Gå til innhold
Organisasjon

NITOs etiske retningslinjer

NITOs etiske retningslinjer skal ligge til grunn for NITO-medlemmers yrkesutøvelse, uavhengig av hvor man utøver sitt virke.

Retningslinjene ble sist revidert av NITO Kongressen i oktober 2018.

Innledning

NITOs etiske retningslinjer skal ligge til grunn for all yrkesutøvelse, uavhengig av hvor man utøver sitt virke. De prinsippene og holdningene som er nedfelt i retningslinjene gjelder også for arbeid og aktiviteter i NITOs regi.

Respekt og likeverd

NITOs medlemmer og ansatte skal vise respekt for kolleger og samarbeidspartnere uavhengig av kjønn, livssituasjon, kultur, livssyn, legning og etnisk opprinnelse.

Dette innebærer å:

 • vise respekt for menneskets iboende verdighet
 • bidra til et godt arbeidsmiljø gjennom åpenhet, ærlighet og aksept
 • ha respekt for andres fag- og ansvarsområde og gi anerkjennelse for deres arbeid
 • søke å forstå bakgrunnen for tradisjoner og ulike verdisyn
 • være bevisst på roller og makt som følger av ulike posisjoner
 • agere, og melde fra om trakassering og maktmisbruk

Faglig integritet

NITOs medlemmer og ansatte skal vedkjenne seg sitt faglige ansvar og utføre sitt arbeid i henhold til anerkjente kvalitetsnormer.

Dette innebærer å:

 • ajourføre og videreutvikle egen kompetanse
 • utføre pålagte oppgaver på en faglig forsvarlig måte
 • dele sin kunnskap og innsikt med kolleger og samarbeidspartnere
 • gi anbefalinger og velge faglige løsninger med fokus på mottakerens reelle behov
 • avklare forhold som kan påvirke egen habilitet, med dem det kan ha betydning for
 • unngå forhold som kan påvirke egen objektivitet i relasjon til mottakere og leverandører
 • ta åpne og bevisste valg når eget arbeid byr på etiske utfordringer
 • oppfordre arbeidsgiver og kolleger til refleksjon når utvikling av produkter og tjenester kan åpne for vesentlige endringer for individ eller samfunn
 • opptre lojalt overfor arbeidsgiver så lenge det samsvarer med våre etiske retningslinjer

Samfunnsansvar

NITOs medlemmer og ansatte skal vise respekt for samspillet mellom teknologi og menneskelige verdier, samt bidra til åpenhet om konsekvenser av teknologiske løsninger.

Dette innebærer å:

 • reflektere over og bidra til åpenhet om konsekvensene av eget arbeid, og de produkter/tjenester som utvikles/leveres
 • bidra til åpenhet om utvikling og bruk av automatiserte beslutningsprosesser
 • bidra til teknologiske løsninger som sikrer bærekraftig utvikling og våre felles ressurser
 • synliggjøre konsekvenser av ny teknologi og valgte teknologiske løsninger for enkeltindivid, natur, miljø og klima
 • bidra med egen kompetanse i samfunnsdebatten i spørsmål knyttet til naturvitenskap og teknologi

NITOs Etikkhefte

NITOs etikkomite har laget et temahefte om etikk, der det inviteres til refleksjon.

Kollegaen din har meldt fra om sykdom, men skriver samtidig på Facebook om dagens treningsøkt og hvor bra livet er. Etiske dilemmaer kan være vanskelig. NITOs hefte om etikk inviterer til refleksjon og gir deg noen verktøy.

Vanskelige situasjoner

Har du noen gang lurt på hvordan du skal opptre i en gitt situasjon?

Hva er det klokeste valget, og hvordan skal du kunne ta den beste beslutningen?

Det kan finnes flere løsninger

Etikken gir oss verken anbefalinger eller pålegg. Den gir oss i stedet praktiske verktøy til å skille mellom gode og dårlige begrunnelser, og dermed kunne ta kloke beslutninger.

Etikk er å tenke systematisk gjennom problemstillinger og vurdere ulike løsningsalternativer.

NITOs etikkhefte kan gi inspirasjon og metoder til å gå løs på etiske problemstillinger.

NITOs etikkhefte: Etikk for ingeniører og teknologer 2019

NITOs etikkplakat_2019

Retningslinjer for varsling i NITO

Spennende kurs for etikkinteresserte

Det arrangeres årlig et spennende og aktuelt kurs i etikk som en del av NITOs tillitsvalgtopplæring.

Inspirerende forelesere kjent fra samfunnsdebatten er med på å gjøre kurset aktuelt og relevant for deltakerne. Kurset har fått veldig gode tilbakemeldinger og er åpent for alle medlemmer. Kurset finnes i NITOs kursoversikt.

Publisert: Sist oppdatert: