Lov for NITO

Lov for NITO ble første gang vedtatt 1. mars 1936 og er sist endret på kongressen i oktober 2018.

Lov for NITO

OBS! I forbindelse med behandlingen av ny lov for NITO på kongressen i 2018, ble det vedtatt en overgangsordning som tilsier at representasjonen på kongressen i 2021 skal følge representasjonsretten slik den var på kongressen i 2018. Du finner informasjon om hvem som møter på kongressen 2021 på nettsiden for NITOs kongress 2021.

Felles retningslinjer i NITO

Retningslinjene skal bidra til å motivere tillitsvalgte og medlemmer til godt og konstruktivt organisasjonsarbeid med medlemmenes beste i fokus. Retningslinjene skal samtidig sikre mest mulig ens praksis slik at medlemmer over hele landet oppfatter NITO som en samlet organisasjon.

Felles retningslinjer i NITO

Retningslinjer for støtte til medlemmer

Som medlem i NITO får du gratis juridisk bistand i saker som gjelder ditt arbeidsforhold. NITO har også økonomiske støtteordninger hvis du for eksempel mister jobben. Regler for redusert kontingent og kontingentfritak.

Retningslinjer for juridisk bistand
Retningslinjer for lån til medlemmer i konkursrammede bedrifter

NITO på arbeidsplassen

Retningslinjer for NITOs bedriftsgrupper revidert i 2019
Retningslinjer for NITOs konsern- og etatsgrupper revidert i 2019

Om valg i NITO

Felles veiledning for valgkomiteer i NITO
Retningslinjer for valg av representanter til sentrale tariffkonferanser

 Vedtekter

Vedtekter for NITOs avdelinger
Vedtekter for NITO Studentene
Vedtekter NITOs støttefond

Håndbok for arbeid i NITOs lokale avdelinger

Andre gjeldende regler og rundskriv

Bonuspoeng /fordeler opptjent i jobb-vervsammenheng
Veiledning for opptakskrav i NITO, oppdatert januar 2018

Rundskriv 4-14 Avtale om reiser, hotell mm med NITOs reisepolicy, oppdatert januar 2020

Andre gjeldende rundskriv

Kommunikasjonsutstyr for avdelingstillitsvalgte

Alkoholpolitikk i NITO

Det har vært ulik praksis i NITO-systemet når det gjelder alkohol til middag på møter og konferanser. Det presiseres at det på NITO-arrangementer skal serveres to, maks tre alkohol-enheter.

Sprit skal ikke serveres. Den eller de som evt. ønsker en cognac til kaffen må selv betale for det. Ref. hovedstyresak 72/17.

Organisatoriske prinsipper vedtatt på kongressen 2018

  1. Den fysiske møteplassen anses viktig for NITOs tillitsvalgte for å sikre nettverksbygging. NITO vil benytte digitale møteplasser, både for medlemmer, tillitsvalgte og ansatte, der det er hensiktsmessig.
  2. Saksdokumenter skal alltid være digitalt tilgjengelig. Papirkopier skal normalt ikke distribueres.
  3. Møter og tillitsvalgtsamlinger skal alltid holde en moderat standard for å sikre at medlemmenes kontingent benyttes fornuftig, og slik at tidsbelastningen for tillitsvalgte holdes lavest mulig.
  4. Hovedstyret vil årlig invitere avdelingslederne til en konferanse om aktuelle og relevante tema for NITO.
  5. Hovedstyret vil årlig invitere til sentrale tariffkonferanser.
  6. President og visepresident vil årlig (en eller flere ganger) invitere til tariffutvalgsforum om tariffpolitiske spørsmål.
  7. Hovedstyret vil årlig invitere representanter for fagutvalg/faggrupper til en konferanse innenfor faglige tema og relevante politiske saker.
  8. Hovedstyret og avdelingene skal drøfte hvilke politiske saker som skal behandles på de årlige landsmøtene.