Hvorfor etablere bedriftsgruppe?

Det er et faktum at bedrifter stadig oftere gjennomfører omorganiseringer og nedbemanninger. I slike prosesser er det særlig viktig å ha en tillitsvalgt som kan ivareta både gruppens og enkeltmedlemmers interesser.

NITO vil sørge for at tillitsvalgte for bedriftsgruppen får opplæring og gode verktøy for å kunne representere NITO-medlemmene på en best mulig måte.

Etablering av bedriftsgruppe

Få større gjennomslagskraft, etabler bedriftsgruppe på arbeidsplassen.

Trenger du hjelp? Kontakt nærmeste avdelingskontor

Hvor mange må dere være for å etablere bedriftsgruppe?

NITO har opprettet landsomfattende overenskomster (tariffavtaler) med arbeidsgiverorganisasjonene NHO (Næringslivets Hovedorganisasjon) og Virke (Hovedorganisasjonen Virke).

I henhold til de nevnte overenskomstene kan det etableres bedriftsgruppe der NITO har minst 3 medlemmer.

I bedrifter som ikke er medlem av en arbeidsgiverforening er det nok at det er 2 medlemmer for å få en overenskomst. NITO vil da kunne kreve en såkalt direkteavtale (direkte overenskomst) mellom bedriften og NITO.

Alle NITOs medlemmer i virksomheten er med i bedriftsgruppen, men ledere kan på bestemte vilkår søke om å stå utenfor gruppen i saker som angår lønns- og arbeidsvilkår ved virksomheten.

Hvordan etableres en bedriftsgruppe?

Før bedriftsgruppeetablering holdes det ofte et orienteringsmøte om NITO, og om fordelene med å opprette bedriftsgruppe. Til dette møtet kan dere få bistand fra NITOs lokale avdeling.

De vil også hjelpe til med å innkalle til og delta på et stiftelsesmøte for etablering av gruppen.

På stiftelsesmøtet velges et interimsstyre på 2 til 3 personer. Antallet vil avhenge av størrelsen på gruppa (antall medlemmer). Interimsstyret vil fungere fram til første ordinære årsmøte.

Overenskomsten (tariffavtalen) må gjøres gjeldende

Det er overenskomsten som først og fremst gir NITOs bedriftsgruppe kollektive rettigheter i forhold til arbeidsgiver. Med kollektive rettigheter mener vi at bedriftsgruppens tillitsvalgte kan opptre på vegne av alle medlemmene. Det er derfor viktig at den aktuelle overenskomsten blir gjort gjeldende så raskt som mulig.

Der arbeidsgiver er medlem av en arbeidsgiverorganisasjon som NITO har overenskomst med, vil NITO sentralt sende krav til NHO eller Virke om at den aktuelle overenskomsten blir gjort gjeldende for NITOs medlemmer på bedriften.

Dersom bedriften ikke er medlem av en arbeidsgiverorganisasjon kan det inngås en såkalt direkteavtale mellom den enkelte bedrift og NITO sentralt. I disse tilfellene vil NITOs bedriftsgruppe få tilsendt en standard overenskomst, og denne vil så i samråd med NITO sentralt tilpasses behovene ved den enkelte bedrift.

Melding om at bedriftsgruppe er etablert

Melding om at bedriftsgruppe er etablert, og hvem som er tillitsvalgt, sendes til NITO med kopi til den lokale avdelingen. I tillegg skal arbeidsgiver ha beskjed.

Årsmøte – valg av styre

Bedriftsgruppen skal holde årsmøte før avdelingens årsmøte. Innkallingen må gå til samtlige medlemmer med minst 14 dagers varsel.

Dagsorden for møtet må minst inneholde:

 • Styrets beretning
 • Behandling av saker til avdelingens årsmøte
 • Bedriftsgruppens representasjon på avdelingens årsmøte
 • Regnskap
 • Innkomne saker
 • Valg

Antall medlemmer i styret må tilpasses antall medlemmer i bedriftsgruppen, og normalt bestå av en leder og et eller flere styremedlemmer. Funksjonstiden for alle verv i bedriftsgruppen bør være 2 år. Alle valg og avstemninger avgjøres ved simpelt flertall.

I store bedrifter med spredte lokasjoner kan det være hensiktsmessig å etablere lokale grupper med et sentralt styre der de ulike gruppene er representert.

Styrets oppgaver

 • Styret skal jobbe for at alle ansatte i bedriften som fyller NITOs krav til opptaksregler, blir medlemmer av NITO.
 • Styret skal arbeide for gode arbeidsvilkår, og for at hvert medlem har en konkurransedyktig lønn. Den enkeltes lønn er likevel den enkeltes ansvar.
 • Styret skal i samarbeid med bedriften arbeide for at hvert medlem, ut ifra bedriftens og egne interesser, kan utvikle et høyt faglig nivå og utvikle sin kompetanse i tråd med bedriftens framtidige behov.
 • Styret skal samarbeide med ledelsen om bedriftens organisasjonsutvikling, teknologiske utvikling, kompetanseutvikling og bedriftsinterne forhold generelt.
 • Styret skal ha som målsetting at NITO skal være representert i bedriftens styrende og rådgivende organer.
 • Styret i bedriftsgruppen bør delta på NITOs grunnopplæring for tillitsvalgte, og på andre arrangementer NITO arrangerer for bedriftsgruppene.
 • Styret i bedriftsgruppen skal sende inn årsberetningen og melding om endring av tillitsvalgte til NITO.

Økonomi

Bedriftsgruppen kan søke om støtte til arrangementer gjennom sin lokale avdeling. Retningslinjer for tildeling av støtte til bedriftsgruppe.

Bedriftsgruppen har anledning til å vedta ekstra kontingent innenfor gruppen (maks 10 % av kontingenten). NITO kan være behjelpelig med å innkreve kontingenten. NITOs bedriftsgrupper svarer selv for sin økonomi,

Utgangspunktet er at arbeidsgiver betaler reisekostnader i forbindelse med tillitsvalgtarbeid, men der bedriften motsetter seg dette kan det søkes avdelingen om bistand.

Ønsker bedriftsgruppen opplæring som ikke dekkes av NITOs egne kurs, kan det også søkes om midler til dette fra NITO (O/U-midler).

Lov for NITO m.v.

Bedriftsgruppene er underlagt lov for NITO, avdelingenes vedtekter og andre retningslinjer og regler fastsatt av NITO.

Opplæring

NITOs tillitsvalgte får tilbud om en rekke kurs som gir systematisk opplæring av de som påtar seg tillitsverv. Grunnopplæringen anses som obligatorisk. Dette vil tilføre kompetanse innenfor blant annet lov- og avtaleverk og forhandlingsteknikk.

Vi har gode erfaringer med at mange tillitsvalgte opplever at tillitsvervet og vårt opplæringsprogram har bidratt positivt i karrieren.