Gå til innhold
Organisasjon

Verktøy for tillitsvalgte

Godt samarbeid og kommunikasjon er de viktigste suksesskriteriene for velfungerende bedriftsgrupper – både internt i styret, mellom styret og medlemmene og overfor andre interessenter

NITOs nettsider er et viktig verktøy for deg som er tillitsvalgt. På denne siden har vi samlet informasjon som er relevant for bedriftsgruppen (med henvisninger og lenker til andre aktuelle sider på nito.no). Bedriftsgruppestyrets oppgaver kan grovt sett deles inn i 4 områder:


Generelle spørsmål, relevante for samtlige ansvarsområder

 • Hvilken informasjon har NITO som kan hjelpe meg med dette ansvarsområdet, og hvor finner jeg den?
 • Hvilket materiell finnes i NITO som kan hjelpe meg på dette ansvarsområdet, og hvor får jeg tak i det?
 • Finnes det kurs innenfor dette tema, og hvordan kan jeg bli deltaker?
 • Hva under dette tema kan jeg be om hjelp til og hvem kan jeg spørre?
 • Hva må jeg gi informasjon om?

Organisere og administrere

Oppgave-fordeling

 • Hvilke oppgaver er det som skal fordeles?
 • Hvor stort er arbeidsomfanget til de ulike arbeids-oppgavene?
 • Hvilke personlige egenskaper er viktig for hvert av ansvars-områdene?
 • Dersom styret ikke er stort nok til å fordele alle oppgavene, hvilke oppgaver er viktigst å fordele?

Økonomi

 • Hvordan kan jeg få økonomiske rammer for bedriftsgruppen?
 • Hva kan bedriftsgruppen søke støtte til?
 • Hvordan søker man om støtte?
 • Hvordan fungerer regnskapsrapporteringen dersom bedriftsgruppen har mottatt økonomisk støtte?

Rapportering

 • Hvilke rapporter forventes det at jeg som tillitsvalgt skal levere
 • Når skal rapporter leveres?
 • Hvilke formelle kriterier er det til rapportene?

Medlemsregister og lønnsstatistikk

 • Hva forventes det at jeg skal levere?
 • Når skal statistikken leveres?
 • Hvor og hvordan sender jeg inn innsamlet data?

Utvikle og videreføre

Kurs-deltakelse

 • Hvilke kurs forventes det at jeg skal gjennomføre som tillitsvalgt?
 • Hva koster kursene?
 • Kan jeg få fri for å delta på kurs?
 • Hva med lønnen min om jeg reiser på kurs?
 • Hvilke kurs bør jeg anbefale til tillitsvalgte i styret, og hvilke kurs bør jeg anbefale andre medlemmer?

Rekruttering til styret

 • Hvor mange personer kan og bør sitte i styret?
 • Kan hvem som helst sitte i styret?
 • Hvordan fungerer valgene i bedriftsgruppen?

Kompetanse-overføring

 • Hvilke rutiner bør jeg følge for å sikre kompetanse-overføring?

Generelle spørsmål, relevante for samtlige ansvarsområder

 • Hvilket materiell og hvilken informasjon får jeg fra NITO, som kan hjelpe meg med dette ansvarsområdet?
 • Hvor kan jeg finne mer informasjon?
 • Har NITO kurs innenfor dette tema?
 • Hvem kan hjelpe meg med spørsmål knyttet til dette?
 • Hvem er det jeg skal forholde meg til?
 • Hva kan jeg be om hjelp til?
 • Hva må jeg gi informasjon om?

Medlemskontakt

Informerer og synliggjøre

Målbilder og resultater

 • Hvilke mål er viktige å dele med medlemmene?
 • Hvilke resultater er viktige å dele med medlemmene?
 • Hvilke kanaler er best egnet til denne type kommunikasjon?
 • Hvor definerer vi målene våre, og hva bør de være?
 • Hvor ofte burde mål publiseres?
 • Hvor ofte burde resultater publiseres?

Samtaler

 • Jeg synes det er vanskelig å snakke med medlemmene – hva gjør jeg da?
 • Medlemmene henvender seg til meg – hvordan kan jeg hjelpe?

Involvere

Møter

 • Hva bør vi ta opp på møtene?
 • Hvilke faste møter bør vi ha? Både medlemsmøter og andre møter.
 • Hvordan får jeg flere til å delta på møtene?

