Gå til innhold
Mennesker rundt bord. Foto: Tom Haga
Organisasjon

Hvorfor er etikk viktig for medlemmer, tillitsvalgte og ansatte i NITO?

Har du noen gang lurt på hvordan du skal opptre i utfordrende situasjoner? Hva som er det klokeste valget, og hvordan du skal kunne ta den beste beslutningen? I det daglige møter vi situasjoner som kan utfordrer oss med tanke på hvilke handlingsalternativ vi skal velge.

Etiske dilemmaer

 • Du jobber med et stort prosjekt der din oppgave er å levere en løsning som minimaliserer de miljømessige konsekvensene. Sjefen din pålegger deg å endre løsningen slik at den blir billigere. Det gir en vesentlig dårligere løsning for miljøet, men gir en bedre inntjening i prosjektet.

  Hvordan vil du håndtere situasjonen?   

 • Du blir invitert i 50-års dagen til en god samarbeidspartner og leverandør fordi vedkommende setter pris på deg. 

  Hvilke vurderinger bør du gjøre før du svarer på invitasjonen?
 • Du opplever at en god kamerat og kollega som har fortalt deg at hun er alvorlig syk, til stadighet er så sur og vrien på jobb at det går ut over arbeidsmiljøet.

  Hva gjør du?

Å gjøre noen etiske refleksjoner kan være nyttig. Etiske refleksjoner hjelper deg å tenke systematisk gjennom problemstillinger og vurdere ulike løsnings- og handlingsalternativer.  

Det kan finnes flere løsninger 

Etikken gir oss verken anbefalinger eller pålegg. Den gir oss i stedet praktiske verktøy til å skille mellom gode og dårlige begrunnelser, og dermed kunne ta kloke beslutninger. 

For å hjelpe deg litt på veien, har NITO laget et temahefte om etikk – Etikk for ingeniører og teknologer. Vi håper at dette heftet vil gi inspirasjon og gode metoder til å gå løs på etiske problemstillinger du møter, enten det er på jobb eller privat. 

NITOs etikkhefte: Etikk for ingeniører og teknologer

NITOs etiske retningslinjer

Retningslinjene ble sist revidert av NITOs kongress i oktober 2019.

NITOs etiske retningslinjer skal ligge til grunn for all yrkesutøvelse, uavhengig av hvor man utøver sitt virke.

De prinsippene og holdningene som er nedfelt i retningslinjene gjelder også for arbeid og aktiviteter i NITOs regi.

Respekt og likeverd

NITOs medlemmer og ansatte skal vise respekt for kolleger og samarbeidspartnere uavhengig av kjønn, livssituasjon, kultur, livssyn, legning og etnisk opprinnelse. 

Dette innebærer å: 

 • vise respekt for menneskets iboende verdighet 
 • bidra til et godt arbeidsmiljø gjennom åpenhet, ærlighet og aksept 
 • ha respekt for andres fag- og ansvarsområde og gi anerkjennelse for deres arbeid 
 • søke å forstå bakgrunnen for tradisjoner og ulike verdisyn
 • være bevisst på roller og makt som følger av ulike posisjoner 
 • agere, og melde fra om trakassering og maktmisbruk 
Faglig integritet

NITOs medlemmer og ansatte skal vedkjenne seg sitt faglige ansvar og utføre sitt arbeid i henhold til anerkjente kvalitetsnormer. 

Dette innebærer å: 

 • ajourføre og videreutvikle egen kompetanse 
 • utføre pålagte oppgaver på en faglig forsvarlig måte 
 • dele sin kunnskap og innsikt med kolleger og samarbeidspartnere 
 • gi anbefalinger og velge faglige løsninger med fokus på mottakerens reelle behov 
 • avklare forhold som kan påvirke egen habilitet, med dem det kan ha betydning for
 • unngå forhold som kan påvirke egen objektivitet i relasjon til mottakere og leverandører
 • ta åpne og bevisste valg når eget arbeid byr på etiske utfordringer
 • oppfordre arbeidsgiver og kolleger til refleksjon når utvikling av produkter og tjenester kan åpne for vesentlige endringer for individ eller samfunn
 • opptre lojalt overfor arbeidsgiver så lenge det samsvarer med våre etiske retningslinjer 
Samfunnsansvar

NITOs medlemmer og ansatte skal vise respekt for samspillet mellom teknologi og menneskelige verdier, samt bidra til åpenhet om konsekvenser av teknologiske løsninger. 

Dette innebærer å: 

 • reflektere over og bidra til åpenhet om konsekvensene av eget arbeid, og de produkter/tjenester som utvikles/leveres 
 • bidra til åpenhet om utvikling og bruk av automatiserte beslutningsprosesser 
 • bidra til teknologiske løsninger som sikrer bærekraftig utvikling og våre felles ressurser 
 • synliggjøre konsekvenser av ny teknologi og valgte teknologiske løsninger for enkeltindivid, natur, miljø og klima 
 • bidra med egen kompetanse i samfunnsdebatten i spørsmål knyttet til naturvitenskap og teknologi 

Varsling

Varslingsrutiner er lovpålagt, og NITO har i likhet med andre virksomheter utarbeidet egne retningslinjer for varsling. NITOs generalsekretær har ansvar for at alle ansatte vet hvordan de kan si fra om noe er galt, men siden NITO er en stor organisasjon med mange tillitsvalgte, har vi valgt å lage felles retningslinjer for varsling som gjelder for alle i NITO. 

NITOs retningslinjer for varsling kan også benyttes som skisse til nødvendig innhold hvis du er tillitsvalgt og ønsker å bidra til utarbeidelse av retningslinjer for varsling i egen virksomhet. 

Retningslinjer for varsling i NITO  

NITOs plakat for å forebygge og varsle om kritikkverdige forhold i tillitsvalgtsystemet

Retningslinjer for varsling i NITO

Arbeidstilsynets informasjon om varsling

Etikk og kunstig intelligens 

NITO er medlem i Association of Nordic Engineers (ANE), og har bidratt til å sette søkelyset på etikk i forbindelse med utvikling av kunstig intelligens og ingeniørenes rolle og ansvar i denne sammenhengen. 

Etikk og kunstig intelligens – retningslinjer og anbefalinger

Spennende kurs for etikkinteresserte

Det arrangeres årlig et spennende og aktuelt temakurs i etikk som en del av NITOs tillitsvalgtopplæring.

Inspirerende forelesere kjent fra samfunnsdebatten er med på å gjøre kurset aktuelt og relevant for deltakerne. Kurset har fått veldig gode tilbakemeldinger og er åpent for alle medlemmer.

Oversikt NITOs kurs om etikk

Hvorfor fagorganisere seg?

Det er mange gode grunner til at du skal organisere deg, og hvorfor du skal velge NITO.

Sjekk hvorfor du skal være fagorganisert

NITO satser på fag

NITO har flere fagnettverk, disse styres og driftes av NITOs fagutvalg.

Fagutvalgene er rådgivende organ underlagt NITOs hovedstyre som skal gi innspill og råd i utvikling av faglige tilbud og fagpolitiske saker.

Det betyr at fagutvalgene skal være en pådriver og høringsinstans for bransjen og fagene. Det jobbes for at fagnettverkene skal være en arena der NITO-medlemmer kan dele sin erfaring og søke rådgivning hos sine bransjekollegaer.

Meld deg inn i et av våre fagnettverk

Publisert: Sist oppdatert: