Gå til innhold
NITO-president Trond Markussen med ett av FNs bærekraftsmål. Hva er viktig for deg? Du kan påvirke politikere lokalt.
NITO-president Trond Markussen med ett av FNs bærekraftsmål. Hva er viktig for deg? Du kan påvirke politikere lokalt.
Politikk

Valg 2019 – bruk stemmeretten

Det er valgkamp. Ingeniører er garantister for velferd. Vet du hva du skal stemme? NITO oppfordrer deg til å utfordre lokalpolitikerne om viktige temaer.

valg 2019 stand i Stavanger 2.JPG
NITO møter velgere, her fra Stavanger.

NITO er partipolitisk uavhengig. Valgdagen er mandag 9. september. Lykke til med valget.

valg 2019 Waterhole Ringerike.JPG
Mange tilhørere på NITOs valgdebatt på Waterhole Ringerike.

valg2019 panel bedrift.JPG

Hvilket tema er du mest opptatt av?

Her er ulike tema som mange ingeniører er opptatt av. Før du tar valget, få tips til ulike spørsmål du kan stille politikere der du bor:

Slik kan kommunene bidra til det grønne skiftet

Norge skal omstilles til et lavutslippssamfunn. Både private og offentlige virksomheter må bidra til en grønn omstilling der utslipp kuttes og avfall minimeres. Da må vi tenke miljø og bærekraft fra start.

 • Kommunene bør legge til rette for grønn næringsvirksomhet
 • Kommunene må satse på bærekraftige løsninger og tiltak for
  kommunale tjenester og bygg
 • Kommunene må arbeide med holdningsendringer overfor
  innbyggerne på miljø og bærekraft for å legge til rette for økt
  innovasjon, gjenbruk og resirkulering
 • Gjennom å bruke sin innkjøpsmakt må kommunene stimulere
  til grønn verdiskaping og grønne arbeidsplasser

Før du tar valget:

Spør hvilke planer din kommune har for å bli mer miljøvennlig og legge til rette for grønn næringsvirksomhet.

Bedre realfagstilbud til barn og unge

Fra 2019 trappes regjeringens realfagsstrategi ned, og etter 2020 blir det ingen ny nasjonal realfagsstrategi. Derfor blir det svært viktig at kommunene følger opp og tar ansvar for den videre satsingen på realfag i skolen.

 • Kommunene må satse på realfag og ha en plan for hvordan de skal iverksette digitaliseringsstrategien 2017-2021 i grunnopplæringen
 • Kommunene bør etablere en forpliktende realfagsstrategi som også involverer næringslivet
 • Alle elever bør ha tilgang til et vitensenter for inspirasjon og læring, og elever i grunnskolen og på videregående skole bør lære om programmering
 • Kommunene må styrke lærernes kompetanse innen teknologi
  og digitalisering

Før du tar valget:

Spør politikerne hva de vil gjøre for å forbedre  realfagstilbudet til barn og unge i din kommune.

Kommunene trenger ingeniører og teknologer

I kommunene er det ingeniører som sørger for blant annet trygge veier, skolebygg og vann og avløp. 53 prosent av kommunene i NITOs undersøkelse sier de sliter med å rekruttere ingeniører. Kun 3,8 prosent av ingeniørstudentene
NITO har spurt, sier de ønsker å jobbe i en kommune. Mangel på ingeniørkompetanse kan få store konsekvenser.

 • Kommunene bør ha en målrettet plan for rekruttering av ingeniører
 • Kommunene bør i større grad samarbeide med universiteter og høgskoler, og oppsøke utdanningsinstitusjonene for å markedsføre seg
 • Kommunene bør synliggjøre det brede spekteret av interessante arbeidsoppgaver gjennom for eksempel å tilby praksisplasser, bachelor- og masteroppgaver og sommerjobber

Før du tar valget:

Spør politikerne hva som gjøres i din kommune for å
rekruttere ingeniører og teknologer.

