Tom-Haga-kaffekopp-med-NITOlogo-april-2015.jpg

Det er avgjørende at alle valgkomitéer i NITO har god kjennskap til valgprosesser og hva som forventes av dem gjennom prosessen. På denne siden finner dere aktuell informasjon og relevante dokumenter for valgkomitéens arbeid. Siden er primært tilrettelagt for valgkomitéer i NITOs lokalavdelinger, men er også aktuell for valgkomitéer på andre nivå i NITO.

Vi skal ha engasjerte og motivere tillitsvalgte som skal være spydspisser og ambassadører for organisasjonen. Det er viktig å rekruttere de beste og mest dedikerte til de ulike vervene.

Oppgaver for valgkomitéene

Valgkomitéene skal sørge for:

 • at styrer, komitéer, råd og utvalg har nødvendig kompetanse for oppgavene som skal utføres og for en rimelig kontinuitet i disse
 • balanse i styrer og komitéer, og gjøre helhetlige vurderinger av kandidater og sammensetning
 • at styrer, råd, komitéer eller utvalg skal fungere som et team som samarbeider og utfordrer hverandre på en god måte
 • at erfaring, kjønn, sektor og geografisk tilknytning vurderes der det er viktig hensyn å ta

Desto høyere opp i organisasjonen vervene er, jo mer relevant erfaring bør det tilstrebes at kandidatene har.

Jakten på aktuelle kandidater

 • For å få opp engasjementet og forslag bør valgkomitéene være tilstede på relevante samlinger der det er naturlig å finne kandidater og for å informere om gangen og status i arbeidet.
 • NITOs facebooksider er i tillegg en fin kanal for å få ut informasjon og å få opp engasjement rundt valgkomitéens jakt på aktuelle kandidater.
 • I vedtektene for NITOs avdelinger fremgår det at styret skal velges blant avdelingenes tillitsvalgte eller engasjerte medlemmer med yrkesaktivt medlemskap. Det betyr at for eksempel unge engasjerte medlemmer eller medlemmer med et stor faglig engasjement kan foreslås og velges til avdelingsstyrene selv om de ikke er tillitsvalgte i en gruppe. Videre er det ønskelig at alle tariffområder og begge kjønn er representert i styret.
 • Fokus på engasjement og motivasjon til å videreutvikle NITO, og å sørge for gode tilbud for medlemmer og tillitsvalgte er viktige momenter å vurdere. Å se på hvem som har vært aktive deltakere på NITOs arrangementer de siste årene kan være en indikator på engasjement som er verdt å vurdere.
 • Valgkomitéene i NITOs avdelinger kan ta kontakt med avdelingskontorene for å få kontaktinformasjon til aktuelle kandidater.

Verktøy til hjelp i jakten på kandidatene

Vi har samlet spørsmål, skjema og tekster ulike valgkomitéer i NITO har brukt tidligere. Til inspirasjon, klipp og lim.

Krav og forventninger til kandidatene

Valgkomitéene skal tydeliggjøre og synliggjøre hvilke krav og forventninger kandidatene møter når de stiller til valg i NITO:

 • Oppgaver som skal løses og bruk av tid
 • Egenskaper og interesser
 • Vilje til å stå fram som en god NITO ambassadør, være talsperson og spydspiss

Dette vil variere avhengig av type styre eller utvalg. Informasjon om oppgaver og ansvar for det enkelte organisasjonsledd/nivå fremgår av lov for NITO, vedtekter for NITOs avdelinger, samt ulike retningslinjer og håndbøker. Kontakt med «sittende» styrer og ansatte kan i tillegg gi utfyllende informasjon om oppgaver og forventninger.

Felles veiledning for valgkomitéer i NITO

NITO-kongressen vedtok i 2015 en felles veiledning for valgkomitéer i NITO (se faktaboks under). Her er forventninger til valgkomitéens arbeid nærmere beskrevet innenfor følgende overskrifter:

 • informasjon og involvering
 • valgkomitéens oppgaver
 • valgprosessen
 • presentasjon av kandidater – bruk av standard CV
 • åpenhet og frister
 • ryddighet i valgprosessene
 • kandidater som ikke når opp
 • alternative forslag på kandidater – benkeforslag