Gå til innhold
2021

NITO møtte olje- og energiminister Tina Bru

NITO tok opp situasjonen i petroleumsindustrien og ga innspill til den kommende stortingsmeldingen om energiressursene.

- NITO vil at olje- og gassnæringen skal være en vesentlig bidragsyter til finansieringen av velferdssamfunnet og til industriell utvikling av landet også i de neste tiårene. Det er godt å se at regjeringen legger til rette for blant annet mer utforsking på norsk sokkel, og vedtok den store krisepakken da oljeindustrien ble rammet av pandemien, roste NITO-president Trond Markussen (bildet) i møtet med statsråden 19. februar. 

Trond teknisk museum.jpgOljepakka har så langt NITO erfarer bidratt til at mange viktige prosjekt kunne gjennomføres, blant annet forbedringsprosjekter med både klima- og HMS-gevinst, samt utbygginger som danner grunnlag for fortsatt forsvarlig aktivitet på nye og aldrende anlegg. Markussen understreket at dette er bra for både økonomi, arbeidsplasser, kompetanse og opprettholdelse av verdikjeden.

Store endringer

NITO er svært opptatt av at bransjen klarer å omstille seg og tilpasse seg de store endringene som hele samfunnet må gjennom med hensyn til klima og miljø.

- Olje- og gassnæringens kompetanse og kapasitet blir viktig for omstilling til og utvikling av lavutslippsløsninger og grønn teknologi i Norge. Det må sikres at overgangen blir “myk” - en unødvendig bråstopp vil gi kompetansehull og tap av ressurser vi vil trenge i framtida. Krav fra myndighetene er avgjørende for at bransjen skal prioritere dette, sa Markussen.

Det ble også signalisert at NITOs medlemmer i næringen er bekymret for at bransjen senker kravene til kvalitet for å spare kostnader, som vil få flere negative konsekvenser, som svekkelse av HMS og trepartssamarbeidet samt økt sosial dumping og outsourcing.

Kommende stortingsmelding

NITO har gitt innspill til meldinga om langsiktig verdiskaping basert på norske energiressurser. Markussen var veldig fornøyd med innretningen olje- og energiministeren signaliserte; at det langt på vei blir en industrimelding med fokus på verdiskaping og arbeidsplasser. NITOs overordnede budskap var at energiressursene må tas i bruk og foredles av norsk kompetanse og teknologi. Slik kan klimamålene nås og velferden sikres for framtida.

NITOs innspill til stortingsmelding om energi.

En vellykket grønn omstilling vil kreve en kraftig økning i produksjonen av fornybar norsk energi, samt en hensiktsmessig infrastruktur for kraftutveksling. NITO ga innspill på tiltak og virkemidler for å utnytte potensialet i vannkraftressursene bedre, for å realisere havvind som en sterk framtidsnæring og for å realisere det store potensialet i hydrogen og CO2-håndtering som vekstområder for norsk industri og eksportnæring.

Statsråden var opptatt av hvordan mellomlandsforbindelser knyttet til havvind skulle håndteres. Hun ønsket innspill på hvilke måleparametre for realisering av havvind som er viktig.

For dårlig nettkapasitet

Avslutningsvis tok Markussen opp utfordringer knyttet til nettkapasitet og behovet for kompetanse i fornybarnæringa. Klimapolitikken legger opp til en omfattende elektrifisering av hele samfunnet, men vi synes det mangler en like klar politikk for å sikre en fortsatt positiv kraftbalanse. Dette er avgjørende at adresseres i meldinga.

Like avgjørende som tilstrekkelig produksjon av kraft er at kraften kommer fram der den trengs. Ny industri og elektrifisering av oljeinstallasjonene betyr at mye nytt strømforbruk tilknyttes nettet på Vestlandet. Statnett har kommet med gode forslag til kortsiktige tiltak for å håndtere den massive forbruksveksten for Bergen og omegn. Disse tiltakene bør gjennomføres så raskt som mulig slik at nytt strømforbruk kan tilknyttes.

Når det gjelder de langsiktige tiltakene er det viktig at ny kapasitet realiseres så raskt som mulig. Det er ikke bare i Bergen og omland vi ser tendens til betydelig økt forbruk og økt behov for nettkapasitet. Elektrifisering og omstilling til utslippsfritt samfunn foregår i hele landet.

- Dette var et godt og konstruktivt møte om relevante og viktige temaer. Ser fram til fortsatt godt samarbeid med NITO, sa Tina Bru etter møtet.

Publisert: Sist oppdatert: