Gå til innhold
Politikk

Statsbudsjettprioriteringer 2016

Her er NITO Studentenes prioriteringer til statsbudsjettet 2016:

  1. En finansiering av ingeniør- og teknologiutdanningene som gjenspeiler reelle behov.
  2. Økt bevilgning til utstyr i ingeniør- og teknologiutdanningene


reelle behov

NITO Studentene mener at det er viktig at institusjonene som tilbyr ingeniør- og teknologiutdanningene kan tilby en kvalitativt god utdanning, som både er arbeidsrelevant og som innebærer praksis og god oppfølgning og veiledning av studentene. Dette innebærer at institusjonene må ha en forutsigbar og fremtidsrettet finansiering, som kan dekke opp under de reelle behovene institusjonene har.

I dag er ingeniør- og teknologiutdanninger på lavere grads nivå finansiert i nest laveste kategori. Det til tross for at teknologiske utdanninger har stort behov for infrastruktur, både innen bygg, laboratorier, utstyr og lærekrefter. Hvis arbeidslivet i Norge skal få den arbeidskraften det trenger, må ingeniør- og teknologiutdanninger finansieres bedre. Institusjonene må ha råd til nødvendig utstyr og de må ha råd til å konkurrere med privat næringsliv om de mest kompetente arbeidstagerne.

NITO Studentene hovedønske er at finansieringen av ingeniør- og teknologiutdanningene gjenspeiler reelle behov. Dersom det ikke blir resultatet av gjennomgangen av finansieringssystemet for universiteter og høyskoler, ønsker vi i første omgang at finansieringen av den treårige ingeniørutdanning skal heves til kategori D, med et langsiktig mål om en finansiering tilsvarende dagens kategori C. En heving av den treårige ingeniørutdanningen fra kategori E til kategori D vil ha en budsjetteffekt per kull på om lag 45 millioner kroner i strategiske tildelinger. Dette er basert på foreslåtte kategorier og satser for utdanningsinsentivene i budsjettforslaget for 2015 og tallet på førstegangsregistrerte ingeniørstudenter i 2014.

Bevilgning til utstyr

Våre medlemmer melder om at utdanningene har utstyr som er i dårlig stand, og en av fem sier at det mangler utstyr som er nødvendig for undervisningen. NITO Studentene ønsker friske midler øremerket oppdatering av utstyr innen ingeniør-, teknologi-, og realfag, slik at institusjonene kan legge konkrete planer for utskiftning og oppdatering av utstyrsparken.


Instagram-bilde fra kampanjen #mittutstyr.

I statsbudsjettet for 2015 ble det bevilget en årlig pott på 30 millioner til utstyr i ingeniør og sykepleierutdanningene. Dette er to vidt forskjellige utdanninger med liten grad av overlappende utstyrsbehov. Dersom midlene ikke øremerkes spesifikt til ingeniør- og teknologiutdanningene er det ingen garanti for at midlene faktisk brukes til å forbedre utstyrssituasjonen i disse utdanningene. Vi ser allerede indikasjoner på at bevilgningen for 2015 ved enkelte institusjoner vil brukes utelukkende på sykepleierutdanningen.

Selv om vi er glade for at regjeringen anerkjenner behovet for midler til utstyr i ingeniør- og teknologiutdanningene, mener vi at 30 millioner er en alt for lav sum. Tilbakemeldingene vi har fått etter direkte kommunikasjon med dekaner ved ingeniørutdanningene, indikerer at det kan være et etterslep på flere hundre millioner, og at behovet varierer mellom de forskjellige institusjonene. Det er derfor viktig at midlene fordeles etter institusjonenes faktiske behov.

Kvalitet fremfor kvantitet

Avslutningsvis vil vi understreke at dersom det vurderes å tildele studieplasser innen ingeniør- og teknologifag må det gjøres på bakgrunn av institusjonenes eksisterende kapasitet og kompetanse innenfor utdanningsområdet. Institusjonen må med andre ord ha tilstrekkelig infrastruktur og kapasitet blant de vitenskapelig ansatte før studentene tas opp.

NITOs politikkområde

Publisert: Sist oppdatert: