Gå til innhold
Organisasjon

Etikk i NITO

NITOs etiske retningslinjer skal ligge til grunn for NITO-medlemmers yrkesutøvelse, uavhengig av hvor man utøver sitt virke.

 

Plakat NITOs etiske retningslinjer

NITOs etikkhefte - Etikk for ingeniører og teknologer

NITOs etiske retningslinjer

De prinsippene og holdningene som er nedfelt i retningslinjene forutsettes også lagt til grunn for alt tillitsvalgtarbeid i NITO.

Respekt og likeverd

NITOs medlemmer skal vise respekt for kolleger og samarbeidspartnere uavhengig av kjønn, livssituasjon, kultur og etnisk opprinnelse.

Dette innebærer å:

 • vise respekt for menneskets iboende verdighet
 • respektere tradisjoner og kulturelle verdier
 • ha respekt for andres fag- og ansvarsområde og gi anerkjennelse for deres arbeid
 • bidra til et godt arbeidsmiljø gjennom åpenhet, ærlighet og utvist toleranse

Faglig integritet

NITOs medlemmer skal vedkjenne seg sitt faglige ansvar og utføre sitt arbeid i henhold til anerkjente kvalitetsnormer.

Dette innebærer å:

 • ajourføre og videreutvikle egen kompetanse for å sikre kvaliteten i profesjonsutøvelsen
 • utføre pålagte oppgaver på en faglig forsvarlig måte
 • dele sin kunnskap med kolleger slik at resultatet blir best mulig
 • gi anbefalinger og velge faglige løsninger med fokus på kundens behov
 • være årvåken overfor de etiske sidene ved arbeidet som utføres
 • opptre lojalt overfor arbeidsgiver så lenge det samsvarer med våre etiske retningslinjer
 • avklare forhold som kan påvirke egen habilitet, med dem det kan ha betydning for
 • unngå forhold som kan påvirke egen objektivitet i relasjon til kunder og leverandører

Samfunnsansvar

NITOs medlemmer skal vise respekt for samspillet mellom teknologi og menneskelige verdier og bidra til åpenhet om konsekvenser av teknologiske løsninger for miljø og enkeltindivid.

Dette innebærer å:

 • arbeide for å utvikle tekniske løsninger som vektlegger forholdet til natur, miljø og enkeltindivid
 • bidra til teknologiske løsninger som styrker utviklingen og sikrer våre felles ressurser
 • synliggjøre miljømessige konsekvenser av valgte teknologiske løsninger
 • bidra med egen kompetanse i samfunnsdebatten i spørsmål knyttet til naturvitenskap og teknologi

NITOs plakat for å forebygge og varsle om kritikkverdige forhold i tillitsvalgtsystemet

Retningslinjer for varsling i NITO

Publisert: Sist oppdatert: