Digital verdensbilde. Foto: Getty Images

Da dagens NITO ble dannet i 1936, var solidaritet en viktig verdi for stifterne.

Det gjelder fortsatt i 2018.

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Bærekraftsmålene skal gjøre noe med årsakene til fattigdom, ulikhet og klimaendringer. Flere av målene er relevante for oss i sammenheng med NITOs internasjonale engasjement.

Gjennom medlemskap i tre globale fagforeningsføderasjoner; IndustriAll Global Union, Uni Global Union og Public Services International(PSI) bidrar NITO til organisering av arbeidstakere, og utvikling av bedre arbeidsvilkår i andre land og verdensdeler. Dette er viktig for å kunne innfri FNs bærekraftsmål nummer 8: Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle.

Samarbeidsavtalen med Ingeniører uten grenser (IUG) danner det andre grunnlaget for NITOs solidaritetsarbeid. Ingeniører og teknologer har kompetanse som er avgjørende for å løse oppgaver for å innfri de fleste av bærekraftsmålene.

På samme måte som NITO kan være en sentral bidragsyter for norske myndigheters oppfyllelse av FNs bærekraftsmål på nasjonalt nivå, kan vi gjennom IUG bidra på globalt nivå. IUGs oppdrag i felt har ofte vært knyttet til å realisere menneskers grunnleggende behov knyttet til bærekraftsmål 6: Rent vann og gode sanitærforhold og bærekraftsmål 7: Ren energi for alle. Fordi IUG på disse områdene faktisk kan gjøre en forskjell, vil dette også være satsingsområder i tiden framover.

Et anstendig arbeidsliv og rettferdig fordeling av goder

I alt for mange land og steder i verden tvinges arbeidere til å akseptere inhumane arbeidsforhold, manglende sosiale rettigheter og en lønn det ikke er mulig å leve av.

Hvert år dør 2,3 millioner mennesker som følge av arbeidsrelatert sykdom eller ulykker ifølge ILO (The International Labour Organization). I tillegg registreres det på verdensbasis over 310 millioner arbeidsulykker og 160 millioner tilfeller av arbeidsrelatert sykdom. Samtidig ser vi at en stadig større andel av verdens formue samles på stadig færre hender.

Når selskaper skaper verdier gjennom å tilby ansatte lønns- og arbeidsvilkår som er en fare for deres helse, og full jobb ikke gir noen vei ut av fattigdom, er det grunn til å rope et varsko.

Amazon er eksempel på et slikt selskap.. I juni 2018 var NITO derfor en av over 900 fagforeninger som ga Amazon «rødt kort» på UNI Global Unions Kongress. Årsaken er at Amazon tilbyr arbeidsvilkår som går utover ansattes liv og helse, mens selskapets eier, Jeff Bezos, har blitt verdens rikeste mann på rekordtid. Denne kollektive protesten har bl.a. bidratt til innføring av minstelønnssatser, men veien til anstendige og akseptable arbeidsforhold er fortsatt lang.

For å stoppe en slik trend, må vi som enkeltpersoner stille spørsmål om hvilket arbeidsliv vi ønsker å støtte gjennom våre egne innkjøp som forbrukere.

Når myndigheter verken ønsker eller tillater organisering av arbeidstakere, og arbeidsgivere ikke tar samfunnsansvar, må vi legge innsats i å kommunisere et tydelig budskap om at et trepartssamarbeid mellom myndigheter, arbeidsgivere og fagforeninger er en dynamisk, demokratisk og bærekraftig løsning for alle parter.

Dette samarbeidet må være basert på respekt og god rolleforståelse. I et forsøk på å få andre land, multinasjonale selskaper og viktige beslutningstakere til å se verdien av vår nordiske samarbeidsmodell lanserte Sveriges Statsminister Stefan Löfven i 2016 initiativet «NEW GLOBAL DEAL – TOGETHER FOR DECENT WORK AND INCLUSIVE GROWTH» sammen med OECD og ILO. NITO støtter prosjektet gjennom sine internasjonale medlemskap, og Norges Statsminister har uttrykt støtte til initiativet sammen med nordiske statsministerkollegaer, men Norge er ikke partner i prosjektet.

NITOs kongress mener:

  • Alle skal ha rett til et anstendig arbeid med arbeidsvilkår som fremmer liv og helse og gir en lønn det er mulig å leve av.
  • Arbeidsgivere skal ta samfunnsansvar og bidra til fellesskapet gjennom anstendige arbeidsvilkår, selskapsskatt og avgifter som sikrer arbeidstakernes sosiale rettigheter.
  • Alle har et ansvar for å bruke egen forbrukermakt gjennom bevisste innkjøp.
  • Den norske regjeringen bør søke partnerskap i «New Global Deal».

Utvikling av bistandskompetanse i samarbeid med Ingeniører uten grenser (IUG)

Da samarbeidsavtalen mellom NITO og IUG ble undertegnet på verdens vanndag 22. mars 2018, ble det understreket at vi har felles mål om å fremme teknologisk kompetanse. Begge organisasjoner mener at teknologisk kompetanse er grunnleggende for å realisere FNs bærekraftsmål innen 2030.

IUG har også en unik mulighet til å bli en unik ressurs innen bistandsområdet gjennom innovasjon knyttet til digitalisering og bruk av teknologi på nye områder i bistandsarbeidet.

I samarbeid med IUG tilbyr flere norske utdanningsinstitusjoner studenter å skrive en bistandsrelatert masteroppgave – «Master med Mening». Masteroppgavene legger et utviklingsperspektiv til grunn for oppgavens innhold. Å stimulere til oppgaver i regi av «Master med Mening» er i praksis å arbeide for å nå bærekraftsmålene.

Konseptet kan også benyttes ved ønske om å skrive en bistandsrelatert bacheloroppgave - «Bachelor med mening». Når studenter skal ut i feltopphold, sender IUG med en erfaren ingeniør som fungerer som faglig veileder og mentor. «Master med Mening» bidrar på denne måten til å bygge humanitær ingeniørkompetanse hos både mentor og studenter.

NITO beklager at «Master med Mening» mangler offentlig finansiering, og anbefaler alle interessenter å vurdere øremerkede årlige bevilgninger til IUG inntil finansiering er sikret.

NITOs kongress mener:

  • Bærekraftsmålenes utfordring og relevans tydeliggjøres gjennom feltarbeid. Det er derfor viktig å bygge og utvikle denne forståelsen hos norske ingeniører, både for studenter og yrkesaktive.
  • IUG kan bli en ressurs innen bistandsområdet gjennom å utnytte mulighetene som ligger i digitalisering og bruk av ny teknologi.
  • Regjeringen må avsette midler til offentlig finansiering av «Master med Mening».

Andre politiske uttalelser