- For å lykkes med å bremse klimaendringene mener NITO det er nødvendig å sikre rettferdig omstilling for de som arbeider i utsatte næringer. Det er behov for en konkret plan for hvordan vi skal omstille kompetansen i petroleumsnæringen, blant annet for å hindre en mulig nedgang i sysselsettingen, sa Markussen (bildet). 

Trond foran Stortinget.jpg

NITO-presidenten pekte på hvor viktig også anstendig arbeid og økonomisk vekst er for å sikre en bærekraftig utvikling.  

- Trepartssamarbeidet må brukes for å finne de gode løsningene ut av klimautfordringen. Det må være samsvar mellom framtidas kompetansekrav og kvalifikasjonene til arbeidsstyrken. Samtidig må vi utvikle infrastruktur og teknologi som bidrar til å redusere miljøbelastning og klimagassutslipp.  

Grunnlaget for velferdssamfunnet 

- Vi har lenge stått på skuldrene til de som arbeider i petroleumsnæringen. Oljearbeiderne har vært med på å legge vekstgrunnlaget for det norske velferdssamfunnet, sa Markussen.  

Til tross for at framtidsutsiktene er usikre, er den én ting som er sikkert: Vi kommer ikke ut av krisen uten teknologi og ingeniører. De spiller en nøkkelrolle i det grønne skiftet.   

NITO-presidenten viste til at EU planlegger å opprette et eget fond som skal bidra til rettferdig omstilling i regionene som vil møte de tøffeste endringene. NITO mener at Norge bør gjøre det samme. Med dette kan vi begynne arbeidet med å utvikle grønnere og stabile arbeidsplasser i Norge som ivaretar klimaplanen.   

NITOs skriftlige innspill til komiteen