30. april la regjeringen fram en egen krisepakke for olje- og gassindustrien og tilhørende leverandørindustri.

NITO-presidenten mener at tiltakene vil bidra til å bevare nødvendig kompetanse og kapasitet som grunnlag for utvikling av ny bærekraftig industri.

I tillegg til konkrete tiltak for oljeindustrien kommer også en grønn omstillingspakke.

Trond Markussen- Vi er også veldig tilfredse med at regjeringen lanserte en grønn omstillingspakke. Den skisserer en rekke gode tiltak, i tråd med tiltak NITO også har spilt inn, som skal bidra til å få oss ut av krisen.

- NITO mener vi må sikre en grønn gjenoppbygging etter koronakrisen, og er opptatt av tiltak som kan sikre mer bærekraftig sysselsetting og verdiskaping i et lengre perspektiv. Vi ser fram til konkretiseringer i regjeringens proposisjon om tiltak for veien ut av krisa i slutten av mai.

Dobbelt rammet

NITO er svært bekymret for olje- og gassindustrien, som er dobbelt rammet, av både koronakrisen og voldsomt oljeprisfall. De langsiktige konsekvensene for verdiskaping og arbeidsplassene i bransjen kan bli dramatiske.

- Olje- og gassnæringens kompetanse og kapasitet er en sentral forutsetning for omstilling til og utvikling av lavutslippsløsninger og grønn teknologi. Eksempler på dette er CCS og CCU, produksjon av hydrogen, utvikling av en havvindindustri og havromsnæring, sier Markussen.

To viktig tiltak i krisepakka:

  • Direkte utgiftsføring: Selskapene kan avskrive hele investeringen umiddelbart i grunnlaget for særskatt. (Friinntekten foreslås imidlertid å reduseres fra 20,8 til 10 prosent). Endringene er midlertidige (regjeringen foreslår at de skal gjelde investeringene selskapene pådrar seg i 2020 og 2021. Tiltakene skal også gjelde planer -  PUDer og PADer – som er innlevert innen utgangen av 2021 og godkjent innen utgangen av 2022, og fram til produksjonsstart. Endringene vil ikke gjelde for investeringer som selskapene pådrar seg etter 2024.)
  • Utbetaling av skatteverdien av underskudd i 2020 og 2021: Det bidrar til at også selskaper som er i underskuddsposisjon vil få betydelig bedre likviditet.

Samlet innebærer forslagene et betydelig likviditetsløft for oljenæringen. Størrelsen vil avhenge av omfanget på investeringene, men det kan bety så mye som 100 milliarder kroner samlet for 2020 og 2021. Pakka vil bli lagt fram i forbindelse med revidert budsjett 12. mai.

Grønn omstillingspakke

I tillegg legger regjeringen fram en grønn omstillingspakke i slutten av mai. Den består blant annet av økte bevilgninger til Enova, mer penger til forskning, utvikling og innovasjon, og økt bevilgning til grønn skipsfart m.v.

Disse tiltakene skal både hjelpe olje- og gassnæringen, men også bidra til at leverandørindustrien kan fortsette det grønne skiftet.