Trond stol uten logo.jpg

- NITO mener det er en dårlig løsning å overføre fastsettelsen av lønn fra arbeidslivets parter til politikerne. Dette er en falitterklæring, sier NITO-presidenten.  

- Lovfesting av minstelønn bryter fullstendig med den arbeidslivsmodellen vi møysommelig har bygget opp i Norge. Eventuell minstelønn er og skal være partenes, ikke politikernes ansvar, uttaler Markussen.

EU-kommisjonen har gjennomført to høringsrunder om innføring av en europeisk minstelønnsstandard. Resultatet er forslag til nytt direktiv om passende minstelønn.

Regjeringene i de skandinaviske landene står sammen med sine fagbevegelser mot et slikt regelverk, mens fagbevegelsen i øvrige deler av Europa er positive til direktivet. Den danske og svenske fagbevegelsen er klar på at lønnsfastsettelser er utenfor EUs kompetanseområde og bryter med Lisboatraktaten.

Direktivet er ikke tilpasset norske forhold

Sosial dumping er et stort og økende problem i mange land. Lønnsnivået er lavt og reguleringen av arbeidsmarkedet svakt. 21 av 27 EU-land har allerede bestemmelser om minstelønn. Det blir en dårlig idé hvis det skal gjøres gjeldende som direktiv for hele EU/EØS-området, mener NITO. 

Fagorganisasjonene i andre deler av Europa mener et slikt direktiv bidrar til å sikre medlemmene et bedre lønnsnivå. 

I Norge fungerer lønnsdannelsen ved at det er partene i arbeidslivet som forhandler og blir enige om lønnsreguleringene. Dette skjer i medhold av et omfattende antall tariffavtaler, som gjenspeiler bransjevise forskjeller, og som også i mange tilfeller har minstelønnsbestemmelser. Tariffavtalene har også tvisteløsningsmekanismer for de tilfellene hvor man ikke blir enige.

Bryter med den norske modellen for lønnsfastsettelse

Ved å lovfeste minstelønn flyttes diskusjonen om lønn og lønnsnivå fra partene og forhandlingsbordene, til økonomene og politikerne.  

For enkeltbransjer har vi i Norge også mulighet for å allmenngjøre tariffavtalene, det vil si å gjøre det ulovlig innen hele bransjen å ikke følge avtalen. Da vil også utenlandske arbeidstakere være sikret samme lønns- og arbeidsvilkår som sine norske kolleger.  

- En samlet norsk arbeidstaker- og arbeidsgiverside, og den norske regjeringen, har tydelig advart mot felles europeisk lovfesting av minstelønn. 

- Arbeidslivskriminalitet bekjempes med helt andre virkemidler enn direktiver om minstelønn, avslutter Markussen.