Stortinget behandlet nylig Meld. St. 33 (2019-2020) – Langskip – fangst og lagring av CO₂.

NITO er fornøyd med at det er et flertall på Stortinget, samt bred støtte blant arbeidstakere, arbeidsgivere, ulike næringsinteresser og forskermiljøer for å igangsette det norske prosjektet for fangst, transport og lagring av CO₂ (CCS). 

Ingeniører sentrale

Utsnitt Trond.JPG- NITOs medlemmer vil være sentrale i realiseringen av både fangst- og lagringsdelen av prosjektet. Vi har jobbet lenge for denne saken, og er svært glade for investeringsbeslutningen for fullskala karbonfangst- og lagring med full finansiering av CO₂-fangst fra sementproduksjon ved Norcem/Brevik, understreker NITOs president Trond Markussen (bildet).  

For industrien er CCS den eneste løsningen for å bli utslippsfri. Fangst av CO2 fra sementproduksjonen er avgjørende for å oppnå null utslipp fra betongprodukter i et livsløpsperspektiv. 

Det er svært viktig med teknologiutvikling i ulike bransjer, samt volum, for å lykkes. Det vil derfor ha stor betydning om også avfallshåndteringsindustrien kan starte opp rensing i full skala. NITO hadde derfor ønsket full finansiering også for avfallshåndteringsanlegget på Klemetsrud.

Vil bidra til teknologiutvikling 

Dersom dette prosjektet iverksettes, vil det bidra til betydelige utslippskutt lokalt og nasjonalt, og ikke minst til teknologiutvikling som kan bidra til å løse klimautfordringen knyttet til avfall globalt.  

- Det vil kunne være et modellanlegg for nærmere 500 byer bare i Europa. Vi håper derfor at prosjektet klarer å sikre tilstrekkelig egenfinansiering gjennom EU og/eller andre kilder, slik at fullskala fangst av CO₂ kan realiseres på Klemetsrud, sier Markussen. 

Birkeland-Jorunn-NT-00062.JPG- Å lykkes med fangst og lagring av CO₂ er avgjørende for at verden skal kunne nå klimamålene, og samtidig svært viktig for Norge som en stor olje- og gassprodusent, sier Jorunn Birkeland (bildet), leder av NITOs fagutvalget for petroleum. 

Dette er et industriutviklingsprosjekt, like mye som klimaprosjekt. Ingeniører og teknologer vil være sentrale.