Gå til innhold
Organisasjon

Valgkomite og valgprosesser i NITO - slik jobber vi

Valg av tillitsvalgte er en viktig prosess som skal styrke NITO i det videre arbeidet. Valgkomiteene, medlemmene og de politisk valgte styrene har alle et ansvar for å bidra til å finne egnede kandidater og tilrettelegge for gode, åpne og demokratiske valgprosesser.

Glade tillitsvalgte og medlemmer - tom Haga

Valgkomite – jakten på tillitsvalgttalentene i NITO

Det er avgjørende at valgkomiteene, på alle nivåer i organisasjonen, har god kjennskap til valgprosesser og hva som forventes av dem gjennom prosessen. På denne siden finner dere aktuell informasjon og relevante dokumenter for valgkomiteens arbeid. Siden er primært tilrettelagt for valgkomiteer i NITOs lokalavdelinger, men er også aktuell for valgkomiteer på andre nivå i NITO.

Vi skal ha engasjerte og motivere tillitsvalgte som skal være spydspisser og ambassadører for organisasjonen. Det er viktig å rekruttere de beste og mest dedikerte til de ulike vervene.

Oppgaver

Nominasjons- og valgkomiteene skal sørge for:

 • at styrer, komiteer, råd og utvalg har nødvendig kompetanse for oppgavene som skal utføres og for en rimelig kontinuitet i disse
 • balanse i styrer og komiteer, og gjøre helhetlige vurderinger av kandidater og sammensetning
 • at styrer, råd, komitéer eller utvalg skal fungere som et team som samarbeider og utfordrer hverandre på en god måte
 • at erfaring, kjønn, sektor og geografisk tilknytning vurderes der det er viktig hensyn å ta

Desto høyere opp i organisasjonen vervene er, jo mer relevant erfaring bør det tilstrebes at kandidatene har.

Krav og forventninger

Nominasjons- og valgkomiteene må, ovenfor kandidatene, tydeliggjøre og synliggjøre NITOs krav og forventninger om:

 • oppgaver som skal løses og bruk av tid
 • egenskaper og interesser
 • vilje til å stå frem som en god NITO ambassadør, være talsperson og spydspiss

Dette vil variere avhengig av type styre eller utvalg. Informasjon om oppgaver og ansvar for det enkelte organisasjonsledd/nivå fremgår av Lov for NITO, Vedtekter for NITOs avdelinger, samt ulike retningslinjer og håndbøker. Kontakt med «sittende» styrer og ansatte kan i tillegg gi utfyllende informasjon om oppgaver og forventninger.

Nærmere om valgkomiteens arbeid - felles veiledning for nominasjons- og valgkomiteer i NITO

Veiledningen ble vedtatt av NITO Kongressen 2015. Her er forventninger til valgkomiteens arbeid nærmere beskrevet innenfor følgende overskrifter:

 • innledning
 • informasjon og involvering
 • nominasjons- og valgkomiteens oppgaver
 • valgprosessen
 • presentasjon av kandidater – bruk av standard CV
 • åpenhet og frister
 • ryddighet i valgprosessene
 • kandidater som ikke når opp
 • alternative forslag på kandidater – benkeforslag

Jakten på aktuelle kandidater

 • For å få opp engasjementet og forslag bør nominasjons- og valgkomiteene være tilstede på relevante samlinger der det er naturlig å finne kandidater og for å informere om gangen og status i arbeidet.
 • NITOs facebooksider er i tillegg en fin kanal for å få ut informasjon og å få opp engasjement rundt valgkomiteens jakt på aktuelle kandidater.
 • I vedtektene for NITOs avdelinger fremgår det at styret skal velges blant avdelingenes tillitsvalgte eller engasjerte medlemmer med yrkesaktivt medlemskap. Det betyr at for eksempel unge engasjerte medlemmer eller medlemmer med et stor faglig engasjement kan foreslås og velges til avdelingsstyrene selv om de ikke er tillitsvalgte i en gruppe. Videre er det ønskelig at alle tariffområder og begge kjønn er representert i styret.
 • Fokus på engasjement og motivasjon til å videreutvikle NITO, og å sørge for gode tilbud for medlemmer og tillitsvalgte er viktige momenter å vurdere. Å se på hvem som har vært aktive deltakere på NITOs arrangementer de siste årene kan være en indikator på engasjement som er verdt å vurdere.
 • Valgkomiteene i NITOs avdelinger kan ta kontakt med avdelingskontorene for å få kontaktinformasjon til aktuelle kandidater.

Presentasjon av kandidatene – CV

Ved valg til sentrale verv i NITO skal alle kandidater fylle ut en standard CV. Ved valg til verv i NITOs lokalavdelinger anbefales det å benytte malen tilsvarende.

CV skal inneholde:

 • utdanning
 • jobb
 • tillitsvalgterfaring
 • deltakelse på relevante NITO-kurs
 • tillitsverv utenfor NITO og ev. særskilte interesser

CV-mal for kandidater til tillitsverv i NITO

Kontakt NITOs valgkomiteer

Publisert: Sist oppdatert: