporterer du til oss.

  Hva med lønnsøkning som etterbetales?
  Eksempel: Du får 30. oktober vite at du har fått en lønnsøkning og at denne har tilbakevirkende kraft fra 1. juni. Når NITO starter innsamlingen av lønnsdata 1. oktober vet du altså ikke resultatet fra årets lønnsoppgjør. Da venter du til du har fått resultatet og rapporterer da hva som var din lønn per 1. oktober, med det tillegget du fikk fra juni.

 • Virkningsdato er den datoen den nye lønna di trer i kraft. Du kan ha hatt lønnsforhandlinger i juni i et år, mens den nye lønna har virkning fra 1. april samme år. Da er 1. april virkningsdato.

 • Årslønn: Er månedslønn ganget med tolv.

 • Lønn: Både grunnlønn og faste tillegg teller med i det vi omtaler som lønn. Bonus eller resultatlønn teller ikke med.

 • Faste tillegg: Er tillegg til grunnlønn som betales for utført arbeid, for eksempel vaktgodtgjørelse. Variabel overtid og fri bil regnes ikke inn i faste tillegg når du rapporterer lønn til NITOs lønnsstatistikk.

 • Bonus: En bonus er ofte knyttet opp mot et økonomisk resultat, fortjeneste eller produksjonsmål. Kan være en prosentvis andel eller som en fastsatt sum.

  I privat avtaleområde regnes ikke bonus med i lønna når du rapporterer lønn til NITOs lønnsstatistikk. Bonus rapporteres separat i innsamlingen.

  For medlemmer i kommune, Samfunnsbedriftene Energi og Spekter utenom helseforetakene inkluderes bonus i lønna når du rapporterer til NITOs lønnsstatistikk.

  Medlemmer i staten og Spekter helse rapporterer ikke bonus til NITOs lønnsstatistikk.