Gå til innhold
Organisasjon

Program på NITO Kongressen 2018

Tips til kongressdeltakere: Lagre denne siden på hjem-skjermen på mobiltelefonen, så har du programmet alltid lett tilgjengelig.

Fredag 26. oktober

11:00 Åpning og konstituering
Trond Markussen og konferansier Haddy Nije blir introdusert.

Konstitueringen er det første som skjer under kongressen. Hensikten med konstitueringen er at den skal sikre at kongressen får de nødvendige rammer og kjøreregler. Under konstitueringen blir møtet åpnet, stemmer for ikke oppmøtte delegater fordeles og det blir blant annet valg av ordstyrere og redaksjonskomiteer, godkjenning av innkalling, saksliste og dagsorden m.m.

12:00 Stjerner i øynene
Her møter vi Erik Tandberg, en norsk sivilingeniør og romfartsekspert. Tandberg ble landskjent da han sammen med NRK-journalisten Jan P. Jansen kommenterte månelandingen til Apollo 11 på NRK i 1969. Tandberg ser framover og bakover.

Oda Kristine Grifftun studerer energi og miljø i bygg på OsloMet, siste år på master, og forteller om betydningen av et opphold på NASA.

12:25 Ingeniørene og FNs bærekraftsmål
Statsminister Erna Solberg vil delta i en panelsamtale sammen med NITOs president Trond Markussen og direktør for FNs kontor for prosjekttjenester, Grete Faremo. Her vil de diskutere ingeniørenes rolle i å oppfylle FNs bærekraftsmål. Konferansier Haddy leder samtalen.

Kistefossdammen barnehage er en miljøbarnehage i Asker, barna på avdelingen Fyrbøtern vil ønske panelsamtalens og kongressens deltakere velkommen.

13:10 Lunsj

14:00 Hovedstyrets strategiregnskap 2015-2018 (sak 03)
Strategiregnskapet for 2015-2018 er en beskrivelse av hva som har foregått i NITO gjennom virkeperioden fra NITO Kongressen i oktober 2015 og fram til og med første halvår 2018.

Strategiregnskapet belyser erfaringer i kongressperioden og skal gi svar på om de målene som ble fastlagt i handlingsplanene i perioden har blitt oppnådd. Årsrapportene i perioden og evalueringene av handlingsplanene med de årlige målene ligger til grunn for strategiregnskapet.

14:50 Studentenes stemmerett – forslag og vedtak (sak 02)
Kongressen 2015 besluttet at stemmerett for studentene skulle utredes i perioden fram til NITO Kongressen i 2018. Forslaget som foreligger må vedtas eller forkastes i den formen det foreligger. Dersom kongressen vedtar forslaget, vil det gi studentene stemmerett for de kommende saker på inneværende kongress.

15:10 Strategiske målområder neste kongressperiode (sak 06)
Kongressen skal iht. lov for NITO fastsette organisasjonens overordnede strategier. Dette innebærer at kongressen skal beslutte visjon, formål og strategiske målområder inklusiv strategiske mål.

15:40 Pause og innsjekk hotellet

16:25 Valgkomiteens innstilling (sak 04)
Valgkomitéen skal innstille på alle valgbare verv som velges av kongressen i tillegg til utvalg og/eller grupper nedsatt av kongressen. Valgkomiteen vil informere om valgene, og redegjøre for sin innstilling på kongressens dag 1. Deretter vil kandidater, både innstilte og eventuelle benkeforslag, til NITOs hovedstyre få anledning til å holde en valgpresentasjon.

17:50 Lønnspolitiske prinsipper (sak 05)
NITO har en lønnspolitikk bestående av et overordnet mål, lønnspolitiske prinsipper og noen prinsipielle avklaringer. Kongressen skal vedta NITOs lønnspolitikk for årene 2018-2021.

18:35 Avslutning dag 1
Det gis praktiske opplysninger for kveldens middag og morgendagens program.

20:00 Middag på Quality Hotel Expo – i restauranten

Lørdag 27. oktober

8:30 Åpning dag 2
Praktisk informasjon om dagens program.

8:35 Politikk neste periode: Panelsamtale
Hva må til for at ingeniørene skal være med og forme sin og alles framtid?

Det debatteres stadig blant annet om hvordan kunstig intelligens, droneteknologi, big data vil forme vår framtid. Dette er teknologier som ingeniører og teknologer er med på å utvikle. Hvordan vil den teknologiske utviklingen påvirke arbeidslivet gjennom kompetansekrav, arbeidsmetodikk og tilknytningsformer framover?

I panelet:

  • Jan Christian Vestre, Vestre industrier
  • Bo Dahlbom, professor i IT ved Gøteborgs universitet
  • Heidi Nordby Lunde, arbeids- og sosialpolitisk talskvinne for Høyre
  • Torstein Tvedt Solberg, stortingsrepresentant Kunnskaps- og forskningskomiteen, Ap

Ordstyrer: Erik Aasheim

10:00 NITOs politikk neste periode – paneldebatt (sak 07)
NITOs politikk på de prioriterte områdene skal vedtas på NITO Kongressen. I denne bolken presenteres Hovedstyrets forslag til oppdatert politikk, og det åpnes opp for debatt og innkomne forslag. Deretter kommenterer/oppsummerer lederne for de respektive redaksjonskomiteene debatten på de ulike områdene. Redaksjonskomiteene trer sammen etter debatten.

