Gå til innhold
Politikk

Læringsmiljølov og retningslinjer for seksuell trakassering i UH-sektoren

Det er behov for en læringsmiljølov som ivaretar studenter på lik linje som arbeidsmiljøloven ivaretar ansatte.

Langeland-saken fra 2017 har tydelig vist at det er dårlige og få retningslinjer for hvordan håndtere saker som angår seksuell trakassering.

Saken omhandler en foreleser ved Universitetet i Stavanger som har opptrådt svært upassende overfor studenter av det motsatte kjønn. Dette er nok dessverre bare en av mange slike saker.

I en nasjonal rapport (Lund, 2017) kommer det frem at 8 prosent av de spurte (tilsvarende 24 000 på landsbasis) studentene har blitt eller blir utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet fra medstudenter, tallet for ansatte som seksuelt trakasserer studenter ligger på 1 prosent (tilsvarende 3000 på landsbasis).

Yrkesaktive er beskyttet mot dette gjennom arbeidsmiljøloven, men studenter er ikke omfattet av bestemmelsene i arbeidsmiljøloven, noe som vil gi lite vern mot slike hendelser. Hvis alle studenter skal ha et trygt studiemiljø, kunne utvikle seg og være en del av det akademiske fellesskapet, må alle universiteter og høgskoler ha klare retningslinjer på hva som er akseptabel adferd og ikke, samt konsekvenser ved brudd på retningslinjene.

Akademia er en tung samfunnsaktør som legger stor vekt på forskningsetikette og verdigrunnlaget hos sine ansatte. Ved brudd på retningslinjene bør det foretas en skikkethetsvurdering av den ansatte.

Det finnes flere problemsituasjoner hvor studenter i dag ikke er tilstrekkelig ivaretatt. I tillegg til trakassering kan det nevnes mobbing og rusproblematikk.

Vi mener derfor det er behov for å utrede hvilke situasjoner studenter i dag ikke er tilstrekkelig ivaretatt, og deretter fremme forslag om en helhetlig læringsmiljølov som ivaretar studenter tilsvarende arbeidsmiljøloven for ansatte.

Som et minimum må det lages nasjonale retningslinjer for hvordan seksuell trakassering av studenter skal håndteres, og det skal ikke være rom for å ha en stilling i akademia ved brudd på retningslinjene.

NITO Studentene

Dette er interesseorganisasjonen for over 12.000 master- og bachelorstudenter innen ingeniør- og teknologifag. 

NITO Studentene vedtar sin overordnede politikk på sitt årlige landsmøte. Et eget styre på åtte personer vedtar høringer og politiske innspill basert på landsmøtets vedtak.

Bli studentmedlem i NITO

Publisert: Sist oppdatert: