Som medlem, mottaker av nyhetsbrev eller bruker av våre digitale kommunikasjonskanaler skal du være trygg på at dine opplysninger håndteres trygt og sikkert.

Ivaretakelse av personvern og god informasjonssikkerhet har høy prioritet hos NITO. Informasjon er viktig for ivaretakelse av personvernet.

I denne personvernerklæringen informerer vi om hvilke personopplysninger vi behandler, hvorfor de samles inn og behandles, og hvordan vi bruker dem. Den vil også omtale rettigheter du har når vi håndterer dine opplysninger.

Behandlingsansvarlig - kontaktopplysninger

NITO har etter personopplysningsloven ansvar for all håndtering av personopplysninger i organisasjonen, uavhengig av om denne foregår lokalt eller sentralt, av ansatte eller tillitsvalgte.

Behandlingsansvarlig for personopplysningene NITO behandler er konst. generalsekretær Audun Bøhn.

Kontaktinformasjon til NITO er:

Adresse: Postboks 1636 Vika, 0119 Oslo
E-post:
Telefon: 22053500
Organisasjonsnummer 856 331 482

For spørsmål om NITOs behandling av personopplysninger eller om du har synspunkter, tar vi gjerne imot dine tilbakemeldinger.

Kontakt personvernombudet:
Advokat Beate Sire Dagslet
Epost:
Telefon: 22053500

NITO besvarer spørsmål om personvern så snart som mulig og innen lovens svarfrist på 30 dager.

Ord og uttrykk

Hva er personopplysningsvern?

Begrepet beskrives som menneskets rett til å ha oversikt og kontroll over behandling av opplysninger om dem selv. Med visse unntak skal han/henne ha mulighet for å bestemme hva andre skal få vite om hans/hennes personlige forhold. Altså skal du vite; hvem vet hva om meg, hva brukes informasjonen til og hvordan brukes den.

Hva er en personopplysning?

Enhver opplysning om en identifisert eller identifiserbar fysisk person (den registrerte), som direkte eller indirekte kan identifiseres ved hjelp av f.eks. navn, medlemsnummer eller mobilnummer, eller et eller flere elementer som er spesifikke for nevnte fysiske persons identitet.

Hva er en behandling/ behandlingsaktivitet?

Enhver aktivitet eller rekke av aktiviteter som gjøres med personopplysninger, automatisert eller ikke, f.eks. innsamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, tilpasning, eller endring, gjenfinning, konsultering, bruk, utlevering, overføring eller annen form for tilgjengeliggjøring, sammenstilling, sletting eller annen tilintetgjøring.

Særlig kategori personopplysning / sensitiv personopplysning

Det å være medlem i en fagforening (fagforeningstilhørighet) er definert i personopplysningsloven som en særlig kategori personopplysning. Grunnen er at loven er basert på regler fra EU. Det innebærer at NITO må behandle opplysninger om våre medlemmer med varsomhet.

 

Personvernprinsippene

NITO må kunne dokumentere at den behandlingen som skjer i alle ledd i organisasjonen, også ute i bedriftsgruppene, skjer i samsvar med de prinsippene loven har satt.

Prinsippene som må følges i GDPR:

 • Opplysningene skal behandles på en lovlig, rettferdig og gjennomsiktig måte.
 • Formålsbegrensning - bare benyttes til spesifikke, uttrykkelig angitte formål som er berettiget i virksomheten.
 • Dataminimering - begrenses til det som er nødvendig for formålet.
 • Riktighet - være korrekte og oppdaterte.
 • Lagringsbegrensning - slettes når opplysningene ikke lengre er nødvendige for formålet.
 • Integritet og fortrolighet – sikkerhet for personopplysningsloven.
 • Ansvar – påvise at prinsippene etterleves.
Hvilke personopplysninger samler NITO inn om deg?

Når du melder deg inn i NITO, melder deg på og deltar på kurs eller andre arrangementer, svarer på medlemsundersøkelser eller på annen måte bruker foreningens medlemsservice eller tjenester kan vi samle inn og registre opplysninger om deg.

Hvilke personopplysninger vi samler inn avhenger av omstendighetene og av hvilke tjenester og aktiviteter du bruker.

Hva som er lagret om deg i vårt medlem-/ kursregister kan du til enhver tid få tilgang til å endre gjennom å logge deg på min side på våre nettsider.

Opplysninger du selv oppgir/registrerer:

 • Navn
 • Fødselsnummer
 • Kontaktopplysninger sånn som eksempelvis epostadresse og mobilnummer
 • Opplysninger knyttet til utdanning /kompetanse
 • Student, ansatt, arbeidsledig, pensjonist, stillingsandel
 • Arbeidsforhold eller utdanningssted
 • Lønnsopplysninger til lønnsstatistikken
 • Faglige interesser – eventuelt medlemskap i fagnettverk

Ved administrering av medlemskapet:

 • Medlemsnummer
 • Betalingsinformasjon
 • Tariffområde
 • Tillitsverv lokalt, avdelingsnivå eller sentralt
 • Kurs, arrangementer, abonnementer
 • Forsikringer som NITO administrerer
 • Logg over din bruk av våre tjenester (kurs), og de aktiviteter vi gjennomfører mot deg som medlem (nyhetsbrev)

Hvem er kilden

NITO vil i hovedsak motta opplysninger fra deg selv. Det kan også innsamles personopplysninger knyttet til deg fra lokal tillitsvalgt i forbindelse med spørsmål knyttet til din arbeidssituasjon eller lønns- og arbeidsvilkår.

Vi kan motta informasjon fra våre samarbeidspartnere innen bank og forsikring om din eventuelle tilknytning til de medlemsfordeler de tilbyr*. Slik deling er basert på at du har gitt ditt samtykke eller at det er et annet behandlingsgrunnlag som du er informert om.

*Et eksempel på slik deling er: Tryg og NITO samarbeider om kollektive og individuelle forsikringer. For å forebygge at du mottar markedsføring og kommunikasjon fra begge parter om individuelle forsikringer, vil Tryg dele informasjon med NITO om at du har et kundeforhold i Tryg. Tryg deler ikke informasjon om hvilke forsikringsprodukter du har i Tryg, kun om det foreligger et kundeforhold. Tryg vil heller ikke dele informasjon om eventuelle skadesaker.

NITO innhenter også informasjon fra folkeregisteret for å sørge for at vi har korrekt og oppdatert informasjon i vårt medlems-/kunderegister. Eksempelvis for å sikre at vi har rett adresse på yrkesaktive medlemmer som har NITO Innboforsikring.

Hvorfor behandler NITO dine personopplysninger og grunnlaget

NITOs hovedformål er å ivareta medlemmenes interesse innenfor lønn- og arbeidsvilkår, bidra til å styrke medlemmenes faglige tilhørighet og nettverk, utvikle og tilby faglige og økonomiske medlemsfordeler. De mest sentrale vilkårene for ditt medlemskap framgår av medlemsbetingelsene som leses og godtas ved innmelding.

Grunnlaget for å behandle den sensitive opplysningen fagforeningstilhørighet har NITO ved at det er noen kjerneoppgaver vi som fagforeningen gjør og disse er å anse som berettigede aktiviteter. Dette er aktiviteter som kan knyttes til å oppfylle formålene med medlemskapet. NITO behandler også opplysninger om fagforeningstilhørighet når det er nødvendig for å bidra til oppfyllelse av forpliktelser som framkommer av lov eller tariffavtale på arbeidsrettsområde. Dette kan f.eks. være utveksling av opplysninger i forbindelse med det lokale lønnsoppgjøret i din bedrift.

Når du melder deg inn i NITO inngås det en avtale som gir grunnlag for å behandle personopplysninger om deg. Dette er de opplysninger du oppgir ved innmelding eller i senere kontakt med oss. Personopplysningene vi behandler er begrenset til de opplysningene som er nødvendige for å oppfylle formålene med medlemskapet, herunder yte god medlemsservice, og sikre tilgang til relevante medlemstilbud.

Det som er nevnt i avsnittet over gjelder også deg som ikke er medlem, men som deltar på våre kurs eller andre åpne arrangementer.

Det er samtykke fra deg som gir NITO grunnlag til å overføre personopplysninger til våre samarbeidspartnere eksempelvis innen bank og forsikring, slik at de får adgang til å markedsføre medlemstilbud overfor deg. Gir du ikke slikt samtykke, eller trekker du tilbake et samtykke, vil du ikke motta slik markedsføring direkte fra bank- og forsikringsleverandørene. NITOs samarbeidspartnere som i dag kontakter medlemmer om medlemstilbud er: Tryg Forsikring (forsikring) og Nordea (bank). 

Dersom du ønsker å trekke ditt samtykke kan du gjøre dette på Min side. Hvis du trekker samtykket vil dette imidlertid kunne medføre at de tjenester som ytes eller behandling som skjer på grunnlag av samtykket, ikke vil kunne gjennomføres.

NITO fremforhandler gode medlemsfordeler, blant annet innen bank og forsikring. For å verifisere at du har rett på våre medlemsfordeler når du selv kontakter våre samarbeidspartnere deler vi nødvendige medlemsdata med disse. Dette er identifikasjonsopplysninger. Denne informasjonen skal kun brukes til verifisering av medlemskap, ikke noe annet. Delingen har grunnlag i berettiget interesse.
NITO vurderer dette til å være en liten personverntrussel og som er i medlemmets interesse.

Dersom du ikke ønsker at vi skal utveksle denne informasjonen må du gi beskjed på . I så tilfelle må du selv dokumentere ditt medlemskap.

Kollektive NITO-forsikringer

NITOs kollektive forsikringer (f.eks. NITO Innboforsikring, NITO Ulykkesforsikring, NITO Inntektsforsikring), tegnes hos NITO med Tryg Forsikring og Maiden General Försäkrings AB (Maiden) som forsikringsleverandør.

Dette innebærer at opplysninger om at du er NITO-medlem, navn, medlemsnummer, fødselsnummer og dine kontaktopplysninger deles med Tryg Forsikring og Maiden, og det etableres et kundeforhold til Tryg og Maiden.

Opplysningene er Tryg/Maiden/NITO forpliktet til å registrere etter forsikringsavtaleloven, for at forsikringen skal kunne gjøres gjeldende og eventuelt foreta skadeoppgjør. Kundeforholdet til Tryg innebærer at de kan kontakte deg om andre forsikringsprodukter i henhold til markedsføringsloven § 15.

Tryg Legehjelp er inkludert i ditt NITO-medlemskap. Dette må du selv aktivere på Tryg sine nettsider. Ved aktivisering etableres det et kundeforhold til Tryg, og
de kan kontakte for å orientere deg om fordeler du som NITO-medlem har tilgang til hos Tryg.

Ønsker du ikke å bli kontaktet av Tryg som nevnt, kan du reservere deg på Min side.

Her kan du lese mer om personvernerklæringen til våre samarbeidspartnere:

I forbindelse med tariffoppgjøret og lønnsforhandlinger må vi håndtere dine personopplysninger for konfliktberedskap og mulig streik. Det kan bety at personopplysninger utveksles mellom partene og foreninger vi har samarbeid med, f.eks Akademikerne. Grunnlaget for å gjøre dette er avtale om medlemskap og våre plikter som tariffpart.

Du kan betale din medlemskontingent direkte til NITO eller be om at det blir gjort lønnstrekk. Avtale om lønnstrekk gjøres ved innmelding eller ønske om dette sendes til

For å få gjennomført trekket må vi dele nødvendige personopplysninger med din arbeidsgiver, eksempelvis fødselsdato og navn. Gjennom denne avtalen samtykker du også til at arbeidsgiver får vite at du er fagorganisert. Opplysningene deles med arbeidsgiver på en kryptert side.

NITO vil også behandle dine personopplysninger i samsvar med lovpålagte krav, blant annet når vi oppbevarer nødvendig dokumentasjon for regnskapsmessige formål.

Vi registrerer ditt fødselsnummer av hensyn til sikker identifisering. NITO med mange tusen medlemmer må kunne skille medlemmer med samme navn og fødselsdato.

Vi bruker også fødselsnummer på våre medlemmer for å sikre at medlemmene får skattefradrag for innbetalt kontingent.

Ønsker du ikke å registrere de opplysninger vi mener er nødvendig for å oppfylle de formålene som følger av et medlemskap i NITO, kan det medføre at vi ikke kan oppfylle de forpliktelser vi har sagt vi har overfor våre medlemmer.

Hvem har tilgang til dine personopplysninger

Din bruk av NITOs aktiviteter og tjenester vil registreres enten i vårt medlem-/kunderegister, lønnsdatabase og/ eller i vårt saks- og dokumentsystem. Eksempelvis kurspåmeldinger, dialog med servicesenteret, eller behov for juridisk bistand.

Opplysningene lagres som en del av NITOs administrering av medlemskapet, for å sikre kvalitet i vår medlemsservice og for å ha nødvendig dokumentasjon.

Ansatte

Det er ansatte i NITO som har tilgang på de saks-/fag- og dokumentsystemene vi benytter. Tilgangen avhenger av de ansattes arbeidsoppgaver. Ansatte som behandler dine personopplysninger er underlagt taushetsplikt.

Saker som behandles av NITO advokatene er underlagt advokaters lovpålagte taushetsplikt. Saker som disse behandler, og som det tas rettslige skritt i lagres elektronisk i en del av medlemsregisteret hvor kun – NITO advokatene - har tilgang, og fysiske saksmapper mv oppbevares i låste skap eller skuffer.

Alle ansatte i NITO har også tilgang på NITOs medlemsdatabase. Grunnen er at dette er informasjon vi trenger for å utføre våre arbeidsoppgaver. Dette er administrasjon av medlemskapet, slik som medlemsservice, kommunikasjon og rådgivning.

Tillitsvalgte

Tillitsvalgte har også tilgang på opplysninger i NITOs medlemsbase. Denne tilgangen er begrenset til hvilken rolle den tillitsvalgte har. F.eks vil en tillitsvalgt i en bedriftsgruppe kun ha tilgang til nødvendige opplysninger om medlemmene vedkommende er tillitsvalgt for. De tillitsvalgte som har denne tilgangen er underlagt taushetsplikt.

Din lokale tillitsvalgte har også tilgang til lønnsopplysningene til medlemmer av den bedriftsgruppen vedkommende leder, for å ha muligheten til å registrere manglende opplysninger knyttet til lønnsstatistikken. Denne kan også brukes som et verktøy i forberedelser og oppfølging av de årlige lønnsforhandlingene.

Medlemskommunikasjon/markedsføring

NITO har et informasjonsansvar overfor sine medlemmer. Blant foreningens kommunikasjonskanaler blir elektroniske og digitale kommunikasjonskanaler prioritert i kommunikasjon med medlemmene.

Aktuell informasjon om medlemsfordeler, aktiviteter og medlemskap skal tilrettelegges og gjøres tilgjengelig for deg som medlem. Vi bruker dine personopplysninger for å informere og markedsføre dette. I tillegg vil du kunne motta markedsføring av medlemsfordeler gjennom NITOs samarbeidspartnere dersom du har samtykket til dette eller har etablert et kundeforhold til en eller flere samarbeidspartnere. 

Eksempler på aktiviteter hvor vi bruker personopplysninger:

 • Utsendelse av nyhetsbrev eller andre elektroniske henvendelser. Ved utsendelse kobles innholdet til persondata som navn og e-postadresse og eventuelt andre medlem-/kundedata om deg, slik at innholdet når rette mottakere og er målrettet og relevant.

  Utsendte nyhetsbrev lagres i en database hos vår leverandør av utsendelsesverktøyet. Vi kan analysere antallet som har åpnet og klikket på lenker. Statistikken benyttes for å optimalisere informasjonen som sendes fra NITO.
 • Lesestatistikken behandles ikke på individnivå, men verktøyet gir muligheter for å hente ut statistikk også på medlemsnivå. Informasjonen brukes i all hovedsak for å verifisere at utsendte nyhetsbrev er mottatt.
 • Vi kan kontakte deg per telefon for medlemspleie og/eller markedsføring av medlemsfordeler
 • Innenfor lovbestemte regler sammenstille persondata mot data levert fra tredjeparter, slik som Google, Facebook og andre digitale aktører for at vi kan kommunisere med deg og andre brukere som deg gjennom disse kanalene.

  Det vil si at tilbud kan bli gitt på bakgrunn av din respons på kampanjer, e-post og SMS utsendelser, hvilke saker eller annonser du har klikket på eller på bakgrunn av adferden til brukere som har liknende bruksmønster eller demografiske egenskaper som deg.

Min side kan du reservere deg mot ulike former for markedsføring fra NITO, registrere dine preferanser og velge hvilken type nyhetsbrev og henvendelser du ønsker fra oss.

Vi sender også ut obligatorisk informasjon i nyhetsbrev, eksempelvis om tarifforhandlinger. Dette er informasjon som anses nødvendig å formidle, i lys av foreningens hovedformål og virksomhet som fagforening. Denne type e-postutsendinger kan du som er medlem ikke melde deg av.

Medlemmer med tillitsverv vil motta obligatorisk informasjon knyttet til deres oppgaver som tillitsvalgte, herunder i tilknytning til tarifforhandlinger, medbestemmelse og tillitsvalgtopplæring.

Er du medlem av NITO eller deltaker på våre kurs vil vi bruke kontaktopplysningene til å sende deg påminnelser om deltakelse før avholdelse på sms og/eller epost. Det samme vil gjelde om kurset/ arrangementet avlyses eller det skjer andre vesentlige endringer.

NITO sender ut årlige lønnsundersøkelser til alle medlemmer. Å svare på undersøkelsene er frivillig. Det er viktig for at NITO skal få så god lønnsstatistikk som mulig at flest mulig svarer. Jo flere som svarer jo bedre statistikk kan vi tilby våre medlemmer. Lønnsundersøkelsen er ikke anonym. Data behandles konfidensielt.

Opplysningene du registrerer er kun tilgjengelig for deg, ansatte i NITO som jobber med å lage NITOs lønnsstatistikk og for leder av bedriftsgruppen din, samt evt en av de øvrige tillitsvalgte i bedriftsgruppestyret. Datasettene med anonyme respondenter lagres for alltid siden lønnsstatistikken er et av NITOs kjernetilbud.

For øvrige medlemsundersøkelser hjelper også de som svarer oss så vi vet hvilke tjenester vi kan bli bedre på og hva medlemmene er fornøyde med. Vi trenger også medlemmenes tilbakemelding på viktige områder innen arbeidsliv, kompetanse og samfunnspolitikk som NITO arbeider med.

NITOs undersøkelser er ikke anonyme, men data behandles konfidensielt. Bakgrunnen for at undersøkelsene som hovedregler ikke er anonyme er undersøkelsesteknisk. Når en undersøkelse stenges anonymiseres undersøkelsen.

Undersøkelser der anonymisering åpenbart vil skade formålet anonymiseres ikke i etterkant. Respondenten skal opplyses om dette. Når undersøkelsens formål ikke lenger forsvarer lagring av data skal slike undersøkelser slettes eller data anonymiseres.

Dersom du ikke ønsker å motta medlemsundersøkelser fra NITO kan du reservere deg på Min side.

Analyse, utvikling og cookies

Vi behandler personopplysninger for å forstå behovene til NITO-medlemmer og NITO-kunder og for å forbedre og videreutvikle våre tjenester, medlemsservice og medlemskommunikasjon. Slik utvikling og analyse gjøres hovedsakelig gjennom at personopplysninger blir anonymisert, og benyttes på aggregert nivå.

NITO benytter eksempelvis statistiske data for å gruppere NITO-medlemmer etter eksempelvis type medlemskap, avtaleområde, alder, geografi, medlemsfordeler benyttet/ikke benyttet, betalingsmåte og varighet på medlemskap, og for å utarbeide analyser/rapporter om hvordan slike faktorer kan påvirke bruken av NITO-medlemskapet eller NITOs tjenester eller ved utvikling eller forbedring av NITO-tjenester.

Mer om informasjonskapsler og analyseverktøy på nito.no

Blir opplysningene utlevert til andre utenfor NITO og til hvem

NITO selger ikke opplysninger til tredjepart. Formidling av enkelte opplysninger til samarbeidspartnere kan skje i forbindelse med informasjon om medlemsfordeler. Se avsnitt: "Hvorfor behandler NITO dine personopplysninger".

NITO benytter seg av ulike databehandlere, dette er leverandører som utfører oppgaver på vegne av NITO. Vi deler dine personopplysninger med disse aktørene, utfra hvilke formål de skal bistå oss med.

Dette er ikke å anse som en utlevering da det er inngått avtaler med disse leverandørene om hvilke personopplysninger de skal behandle, hvordan og hvor lenge de skal oppbevares.

NITO benytter seg av disse databehandlerne:

Tryg Forsikring Medlemsfordeler Forsikring
Maiden General Försäkrings AB              Medlemsfordeler Forsikring
Epinova Utvikler og forvalter av nettsidene nito.no
WinOrg Utvikler og forvalter av medlemsdatabasen
Intility AS Drifter våre datasystemer
Agillic Utsendelse av nyhetsbrev, e-post, sms
Tealium CDP (Customer data plattform) For optimalisering av medlemskommunikasjon på tvers av ulike kanaler.
Questback Medlemsundersøkelser
Puzzel Inngående- og utgående SMS, telefonisystem
Helt Hjem Distribusjon av medlemsblader
Bypost Utsendelse av brevpost
Allkopi Print og utsendelse
TU Media Medlemstilgang TU eBlad

 

Overføring til land utenfor EU

Som leverandør av NITO Inntektsforsikring utfører Maiden General Försäkrings AB (Maiden) oppgaver på vegne av NITO. Vi deler dine personopplysninger med dem, utfra hvilke formål de skal bistå oss med.

Det er inngått avtale med Maiden om hvilke personopplysninger de skal behandle, hvordan og hvor lenge de skal oppbevare dine personopplysninger.

Maiden deler personopplysninger om de forsikrede på NITO Inntektsforsikring med sitt britisk baserte servicefirma, Maiden Global Holdings Ltd, som leverer regnskaps- og garantitjenester til Maiden.

Personvernerklæring Maiden

Utmelding - Hvilke opplysninger lagres om deg og hvor lenge?

NITO oppbevarer personopplysningene om deg så lenge du er medlem eller du jevnlig er på kurs eller arrangement i vår regi. Dine medlem-/kundedata lagres av historiske og statistiske formål.

Hvis du melder deg ut, vil vi i forbindelse med utmeldingen ta kontakt og spørre om du er villig til å besvare noen spørsmål knyttet til utmeldingen. 

Ved utmelding stoppes medlemskapet ditt og blir satt "inaktivt" for all kommunikasjon bortsett fra det som er lovpålagt, f.eks. informasjon om årsoppgave på fagforeningskontingent og varsel om opphør av kollektive forsikringer som har varighet ut inneværende kalenderår. Av denne grunn oppbevares dine kontaktopplysninger i 15 måneder etter utmeldtdato.

Øvrige personopplysninger kan bli lagret lenger, for å ivareta behovet for dokumentasjon. F.eks. knyttet til reskontro/regnskap. Vi er i gang med en nærmere vurdering av våre sletterutiner, for å ivareta prinsippet om lagringsbegrensning.

Ved anmodning om sletting av dine personopplysninger, vil vi gjøre dette med mindre vi har et grunnlag for å oppbevare opplysningene inntil videre. Eksempelvis kan dette være:

 • Ved utestående reskonto har vi grunnlag for fortsatt oppbevaring inntil utestående er betalt.
 • Eventuelle saker som du har fått bistand til hos NITO advokatene oppbevares i 10 år. Dette følger av advokatforskriften.
 • Dersom du har hatt forsikringer gjennom NITO, kan opplysninger knyttet til dette oppbevares i 10 år. Dette følger av forsikringsavtaleloven.
 • Regnskapsmessige formål
Hvilke rettigheter har du og hvordan ivareta disse

Siden NITO behandler personopplysninger om deg har du krav på innsyn i hvilke personopplysninger vi har registrert om deg.

Noen av opplysningene vi har registrert om deg ser du ved å logge deg inn på min side.

Du kan selv oppdatere eller endre opplysninger (korrigere) vi har om deg på min side, f.eks når du bytter arbeidsgiver, flytter eller har nye kontaktopplysninger.

Opplysningene vi har registrert om deg, kommer i all hovedsak fra deg selv eller finnes i e-postkorrespondansen du selv har tatt del i. Uavhengig av dette, oppsummerer vi dine viktigste rettigheter:

 • Rett til å få informasjon fra oss om hvorvidt vi behandler personopplysninger om deg, og i så fall få tilgang til vedkommende personopplysninger
 • Rett til korrigering om du mener at personopplysninger vi behandler om deg er feil eller unøyaktige har du rett til å kreve at vi korrigerer disse.
 • Rett til sletting (rett til å bli glemt): dersom dine personopplysninger har blitt behandlet uten lovlig grunnlag har du rett til å kreve at vi sletter dine personopplysninger.
 • Rett til begrensning av behandling: dersom du bestrider riktigheten av dine opplysninger eller du bestrider våre berettigede formål ved behandlingen, har du rett til å kreve at vi begrenser behandlingen av dine opplysninger inntil en løsning er funnet.
 • Rett til å protestere mot behandling: i visse tilfeller, for eksempel dersom du bestrider at vi har et berettiget formål ved behandlingen av dine opplysninger, har du rett til å protestere mot behandlingen
 • Rett til dataportabilitet: dersom behandlingen av dine opplysninger utføres automatisk, og er basert på samtykke eller avtale, har du rett til å kreve at dine persondata settes opp i et maskinlesbart format med sikte på overføring til annen behandlingsansvarlig.

Dersom du ikke får den informasjonen du søker på min side, tar kontakt med NITO på eller .

Viderebehandling – bruk til andre formål

Viderebehandling innebærer at NITO bruker innsamlede opplysninger til annet formål enn det de er innhentet for.

Dersom det blir aktuelt vil vi informere deg om det på egnet måte.

Hvordan beskytter vi dine opplysninger

Det er viktig for NITO å beskytte dine personopplysninger. Alle personopplysninger du oppgir til oss lagres på sikre servere, og vi benytter i samarbeid med våre IKT-partnere og databehandlere hensiktsmessige tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte mot tap, misbruk, uautorisert tilgang, endring, offentliggjøring eller ødeleggelse av dine personopplysninger.

NITOs sikkerhetsledelse består av generalsekretær, it-sjef og personvernombudet. Hvem som til enhver tid innehar disse rollene finner du på våre nettsider.

Klage til tilsynsmyndighetene

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, kan du klage til Datatilsynet.

Du finner informasjon om hvordan du kontakter Datatilsynet på www.datatilsynet.no.

Endringer

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her.

Vi vil publisere endringer av personvernerklæringen på våre nettsider. Dersom endringene er vesentlige vil vi varsle deg via e-post. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.