Gå til innhold
Organisasjon

Tariffutvalgene

Hovedstyret oppretter tariffutvalg (tidligere kalt sentrale forhandlingsutvalg) for de områder hvor NITO har inngått eller er i ferd med å inngå sentrale tariffavtaler med landsdekkende arbeidsgiverorganisasjoner.

Hovedstyret vedtok i mai 2017 å omdøpe de sentrale forhandlingsutvalgene og de lokale avtaleutvalgene slik at disse nå har fått nye betegnelser. Forhandlingsutvalgene (FU) betegnes heretter tariffutvalg, og navngis på følgende måte: NITO Privat, NITO Kommune osv.

Tariffutvalgenes oppgaver er rettet mot sentrale forhandlinger, konfliktberedskap, evaluering lokale forhandlinger, planlegging og gjennomføring av tariffkonferanser.

De jobber også med tillitsvalgtopplæring og OU-midler, samt råd og koordineringsoppgaver for Hovedstyret og sekretariatet. For å sikre felles informasjon og opplæring i NITOs lønnspolitikk, har de også ansvar for å utarbeide felles informasjon/program som skal benyttes på de lokale tariffkonferansene i tillegg til lokale tilpasninger.

 
NITO Kommune 

Leder:
 


95330969

 

90361706

99506770

92047686

  

92655592

92417480

Vara:95900136
90246898
98217679 

Kontaktperson i NITOs sekretariat:
Ingar Otto Drågen

 

 

 
NITO KS Energi 

Leder:

 
91827245 

  

95288430

91397579

Vara:

 


99287119
90893288

Kontaktperson i NITOs sekretariat:
Per Ole Hansen

 

 

 
NITO Privat 

Leder:


91152544

 

48244418

99562659

90039390

91604600

90934509

47257819

Vara:90067776
98288042
41460473

Kontaktperson i NITOs sekretariat:

 99729805

 

 
NITO Stat 

Leder:


90972688

91758068

99208271

41639808

90890164

92249989

Vara:
95286982
93483983
98039608
90746375

Kontaktperson i NITOs sekretariat: 
Knut Aarbakke

 

 

 
NITO Spekter 

Leder:


99351110

41270911

90981960

92490658

41320870

91702439

Vara område 1 - 9:

Vara område 10 + 4:


90527012

41363323

Kontaktperson i NITOs sekretariat:
Christoffer Hjelde

 
Publisert: Sist oppdatert: