- Sirkulær økonomi vil gi økt innovasjon og konkurransekraft, redusere avfall og presset på knappe ressurser og ikke minst gjøre at vi når målene i Parisavtalen. FNs klimapanels rapport som kom 8. oktober slår fast at det trengs omfattende tiltak og omstilling i alle sektorer for å stoppe klimaendringene før vi passerer målet om 1,5 graders oppvarming, sier NITO-president Trond Markussen.

Sirkulær økonomi vil si å gå fra en bruk- og kast-økonomi, til en bærekraftig økonomi med mål om å redusere materialforbruk, utvikle varige produkter og teknologi som kan brukes lenge, og repareres, fornyes, videreutvikles, deles og gjenbrukes. Vi må minimere bruk av giftstoffer og sørge for miljø- og klimavennlige produksjonsmåter.

Han synes det er skuffende at regjeringen i forslaget til statsbudsjettet for 2019 ikke har satt av midler som skal brukes til en bærekraftig omstilling av økonomien. Dette til tross for at Stortinget har bedt regjeringen utvikle en nasjonal strategi om sirkulær økonomi.

Arbeiderpartiet, Abelia, Circular Norway og NITO mener en av løsningene for klimaproblemene er å bruke klær laget av resirkulerte materialer.

– Flere europeiske land er for lengst i gang med å omstille hele økonomien sin i sirkulær retning. I 2015 investerte den finske regjeringen 40 millioner euro i sirkulær økonomi, og satser på å være et internasjonalt nav for sirkulær økonomi innen 2025. Ifølge et forsiktig estimat vil en slik omstilling til sirkulær økonomi skape over 75.000 nye arbeidsplasser og tilføre finsk økonomi en verdi på 2-3 milliarder euro innen 2030.

Regjeringen kaster bort verdifull tid

I februar i år, i forbindelse med behandlingen av stortingsmeldingen Avfall som ressurs – avfallspolitikk og sirkulær økonomi, ba Stortinget regjeringen om å lage en nasjonal strategi for sirkulær økonomi. Lanseringen av denne strategien er ifølge Klima- og miljødepartementet utsatt til våren 2019.

NITO mener dette er alt for passivt.

– Andre land har allerede fått et forsprang som vi må ta igjen. Vi mener dessuten at sirkulær økonomi er ett viktig verktøy for å begrense klimaendringene, få ned forbruket og bidra til mer miljøvennlig produksjon. Rapporten fra FNs klimapanel som kom i dag viser at vi nå står ved et veiskille. Mer eller mindre alle sektorer må omstille til en bærekraftig økonomi og forbruket vårt må reduseres. Jeg vil oppfordre Stortinget til ta hensyn til konklusjonene og anbefalingene fra FNs klimapanelrapport i budsjettforhandlingene, sier Markussen. 

Ti tiltak for grønn verdiskaping og sirkulær økonomi

- Ingeniører og teknologer vil være helt sentrale i utviklingen av bærekraftige produkter og omstillingen til et lavutslippssamfunn. De besitter så mye innovasjonskraft og er klare til å sette i gang hvis bare forholdene legger til rette for det. Norge må nå ta på seg ledertrøyen og bli verdensmester i sirkulær økonomi, sier Markussen.

For å omstille til en sirkulær og bærekraftig økonomi i Norge, har NITO, Abelia og Circular Norway laget en strategi hvor vi presenterer ti forslag til tiltak som vi håper regjeringen og Stortinget vil støtte på en forpliktende måte. Disse tiltakene krever bare ca. 120 millioner kroner.

Vekst og nye arbeidsplasser

 • Myndighetene må aktivt bruke sin innkjøpsmakt til å stimulere etterspørsel etter sirkulære løsninger.
 • Det må etableres en rådgivningsinstans som bistår bedrifter med å oppnå sirkularitet i sin virksomhet.
 • Det må sikres gode stimuleringsordninger for å motivere industri, næringsliv, handel og forbrukere til å omstille til sirkulær økonomi.

Ressursproduktivitet, innovasjon, design og forbruk

 • Myndighetene må utvide kravene til økodesign og legge til rette for at man kan reparere, oppgradere og resirkulere produkter.
 • For å sikre ny kunnskap og næringsutvikling knyttet til sirkulær økonomi, må det iverksettes en såkalt 21-prosess som del av strategien, dvs. et aktørdrevet nasjonalt strategiarbeid på oppdrag fra regjering eller departement for å fremme forskningsbasert verdiskaping og utvikling på viktige samfunnsområder.
 • Myndighetene må initiere tiltak for å støtte sirkulær økonomi gjennom anvendt data og digitalisering.
 • Skatter og avgifter må brukes for å fremme holdbarhet og reparasjon.

Behov for oppdatert kunnskap

 • Sirkulær økonomi må inn i grunnskolen og utdanninger, og man må bevisst jobbe med holdningsendringer.
 • Det må opprettes et næringsdrevet ekspertråd på sirkulær økonomi som gir konkrete føringer for hvordan Norge skal omstilles til sirkulær økonomi.
 • Det må stimuleres til samarbeid både på lokalt, nasjonalt, nordisk og europeisk nivå.
 • Det må opprettes et norsk sirkulært testlaboratorium på Svalbard for å drive teknologiutvikling og testing av løsninger som bidrar til økt ressursproduktivitet.
FNs klimapanels hovedrapport om 1,5-graders målet som ble lansert 8. oktober slår fast at drastiske utslippsreduksjoner de neste 12 årene må til for at den globale oppvarmingen ikke skal overstige 1,5 grader. Disse omfattende reduksjonene vil kreve store endringer på tvers av sektorer og land de neste 10-20 årene- Den slår også fast at konsekvensene ved å gå fra 1,5 til 2 graders oppvarming er betydelige. I desember er det tre år siden 195 land vedtok å jobbe for et langsiktig globalt klimamål gjennom Parisavtalen. Målet med avtalen er å holde økningen i gjennomsnittstemperaturen til godt under to grader sammenliknet med før-industriell tid. Landene skal etterstrebe og holde temperaturstigningen på 1,5 grader.