Gå til innhold
Organisasjon

NITOs retningslinjer for bedriftsgrupper

Retningslinjer for NITOs bedriftsgrupper

Ønsker du et oppsett for retningslinjer for din bedriftsgruppe, kan du laste ned retningslinjene og legge inn bedriftens navn. 

Retningslinjer for NITOs bedriftsgrupper

§ 1 Medlemmer

Alle medlemmer som er ansatt i virksomheten er tilsluttet denne bedriftsgruppe. Det enkelte medlem kan, etter søknad til NITOs hovedstyre, unntas fra bedriftsgruppens tariffrelaterte oppgaver dersom særlige forhold tilsier det.

§ 2 Formål

Bedriftsgruppens formål er delt mellom å ivareta medlemmenes interesser innenfor lønns- og arbeidsvilkår og for øvrig i saker av interesse for medlemmene i forhold til arbeidsgiver og å ivareta medlemmenes interesse i organisasjonsrelaterte spørsmål.

§ 3 Styre og særskilte tillitsvalgte

Bedriftsgruppen ledes av et styre. Det kan i tillegg velges særskilte tillitsvalgte etter behov.

§ 4 Årsmøte - Valg

Årsmøte i bedriftsgruppen avholdes før avdelingens årsmøte. Skriftlig innkalling med styrets forslag til dagsorden sendes hvert medlem med minst 14 dagers varsel.

Dagsorden skal inneholde følgende saker:

  1. Styrets beretning (årsrapport)
  2. Behandling av saker til avdelingens årsmøte
  3. Bedriftsgruppens representasjon på avdelingens årsmøte
  4. Innkomne saker
  5. Valg av styre og valgkomité

Skriftlig forslag til saker som skal behandles på årsmøtet skal sendes styret minst 7 dager før årsmøtet. Styret videresender forslagene til medlemmene minst 3 dager før årsmøtet.

Styret og eventuelt andre særskilte tillitsvalgte velges på årsmøtet. Leder velges særskilt.

Alle medlemmene som er tilsluttet bedriftsgruppen er pliktig til å motta verv.

Alle valg og avstemminger, foruten supplering av disse retningslinjene (jf. § 7), avgjøres med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende, med mindre avstemmingen gjelder et valg. Da avgjøres valget ved loddtrekning.

Ekstraordinært årsmøte kan avholdes når styret i bedriftsgruppen vedtar det eller når minst halvparten av medlemmene krever det. Protokoll fra årsmøtet sendes NITO.

§ 5 Medlemsmøter

Styret innkaller til medlemsmøte ved behov eller når minst 1/3 av medlemmene forlanger det. Det skal avholdes medlemsmøte minst en gang i året. Innkallingen skal opplyse om tema for møtet.

§ 6 Fullmakt

Er et medlem forhindret fra å delta på et års- eller medlemsmøte, kan et annet medlem gis skriftlig fullmakt til å avgi stemme ved voteringer.

§ 7 Supplerende regler

Disse retningslinjene kan suppleres med regler vedtatt på bedriftsgruppens årsmøte. Det kreves at over halvparten av de fremmøtte medlemmene i bedriftsgruppen vedtar de supplerende reglene. Retningslinjer som vedtas sendes NITO.

§ 8 Organisasjon

Oppstår det tvist om bedriftsgruppens berettigelse, sammensetning eller forhold til virksomheten, bringes spørsmålet inn for NITOs Hovedstyre.

§ 9 Forhold til avdelingen

Bedriftsgruppens medlemmer kan utøve stemmerett enten gjennom bedriftsgruppen samlet eller ved personlig frammøte, jf. NITOs vedtekter for NITOs avdelinger § 3 pkt 3.

§ 10 Oppløsning av bedriftsgruppen

Spørsmål om oppløsning av bedriftsgruppen skal forelegges NITOs hovedstyre før saken legges fram for medlemmene.

Eventuelle midler i bedriftsgruppen tilfaller NITO.  

Publisert: Sist oppdatert: