Som en direkte konsekvens av koronapandemien stilles det store krav til alle i helsetjenesten. Bioingeniører er vant til å stå på for pasientene og arbeidsgiveren sin. Tempoet er høyt og flere opplever krevende dager på jobb. Arbeidshverdagen endres raskt og smitteverntiltakene gjør at vanlige arbeidsoppgaver som blodprøvetaking tar mye lengre tid enn vanlig. Flere er utrygge for å gå på jobb fordi det ikke er nok smittevernutstyr og man er redd for å bli smittet eller smitte pasienter eller egen familie.

Koronapandemien vil vare lenge

Fagstyreleder BFI Rita von der Fehr- Alle prognoser tilsier at det vil være store utfordringer knyttet til smitte ut hele 2020. Arbeidsgivere må forvente at koronapandemien varer lenge, og de må derfor planlegge langsiktig når det gjelder både arbeidsmengde og smittevernet for bioingeniører og andre helsearbeidere, sier leder av fagstyret i Bioingeniørfaglig institutt (BFI) Rita von der Fehr.

- Noen arbeidssteder har større utfordringer enn andre, men presset på de som analyserer Covid-19 prøver på mikrobiologiske laboratorier har vært enormt. De har jobbet under konstant press siden utbruddet startet. Det har også vært knyttet stor usikkerhet til hvordan Covid-19 prøvene skal håndteres da smittespredning via luft eller dråper heller ikke har vært godt nok avklart.

- Det mangler ikke på bioingeniører som er villige til å analysere Covid-19 prøver på tross av usikkerheten i situasjonen, men det har vært utfordringer med å få tilstrekkelig med reagenser og utstyr, sier von der Fehr.

Nå har de fleste laboratoriene gjort betydelige endringer både når det gjelder organisering og analysemetode for å løse problemet med utilstrekkelige leveranser av utstyr.

- Laboratoriene viser en enorm vilje til å finne gode løsninger når det gjelder kapasitet på testingen og løse praktiske forhold knyttet til smittevern, dette krever noe ekstra, sier von der Fehr, og håper det legges merke til.

Selv om smittetallene har gått ned, er Norge fortsatt i en alvorlig situasjon som følge av koronaviruspandemien.

Bioingeniørene er en svært viktig ressurs i arbeidet med å bekjempe Covid-19, og von der Fehr er bekymret for vedvarende høy arbeidsbelastning.

- Det er viktig at ikke arbeidsbelastningen blir for stor for den enkelte. Vi må passe på at det ikke tas i bruk kortsiktige løsninger som sliter ut folk på sikt. Dette skal vi stå i lenge, og det er viktig å finne gode løsninger slik at bioingeniørene og andre helsearbeidere blir tatt godt vare på.

Usikkerhet om smittevern

Hun er også bekymret for sikkerheten knyttet til smitte. - Det har vært kritisk mangel på smittevernutstyr og jeg vet at bioingeniører har vært nødt til å bryte retningslinjene som er gitt fra Folkehelseinstituttet (FHI) for å spare på utstyr.

- Jeg er også bekymret for den store kontaktflaten bioingeniører utsetter seg for under blodprøvetaking både på sengeposter og i poliklinikk.

De fleste av disse gjennomføres som før uten bruk av munnbind eller annet beskyttelsesutstyr. Det er heller ikke alle poliklinikker som har tilrettelagt for fysiske barrierer mellom blodprøvetaker og pasient. Dette vil ikke være god nok beskyttelse dersom det blir en stor oppblomstring av smitte i befolkningen.

Må tas på alvor

- Arbeidsgiver plikter å gjøre risikovurderinger og innføre tiltak for å beskytte sine medarbeidere. Jeg håper derfor at ledere på landets laboratorier tar dette på alvor og søker kunnskap som kontinuerlig oppdateres av FHI og Arbeidstilsynet, avslutter von der Fehr.

Snart vil det være mulig å måle hvor mange som har gjennomgått koronavirusinfeksjon

Bioingeniørfaglig institutt