Kommunene må våge å satse digitalt

Digitalisering er framtida – men også samtida. For å kunne tilby innbyggerne gode og trygge tjenester, må kommunene satse digitalt. Det er store ulikheter mellom kommuner. Et mindretall blir stadig bedre digitalt, mens mange er usikre på hvordan de skal gjennomføre digitaliseringsprosjekter og henger etter.

Skal kommunene lykkes, må beslutninger ta utgangspunkt i solid fagkunnskap og bred medarbeiderinvolvering.

 • Kommunene må etablere kommunalt og regionalt IKT-samarbeid og gjøre felles innkjøp. Mer samarbeid gir bedre og billigere løsninger.
 • IKT-plattformer krever politisk vilje til å prioritere midler
  til både nye investeringer og drift
 • Kommuner som outsourcer må beholde tilstrekkelig IKT-kompetanse til å ivareta langsiktig styring, IKT-sikkerhet og myndighetsutøvelse
 • Kommunens digitale tjenester må kunne brukes av alle

Før du tar valget:

Spør politikerne hvordan de vil digitalisere kommunens
tjenester de neste årene.

Rust kommunene for klimaendringer og ekstremvær

I 2018 var Norge rammet av flom, tørke og skogbranner. I framtida kan vi forvente mer ekstremvær. Klimatilpasning er derfor nødvendig, og NITO mener kommunene må ha tilstrekkelig kompetanse for å møte disse
utfordringene.

 • Arbeidet med forebygging, beredskap og klimatilpasning i
  kommunene må styrkes
 • Kommunene må ruste opp ledningsnett for vann og avløp
  – blant annet for å håndtere overvann
 • Kommunene må arbeide tverrfaglig med klimatilpasning

Før du tar valget:

Spør politikerne hvordan de ruster din kommune for klimaendringer og ekstremvær.

Trygt og rent vann

Trygt og rent vann i springen er noe vi tar for gitt. Men mange kommuner i Norge har store etterslep i vedlikehold og oppgradering av vann- og avløpsnettet. Dette kan medføre kritiske situasjoner der drikkevannet forurenses.

Hele 43 prosent av NITOs medlemmer som har kunnskap om vann og avløp i kommunene mener det er en risiko for slike kritiske hendelser med vann- og avløpsnettet vårt.

 • Kommunene må satse på oppgradering og vedlikehold av vann- og avløpssystemer for å sikre innbyggerne rent og tilstrekkelig drikkevann
 • Kommunene må sørge for at de har tilstrekkelige rutiner på plass for å avdekke feil og sikre god nok vannkvalitet
 • Kommunene må sørge for at de har den nødvendige kompetansen på vann og avløp for å sikre et effektivt og sikkert vann- og avløpssystem

Før du tar valget:

Spør politikerne om tilstanden på vann- og avløpsnettet
i kommunen og planene for framtidig vedlikehold
og oppgradering.

Valg 2019 – flyers

Her er NITOs flyers/brosjyrer på ulike temaer i forbindelse med valgkampen. Skriv dem gjerne ut og bruk dem i kontakt med lokale politikere.

Slik kan kommunene bidra til det grønne skiftet

Kommunene må våge å satse digitalt

Bedre realfagstilbud til barn og unge

Kommunene trenger ingeniører og teknologer

Rust kommunene for klimaendringer og ekstremvær

Trygt og rent vann

valg2019 Waterholde Kongsberg.JPG
Valgdebatt på Waterhole Kongsberg.
valg 2019 stand i Stavanger.JPG
NITO møter velger, her i Stavanger.
valg 2019 stand 2.JPG
Møt gjerne NITO på stand i forbindelse med valgkampen.
Valg 2019 stand Hamar.JPG
Her fra gågata i Hamar (fra høyre til venstre): Harald Rygh (leder NITO Hedmark), Else-Berit Stenseth (styremedlem NITO Hedmark), William Nilssen (nestleder NITO Hedmark), Karl-Sverre Trollnes (leder pensjonistutvalget NITO Hedmark). Den unge gutten heter Edward.

Aktuelle saker fra NITO


Se alle aktuelle saker fra NITO