Gå til innhold
Organisasjon

Årsmøter i NITOs lokalavdelinger

Årsmøtet er en mulighetsarena der du som medlem kan påvirke NITOs politikk og hvilke saker som settes på agendaen, og i tillegg velge tillitsvalgte som skal lede avdelingen fremover.

Årsmøtet er avdelingens øverste organ, og avholdes hvert år innen utgangen av mars. Du kan som medlem enten la deg representere av bedriftsgruppen din eller du kan møte selv.

Frister, varsel, forslag og innkalling

 • 4 uker før - varsel om årsmøtet via e-post
 • 3 uker før - frist for å sende inn forslag til behandling
 • 14 dager før - innkalling med saksliste og sakspapirer bekjentgjøres elektronisk

Årsmøtets oppgaver

 • godkjenne årsberetning
 • godkjenne regnskap, herunder beretning fra kritiske revisorer
 • behandle innkomne saker
 • behandle forslag til mål og handlingsplan for inneværende år
 • vedta budsjett for inneværende år
 • fastsette fordeling av godtgjørelse til styret og eventuelle andre tillitsvalgte
 • fastsette hvordan og hvor valg eller oppnevning av delegater til sentrale avtalekonferanser (SAK) skal skje
 • velge styre, representanter til kongress og ledermøte, samt valgkomité

Stemmerett

 • representanter fra bedriftsgruppene kan møte med antall stemmer tilsvarende antall medlemmer registrert i avdelingen per 1. januar
 • alle avdelingens medlemmer har rett til å møte (med eller uten personlig stemme)
 • medlemmer i en bedriftsgruppe som ønsker å delta for å avgi personlig stemme, må selv melde fra om dette til bedriftsgruppen.

Andre deltakere - med talerett, men uten forslags- og stemmerett

 • Studentmedlemmer med tillitsverv i NITO Studentene
 • Tillitsvalgte som ikke tilhører avdelingen
 • NITO-ansatte