10:20 Pause

10:35 NITOs politikk neste periode – paneldebatt forts. (sak 07)

12:15 Hederstegn og æresmedlemmer (sak 10)
Iht. lov for NITO Særlig fortjente kan kongressen, etter innstilling fra et avdelingsstyre og et enstemmig hovedstyre eller fra et enstemmig hovedstyre, utnevne æresmedlemmer. Forslag til hederstegn og æresmedlemmer legges fram under denne saken for beslutning på NITO Kongressen. Utdelingen av selve hederstegnene og æresmedlemskap vil skje under festmiddagen.

12:45 Lunsj

13:45 Organisatoriske prinsipper/Lov for NITO (sak 11)
Innunder sak 11 skal NITO Kongressen behandle sak 11a) Organisatoriske prinsipper og sak 11b) Ny lov for NITO.

16:15 Pause

16:45 Politiske uttalelser – diskusjon (sak 08)
NITO skal vedta dagsaktuelle politiske uttalelser. En representant fra Hovedstyret legger fram Hovedstyrets forslag. Deretter blir det debatt og mulighet til å fremme forslag.

17:45 Avslutning
Praktiske opplysninger om kveldens festmiddag og morgendagens program.

19:30 Avgang fra hotellet til The Local
Deltakere på festmiddagen møter opp i foajeen, og går samlet over til The Local. Det vil være musikkinnslag på veien over og det tar ca fem minutter å gå.

20:00 Festmiddag på The Local
Det serves aperitiff og mens den nytes blir det kåseri: "Den geometriske visjon", en kulturhistorisk reise fra antikken via renessansen til vår egen tid, belyst av fire geometriske kunstverk. Hvordan henger grekernes matematiske tenkning sammen med ideene om demokrati og frihet? Hvordan henger Keplerstjernen på Gardermoen sammen med renessansehumanistenes tanker om en universell fred? Kan linjene i Leonardo da Vincis bro, også bli en bro til framtida? Med humor, anekdoter og fortellerglede vil Eimund Sand avdekke sammenhengene mellom kunst, vitenskap og humanisme.

Det serveres treretters middag og vil blir taler og utdeling av hederstegn/æresmedlemmer, samt et lite musikkinnslag. Etter middagen blir det dans.

Søndag 28. oktober

09:00 Oppstart
Praktisk om dagens program.

09:15 Rapport fra kritisk revisjon (sak 13)
Kritisk revisjon er kongressens kontrollorgan, og er medlemmenes garanti for at organisasjonens midler anvendes på en hensiktsmessig måte for å nå kongressens mål. Kritisk revisjon har til hovedoppgave å kontrollere hovedstyrets og avdelingenes oppfølging av kongressens og ledermøtets vedtak. Og får fortløpende tilsendt hovedstyrets og avdelingenes vedtak. De har adgang til alle dokumenter de måtte ønske for å kunne gjennomføre sine kontrolltiltak.

09:35 Rapport fra etisk råd (sak 14)
Etisk råd forvalter NITOs etiske retningslinjer, behandler klagesaker over medlemmenes overtredelse av de etiske retningslinjene og fremmer forslag om eventuelle sanksjoner til Hovedstyret i form av påtale/advarsel, eventuelt eksklusjon i hht Lov for NITO § 9.6.1 Et vedtak i Hovedstyret kan ankes inn for Kongressen.

Videre gir etisk råd medlemmene råd og veiledning i yrkesetiske spørsmål. I tillegg er de Hovedstyrets rådgivende organ i yrkesetiske spørsmål.

09:50 Endringer i NITOs etiske retningslinjer (sak 12)

Etisk råd har gjennomgått NITO Etiske retningslinjer i lys av de siste årenes
teknologiutvikling preget av digitalisering, bruk av big data og utviklingen av kunstig intelligens, samt avsløringer om trakassering og maktmisbruk i kjølvannet av «Metoo»-kampanjen. På denne bakgrunn legger Etisk Råd fram forslag til endringer i nåværende retningslinjer.

10:25 Pause med utsjekk fra hotellet

11:00 Politikk neste periode – vedtak (sak 07)
Her vil lederne av de seks redaksjonskomiteene legge fram forslag til NITOs politikk. Deretter vedtak.

12:10 Politiske uttalelser – vedtak (sak 08)

Lederen av redaksjonskomiteen vil legge fram redaksjonskomiteenes forslag til innstilling. Deretter votering og vedtak.

12:40 Lunsj

13:40 Budsjettrammer og kontingenstruktur (sak 09a og b)
I henhold til NITOs lov er det NITO Kongressen som fastsetter kontingentstruktur og budsjettrammer for kommende periode. Det vil bli en innledning til sakene, deretter diskusjon og så votering.

14:30 Valg
I henhold til Lov for NITO skal NITO Kongressen velge president, visepresident og medlemmer i Hovedstyret. Videre skal kongressen velge representanter inn i kongressens komiteer; etisk råd, kritisk revisjon, lovkomiteen og valgkomiteen. Kongressen skal også beslutte statsautorisert revisor.

15:35 Presidenten overtar
Kongressen avsluttes av den nyvalgte presidenten som takker av delegater og sekretariatet. Det gis videre praktiske opplysninger om bussen til Gardermoen, og hvor det nye hovedstyret skal møtes.

15:45 Slutt

16:00 Bussavgang til Gardermoen
Avgang fra hovedinngangen presis kl. 16.

NITO Kongressen 2018

Publisert: Sist oppdatert: