Gå til innhold
Organisasjon

Pensjonist?

NITO Pensjonistene betaler kun ti prosent av ordinær kontingent, årlig. Medlemmer over 80 år er fritatt for å betale kontingent.

Alle NITO-medlemmer som har forlatt det yrkesaktive arbeidsliv blir en del av det sosiale felleskapet til NITO Pensjonistene. 

Ønsker du å å ta del i NITOs tilbud til pensjonister? Send eller ring oss på 22053500 når du går av med pensjon.

Vi oppfordrer deg til å registrere ny e-postadresse dersom du tidligere har hatt en jobb-adresse registrert. Du får aktuell informasjon og invitasjon til ulike arrangementer.

Hovedstyret ønsker, og legger vekt på, å tilrettelegge for at NITOs pensjonistmedlemmer møtes til aktiviteter og deltar på medlemstilbud i de lokalavdelingene de tilhører.

Medlemsfordeler for NITO-pensjonistene

Som NITO-pensjonist har du stort sett de samme fordeler som et yrkesaktivt medlem. Blant annet kan du som NITO-pensjonist møte på avdelingenes årsmøte med stemmerett.

Avdelingens pensjonistutvalg gir pensjonistmedlemmer ulike medlemstilbud, slik som medlemsmøter, temamøter og sosiale aktiviteter.

Av andre fordeler kan nevnes; èn time gratis advokathjelp, gunstige forsikringsordninger, Teknisk Ukeblad og NITOs medlemsmagasin Ingeniørenes stemme.

Betaler du for mye?

Benytter du alle medlemsfordelene du har på bank og forsikring? Her kan det være penger å spare.

Dine medlemsfordeler på bank og forsikring

Som en av over 12.000 andre NITO-pensjonister vil NITO både sentralt og lokalt gi deg et tilbud som kan være til glede og nytte i din pensjonisttilværelse.

Hva koster det å være medlem? Se oversikt på kontingentsatser

NITO Pensjonistenes Utvalg (NPU)

NITOs hovedstyre har nedsatt et eget utvalg for å arbeide for pensjonistene. Dette utvalget har følgende mandat:

  1. NPU skal være et koordinerende og rådgivende organ for avdelingenes pensjonistutvalg.
  2. NPU skal være hovedstyrets aktive lyttepost for de strømninger og tanker som gjør seg gjeldende blant pensjonistmedlemmene.
  3. NPU er hovedstyrets rådgivende organ i saker av pensjonistpolitisk karakter.
  4. NPU skal utøve sin virksomhet innenfor rammen av NITOs vedtatte strategier i samsvar med NITOs verdigrunnlag.

Utvalget består av:

  • Rolf Hauge (leder), NITO Oslo og Akershus –
  • Hugo Nygård, NITO Nordland –
  • Karl-Sverre Trollnes, NITO Hedmark –

Utvalget kan også nås ved henvendelse til 

Hvilke saker jobber NPU med?

Se referater/notater fra NITO-pensjonistenes utvalg (Krever pålogging)

Avdelingenes pensjonistgrupper

I samråd med pensjonistgruppen vil avdelingsstyret nedsette et eget lokalt Pensjonistutvalg (PU). Dette utvalget skal selv stå for alle tilbud/aktiviteter lokalt og får tilført midler fra avdelingen.

Det er viktig at pensjonistgruppen og PU-gruppen er forankret i avdelingens avdelingsstyre ved at avdelingsstyret oppnevner leder og medlemmer til PUs styre.

PUs styre består av tre til fem medlemmer, med to års funksjonstid, og det skal sørges for god kontinuitet ved at ikke alle styremedlemmene skiftes ut samtidig.

Leder av PU møter på avdelingens styremøter når det er saker som angår pensjonistene og ellers etter avtale med avdelingsstyret. Da stiller PU-leder med tale- og forslagsrett, men uten stemmerett. Avdelingsstyret kan også utpeke ett av styremedlemmene til å være kontaktperson overfor PU.

På samme måte som de øvrige grupperingene i avdelingen, må pensjonistutvalget utarbeide aktivitetsplan og budsjett for det kommende år. Aktivitetene tar utgangspunkt i NITOs vedtatte strategier, årlige mål og aktiviteter, for eksempel i form av temamøter.

Som fullverdige medlemmer av avdelingen har pensjonistene anledning til å delta på alle de arrangementer og kurs som avdelingen arrangerer, også avdelingens årsmøte.

Du kan finne mer om din avdelings pensjonistutvalg og lokale aktiviteter ved å gå inn på nettsiden til din lokale avdeling.

Se NITOs politikk

Aktuelle saker fra NITO