Tilgjengelige kurstilbud

 • Hvilke kurs bør jeg anbefale til medlemmene?
 • Hva koster kursene?
 • Kan medlemmene få fri for å delta på kurs?
 • Hva med lønnen deres dersom de reiser på kurs?
 • Bør jeg arrangere kurs på arbeidsplassen? Hvilken støtte kan jeg få til det?

Kontakt mot ikke-medlemmer

Utøve innflytelse / påvirkning

På ledelsen

 • Hvordan skape kontakt med ledelsen?
 • Hvordan utvikler jeg forholdet med ledelsen?
 • Hvordan påvirker jeg ledelsen?
 • Hva ønsker jeg å oppnå i påvirkningsarbeidet med ledelsen?
 • Hvem i ledelsen bør jeg snakke med jevnlig?
 • Hvilke type saker bør jeg ta opp med de ulike lederne i bedriften?
 • Hvilke retningslinjer skal jeg følge i ulike saker? (nedbemanning, omstilling, eierskifte, lønns- og arbeidsvilkår, andre tariffregulerte forhold)

På NITO

 • Hvordan påvirker jeg organisasjonen NITO?
 • Hvilke ting kan jeg påvirke?

På øvrig offentlighet

 • Hvilke saker egner seg i media?
 • Kan jeg få hjelp til mediehåndtering fra NITO
 • Hva kan jeg gjøre mot lokale politikere?

Andre fagforeninger

 • Hvordan bør jeg forholde meg til andre fagforbund? Hva kan vi gjøre sammen? Når er vi konkurrenter?

Synliggjøring av NITO

Vise oppnådde resultater

 • Hvilke resultater er ikke-medlemmer opptatt av å høre om?
 • Hvilke kanaler bør jeg benytte for å nå ut med budskapet?

Rekruttering verving

 • Hvem kan bli medlem?
 • Hvem kan man spørre om kriteriene for medlemskap?
 • Hva er fordelene ved å være medlem?
 • Hva er ulempene ved å være uorganisert?
 • Hvilken hjelp kan jeg få til å rekruttere medlemmer?

Eksempel Dreiebok - L

Vedlikeholde medlemsregister og lønnsstatistikk

Godt vedlikeholdt medlemsregister og lønnsstatistikk utgjør en betydelig verdi for NITOs medlemmer - og gir en kritisk innsikt i forbindelse med lønnsforhandlinger En viktig verdi NITO tilbyr sine medlemmer, er lønnsstatistikk for ingeniører og teknologier i ulike sektorer, bransjer og geografiske lokasjoner i Norge. Disse tallene er viktig for at medlemmene alltid skal vite hva som er gjeldene bransjestandard for lønnskompensasjon, og slik sikre at hvert enkelt medlem kan gjøre en vurdering av hva som er rimelig kompensasjon for sin egen kompetanse.

Hvert år samler NITO inn lønnsstatistikk fra alle sine medlemmer. Som tillitsvalgte er bedriftsgruppestyret ansvarlig for å koordinere og rapportere statistikken til NITO-sentralt gjennom å sørge for oppdaterte medlemsregistre og innsamling av lønnsstatistikk.

Slik gjør du det i praksis…………………………….

I denne delen bør de spesielle spørsmålene fra kapittel 2 besvares for hvert enkelt område

Tre tips for beste praksis:

 1. Hent ut mail-lister fra medlemsregisteret hver gang det skal benyttes, for alltid å være oppdatert
 2. La en person i styret ha datainnhenting som ansvarsfelt, men sørg for at flere personer bidrar i arbeidet da det noen ganger kan være krevende
 3. Tydeliggjør for medlemmene hvorfor statistikken innhentes og hva den brukes til. Dette vil lette arbeidet med innsamlingen.

Verdt å vite

 • Hvilket materiell og hvilken informasjon får jeg fra NITO, som kan hjelpe meg med dette ansvarsområdet?
 • Hvor kan jeg finne mer informasjon?
 • Har NITO kurs innenfor dette tema?
 • Hvem kan hjelpe meg med spørsmål knyttet til dette?
 • Hvem er det jeg skal forholde meg til?
 • Hva kan jeg be om hjelp til?
 • Hva må jeg gi informasjon om?
Publisert: Sist oppdatert: