Gå til innhold

Politikk

NITO er ingeniørenes viktigste stemme. Å satse på ingeniørenes stemme er å satse på løsningene.

NITOs vedtatte politikk

Her finner du NITOs vedtatte politikk på de viktigste fagområdene for våre medlemmer.

Ingeniørens rolle i samfunnet

NITO har en historie med solide røtter mer enn hundre år tilbake i tid. NITOs viktigste oppgave er å ta vare på medlemmenes interesser i deres arbeidshverdag. Vi bidrar til felleskap på arbeidsplasser og blant kolleger. Medlemmene er i sentrum.

Arbeidsliv

NITO arbeider for et mangfoldig og inkluderende arbeidsliv, med plass til alle. Medlemmenes sysselsetting, rettigheter, lønns- og arbeidsvilkår er NITOs kjernesaker. Vi vil at ingeniører og teknologer skal oppleve trygghet og lykkes i arbeidslivet.

Lønnspolitikk

NITOs medlemmer skal ha et lønnsnivå og en lønnsutvikling som gjenspeiler deres kompetanse, verdi for virksomheten og viktigheten i samfunnet. Det skal lønne seg å være NITO-medlem.

Utdanning

Norge trenger ingeniører og teknologer med riktig kompetanse til å møte framtidas behov. Utdanningssektoren skal forberede studentene på jobber som ennå ikke eksisterer og må rustes for å møte endrede kompetansebehov og kontinuerlig kompetanseutvikling.

Samferdsel

NITO jobber for at vi skal ha et transportsystem som er effektivt, miljøvennlig og trygt: på vei, bane, i lufta og på sjøen. Vi må satse på kompetanse og rekruttering, og på innovasjon og teknologiutvikling.

Næringspolitikk og bærekraftig utvikling

Næringspolitikken skal bidra til full sysselsetting, vekst og velferd. Det sikres gjennom omstilling og innovasjon sammen med et velfungerende organisert arbeidsliv.

Energi, klima og miljø

Verden skal gjennom store omstillinger når klimautslippene må halveres innen 2030, og vi skal være et lavutslippssamfunn innen 2050. Parisavtalen og FNs bærekraftsmål er sentrale rammeverk her, og NITO støtter opp om disse målene.

Helse

NITO jobber for bedre kvalitet og nye løsninger i helsesektoren. Økt rekruttering av ingeniører, teknologer og bioingeniører, samt kontinuerlig digital og teknologisk kompetansepåfyll, er viktig for å lykkes.

IKT

NITO er pådriver for en digitalisering som bidrar til gode tjenester, verdiskaping og ikke minst innovasjon og spennende arbeidsoppgaver. Samtidig er NITO opptatt av at digitaliseringen foregår på en ansvarlig måte.

Sikkerhet og beredskap

Å sørge for innbyggernes sikkerhet er en av statens viktigste oppgaver. Norge står overfor nye utfordringer i en tid med flere og mer sammensatte sikkerhetstrusler. I de mange offentlige instansene som skal sikre samfunnssikkerheten trengs innovasjon og kompetanse, samt tilrettelegging for samarbeid mellom offentlig sektor, utdanningsinstitusjoner og næringsliv og mellom sivile og militære ingeniører og teknologer.

NITOs politikkhefte 2021-2024

Du kan også lese om NITOs vedtatte politikk i hefteform