Lov for NITO

Lov for NITO ble første gang vedtatt 1. mars 1936 og er sist endret på kongressen i november 2021.

Lov for NITO vedtatt på NITOs kongress 2021

Felles retningslinjer i NITO

Retningslinjene skal bidra til å motivere tillitsvalgte og medlemmer til godt og konstruktivt organisasjonsarbeid med medlemmenes beste i fokus. Retningslinjene skal samtidig sikre mest mulig ens praksis slik at medlemmer over hele landet oppfatter NITO som en samlet organisasjon.

Felles retningslinjer for NITO

Retningslinjer for støtte til medlemmer

Som medlem i NITO får du gratis juridisk bistand i saker som gjelder ditt arbeidsforhold. NITO har også økonomiske støtteordninger hvis du for eksempel mister jobben. Retningslinjer for redusert kontingent og kontingentfritak.

Retningslinjer for juridisk bistand
Retningslinjer for lån til medlemmer i konkursrammede bedrifter

NITO på arbeidsplassen

Retningslinjer for NITOs bedriftsgrupper fra 2023
Retningslinjer for NITOs konsern- og etatsgrupper revidert i 2019

Om valg i NITO

Felles veiledning for valgkomiteer i NITO
Retningslinjer for representasjon til sentrale tariffkonferanser
Retningslinjer for valg på sentrale tariffkonferanser vedtatt HS sak 44-2021

 Vedtekter

Vedtekter for NITOs avdelinger 2023
Vedtekter NITOs støttefond
Vedtekter for NITO Studentene

Andre gjeldende regler

Retningslinjer for hederstegn og æresmedlemskap rev nov 2021 (Vedtatt i HS mars 2021)
Bonuspoeng /fordeler opptjent i jobb-vervsammenheng 
NITOs reisepolicy

Alkoholpolitikk i NITO

Det har vært ulik praksis i NITO-systemet når det gjelder alkohol til middag på møter og konferanser. Det presiseres at det på NITO-arrangementer skal serveres to, maks tre alkohol-enheter.

Sprit skal ikke serveres. Den eller de som evt. ønsker en cognac til kaffen må selv betale for det. Ref. hovedstyresak 72/17.

Organisatoriske prinsipper vedtatt på kongressen 2018

  1. Den fysiske møteplassen anses viktig for NITOs tillitsvalgte for å sikre nettverksbygging. NITO vil benytte digitale møteplasser, både for medlemmer, tillitsvalgte og ansatte, der det er hensiktsmessig.
  2. Saksdokumenter skal alltid være digitalt tilgjengelig. Papirkopier skal normalt ikke distribueres.
  3. Møter og tillitsvalgtsamlinger skal alltid holde en moderat standard for å sikre at medlemmenes kontingent benyttes fornuftig, og slik at tidsbelastningen for tillitsvalgte holdes lavest mulig.
  4. Hovedstyret vil årlig invitere avdelingslederne til en konferanse om aktuelle og relevante tema for NITO.
  5. Hovedstyret vil årlig invitere til sentrale tariffkonferanser.
  6. President og visepresident vil årlig (en eller flere ganger) invitere til tariffutvalgsforum om tariffpolitiske spørsmål.
  7. Hovedstyret vil årlig invitere representanter for fagutvalg/faggrupper til en konferanse innenfor faglige tema og relevante politiske saker.
  8. Hovedstyret og avdelingene skal drøfte hvilke politiske saker som skal behandles på de årlige landsmøtene.