Det er et klart behov for forbedring av etter- og videreutdanning til ingeniører. 68 prosent av arbeidsgivere tilbød eller tilrettela for minst én etter- og videreutdanningsaktivitet i fjor. Samtidig sier svært mange ingeniører at tilbudet de får ikke er tilstrekkelig. Når vi nå er midt inne i en fase med raske teknologiske endringer knyttet til digitalisering og bærekraft er ikke denne situasjonen akseptabel verken for ingeniører eller for landet.

I dag avgjør arbeidsgiver eller egen lommebok dine muligheter for livslang læring. Arbeidslivet endrer seg raskt. For å sikre at arbeidstakerne får tilgang til kompetanseheving gjennom et helt yrkesliv, er det viktig å få på plass en kompetansereform som garanterer livslang læring i et arbeidstakerperspektiv. Arbeidstakerne kan gi tilbake økt innsikt og bidra til mer verdiskaping. NITOs kongress krever derfor at regjeringen sørger for et reelt kompetanseløft i arbeidslivet, også for ingeniører og teknologer.

Norge har et godt utgangspunkt for å ta i bruk kunstig intelligens. En rapport fra OECD viser at norsk arbeidsliv har den aller laveste automatiserbarheten av landene som er med i rapporten. Med andre ord er mange arbeidsoppgaver i Norge allerede automatisert, sammenlignet med andre land.

Noen kommentatorer kaller dette flaks. Det er en stor misforståelse. Det har lenge vært tradisjon for en offensiv holdning til ny teknologi og omstilling i norsk arbeidsliv. Både politiske beslutninger og trepartssamarbeidet har støttet opp om dette. Gratis høyere utdanning, sykelønnsordning og arbeidsledighetstrygd samt drøfting med fagorganisasjoner om viktige beslutninger, bidrar til at vi ligger i tet når det gjelder å ta i bruk ny og produktiv teknologi.

Ingeniørene har bidratt til økt automatisering og produktivitet når det i perioder har vært knapphet på arbeidsoppgaver. I en tid der samfunnet er avhengig av ingeniørenes kompetanse for omstilling, der arbeidsgiverne mangler ingeniører med riktig fagkombinasjon, må vi sikre at en kompetansereform viderefører deres erfaring og bygger ny kompetanse for neste ledd av digitalisering og automatisering av landet.

Norge må nå fortsette å bygge på tradisjonen vi har hatt for raskt å ta i bruk ny teknologi. Vi må fortsatt være landet som ha en av verdens mest automatiserte arbeidsliv. Vi har ikke noe annet valg dersom vi skal opprettholde vårt velstandsnivå.

Skal vi sikre at kompetansen vedlikeholdes og utvikles i takt med ny teknologi, samt sikre arbeidstakernes muligheter til å stå lengre i jobb, må det satses kraftig på kompetanseutvikling for alle faser i arbeidslivet.

Myndighetene og partene i arbeidslivet må inngå en «Arbeidslivets kompetanseavtale». Denne avtalen skal sikre nødvendig kompetanse i arbeids- og næringsliv, mulighet for kontinuerlig kompetanseutvikling og bekjempe arbeidsledighet. Avtalen må inneholde opprettelse av regionale kompetansefond, som et samarbeid mellom myndighetene og partene i arbeidslivet. Fondet må bli en effektiv og langsiktig innfrielse av regionale kompetansebehov.

NITOs kongress mener:

  • En kompetansereform må gjelde hele arbeidslivet og gjøres tilgjengelig for alle typer arbeidskraft.
  • Det offentlige skal tilby alle kompetanseheving innen digital kunnskap.
  • Livslang læring må være sentralt i trepartssamarbeidet gjennom en «arbeidslivets kompetanseavtale».
  • Det må gjøres attraktivt for utdanningsinstitusjonene å satse på etter- og videreutdanningstilbud rettet mot ingeniører og teknologer, gjennom bl.a. bedre insentiver i finansieringssystemet.
  • Statlige insentivordninger må etableres for å stimulere bedriftene til mer langsiktig kompetanseutvikling av ansatte, slik som kompetansefunn eller avskrivning på investering i kompetanse.
  • Myndighetene og partene i arbeidslivet må etablere regionale kompetansefond. Staten og arbeidsgiverne må bidra med midler og arbeidstakerne må bidra med tid og innsats.
  • Dagpengeforskriften må endres for å styrke retten til etter- og videreutdanning mens man mottar dagpenger.

Andre politiske uttalelser

Politisk uttalelse NITO Kongressen 2018: Hjelp befolkningen i Jemen nå!

Politisk uttalelse NITO Kongressen 2018: Internasjonalt arbeid